کتاب استخدامی اداری ها
سازمان امور مالیاتی کشور

ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ (بخشنامه ۹۴۰۹/۲۰۰/ص مورخ 26/05/1392 سازمان امور مالیاتی کشور)

ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ (بخشنامه ۹۴۰۹/۲۰۰/ص مورخ 26/05/1392 سازمان امور مالیاتی کشور)

در اجرای بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده(CD)  مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۱ حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرائب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۱ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۰ با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیونهای بند ب ماده ۱۵۴ قانون در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه، ارسال می گردد.

۱– با توجه به اینکه حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۱ متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی سال مذکور توسط کمیسیون بند الف ماده ۱۵۴ اعمال شده است، انتظار می رود مصوبات کمیسیون بند ب ماده ۱۵۴ قانون واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد.

۲- نظر به اینکه به جهت مشابهت های ساختاری فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی از حیث نرخ سودآوری فعالیتها، ضرایب مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در جدول ضرایب مالیاتی عملکرد مزبور یکسان می باشد، مقتضی است کمیسیونهای بند ب ماده ۱۵۴ قانون پیشنهادات خود را در قالب ساختار مذکور مصوب نمایند.

۳- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج و اعـمال دقیـق ضریب مالیاتی فعالیتها از مجموعه مذکور، ادارات کل امور مـالیاتی مـکلفند فهـرسـت مـواردی که در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۵۴ قانون تعیین ضریب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می گردد را هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها ارسال نمایند.

۴- ادارات امور مالیاتی مکلفند در هنگام اعمال ضریب و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان نکات و ضوابط اجرائی مندرج در بخش اول به ویژه بندهای ۸ و ۹ مجموعه مذکور را ملاک عمل قرار دهند.

۵- با توجه به موارد فوق مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند(ب) و تبصره های ۱و۲ و۴ ماده فوق الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیون مربوط در مـرکزاستان و ادارات امور مالیاتی شهرستانهای تابعه اقدام نمایند و ضمن انـجام بـررسی های کـارشناسی وتوجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی درصورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقـلام آن با ذکر دلایل مسـتند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفاً مطابق فرمهای پیوست (شماره یک و دو)تنظیم و از طریق اداره کل حداکثر تا ۳۱/۶/۱۳۹۲ به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها، از طریق سیستم چارگون ارسال نمایند تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید.

موکداً اعلام می گردد درخواستهایی که در قالب فرمهای پیوست به صورت مرتب و سورت شده تهیه می گردد بایستی منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به تأیید و امضاء همه اعضاء کمیسیون رسیده باشد، بدیهی است مواردی که مراتب فوق در آن رعایت نگردد، مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

ضمناً نظر به تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار،ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های شهرستانهای تابعه استان باشد.

مزید اطلاع مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۱ در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد لازم ارسال خواهد گردید.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام