کتاب استخدامی اداری ها
ارتقای کارکنان

تأثیر مدرک تحصیلی در ارتقاء به طبقه و گروه بالاتر منوط به نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

تأثیر مدرک تحصیلی اخذشده توسط مستخدم در ارتقاء به طبقه و گروه بالاتر منوط به نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است (رأی شماره ۲۲۶-۲۲۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: ۲۲/۶/۱۳۸۹

کلاسه پرونده: ۸۹/۴۲۷

شماره دادنامه: ۲۲۶-۲۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: اداره کل دامپزشکی استان گیلان.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض بین دادنامه شماره ۲۳۸۲ مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۸، صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۳/۸۸/۱۷۹۳، مبنی بر رد شکایت با دادنامه‎های شماره ۴۲۵ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۸، در پرونده کلاسه ۸/۸۷/۳۹۱۹ و دادنامه شماره ۲۳۹۲ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۷، در پرونده کلاسه ۸/۸۶/۳۵۳ و دادنامه شماره ۱۰۴۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۸، در پرونده کلاسه ۸/۸۸/۱۲۵، همگی صادره از شعبه هشتم دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت و دادنامه شماره ۱۵۱ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۸، در پرونده کلاسه ۷/۸۷/۱۲۴۰ صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت.

گردشکار: شاکی به‌شرح درخواست تقدیمی اشعار داشته، درخصوص الزام به‌پرداخت حقوق و مزایای معادل کاردانی موضوع گواهی‌نامه آموزشی دوره تکنسین دامپزشکی، شعب سوم و هفتم و هشتم دیوان آراء متناقضی صادر نموده‎اند، که به موجب آن آراء شعبه سوم رأی به رد و شعب هفتم و هشتم رأی به ورود صادر نموده‎اند، بنا بر مراتب مذکور خواهان صدور رأی وحدت رویه گردیده‎است، مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد:

الف – شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳/۸۸/۱۷۹۳، موضوع شکایت آقای مسعود صادقی نوری، به طرفیت سازمان دامپزشکی و به خواسته استفاده از مزایای استخدامی گواهینامه آموزشی قبل از خدمت مبنی بر تایید طی دوره آموزشی تکنسین دامپزشکی، طی دادنامه شماره ۲۳۸۲ مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۸، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه مدرک آموزشی ارائه‌شده به وسیله شاکی از دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالی صادر نشده است و به علاوه به عنوان یک گواهی آموزشی داخل سازمانی بر تایید سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی نرسیده است. بنابراین قانوناً الزامی برای طرف شکایت در اجابت خواسته شاکی ملحوظ نیست، لذا رأی به رد شکایت وی با کیفیت موجود صادر و اعلام می‎گردد.

ب – شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸/۸۷/۳۹۱۹، موضوع شکایت آقای حمید مهربان، به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور و به خواسته پرداخت حقوق و مزایای معادل کاردانی، طی دادنامه شماره ۴۲۵ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۸، چنین انشاء رأی نموده است: بر اساس ماده ۳ آیین‎نامه نحوه اعطای گروهی معادل کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد به اعضای جهاد سازندگی مقرر گردیده افرادی که موفق به گذرانیدن دوره مذکور شوند، طبق مفاد این آیین‎نامه مدرک معادل کاردانی – کارشناسی – کارشناسی ارشد اعطاء و از مزایای مدرک معادل استفاده نمایند. بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه سازمان طرف شکایت دفاع موثر و مستدلی ننموده و علیرغم صدور آیین‎نامه مذکور و ابلاغ آن و لزوم اجرای مفاد آیین‎نامه یادشده اقدام مثبتی در جهت اجرای خواسته افراد واجد شرایط از جمله شاکی به عمل نیاورده شکایت شاکی را وارد تشخیص و حکم به اجابت مورد خواسته و الزام طرف شکایت به پرداخت حقوق و مزایای معادل کاردانی به شرح مورد درخواست را صادر و اعلام می‎نماید.

ج – شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸/۸۶/۳۵۳، موضوع شکایت آقای شمس‌اله ابراهیم‌زاده به طرفیت اداره کل دامپزشکی استان گیلان و به خواسته الزام اداره موصوف بر اعمال دستورالعمل شماره ۷۹۵۳/۳-۲۵۴ درخصوص شاکی مبنی بر پرداخت مزایای مقطع کاردانی، طی دادنامه شماره۲۳۹۲ مورخ ۱۶/۲/۱۳۸۷، چنین انشاء رأی نموده است: با عنایت به ارائه مدرک از سوی شاکی دال بر گذراندن مقطع آموزشی مورد ادعا و اذعان طرف شکایت به این موضوع و نیز با توجه به دفاع غیرموجه اداره مشتکی‎عنه نامبرده مشمول دستورالعمل صدرالاشعار و مزایای آن بوده و لذا مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان متبوع حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام اداره طرف شکایت به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می‎گردد.

د – شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸/۸۸/۱۲۵، موضوع شکایت آقای اکبر فرهودنیا، به طرفیت اداره کل دامپزشکی استان گیلان، به خواسته تقاضای صدور حکم به محکومیت مبنی بر اعمال دستورالعمل شماره ۷۹۵۳/۳-۲۵۴ مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۴ و لحاظ کردن مزایای مقطع کاردانی، طی دادنامه شماره ۱۰۴۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۸، چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی چون شاکی به موجب گواهینامه شماره ۶۵۵۸/۷-۴۸۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۶۶، موفق به اخذ گواهی‎نامه آموزش دوره تکنسین دامپزشکی گردیده و بر اساس ماده ۳ آیین‎نامه نحوه اعطای گروهی معادل کاردانی – کارشناسی – و کارشناسی ارشد به اعضای جهاد سازندگی مقرر گردیده افرادی که موفق به گذرانیدن دوره مذکور شوند، طبق مفاد این آیین‎نامه مدرک معادل کاردانی به کارشناسی – کارشناسی ارشد اعطاء و از مزایای مدرک استفاده نمایند. بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه سازمان طرف شکایت دفاع موثر و مستدلی ننموده و علیرغم صدور آیین‎نامه مذکور و ابلاغ آن و لزوم اجرای مفاد آیین‎نامه یادشده اقدام مثبتی در جهت اجرای خواسته افراد واجد شرایط از جمله شاکی به عمل نیاورده، شکایت شاکی را وارد تشخیص و حکم به اجابت مورد خواسته و الزام طرف شکایت به پرداخت حقوق و مزایای معادل کاردانی به شرح مورد درخواست را صادر و اعلام می‎نماید.

ه‍ – شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷/۸۷/۱۲۴۰، موضوع شکایت آقای فتاح نظری، به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور – وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته پرداخت حقوق و مزایای معادل کاردانی، طی دادنامه شماره ۱۵۱ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۸، چنین انشاء رأی نموده است: اداره طرف شکایت طی لایحه جوابیه اعلام نموده که پرداخت حقوق و مزایای معادل کاردانی شاکی موکول به تایید آن در کمیته فنی معادل سازی وزارت و جهاد کشاورزی است لکن به دلیل انحلال کمیته مذکور و عدم تایید مدارک مربوطه توسط مرجع ذیصلاح این سازمان تکلیفی در پرداخت حقوق و مزایای کاردانی ندارد. علیهذا نظر به اینکه مطابق لایحه جوابیه مدرک تحصیلی کاردانی شاکی مورد انکار اداره طرف شکایت نیست و نظر به اینکه عدم تایید کمیته مذکور و انحلال آن موجب تضییع حقوق شاکی نیست و نظر به اینکه انحلال کمیته مذکور موجب عدم نیاز تایید است، حکم به ورود شکایت دائر بر الزام اداره طرف شکایت به پرداخت حقوق و مزایای معادل کاردانی شاکی صادر و اعلام می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً، تعارض در آراء فوق‎الذکر محرز می‎باشد.

ثانیاً، نظر به اینکه ضوابط تشخیص ارزش تحصیلی دوره‎های آموزشی خاص به جهت ارتقاء سطح علمی وتجربی کارکنان دولت از وظایف ویژه شورای ارزشیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و مطابق ماده ۴۴ قانون استخدام کشوری، وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی مکلفند با رعایت مقررات این قانون، ادامه یا اجرای برنامه‎های آموزشی و یا کارآموزی مستخدمین خود را به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند. همچنین به موجب مواد ۳۰ و ۳۶ قانون مذکور تعیین شرایط احراز مشاغل مختلف و ارتقاء به طبقات بالاتر و برخورداری از گروه آن از حیث مدرک تحصیلی و پیشینه تجربی و دیگر عوامل مؤثر به سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور محول شده است،

علیهذا دادنامه شماره ۲۳۸۲ مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۸ شعبه سوم دیوان در حدی که متضمن این معنی و مفهوم است، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام