ارتقای کارکنان

ضوابط ارتقای رتبه و طبقه کارکنان دولت

ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل (بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل را به شرح پیوست تصویب نمود که مراتب به تأیید رییس‌جمهور محترم رسیده است و برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل

الف- نحوه ارتقای کارمندان در طبقات جدول حق شغل:

کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت تحقق شرایط زیر به یک طبقه شغلی بالاتر در جدول حق شغل (موضوع بند ۱ فصل اول بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور) ارتقا می‌یابند:

۱- شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی بوده است، به‌ازای هر شش سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ۵ ارتقاء می‌یابند.

۲- شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی (سیکل) بوده است، به‌ازای هر پنج سال سوابق تجرابی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ۶ ارتقاء می‌یابند.

۳- شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دیپلم می‌باشد، به‌ازای هر پنج سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ۷ ارتقاء می‌یابند.

۴- شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کاردانی یا همتراز می‌باشد، به‌ازای هر پنج سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ۸ ارتقاء می‌یابند.

۵- شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کارشناسی یا همتراز می‌باشد، به‌ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ۱۰ ارتقاء‌ می‌یابند.

۶- شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا همتراز می‌باشد، به‌ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ۱۱ ارتقاء می‌یابند.

۷- شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دکترای حرفه‌ای یا همتراز می‌باشد، به‌ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ۱۲ ارتقاء می‌یابند.

۸- پزشکان متخصص و همچنین شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز تحصیلی آنها مدرک تحصیلی دکترای تخصصی (ph.D) یا همتراز می‌باشد، به‌ازای هر چهار سال سوابق تجربی از تاریخ دریافت آخرین گروه استحقاقی یک طبقه و حداکثر تا طبقه ۱۳ ارتقاء می‌یابند.

تبصره ۱- کارمندانی که به لحاظ کسب تجارب، مهارت و طی دوره‌های آموزش شغلی مربوط، از توانایی‌های لازم برای تصدی مشاغل بالاتر از شغل فعلی خود برخوردار می‌شوند، ولیکن دارای مدرک تحصیلی پیش‌بینی شده در آن شغل نمی‌باشند، به موجب ضوابطی که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ابلاغ خواهد شد از امکان تصدی مشاغل مذکور برخوردار می‌شوند.

تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در خصوص آن دسته از مشاغلی که روند ارتقاء خاص داشته‌اند و با مفاد بندهای فوق تطبیق ندارند مراتب پیشنهاد خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارایه نمایند.

تبصره ۳- کارمندانی که در اجرای تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همچنین کارمندان عضو گردان‌های عاشورا و الزهرا و فرزندان شاهد و همچنین سایر کارمندانی که به موجب مصوبه شورای امور اداری و استخدمی کشور (سابق) از گروه‌های مربوط برخوردار شده‌اند، به تناسب از حداکثر طبقات تعیین شده در بندهای فوق مستثنی می‌باشند.

تبصره ۴- سوابق تجربی کارمندان در ارتقای طبقه و رتبه شغلی آنها، بر اساس ضوابط مربوط به نحوه احتساب تجربه مندرج در آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل قابل محاسبه خواهد بود.

تبصره ۵- کارمندانی که بعد از ۱/۱/۱۳۸۸ به استخدام دستگاه‌های اجرایی در آمده‌اند، تاریخ ورود به خدمت آنان ملاک عمل برای ارتقای طبقات خواهد بود

تبصره ۶- شاغلین مشاغل کاردانی و بالاتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب نامه شماره ۷۶۲۹۴/۳۶۰۹۵ هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ و استان‌های خراسانی شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ایلام، خدمت می‌نمایند، به‌ازای هر یک سال سوابق تجربی (از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به بعد)، از یک سال تعجیل) (کسر سال به نسبت)، در ارتقای طبقه برخوردار می‌شوند.

ب- نحوه ارتقای کارمندان در رتبه‌های جدول حق شغل:

شرایط ارتقای رتبه کارمندان مشمول این ضوابط به شرح زیر می‌باشد:

۱- مدت تجربه لازم برای ارتقای رتبه متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی وکارشناسی و بالاتر به شرح جدول زیر می باشد:

مدت تجربه قابل قبول برای متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی و کارشناسی و بالاتر

رتبه‌ها/ مدت تجربه مقدماتی پایه ارشد خبره عالی
مدت تجربه لازم برای مشاغل تا سطح کاردانی ۰ ۸ سال ۲۰ سال
مدت تجربه لازم برای مشاغل تا سطح کارشناسی و بالاتر ۰ ۶ سال ۱۲ سال ۱۸ سال ۲۴ سال

تبصره ۱- مشاغل کاردانی و کارشناسی به مشاغلی اطلاق می شود که به رشته‌های شغلی تحت عناوین کاردانی و کارشناسی تخصیص می یابند و یا این که پست سازمانی شاغلین دارای عنوان کاردانی یا کارشناسی باشد، همچنین آن دسته از مشاغلی که به موجب مقررات مربوط همتراز مشاغل کاردانی و یا کارشناسی شناخته شده‌اند در زمره مشاغل مذکور محسوب می گردند.

تبصره ۲- برای شاغلین مشاغل کاردانی و بالاتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ و استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویر احمد، چهار محال و بختیاری، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ایلام، خدمت می‌نمایند به ازای هر یک سال سوابق تجربی، (از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به بعد)، ۲ سال (کسر سال به نسبت)، قابل محاسبه خواهد بود.

۲- عوامل ارزیابی کارمندان برای ارتقای رتبه شغلی به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف عوامل امتیاز
۱ میزان ابتکار و خلاقیت در انجام وظایف محوله ۰ تا ۲۰
۲ میزان افزایش مهارت‌های مربوط به وظایف محوله ۰ تا ۲۰
۳ انجام خدمات برجسته در راستای شغل مورد تصدی ۰ تا ۲۰
۴ آموزش‌های طی شده مرتبط با شغل ۰ تا ۲۰
۵ میزان جلب رضایت ارباب رجوع ۰ تا ۲۰

تبصره- ارزیابی کارمندان و نحوه تخصیص و تعیین امتیازات مندرج در جدول عوامل موضوع این بند بر اساس ضوابط است که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ابلاغ خواهد شد.

۳ـ برای ارتقای کارمند به یک رتبه بالاتر، علاوه بر رعایت مفاد بندهای ۱ و ۲ قسمت «ب»، تحقق شرایط زیر الزامی است:

۱-۳- برای ارتقای به رتبه پایه

۱- کسب حداقل ۶۰ درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول بند ۲

۲- گذراندن ۳۰۰ ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت

۲-۳- برای ارتقای به رتبه ارشد

۱- کسب حداقل ۷۰ درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول بند ۲

۲- گذراندن ۲۵۰ ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت

۳-۳- برای ارتقای به رتبه خبره

۱- کسب حداقل ۸۰ درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول بند ۲

۲- گذراندن ۲۰۰ ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت

۳- کسب رتبه خبره برای کارمندان مستلزم تأیید کمیته موضوع بند ۵ فصل سوم بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور با حضور نماینده معاونت مذکور خواهد بود.

۴-۳- برای ارتقای به رتبه عالی

۱- کسب حداقل ۹۰ درصد امتیاز از نمره ارزیابی جدول بند ۲

۲- گذراندن ۱۵۰ ساعت دوره آموزشی در چارچوب نظام آموزشی کارمندان دولت

۳- کسب رتبه عالی برای کارمندان مستلزم ارسال مدارک لازم از سوی دستگاه اجرایی و تأیید کمیته تخصصی نظام شغلی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور می‌باشد.

تبصره ۱- برای شاغلین مشاغل کاردانی و بالاتر و یا همترازان آنها که در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع فهرست تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۹۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران و استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کردستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان و ایلام، خدمت می‌نمایند، برای ارتقاء به رتبه‌های شغلی پایه، ارشد، خبره، عالی به ترتیب نیازمند ۵۰، ۶۰،۷۰ و ۸۰ درصد امتیازات موضوع جدول بند ۲ می‌باشند.

تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی موظفند فهرست کارمندانی را که در اجرای مقررات مربوط به رتبه‌های ارشد، خبره و عالی ارتقاء می‌یابند، برای ثبت در بانک اطلاعاتی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، بر اساس فرمی که از سوی معاونت مذکور ابلاغ خواهد شد، ارسال دارند.

لطف الله فروزنده- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

دوره فشرده قانون کار
دوره طبقه بندی مشاغل

18 دیدگاه

 1. سلام تایخ اولین قرارداد من1385/10/15 بامدرک فوق دیپلم میباشد درتاریخ1389/10/15 مدرک کارشناسی در حکم کارگزینی ثبت شده است الان تا ابتدای سال1401 سنوات قابل قبول من16سال و2ماه است و طبقه من8 میباشد که احتمالا باید طبقه9 برایم اعمال شود اداره ما امتناع میکند آیا طبقه اصلی من9است یا8 باتشکر

 2. سلام بنده تاریخ اولین قراردادمعین در حکم کارگزینی 1385/10/15 با مدرک فوق دیپلم میباشد درتاریخ1389/10/15 مدرک کارشناسی درحکم ثبت شده است0 در حکم تاپایان سال1401 سنوات قابل قبول17سالو2 ماه ثبت شده وطبقه فعلی8 میباشد 0باتوجه به اینکه دولت درسال98 یک گروه به همه کارمندان ارتقاء داد طبقه بنده کی9 ثبت میشود باتشکر

 3. با سلام برای ارتقاء از خبره به عالی آیا پس از انجام 24 سال خدمت و ارسال مدارک ، کمیته تخصصی مربوط باید شروع حکم ارتقاء به عالی را پایان 24 سال بزنند یا می توانند چندین ماه بعد بزنند در این صورت حقی از کارمند ضایع نمی شود ؟ متشکرم

 4. با سلام
  مناطقی که در انها تعجیل رتبه و طبقه صورت میگیره‌ در استان کرمانشاه شامل بخش میشود. ایا شهرستان هم از این مزیت میتواند استفاده کند؟ به عنوان مثال مرکز شهرستان ثلاث باباجانی

 5. سلام
  برای کسب رتبه بالاتر گذراندن ساعت آموزش برای هر رتبه هست یا مجموع ساعت آموزشی میگیرن.
  با فرض احراز شرایط کامل، اگر کسی بعد از گرفتن رتبه پایه ۶۰ ساعت آموزش گرفته ولی کل ساعت آموزش او ۹۰۰ ساعت باشد ، می‌تواند رتبه ارشد را بگیرد؟

 6. باسلام
  من در سال دهم خدمتم با مدرک ارشد تبدیل وضعیت شدم اما فقط به من گروه ۹ داده شد و سابقه ام لحاظ نشد.کجا میتونم اعتراض کنم و آیا نتیجه داره ؟

 7. با سلام ،لطفا درخصوص افرادی که دو مقطعی هستند برای کسب رتبه عالی چه شرایطی باید داشته باشند و روش محاسبه تجربیات سنواتی به چه نحوی می باشد؟

  1. اگر فوق دیپلم به لیسانس باشه ، سنوات فوق دیپلم تقسیم بر 2میشه. جواب بدست آمده رو از 23/11/30 کم کنید بعد تقسم بر2 کنید و با تاریخ اعمال مدرک لیسانس جمع کنید.در تاریخ بدست آمده اگر به 24 سال سنوات از ابتدای خدمت داشته باشید یا بیشتر، تاریخ بدست آمده زمان استحقاق رتبه عالی هستش که البته باید 150ساعت آموزش از تاریخ ارتقاء رتبه خبره داشته باشید و همچنین میانگین سالیانه ارزشیابی از تاریخ خبره به بعد به 85 برسه.

 8. باسلام لطفا درخصوص افرادی که دومقطعی هستندبرای کسب رتبه عالی چه شریطی بایدداشته باشندوروش محاسبه تجربیات سنواتی به نحوی میباشد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *