کتاب استخدامی اداری ها
ارتقای کارکنان

احتساب سنوات تدریس معلمان پیش‌دبستانی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه منوط به خدمت تمام وقت می‌باشد (رأی شماره 204-203 مورخ 19/4/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

احتساب سنوات تدریس معلمان پیش‌دبستانی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه منوط به خدمت تمام وقت می‌باشد (رأی شماره 204-203 مورخ 19/4/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 19 تیر 1391

کلاسه پرونده: 568/90-688/90

شماره دادنامه: 203-204

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

شاکی: جبار ویسی و محمدامین محمدی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقایان جبار ویسی و محمدامین محمدی به موجب لوایحی اعلام کرده اند، علی رغم این که 28 ساعت تدریس در هفته در مقطع ابتدایی به صورت حق التدریس داشته اند لیکن 22 ساعت تدریس لحاظ شده است و 6 ساعت دیگر جزو سابقه کاری لحاظ نشده است. دادخواستهایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند تا ایام مذکور که 3 سال شده است به عنوان سابقه حق التدریس لحاظ شود اما شعب دیوان آراء متناقض صادر کرده اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900015671 با موضوع دادخواست آقای جبار ویسی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه و به خواسته عدم احتساب سابقه خدمت ( سه ساله حق التدریسی) به موجب دادنامه شماره 8909970900102122 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.

با ملاحظه اوراق پرونده خواسته شاکی آقای جبار ویسی احتساب سابقه حق التدریسی سالهای تحصیلی 1380-1379 و 1381-1380 و 1382-1381 است، با عنایت به مفاد دادخواست و ضمایم آن نظر به این که به موجب ماده 151 قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در اجرای مقررات قانون استخدام کشوری از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور خواهد شد… و حسب ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور خدمت تمام وقت آموزگاراندبستان 28 ساعت در هفته است و در مانحن فیه ابلاغیه هایی را که مشارالیه ضمیمه دادخواست کرده است حاکی از آن است که وی 22 ساعت در هفته اشتغال به کار داشته است و از طرفی نامبرده مدرک و دلیلی مبنی بر این که 28 ساعت در هفته انجام وظیفه کرده است به این شعبه ارائه نداده است، بنا به مراتب فوق دعوا مطروح وارد تشخیص نمی شود، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود، این رأی طبق مادهقانوندیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900015697 با موضوع دادخواست آقای محمد امین محمدی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه و به خواسته احتساب سابقه خدمت (سه ساله حق التدریس) به موجب دادنامه شماره 8909970900402001- 4/12/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته احتساب سه سال حق التدریسی وی به عنوان سابقه خدمت با این توضیح که در سالهای تحصیلی 1379- تا 1382 در شهرستان روانسر به صورت حق التدریسی در کلاسهای چند پایه ابتدایی مشغول به تدریس بوده است اما متاسفانه سازمان آموزش و پرورش برای این که تعهدی نسبت به استخدام برای خود ایجاد نکند 22 ساعت حق التدریس را در احکام اداری درج کرده در حالی که 28 ساعت در هفته تدریس داشته اند و با درج حکم پاره وقت این مدت جزء سابقه محسوب نمی شود… با توجه به مجموع مندرجات اوراق پرونده و پاسخ واصل شده از اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه که با شماره فوق ارسال شده است نظر به این که در اجرای مجوز شماره 5/5353/620-27/5/1387 معاونت برنامه ریزی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش شاکی به عنوان داوطلب حق التدریس پاره وقت طی شماره 703/58210-21/7/1379 از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه به اداره آموزش و پرورش منطقه روانسر معرفی و در ذیل آن متذکر شده اند برای افرادی که از محل این مجوز به کار گرفته می شوند هیچ گونه حقی ایجاد نخواهد شد و اداره آموزش و پرورش تعهدی در قبال استخدام آنها نخواهد داشت. به لحاظ تمام وقت تلقی نشدن سنوات مذکور قابل محاسبه نبوده است و دلیل کافی بر اثبات صحت ادعای شاکی وجود ندارد. لذا شکایت مشارالیه وارد تشخیص نمی شود و به استناد مواد 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می شود رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900016183 با موضوع دادخواست آقای برهان ویسی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه و به خواسته اعتراض به عدم احتساب سابقه حق التدریس به موجب دادنامه شماره 8909970900101620-23/11/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی اعلام داشته است در سالهای تحصیلی 1379-1380 و 1381-1380 و 1382-1381 به عنوان آموزگار حق التدریسی در آموزش و پرورش مقطع ابتدایی خدمت کرده است، لیکن اداره طرف شکایت بعد از تبدیل وضعیت مشارالیه به رسمی از احتساب سنوات مزبور به عنوان سابقه خدمت دولتی خودداری کرده است و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد که با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه رسیده از اداره طرف شکایت نظر به این که شاکی به عنوان آموزگار در سالهای مزبور مشغول خدمت بوده است و چند ساعات تدریس نامبرده 22 ساعت اعلام شده است، لیکن با توجه به این که معلمان حق التدریس در مقطع ابتدایی علی الاصول تمام وقت خدمت می کنند، لذا با رعایت ماده 151 قانون استخدام کشوری به وارد دانستن شکایت دایر بر احتساب مدت مزبور به عنوان سابقه خدمت دولتی به استثنای ایام تعطیلات عید نوروز و فصل تابستان حکم صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.

ثانیاً: با توجه به این که در ماده 151 قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت دولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب می شود و با توجه به این که مطابق حکم مقرر در ذیل ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرحهای طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد و در دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور، خدمت تمام وقت آموزگاران و مربیان امور تربیتی دبستان 28 ساعت در هفته تعیین شده است، بنابراین آراء صادر شده در رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام