کتاب استخدامی اداری ها
ارتقای کارکنان

احتساب سنوات خدمت مربیان پیش‌دبستانی

احتساب سنوات خدمت مربیان پیش‌دبستانی (رأی شماره‌های 459-458 مورخ 25/5/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاريخ: ۲۵/۵/۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۴۵۸، ۴۵۹

كلاسه پرونده: ۸۸/۳۷۲، ۳۹۹

مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: ۱ـ خانم فريده سوادكوهي ۲ـ سازمان آموزش و پرورش مازندران.

موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري.

گردشكار:

الف- شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۷۳۶ موضوع شكايت خانم طاهره عليپور به طرفيت وزارت آموزش و پرورش- اداره آموزش و پرورش قائم‌شهر به خواسته الزام خوانده به احتساب سنوات خدمت از تاريخ ۲/۷/۱۳۶۹ لغايت ۳۱/۶/۱۳۸۴ به شرح دادنامه شماره ۵۹۵ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، به موجب گواهي انجام كار مربوط به شاكي حقوق وي در طول مدت مندرج در خواسته كه به صورت تمام‌وقت به عنوان مربي پيش‌دبستاني حتي در ايام تابستان مشغول خدمت بوده، با توجه به دولتي بودن محل خدمت شاكي از اعتبارات مصوب آموزش و پرورش پرداخت شده و از سوي مشتكي‎عنه مدركي مبني بر عدم اصالت سند مدركيه شاكي به شرح مذكور ارائه نگرديده است، لذا خواسته شاكي موجه تشخيص و مستنداً به ماده ۱۵۱ قانون استخدام كشوري حكم به ورود شكايت مطروحه صادر واعلام مي‎دارد.

ب- شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۲۵۵۱ موضوع شكايت خانم مرضيه آبراهه به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته محكوميت طرف شكايت به احتساب سوابق خدمتي از ۱/۷/۱۳۶۹ لغايت ۳۱/۶/۱۳۸۴ به شرح دادنامه شماره ۷۴۹ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه بر اساس برگ شماره ۵ پرونده، آموزش و پرورش شهرستان قائم‌شهر اشتغال به كار شاكيه را به عنوان نيروي حق‌التدريس در مقطع ابتدائي از تاريخ ۱/۷/۱۳۶۹ لغايت ۳۱/۶/۱۳۸۴ مورد تاييد و گواهي نموده است كه حقوق شاكيه از محل اعتبارات مصوب آموزش و پرورش پرداخت شده است و با عنايت به اينكه براساس همين سوابق كار نسبت به استخدام رسمي وي از سوي آموزش و پرورش اقدام شده بنابراين برخلاف مفاد جوابيه طرف شكايت خدمت شاكيه مشمول حكم ماده ۱۵۱ قانون استخدام كشوري به نظر مي‎رسد، لذا حكم به ورود شكايت شاكيه و الزام خوانده به احتساب مدت مذكور به عنوان سنوات خدمت وي صادر و اعلام مي‎گردد.

ج- شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۴۵۲ موضوع شكايت خانم فرخ محسني‌فرخ‌آبادي به طرفيت آموزش و پرورش استان تهران، شهرستان ساري، اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته احتساب سنوات خدمتي از ۱/۷/۱۳۶۶ لغايت ۱/۳/۱۳۸۴ به شرح دادنامه شماره ۲۵۴۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه محل خدمت شاكي پيش دبستاني بوده است و طرف شكايت عنوان داشته است كه حقوق وي از محل كمكهاي هيات امناء واحد محل خدمت پرداخت مي‎شده است و شاكي هم دليلي كه مبين پرداخت حقوق وي از محل اعتبارات دولتي باشد، ارائه نكرده است در نتيجه براساس قانون استخدام كشوري امكان محاسبه سنوات موصوف به عنوان سابقه خدمت وجود ندارد، لذا شكايت وي با كيفيت موجود وارد تشخيص‌نگرديده و راي به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد.

د- شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۳۳۷ موضوع شكايت خانم فريده سوادكوهي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش- اداره آموزش و پرورش قائم شهر به خواسته الزام خوانده به احتساب سنوات خدمت از تاريخ ۱/۷/۱۳۶۸ لغايت ۳۱/۶/۱۳۸۴ به شرح دادنامه شماره ۸۷۶ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، با عنايت به مفاد دادخواست تقديمي و لايحه جوابيه مشتكي‎عنه مبني بر اينكه «در حالي كه معلمين حق التدريس از بودجه و رديف دولتي حقوق دريافت داشته از ايشان ماليات هم اخذ مي‎گردد، لكن مربيان شاغل در پيش‌دبستاني‎ها از جمله شاكيه از محل شهريه ماخوذه از اولياء «حق‌الزحمه» دريافت كرده‎اند و هيچ‌گونه وجهي بابت كسورات و ماليات به صندوق دولت نپرداخته‎اند» نظر به اينكه ماده ۱۵۱ قانون استخدام كشوري سنوات خدمت كاركنان را به شرطي قابل احتساب مي‎داند كه به صورت تمام وقت و موظف بوده و در قبال آن نيز از بودجه دولتي حقوق دريافت شده باشد و در مانحن فيه نامبرده حقوق خود را از بودجه دولتي دريافت ننموده است، لذا به لحاظ فقد شرايط راي به رد شكايت مطروحه مبني بر احتساب سنوات از تاريخ ۱/۷/۱۳۶۷ لغايت ۳۱/۶/۱۳۸۳ صادر و اعلام مي‎گردد.

ه‍ـ- شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۱۳۶ موضوع شكايت خانم رعنا ساروي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش- اداره آموزش و پرورش آمل به خواسته احتساب سنوات خدمت به شرح دادنامه شماره ۶۲۸ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه به موجب ماده ۱۵۱ قانون استخدام كشوري سنوات خدمت تمام وقت كاركنان دولتي در دستگاههاي دولتي به عنوان سابقه خدمت قابل احتساب مي‎باشد و در مانحن‌فيه شاكيه دليلي كه حكايت از خدمت تمام‌وقت مشاراليها در نهادهاي دولتي نمايد، ارائه ننموده و اداره طرف شكايت نيز منكرخدمت تمام وقت مشاراليها در نهادها و ارگانهاي دولتي گرديده بنابراين شكايت نامبرده در وضعيت كنوني غيرقابل استماع تشخيص و قرار رد آن صادر و اعلام مي‎گردد.

و- شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۶۱۳ موضوع شكايت خانم مليحه خداشناس به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته احتساب سنوات خدمتي از تاريخ ۱/۷/۱۳۶۹ لغايت ۱/۳/۱۳۸۴ به شرح دادنامه شماره ۲۴۴ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه مطابق ماده ۱۵۱ قانون استخدام كشوري سوابق غيررسمي مستخدمين رسمي در صورتي قابل محاسبه به عنوان سابقه خدمت مي‎باشد كه از اعتبارات دولتي حقوق دريافت نموده باشند و براساس مدارك موجود و پاسخ واصله حقوق شاكي در دوران خدمت در مقطع پيش دبستاني قبل از استخدام از محل كمكهاي ماخوذه از اولياء پرداخت مي‎شده است. بنابراين خواسته موجه نيست، لذا حكم به رد شكايت شاكي صادر مي‎گردد.

ز- شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۹۸۹ موضوع شكايت خانم فاطمه مرادي گردشي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته اعاده دادرسي به شرح دادنامه شماره ۲۱۳۳ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه نامبرده مدرك معتبري ارائه نكرده است كه از بودجه دولتي حقوق دريافت مي‎كرده است و گواهي شماره ۲۰۵/۲۱۸۵ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۷ ارائه‌شده هم برخلاف پاسخ واصله در پرونده مذكور است كه مربيان شاغل در پيش دبستاني از محل شهريه ماخوذه از اولياء حق‌الزحمه دريافت مي‎كرده‎اند بنابراين موجبي جهت اعاده دادرسي و مخدوش بودن راي وجود ندارد. لذا قرار رد شكايت صادر مي‎گردد.

ح- شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه۸۶/۱۰۱۲موضوع شكايت خانم هما رضانيامعلم به‎طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته احتساب سنوات خدمتي از تاريخ ۱۳۶۶ لغايت ۱۳۸۳ به شرح دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه مطابق ماده ۱۵۱ قانون استخدم كشوري سوابق غيررسمي مستخدمين رسمي در صورتي قابل‌محاسبه به‌عنوان سابقه خدمت مي‎باشد كه از اعتبارات دولتي حقوق دريافت نموده باشند و براساس مدارك موجود و پاسخ واصله حقوق شاكي در دوران‌خدمت در مقطع پيش‌دبستاني قبل از استخدام از محل كمكهاي ماخوذه از اولياء پرداخت مي‎شده است، بنابراين خواسته موجه نيست لذا حكم به رد شكايت شاكي صادر مي‎گردد.

ت- شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۳۷۰ موضوع شكايت خانم ماه بانو محمدي فوتمي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته تقاضاي احتساب سنوات خدمت از تاريخ ۱/۷/۱۳۶۵ لغايت ۱/۳/۱۳۸۴ به شرح دادنامه شماره۸۲۰ مورخ ۸/۴/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، با توجه به بررسي اوراق و محتويات پرونده و ملاحظه لايحه دفاعيه و مدارك پيوست از جمله گواهي انجام كار ملاحظه مي‎گردد كه به موجب گواهي انجام كار ارائه‌شده از جانب شاكيه نامبرده از ۱/۷/۱۳۶۵ لغايت ۳۱/۶/۱۳۸۴ به خدمت در مدارس آموزش و پرورش اشتغال داشته و آموزشگاه‎هاي محل خدمت نامبرده دولتي بوده و از محل اعتبارات مصوب آموزش و پرورش شهرستان محل خدمت حقوق دريافت داشته و انكار اداره طرف شكايت در ضمن لايحه دفاعيه با توجه به تقديم صدور گواهي مزبور به منزله انكار بعد از اقرار بوده كه مسموع نمي‎باشد، عليهذا ضمن رد دفاعيات اداره مشتكي‎عنه به دلالت ماده ۱۵۱ قانون استخدام كشوري حكم به ورود شكايت داير بر احتساب مدت مزبور به عنوان سابقه خدمت با پرداخت كسورات مربوطه از ناحيه شاكيه صادر و اعلام مي‎گردد.

ي- شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۷۳۵ موضوع شكايت خانم فاطمه مظلوم به طرفيت وزارت آموزش و پرورش، اداره آموزش و پرورش قائم‌شهر به خواسته محكوميت وزارت متبوع به احتساب سنوات خدمت از تاريخ ۱/۷/۱۳۶۷ لغايت ۳۱/۶/۱۳۸۴ به شرح دادنامه شماره ۵۹۰ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه عليرغم جوابيه طرف شكايت، به موجب گواهي انجام كار مربوط به شاكي حقوق وي در طول مدت مندرج در گواهي انجام كار (مربوط به ۱/۷/۱۳۶۸ لغايت ۳۱/۶/۱۳۸۴ مي‎باشد) كه به صورت تمام وقت به عنوان مربي پيش‌دبستاني حتي در ايام تابستان مشغول خدمت بوده، با توجه به دولتي بودن محل خدمت شاكي از اعتبارات مصوب آموزش و پرورش پرداخت شده و از سوي مشتكي‎عنه مدركي مبني بر عدم اصالت سند مدركيه شاكي به شرح مذكور ارائه نگرديده است، لذا خواسته شاكي موجه تشخيص و مستنداً به ماده ۱۵۱ قانون استخدام كشوري حكم به ورود شكايت مطروحه به احتساب سنوات از ۱/۷/۱۳۶۸ لغايت ۳۱/۶/۱۳۸۴ صادر واعلام مي‎دارد. راي صادره قطعي است.

ك- شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۷۳۸ موضوع شكايت بدري محمدي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش، اداره آموزش و پرورش قائم شهر به خواسته الزام خوانده به احتساب سوابق خدمت از ۱/۷/۱۳۶۶ لغايت ۳۱/۶/۱۳۸۴ به شرح دادنامه شماره ۵۹۲ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه به رغم جوابيه طرف شكايت، به موجب گواهي انجام كار مربوط به شاكي حقوق وي در طول مدت مندرج در خواسته كه به‌صورت تمام وقت به عنوان مربي پيش‌دبستاني حتي در ايام تابستان مشغول خدمت بوده، با توجه به دولتي بودن محل خدمت شاكي از اعتبارات مصوب آموزش و پرورش پرداخت‌شده و از سوي مشتكي‎عنه مدركي مبني بر عدم اصالت سند مدركيه شاكي به شرح مذكور ارائه نگرديده است، لذا خواسته شاكي موجه تشخيص و مستنداً به ماده ۱۵۱ قانون استخدام كشوري حكم به ورود شكايت مطروحه صادر و اعلام مي‎دارد، راي صادره قطعي است.

ل- شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۷۳۴ موضوع شكايت خانم پريوش راعي‌عباس‌آبادي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش، اداره آموزش و پرورش قائم شهر به خواسته الزام خوانده به احتساب سنوات خدمت از تاريخ ۱/۷/۱۳۶۷ لغايت ۳۱/۶/۱۳۸۴ به شرح دادنامه شماره ۵۹۳ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه برغم جوابيه طرف شكايت، به موجب گواهي انجام كار مربوط به شاكي حقوق وي در طول مدت مندرج در خواسته كه به صورت تمام وقت به عنوان مربي پيش‌دبستاني حتي در ايام تابستان مشغول خدمت بوده، با توجه به دولتي بودن محل خدمت شاكي از اعتبارات مصوب آموزش و پرورش پرداخت شده و از سوي مشتكي‎عنه مدركي مبني بر عدم اصالت سند مدركيه شاكي به شرح مذكور ارائه نگرديده است، لذا خواسته شاكي موجه تشخيص و مستنداً به ماده ۱۵۱ قانون استخدام كشوري حكم به ورود شكايت مطروحه صادر و اعلام مي‎دارد. راي صادره قطعي است.

م- شعبه دوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۵۹۲ موضوع شكايت خانم سلطان خلج به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته احتساب سنوات خدمتي از سال ۱۳۵۶ لغايت ۱۳۸۴ به شرح دادنامه شماره ۶۶۰ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه مطابق ماده ۱۵۱ قانون استخدام كشوري سوابق غير رسمي مستخدمين رسمي در صورتي قابل محاسبه بعنوان سابقه خدمت مي‎باشد كه از اعتبارات دولتي حقوق دريافت نموده باشند و براساس مدارك موجود و پاسخ واصله حقوق شاكي در دوران خدمت در مقطع پيش‌دبستاني قبل از استخدام از محل كمكهاي ماخوذه از اولياء پرداخت مي‎شده است، بنابراين خواسته موجه نيست، لذا حكم به رد شكايت شاكي صادر مي‎گردد. ن ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۴۷۹ موضوع شكايت خانم طاهره وقايعي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته احتساب سنوات خدمت از تاريخ ۱/۷/۱۳۶۸ لغايت ۱/۳/۱۳۸۴ به شرح دادنامه شماره ۲۵۵۲ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ چنين راي صادر نموده است، با توجه به اينكه معلمين حق التدريسي از بودجه و رديف دولتي حقوق دريافت داشته و از ايشان ماليات هم اخذ مي‎گردد، لكن مربيان از جمله شاكيه از محل شهريه ماخوذه از اولياء دريافت كرده‎اند و ايشان هيچ‌گونه وجهي بابت كسورات و ماليات به صندوق دولت نپرداخته‎اند، بنابه مراتب فوق و نظر به اينكه ماده ۱۵۱ قانون استخدام كشوري نيز سنوات خدمتي را به شرطي قابل محاسبه مي‎داند كه به صورت تمام وقت و موظف بوده و در قبال آن نيز از بودجه دولتي حقوق دريافت شده باشد، لذا با توجه به فقدان شرايط لازم خواسته وارد تشخيص نگرديده و راي به رد آن صادر واعلام مي‎گردد.

س- شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۷۴۴ موضوع شكايت خانم سيده مريم اميديان به طرفيت، ۱ـ اداره كل آموزش و پرورش استان مازندران ـ آموزش و پرورش قائم شهر به شرح دادنامه شماره ۸۵۹ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه مشتكي‎عنه منكر دريافت حقوق توسط شاكي در ايام صدرالذكر از صندوق دولت گرديده و اعلام داشته كه شاكي به عنوان مربي پيش دبستاني از شهريه ماخوذه از اولياء حق‌الزحمه دريافت كرده است و كسورات بازنشستگي نيز به سازمان بازنشستگي پرداخت نگرديده و در ايام تابستان نيز به جهت فصلي بودن قرارداد به‌كارگيري شاكي و تعطيلي آن ايام دستمزدي پرداخت نگرديده و به لحاظ آنكه از سوي شاكي مدركي دال بر دريافت حقوق در سالهاي موردنظر از صندوق دولت ارائه نشده است، لذا مستنداً به مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون استخدام كشوري قرار رد شكايت مطروحه صادر و اعلام مي‎دارد.

ع- شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۶۲۲ موضوع شكايت خانم رقيه شيرمحمدي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان به خواسته احتساب سنوات خدمتي از تاريخ ۱/۷/۱۳۶۹ لغايت ۳۱/۲/۱۳۸۴ به شرح دادنامه شماره ۲۴۵ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده ‎است، نظر به‎ اينكه مطابق ماده ۱۵۱ قانون استخدام كشوري سوابق غيررسمي مستخدمين رسمي در صورتي قابل محاسبه به عنوان سابقه خدمت مي‎باشد كه از اعتبارات دولتي حقوق دريافت نموده باشند و براساس مدارك موجود و پاسخ واصله حقوق شاكي در دوران خدمت در مقطع پيش دبستاني قبل از استخدام از محل كمكهاي ماخوذه از اولياء پرداخت مي‎شده است. بنابراين خواسته موجه نيست، لذا حكم به رد شكايت شاكي صادر مي‎گردد.

ف- شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۳۳۸ موضوع شكايت خانم سيده فاطمه هاشمي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش- آموزش و پرورش قائم شهر به خواسته الزام به احتساب خدمت از /۷/۱۳۶۵ لغايت ۳۱/۶/۱۳۸۴ به شرح دادنامه شماره ۷۹۶ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه بر طبق ماده ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون استخدام كشوري شرط احتساب سوابق غير رسمي به عنوان سابقه خدمت مستخدمين رسمي اين است كه حقوق سنوات خدمت غير رسمي مستخدم از محل اعتبارات دولتي پرداخت شده باشد و نظر به اينكه برابر محتويات پرونده حقوق سنوات خدمت غير رسمي شاكيه از اعتبارات دولتي پرداخت نشده است، بنابراين مشمول حكم مواد ۱۵۰ و ۱۵۱ قانون استخدام كشوري نمي‎باشد.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريـخ فوق با حضـور روسا و مسـتشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

الف- تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذكر محرز بنظر مي‎رسد.

ب- با توجه به تعريف خدمت دولتي به شرح بند (ب) ماده يك لايحه قانوني استخدام كشوري و وجوه مشخصه آن از حيث اشتغال به كار مستمر در يكي از واحدهاي دولتي به دستور مقام ذيصلاح و دريافت حقوق يا دستمزد در قبال انجام وظايف محوله و ضرورت احتساب آن جزو سوابق خدمت دولتي به شرح مقرر در ماده ۳۴ لايحه قانوني مذكور و ساير مقررات مربوط، دادنامه‎هاي شماره ۷۴۹ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۶ و ۲۵۴۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ شعبه سوم و دادنامه‎هاي شماره ۵۹۰، ۵۹۲ و ۵۹۵ مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۷ و شماره ۸۲۰ مورخ ۸/۴/۱۳۸۷ شعبه اول ديوان مبني بر تاييد شكايت شاكيان و الزام طرف شكايت بـه احتساب سابقه خدمت مستمر و تمام وقت آنان در مدت اشتغال بـه خدمت در واحد دولتي صحيح و موافق قانون است. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري- علي رازيني

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام