کتاب استخدامی اداری ها
ارتقای کارکنان

طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران شاغل در حوزه های ستادی

طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران شاغل در حوزه های ستادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی (بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۸۰۲ مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت

به منظور جذب، نگهداری و تقویت کارشناسان و مدیران متخصص و افزایش انگیزه و کارآیی در انجام وظایف محوله و بهبود کیفیت خدمات به ارباب رجوع و تعیین مسیر ارتقاء شغلی آنان و در اجرای تصویبنامه شماره ۴۱۶۹/ت۵۷۰۳هـ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۱ هیأت محترم وزیران، طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران شاغل در دستگاه های اجرایی که به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور رسیده است ابلاغ می گردد. خواهشمند است بر اساس مفاد مزبور نسبت به تعیین عوامل خاص متناسب با وظایف و ویژگی های دستگاه مربوطه اقدام و مراتب را جهت بررسی و تصویب شورای مذکور به این سازمان ارسال فرمایند.

ضمناً قبل از تعیین عوامل خاص توسط دستگاه های اجرایی و تصویب آن در شورای امور اداری و استخدامی کشور اجرای مصوبه یاد شده در مورد مستخدمینی که امتیاز مذکور در بند سه طرح پیوست را از عوامل عمومی کسب می نمایند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه بلامانع خواهد بود.

طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران شاغل در حوزه های ستادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی

شورای امور اداری و استخدامی کشور ، به منظور افزایش انگیزه و کارایی و اثربخشی بیشتر و بهتر کارشناسان متخصص ، مدیران و مشاوران و نیز برقراری مکانیزم های مناسب جبران خدمات، طرح مسیر ارتقاء شغلی کارکنان مزبور در دستگاه های اجرایی را که در امر برنامه ریزی در سطح بخشی و فرابخشی در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اشتغال دارند به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد :

۱- مدیران و مشاوران و کارشناسان موضوع این طرح به شرط کسب حداقل امتیازات تعیین شده در بند ۳ حسب مورد می توانند از عناوین ارشد ، خبره و عالی بهره مند گردند.

۲- کارکنان یاد شده علاوه بر وظایف و مسؤولیت های ناشی از پست مورد تصدی عهده دار وظایف ذیل نیز خواهند بود:

– مطالعه و تحقیق در زمینه ستادی و برنامه ریزی و وظایف اصلی وزارتخانه ها و مؤسسه متبوع و شرکت در پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی که به منظور اصلاح ساختارها و تسهیل در انجام امور جاری اجرا می شود.

– ارزیابی تحولات سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، صنعتی ، فنی و تکنولوژیکی در ارتباط با وظایف محوله .

– تلاش برای ارتقاء سطح علمی از طریق مطالعه و ارتباط با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در داخل و خارج از کشور و تهیه مقالات لازم .

– تلاش برای دستیابی به آخرین اطلاعات علمی و تجربی در زمینه وظایف دستگاه متبوع در ایران و جهان .

– ارائه ابتکارات و خلاقیت در مسیر شغلی و وظایف دستگاه که موجب کاهش هزینه ها ، ارتقاء کیفیت و سرعت ارائه خدمات می شود.

– هدایت برنامه های مربوط به استفاده از فن آوری های نوین در ارتباط با وظایف وزارتخانه و مؤسسه متبوع.

– ارائه پیشنهادهای جدید برای ارتقاء سطح کیفی خدمات دستگاه به منظور استفاده در تنظیم لوایح ، مصوبات و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت.

– انجام سایر امور مربوط.

۳- احراز عناوین ارشد ، خبره و عالی به ترتیب مشروط به کسب حداقل ۶۰۰ و ۱۱۰۰ و ۱۶۰۰ امتیاز از عوامل مذکور در این طرح می باشد.

۴- در صورت کسب امتیاز و تعیین عناوین ارشد ، خبره و عالی برای افراد ( به استثنای متصدیان مشاغل مدیریت ) این عناوین در احکام کارگزینی آنان بعد از عنوان پست سازمانی در داخل پرانتز درج می گردد و در مکاتبات آتی از همین عناوین استفاده می شود.

تبصره- مدیران و مشاوران در صورت کسب امتیاز از عوامل مربوطه و احراز عناوین ارشد ، خبره و عالی پس از تغییر سمت و انتصاب در پست های کارشناسی مشمول این طرح بوده و می توانند از عناوین مزبور در پست های کارشناسی استفاده نمایند.

۵- عوامل امتیازآور موضوع این طرح به دو دسته تقسیم می شود:

الف- عوامل عمومی

۱/الف- مدرک تحصیلی: متناسب با رشته تحصیلی مرتبط با شغل و اعتبار دانشگاه و معدل افراد براساس ضوابطی که توسط کمیته موضوع بند «۶» تعیین و ملاک عمل قرار می گیرد برای دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا به ترتیب ۲۰۰ ، ۲۵۰ و ۳۰۰ امتیاز منظور می گردد.

تبصره- میزان ارتباط مدرک تحصیلی مستخدم با شغل مورد تصدی تا ۴۰% و معدل وی تا ۲۰% امتیازات موضوع این بند خواهد بود.

۲/الف- سوابق تجربی: مشمولین دارای مدرک لیسانس به ازاء هر سال خدمت مربوط ۶ امتیاز تا حداکثر ۱۸۰ امتیاز ، مشمولین دارای مدرک فوق لیسانس به ازاء هر سال خدمت مربوط ۸ امتیاز تا حداکثر ۲۴۰ امتیاز و مشمولین دارای مدرک دکترا به ازاء هر سال خدمت مربوط ۱۰ امتیاز تا حداکثر ۳۰۰ امتیاز .

۳/الف- آموزش همکاران : به ازاء آموزش هر یک از همکاران ۳۰ امتیاز و حداکثر ۹۰ امتیاز با تأیید همکار ، مدیریت و معاونت ذی ربط.

تبصره- مراد از آموزش موضوع این بند انتقال مهارت های شغلی و تخصصی به سبک استاد و شاگردی است.

۴/الف- دوره های آموزشی شغلی : به ازاء هر ۱۰۰ ساعت دوره (در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت و سمینارهای علمی و آموزشی با تأیید واحد آموزش) متناوب و یا متوالی ۳۰ امتیاز و حداکثر ۱۵۰ امتیاز.

تبصره ۱- اگر مدت دوره از ۱۰۰ ساعت کمتر باشد میزان امتیازات به نسبت طول دوره محاسبه خواهد شد.

تبصره ۲- به دوره هایی که منجر به أخذ مدرک معادل شده است امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

۵/الف- استفاده از نرم افزار : حداکثر تا ۱۰۰ امتیاز با تأیید واحد انفورماتیک و یا عناوین مشابه در دستگاه.

تبصره- نرم افزار موضوع این بند متناسب با آموزش های عمومی و تخصصی کارکنان در اجرای مصوبه شماره ۷۲۲/۱۳ . ط مورخ ۲۲/۴/۸۱ شورای عالی اداری و طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) موضوع تصویب نامه هیأت وزیران و بر حسب نیازهای آموزشی اعلام شده در سطوح سازمانی مربوط (کارشناسان و مدیران) خواهد بود.

۶/الف- تسلط به زبان خارجی : حداکثر تا ۷۰ امتیاز براساس امتیاز مکتسبه در آزمون مربوط .( عالی ۷۰، خوب ۵۰ و متوسط ۳۰)

۷/الف- ارائه پیشنهادهای نو و ابتکاری : به ازاء هر پیشنهاد مناسب که با ارائه مستندات کافی و مورد تأیید مرجع ذی ربط منجر به کاهش هزینه ها و ارتقاء کیفیت و سرعت خدمات (براساس دستورالعمل نظام پذیرش موضوع بندهای ۳ و ۸ مصوبه شماره ۴۳۰/۱۴ .ط مورخ ۱۵/۱۲/۷۹ شورای عالی اداری) تا ۵۰ امتیاز و حداکثر ۲۵۰ امتیاز.

پیشنهاداتی که منجر به اتخاذ تصمیم و اجرا شده است با حفظ سقف تا دو برابر امتیاز هر پیشنهاد قابل احتساب است (متناسب با سطح اثربخشی در یک منطقه یا استان یا کشور)

۸/الف- اکتشافات و اختراع : متناسب با اهمیت موضوع اکتشاف و اختراع و با تأیید مراجع ذی ربط با ۱۰۰ امتیاز.

۹/الف- ارائه مقالات : به ازاء هر مقاله چاپ شده در نشریات تخصصی داخلی و خارجی تا ۳۰ امتیاز حداکثر ۱۲۰ امتیاز.

۱۰/اف – طرح های ارزنده تحقیقاتی : برای هر طرح ، متناسب با اهمیت و اثرگذاری آن در جهت ارتقاء کیفیت ، کاهش هزینه و سرعت ارائه خدمات ۵۰ امتیاز حداکثر ۲۵۰ امتیاز.

طرح هایی که نتایج آن به صورت قانون ، مصوبه ، بخشنامه تصویب شده است و یا در دستگاه ذی ربط به مورد اجرا گذاشته شده است به ازاء هر طرح تا دو برابر امتیاز مربوط قابل احتساب است.

۱۱/الف- کارایی : چنانچه امور ارجاعی به مستخدم با سرعت و دقت و کیفیت مورد انتظار انجام شود حداکثر ۱۰۰ امتیاز ( عالی تا ۱۰۰ امتیاز ، خوب تا ۷۰ امتیاز ، متوسط تا ۵۰ امتیاز) با پیشنهاد مدیر ذی ربط و تأیید مقام بالاتر با ذکر دلایل.

۱۲/الف- رضایت ارباب رجوع : در دستگاه هایی که براساس طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع موضوع مصوبه شماره ۱۸۵۴۰/ ۱۳ . ط موره ۱۰/۲/۸۱ شورای عالی اداری نسبت به نظرسنجی از ارباب رجوع اقدام می نماید در صورتی که کارشناسان ذی ربط براساس نظرسنجی های مربوط نمره عالی ، خیلی خوب ، و یا خوب أخذ نموده اند می توان به ترتیب تا ۱۰۰ ، تا ۷۰ و یا تا ۵۰ امتیاز منظور نمود.

ب- عوامل خاص:

عوامل خاص با توجه به وظایف و مسؤولیت های مشاغل اختصاصی هر وزارتخانه یا سازمان های مستقل محل خدمت مستخدم حسب مورد احصاء و جهت تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال می گردد، حداکثر امتیاز این عوامل ۲۵۰ می باشد.

در تعریف عوامل خاص ، دستگاه های اجرایی موضوع این طرح مکلفند نسبت به طراحی و ارائه جداول عوامل امتیازآور با جهت گیری گزارش های نظارتی و تخصصی متناسب با ویژگی های مشاغل ستادی و مورد تصدی ، ارائه طرح های ملی برای واگذاری امور به بخش غیر دولتی و کاهش حجم و اندازه دولت ، ایجاد رضایت مردم در ارائه خدمات و بهره گیری از تکنولوژی جدید و … اقدام و مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال دارند.

دستگاه ها می توانند در موارد خاص متناسب با مشاغل خود برخی از عوامل عمومی که در این مصوبه ذکر شده است را به عنوان عوامل خاص خود پیشنهاد نمایند.

۶- هیأت ممیزه:

– به منظور اجرای این طرح در هر یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مستقل یک هیأت ممیزه با ترکیب زیر تشکیل خواهد شد .
– معاون پشتیبانی یا اداری و مالی

– معاون یا مدیر تخصصی ذی ربط (حسب مورد)

یک نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در رشته تخصصی مورد بحث به انتخاب بالاترین مقام دستگاه.

– یک نفر از کارشناسان صاحب نظر شاغل در رشته شغلی مورد نظر که از شهرت حرفه ای بالایی برخوردار باشد به پیشنهاد معاون پشتیبانی و تأیید هیأت ممیزه

– نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در کمیته موضوع بند ۳ دستورالعمل شماره ۲۸۸۰ / د مورخ ۵/۷/۶۵

– هیأت ممیزی برای اعطاء امتیازاتی که جنبه سنجش کیفیت دارد به صورت رقابتی در ارزیابی کارشناسان و تعیین امتیاز اقدام می نماید به نحوی که جمع عناوین کارشناسی ارشد و خبره و عالی در هر دستگاه اجرایی از ۶۵ درصد مجموع کارشناسان مشمول طرح تجاوز ننماید.

۷- فرآیند اجرایی:

الف) داوطلبین استفاده از این طرح می بایستی با مراجعه به واحد متبوع خویش فرم ارزشیابی طرح ارتقاء مسیر شغلی را دریافت نموده پس از تکمیل مندرجات آن را اعاده نمایند.

ب) جهت بررسی مفاد فرمهای یاد شده کمیته ای با حضور مدیر واحد متبوع وی و دو نفر از کارشناسان متخصص همان واحد (به انتخاب مدیر واحد) تشکیل در صورت تأیید مراتب به هیأت ممیزه ارائه می گردد.

ج) پس از بررسی درخواست متقاضیان و بررسی فرم ها و مدارک افراد برای احراز عناوین کارشناس ارشد ، کارشناس خبره و یا کارشناس عالی و تأیید و تصویب توسط هیأت ممیزه ، مراتب به امور اداری یا واحد مشابه اعلام خواهد شد تا نسبت به اصلاح حکم کارگزینی اقدام نماید.

۸- سایر موارد :

۱- هیأت ممیزه موظف است با بررسی دقیق محتوای موضوع و متناسب با کیفیت پیشنهاد یا تحقیق و یا میزان تسلط و یا … میزان اثربخشی نتایج پیشنهاد یا تحقیق طبق ضوابطی که تعیین می نمایند امتیاز مناسب را حداکثر تا رقم تعیین شده به فرد اعطاء نمایند .

۲- اگر هر پیشنهاد یا طرح در زمینه واحدی باشند فقط به یکی از آنها امتیاز مربوط اعطاء می گردد.

۳- چنانچه پیشنهاد یا طراحی به صورت گروهی ارائه شود امتیاز مربوط بین افراد ذی ربط براساس میزان نقش هر یک تقسیم می گردد.

محمود عسگری آزاد- معاون امور مدیریت و منابع انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام