کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

تشکیل هیئت‌های تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین

آیین‌نامه اجرایی ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران -مصوب 1375- و اصلاحات بعدی در خصوص تشکیل هیئت‌های تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین (تصویبنامه شماره 83905/ت54095هـ مورخ 11/7/1396 هیأت وزیران)

وزارت کشور- وزارت دادگستری

هیئت وزیران در جلسه 5/7/1396 به پیشنهاد شماره 167096 مورخ 9/12/1395 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران -مصوب 1375- و اصلاحات بعدی آن را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران -مصوب 1375- و اصلاحات بعدی

ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- هیئت تطبیق: هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین

ب- هیئت بخش و روستا: هیئت تطبیق مصوبات بخش و روستا

پ- هیئت شهرستان: هیئت تطبیق مصوبات شهرستان

ت- قانون: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی آن.

ماده 2- تعیین اعضای هیئت‌های تطبیق موضوع ماده (80) قانون به شرح ذیل می‌باشد:

الف- انتخاب قاضی توسط رییس قوه قضاییه.

ب- انتخاب نمایندگان شوراهای شهرستان و استان از بین اعضای شوراهای مذکور با تصمیم اکثریت مطلق اعضای شورا و با مکاتبه رییس شورا.

ج- انتخاب نماینده فرماندار توسط فرماندار از میان معاونان فرمانداری.

تبصره 1- در ابتدای هر دوره شوراهای اسلامی کشور تا تشکیل شوراهای جدید شهرستان و استان و معرفی نمایندگان آنها به هیئت‌های تطبیق، نمایندگان قبلی می‌توانند در جلسات هیئت‌های مذکور شرکت و اظهارنظر نمایند.

تبصره 2- در طول دوره فعالیت هیئت تطبیق، مرجع ذی‌ربط معرفی‌کننده نماینده می‌تواند نسبت به جایگزینی نماینده خود اقدام نماید.

تبصره 3- چنانچه هر یک از اعضای هیئت تطبیق به هر دلیلی از هیئت خارج شود، مرجع معرفی‌کننده موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نماینده جایگزین خود را به نحوی که در ادامه فعالیت هیئت تطبیق خللی ایجاد ننماید، معرفی کند.

تبصره 5- به منظور بررسی بیشتر و دقیق‌تر مصوبات شورا، رؤسای هیئت‌های تطبیق می‌توانند به منظور  اخذ نظرات مشورتی از کارشناسان ذی‌ربط استانداری و مشاوران مجرب بدون داشتن حق رأی در جلسات هیئت‌های تطبیق دعوت به عمل آورند.

تبصره 6- هیئت‌های تطبیق می‌توانند در صورت نیاز بنا به موضوع مصوبات از نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر برای حضور در جلسات توسط رییس بدون حق رأی دعوت به عمل آورند.

ماده 3- در صورتی که رسیدگی به مصوبات یکی از شوراهای اسلامی که نماینده آن عضو هیئت تطبیق است مطرح باشد، حسب مورد نماینده جایگزین از طرف شورای استان یا شهرستان ذیربط جهت شرکت در جلسه هیئت تطبیق معرفی می شود.

ماده 4- به منظور بررسی بیشتر و دقیقتر مصوبات شورا، رؤسای هیئت های تطبیق می توانند به منظور اخذ نظرات مشورتی از کارشناسان ذیربط بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات هیئت های تطبیق دعوت کنند. دستورالعمل مربوط به شرایط کارشناسان مذکور توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 5- جلسات هیئت‌های تطبیق با حضور حداقل دو نفر رسمیت یافته و تصمیمات با نظر دو نفر معتبر است. 

ماده 6- جلسات هیئت‌های تطبیق باید به طور عادی حداقل یک‌بار در هفته با دعوت کتبی قبلی در محل هیئت‌ها که به ترتیب در فرمانداری و بخشداری می‌باشد، تشکیل شوند. هیئت‌های تطبیق می‌توانند در صورت ضرورت بنا به درخواست کتبی رییس شورای ذی‌ربط، پس از تأیید رییس هیئت تطبیق، جلسه فوق‌العاده تشکیل دهند.

تبصره 1- انجام کلیه مکاتبات و اداره جلسات به عهده رییس هیئت تطبیق می‌باشد.

تبصره 2- دبیرخانه هیئت‌های تطبیق در محل فرمانداری و بخشداری ذی‌ربط می‌باشند. نحوه فعالیت دبیرخانه هیئت‌های تطبیق مطابق شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده 6- شوراهای اسلامی شهر، روستا، بخش و شهرستان موظفند حداکثر ظرف یک هفته پس از تصویب، نسخه‌ای از مصوبات خود را به هیئت تطبیق ذی‌ربط، شهرداری، دهیاری یا دستگاه‌های اجریی که مصوبه مربوط به آنها باشد، ارسال نمایند. رییس هیئت تطبیق موظف است پس از وصول مصوبه در مهلت قانونی نسبت به تشکیل جلسه اقدام کند.

ماده 7- هیئت تطبیق موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه با ذکر مورد و مستدل اعتراض خود را به شورا اعلام و درخواست تجدیدنظر کند. عدم اعلام نظر توسط هیئت تطبیق در زمان قانونی مقرر، به منزله تأیید مصوبه شورا است. شورا موظف است از تاریخ وصول اعتراض، حداکثر ظرف ده روز تشکیل جلسه داده و نسبت به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. رسیدگی به اعتراض مانع از رسیدگی سایر اشخاص در محاکم صلاحیت دار نیست.

تبصره 1- عدم ارسال پاسخ لازم از سوی شورا در زمان قانونی مقرر به منزله پذیرش اعتراض هیئت تطبیق و کأن لم یکن شدن حکم مورد اعتراض هیئت تطبیق است.

تبصره 2- در صورتی که شورا از مصوبه خود عدول ننموده و بر آن اصرار کند، موضوع ظرف (48) ساعت با در خواست کتبی رییس هیئت تطبیق به هیئت حل اختلاف ذیربط ارجاع می شود. هیئت حل اختلاف موظف است ظرف مهلت قانونی (20) روز نسبت به مصوبه شورا اعلام نظر کند.

ماده 8- چنانچه مصوبه شورا با قوانین و مقررات مربوط به هریک از دستگاه های اجرایی، شهرداری و یا دهیاری مغایر باشد، مسئولین اجرایی ذیربط می توانند مراتب مغایرت را با ذکر دلایل و مستندات ظرف مهلت مقرر قانونی به هیئت تطبیق اعلام نمایند. هیئت تطبیق موظف است طبق ترتیبات قانونی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به دستگاه معترض اعلام کند.

ماده 9- انجام کلیه مکاتبات و اداره جلسات بر عهده رییس هیئت تطبیق می باشد و محل دبیرخانه هیئت های تطبیق در فرمانداری و بخشداری ذیربط است. نحوه فعالیت دبیرخانه هیئت های تطبیق و تأمین و پرداخت هزینه های مربوط به هیئت تطبیق مطابق شیوه نامه ای خواهد بود که توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می شود.

ماده 10- وزارت کشور مسئول حسن اجرای این آیین نامه بوده و موظف است بر اساس مسئولیت نظارتی و اجرایی خود نسبت به عملکرد هیئت های تطبیق نظارت داشته و موارد تخلف از قانون توسط هر یک از اعضای هیئت تطبیق را به مرجع ذیصلاح قانونی ذیربط اعلام و آن را پیگیری نماید.

تبصره- هیئت های تطبیق موظفند به صورت مستمر گزارش اقدامات و عملکرد خود شامل گزارشی از مصوبات شوراها به همراه اظهارنظر هیئت مربوط را به نحو مقتضی به اطلاع وزارت کشور و استانداری ذیربط برسانند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام