کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار

آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار (تصویبنامه شماره ۱۳۰۷۳۰/ت۵۴۱۵۳هـ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ هیئت وزیران)

وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه ۲۵/۹/۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۸۲) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران -مصوب ۱۳۷۵- و اصلاحات بعدی آن، آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی شهردار را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار

ماده ۱- شوراهای اسلامی شهرها موظفند ظرف یک ماه پس از رسمیت یافتن، شهردار مورد نظر خود را بر اساس ضوابط و شرایط موضوع این آیین نامه، انتخاب و صورتجلسه مصوبه شورا را به همراه مدارک و مستندات مورد نیاز، جهت صدور حکم انتصاب به مرجع صدور حکم ارایه نمایند‌.

ماده ۲- در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلایل به شورای اسلامی شهر منعکس می نماید‌. شورای اسلامی شهر مکلف است نسبت به انتخاب گزینه جدید یا اصرار بر نظر قبلی خود اقدام نماید‌. در صورت اصرار شورای اسلامی شهر بر مصوبه قبلی، بر اساس تبصره (۳) بند (۱) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران- مصوب ۱۳۷۵- و اصلاحات بعدی آن، موضوع بلافاصله به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود‌.

ماده ۳- کسانی را می توان به سمت شهردار انتخاب کرد که دارای شرایط زیر باشند‌:

الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران‌.

ب- حداقل سی سال سن تمام‌.

پ- انجام خدمت وظیفه عمومی (دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دایم در زمان صلح برای مردان‌.

ت- اعلام اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی‌.

ث- نداشتن محکومیت کیفری مؤثر‌.

ج- عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و دخانیات‌.

چ- حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و سابقه اجرایی به شرح زیر‌:

۱- سه سال سابقه مدیریت پایه یا پنج سال سابقه کارشناسی در شهرداری برای شهرداری‌های شهرهای تا ده هزار نفر جمعیت‌.

۲- پنج سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ده هزار تا پنجاه هزار نفر‌.

۳- پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار تا دویست هزار نفر‌.

۴- هفت سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت دویست هزار تا پانصد هزار نفر‌.

۵- نه سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت پانصد هزار تا یک میلیون نفر‌.

۶- نه سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر‌.

چ (الحاقی ۲۱ˏ۱۲ˏ۱۴۰۱)- عدم عضویت در گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آنها‌.

ح (الحاقی ۲۱ˏ۱۲ˏ۱۴۰۱)- متأهل بودن‌.

خ (الحاقی ۲۱ˏ۱۲ˏ۱۴۰۱)- تأیید گزینش‌.

د (الحاقی ۲۱ˏ۱۲ˏ۱۴۰۱)- حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و سابقه اجرایی به شرح زیر‌:

۱- سه سال سابقه مدیریت پایه یا پنج سال سابقه کارشناسی در شهرداری برای شهرداری‌های شهرهای تا ده هزار نفر جمعیت‌.

۲- پنج سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ده هزار تا پنجاه هزار نفر‌.

۳- پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار تا دویست هزار نفر‌.

۴ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۶ˏ۱۴۰۲)- دو سال سابقه تصدی پست‌های موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یا هفت سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت دویست هزار تا پانصد هزار نفر‌.

۵ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۶ˏ۱۴۰۲)- چهار سال سابقه تصدی پست‌های موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یا نه سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت پانصد هزار تا یک میلیون نفر‌.

۶ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۶ˏ۱۴۰۲)- چهار سال سابقه تصدی پست‌های موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یا نه سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر‌.

تبصره ۱- مدارک و رشته‌‌های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می ‌شود‌.

تبصره ۲- به ازای هر مقطع تحصیلی بالاتر و یا سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت مورد نیاز موضوع این ماده در شهرداری، یک سال از مدت زمان مربوط به سابقه اجرایی کاسته می ‌شود‌.

تبصره ۳- در موارد استثنا، انتخاب شهردار از میان افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بدون داشتن سابقه اجرایی صرفاً برای شهرداری‌های شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و با تأیید وزیر کشور بلامانع است‌.

تبصره ۴- منظور از مدیریت پایه، میانی و ارشد در این آیین نامه، سطوح مدیریت‌های مندرج در مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱ /۴ /۱۳۹۵ شورای عالی اداری می باشد‌.

تبصره ۵- چگونگی تشخیص سمت‌های هم سطح در مدیریت‌های پایه، میانی و ارشد و معادل سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی افرادی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها برای تصدی سمت شهردار انتخاب می شوند، بر اساس دستورالعملی است که توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می شود‌.

تبصره ۶ (اصلاحی ۲۱ˏ۱۲ˏ۱۴۰۱)- کسانی که در سمت شهردار انجام وظیفه کرده اند، با رعایت سایر شرایط، صرفاً از شرط رشته ها و گرایش‌های تحصیلی مرتبط مندرج در این آیین نامه معاف می باشند‌.

تبصره ۷- ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن می‌ باشد‌.

تبصره ۸ (الحاقی ۲۸ˏ۰۶ˏ۱۴۰۲)- افرادی که به عنوان شهردار انتخاب و منصوب شده‌اند، مشمول بند (د) این ماده با آخرین اصلاحات و الحاقات آن هستند.

ماده ۴- رعایت احکام موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری- مصوب ۱۳۳۷- و اصلاحات بعدی آن و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل- مصوب ۱۳۷۳- و اصلاحات بعدی آن، برای کسانی که به سمت شهردار منصوب می شوند، الزامی است‌.

تبصره- شهردار نباید هیچگونه بدهی قطعی معوق نسبت به شهرداری که می خواهد تصدی آن را به عهده بگیرد، داشته باشد‌.

ماده ۵- شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می نماید، در داخل محدوده آن شهر سکونت و اقامت داشته باشد‌. نحوه احراز سکونت شهردار و خانواده وی توسط وزارت کشور ابلاغ می‌ شود‌.

ماده ۶- در صورتی که شهردار از بین کارگزاران شهرداری ها و مؤسسات و سازمان‌های تابع و وابسته آنها یا وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابع و وابسته به دولت انتخاب شود پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط به سازمان محل خدمت اولیه خود برگشت داده می شود و چنانچه از بین کارگزاران انتخاب نشده باشد وزارت کشور و شهرداری ها در قبال او هیچگونه تعهد استخدامی و به کارگیری ندارند‌.

ماده ۷- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، بر عهده وزارت کشور است‌.

ماده ۸- تصویب‌نامه شماره ۳۹۹۵۶/ت۱۸۳۶۹هـ مورخ ۱۸ /۶ /۱۳۷۷ لغو می شود‌.

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام