کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

تعیین ضریب حقوق و میزان افزایش حقوق کارکنان شهرداری‌ها

بخشنامه تعیین ضریب حقوق و میزان افزایش حقوق کارکنان شهرداری ها در سال ۹۷ (بخشنامه شماره 18160 مورخ 20/4/1397 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)

معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری های سراسر کشور

با سلام و احترام؛

به پیوست تصاویر تصویبنامه شماره 14896/ت55313هـ مورخ 16/2/1397 و تصویبنامه اصلاحی شماره 32051/ت55313هـ مورخ 19/3/1397 هیأت محترم وزیران مبنی بر تعیین ضریب حقوق و میزان حداقل و حداکثر حقوق کارکنان در سال 1397 جهت اجرا با رعایت موارد ذیل ابلاغ می گردد.

1- ضریب حقوق کارکنان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان رسمی و پیمانی شهرداری ها) در سال 1397 به میزان یکهزار و هفتصد و نود و هفت (1.797) ریال می باشد.

2- حداقل حقوق کارمندان مذکور مشتمل بر حقوق مبنا، افزایش سنواتی و فوق العاده شغل به میزانن (7.161.000) ریال می باشد و تفاوت سه عامل فوق با رقم اشاره شده، با عنوان تفاوت حداقل حقوق در احکام کارگزینی درج خواهد شد. ضمناً مبلغ حداقل حقوق کارمندان رسمی و پیمانی شهرداری ها با احتساب فوق العاده های موضوع ماده (6) قانون نظام هماهنگ (فوق العاده های جذب و ویژه) و افزایش ناشی از ضریب تعدیل حقوق (که در بندهای بعد توضیح داده خواهد شد) نباید کمتر از (12.420.000) ریال باشد و مابه التفات احتمالی آن تا مبلغ (12.420.000) ریال به عنوان “تفاوت ناشی از اعمال ضریب تعدیل” در احکام کارگزینی واجدین شرایط درج می گردد.

طبق بند (6) مصوبه مذکور شهرداران مراکز استان ها در سال 1397 مشمول افزایش حقوق و مزایای مستمر نمی باشند؛ لذا ضریب حقوقی سال 97 در حقوق مبنای احکام شهرداران مراکز استان ها و به تبع آن در سایر عوامل حقوق و مزایای مستمر آنان که تابعی از حقوق مبنا باشد اعمال نخواهد شد و رقم حداقل حقوق سال 97 نیز برای این گروه از شهرداران مورد محاسبه و اعمال قرار نخواهد گرفت؛ لیکن چهار عامل حقوقی: افزایش سنواتی، کمک هزینه های عائله مندی و اولاد و فوق العاده ایثارگری ماده (51) قانونن جامع (در حکم 1/1/97 و تغییرات احتمالی در طول سال 97) از این قاعده مستثنی بوده و افزایش های قانونی را خواهد داشت. بدیهی است چنانچه شهرداران مراکز استان ها در سال 97 از فوق العاده ویژه طرح ارتقاء شغلی (سطح ارشد و یا از افزایش سطح از ارشد به خبره یا عالی برخوردار گردند، افزایش های ناشی از آن در احکام ایشان لحاظ می گردد.

  •  نحوه محاسبه و اجرای مصوبات فوق برای شهرداران (غیر از مراکز استان ها) و سایر مدیران و کارمندان رسمی و پیمانی شهرداری ها و سازمان های وابسته:

الف: اعمال ضریب حقوق سال جاری (1797) در حقوق مبنا و سایر عاملی که تابعی از حقوق مبنا می باشد و اعمال مبلغ حداقل حقوق در احکام افراد ذینفع.

ب: چنانچه مجموع ریالی حقق  مزایای مشمول کسور بازنشستگی فرد پس از اعمال ضریب، 50 میلیون ریال و بیشتر باشد، حکم تهیه شده مطابق بند الف صادر و اجرا خواهد شد.

ج: چنانچه حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی پس از اعمال ضریب فوق، کمتر از 50 میلیون ریال باشد، به میزان “ضریب تعدیل” با فرمول زیر محاسبه و نسبت به حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی سال 1397 رشد می یابد:

11 + (حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی سال 1397 با واحد میلیون ریال) * 0.22 – = ضریب تعدیل (%)

(ضریب تعدیل% * 1797) + ضریب حقوق سال جاری (1797) = ضریب حقوق

مثال محاسبه ضریب حقوق:

اگر حاصل جمع حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی فردی بر اساس ضریب سال (1797) به میزان بیست و پنج میلیون ریال باشد، نحوه محاسب ضریب سال به شرح ذیل خواهد بود:

5.5 = 11 + (25* 0.22 -) = ضریب تعدیل (%)

99 = %5.5 1797 = ضریب تعدیل

1896 = 99 + 1797 = مجموع ضریب سال

ضریب حقوق حاصله ضمن درج در شرح حکم، در عدد حقوق مبنای ذینفع ضرب و به تبع آن در سایر عوامل حقوقی که تابعی از حقوق مبنای فرد می باشد به شرح ذیل تأثیر خواهد داشت:

1) فوق العاده شغل، فوق العاده مخصوص، فوق العاده بدی آب و هوا، فوق العاده محل خدمت، فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی، فوق العاده جذب مناطق محروم، فوق العاده سختی شرایط محیط کار و مزایای ریالی ناشی از قانون استفساریه گروه های تشویقی مصوب 1384.

2) در مورد شهرداران واجد شرایط علاوه بر موارد مندرج در بند 1؛ فوق العاده تلاش و حق مسکن

توضیح 1:

با اجرای فرمول مذکور و پس از محاسبه افزایش ناشی از ضریب تعدیل، چنانچه تفاوت حداقل دریافتی فرد برابر صفر باشد، عملاً افزایش های مزبور در فوق العاده های جذب و فوق اعلاده ویژه ذینفع نیز اثرگذار خواهد بود.

توضیح 2: 

چنانچه با اجرای فرمول مذکور و پس از محاسبه افزایش ناشی از ضریب تعدیل، کماکان فرد مشمول تفاوت حداقل دریافتی باشد، تغییر (مبلغ کاهش) رقم حداقل دریافتی مستقیماً در درصد فوق العاده جذب ذینفع ضرب و مبلغ حاصله به صورت به علاوه (+) در ردیف فوق العاده جذب درج خواهد شد و طبعاً در سایر عامل (فوق العاده ویژه و فوق العاده مخصوص) تأثیر خواهد داشت.

برای کلیه شهرداران و کارمندان رسمی و پیمانی واجد شرایط شهرداری ها مبلغ کمک هزینه عائله مندی (503.160 ریال) و کمک هزینه اولاد (100.632 ریال به ازاء هر فرزند) و فوق العاده ایثارگری موضوع ماده (51) قانون جامع معادل بیست و پنج درصد (25%) حداقل حقوق سال 97 کارکنان، تعیین می گردد و افزایش سنواتی نیز همانند سنوات قبل محاسبه و در احکام درج خواهد شد.

رعایت مفاد ماده (75) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 الزامی است.

عباس کرکه آبادی- مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فنآوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام