کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

اصلاح آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران و اصلاحات بعدی (سال 1381)

اصلاح آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران و اصلاحات بعدی آن (تصویب‌نامه شماره 51898/ت25528‌ه‍ مورخ 1381.11.07 هیئت وزیران)

‌سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت کشور

‌هیات وزیران در جلسه مورخ 29/10/381 بنا به پیشنهاد شماره 11891/105 مورخ 13/8/380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (38) این قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تصویب نمود:

آئین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران، موضوع تصوب نامه شماره 251/ت111ه مورخ 1/4/1370 و اصلاحات بعدی آن بشرح زیر اصلاح می‌شود:

1 – متن زیر جایگزین ماده (1) و تبصره های آن می‌شود.

(ماده 1- حقوق مبنای شهرداران سراسر کشور به استثنای شهردار تهران، براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب 1370- و اصلاحات بعدی آن و با توجه به درجه‌بندی شهرداری‌ها، برابر است با حاصل ضرب ضریب حقوق موضوع ماده (1) قانون یاد شده در عدد مبنای گروه مربوط بشرح جدول زیر:

درجه‌بندی شهرداری‌ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

گروه جدول حقوق قانون

نظام هماهنگ پرداخت 8 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 16

عدد مبنا810 ، 810 ، 880 ، 880 ، 950 ، 1020 ، 1090 ، 11160 ، 1230 ، 1300 ، 1370 و

1370

تبصره 1- حقوق شهردار تهران بر اساس تصویبنامه شماره 4822/ت22820ه مورخ 13/2/1379 مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب 1370- و اصلاحات بعدی آن تعیین می‌شود.

تبصره 2 – تغییر در گروه مربوط به درجات شهرداری ها ، موکول به پیشنهاد وزارت کشور ، تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران است .

تبصره 3 – تطبیق شهرداری های موجود با درجات دوازده گانه برعهده وزارت کشور است و تشخیص درجه شهرداری های جدید التاسیس و تغییر درجه بندی شهرداریها با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب وزیر کشور انجام می گیرد.

تبصره 4 – شهرداران هنگام تطبیق وضع با این آئین نامه به ازای هر سال سابقه خدمت در سمت شهردار یا مدیریت که بعد از تاریخ 22/11/1357 انجام شده باشدو در صورتی که مستخدم دولت بوده باشند به ازای هر سال سابقه خدمت دولتی از افزایش سنواتی معادل سه درصد (3%) حقوق مبنای گروه مربوط برخوردار می شوند و پس از آن ضریب افزایش سنواتی سالانه براساس ارزشیابی که توسط استاندار صورت می گیرد3 ، 4 و 5 درصد خواهد بود.

تبصره 5 – در اجرای ماده (4) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و تبصره های آن مجموع فوق العاده شغل شهرداران با توجه به درجه شهرداریهای مربوط بشرح زیر تعیین می شود:

الف – شهرداریهای درجه یک و دو ( 135%) حقوق مبنا.

ب – شهرداریهای درجه سه و چهار (150%) حقوق مبنا.

ج – شهرداریهای درجه پنج و شش (155%) حقوق مبنا.

د – شهرداریهای درجه هفت و هشت (160%) حقوق مبنا.

ه – شهرداریهای درجه نه وده ( 165%) حقوق مبنا.

و – شهرداریهای درجه یازده و دوازده (170%) حقوق مبنا.

تبصره 6 – کمک هزینه های عائله مندی و اولاد به شهرداران بر اساس ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و اصلاحات بعدی آن پرداخت می شود.)

2 – متن زیر جایگزین ماده (2) می شود:

(ماده 2 – در اجرای ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت فوق العاده های زیر به شهرداران قابل پرداخت است :

الف – برای جذب نیروهای کارآمد ومتخصص جهت انتصاب به سمت شهردار ، وزارت کشور می تواند حداکثر تا میزان مقرر در جدول ذیل برا ساسا حقوق مبنا و فوق العاده شغل ، فوق العاده جذب پرداخت نماید.

درجه بندی شهردایها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

درصدفوق العاده جذب

(حقوق مبنا و 50% 55%60% 65%70% 75%90%110% 115%130% 145%170%

فوق‌العاده شغل )

ب – توجه به حضور فعال و تلاش بی وقفه شهرداران در امور عمران وآبادانی شهرها ، حداکثر تا صددرصد حقوق مبنا و فوق العاده شغل بعنوان فوق العاده تلاش به شهرداران قابل پرداخت است .

ج – چنانچه عملیات عمرانی طی هر سال در دوره خدمت شهردار در این سمت ، طبق برنامه های مصوب و در قالب بودجه مصوب انجام شده باشد ، فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده عمران و درحدوداعتبارات بودجه مصوب و با رعایت ماده (68) قانون شهرداری – مصوب 1334 – به میزان زیر ، پس از تصویب تفریغ بودجه شهرداری وانجام حسابرسی با تایید وزارت کشور به شهردار قابل پرداخت است .

اعتبار هزینه شده جهت اجرای عملیات عمرانی در هر سال درصد فوق العاده عمران مساوی است فوق العاده عمران درصد فوق العاده عمران براساس درجه بندی شهرداریهای بشرح جدول زیر است :

درجه بندی شهردایها1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

درصد فوق العاده عمران در هر صورت فوق العاده عمران سالانه شهردار نباید از دوبرابر مجموع حقوق مبنای سالانه او بیشتر باشد.)

3 – متن زیر جایگزین ماده (3) و تبصره های آن می شود:

(ماده 3 – در صورتی که شهرداری فاقد محل مسکونی برای شهردار باشد تا میزان بیست درصد (20%) حقوق مبنا و فوق العاده شغل شهردار بعنوان حق مسکن به او قابل پرداخت است .

تبصره – در صورتی که شهرداری دارای محل مسکونی برای شهردار باشد به شرط استفاده از محل مسکونی هر ماه به میزان ده درصد (10%) حقوق مبنا و فوق العاده شغل او به عنوان حق استفاده از خانه سازمانی از حقوق وی کسر خواهشد.)

4 – درماده (5) عبارت (معادل پنج درصد (5%) حقوق مبنای ) جایگزین عبارت (معادل ( 3%) حقوق ) می شود.

5 – در ماده (6) عبارت (براساس عدد مبنای حقوق موضوع 0000 تعیین ) به عبارت (براساس حقوق مبنای موضوع ماده (1) این آئین نامه تعیین ) اصلاح می شود.

6 – درماده (7) عبارت (معادل یک ماه حقوق موضوع ماده (1) به عبارت (معادل یک ماه حقوق مبنا ، فوق العاده شغل و فوق العاده ) حذب اصلاح می شود.

این تصویبنامه از تاریخ تصویب لازم الاجراء است وتصویبنامه های شماره 6509/ت 133ه مورخ 26/4/1372 و شماره 2896/ت 13601ه مورخ 13/3/1374 و شماره 7708/ت 19103ه مورخ 22/2/1378 و شماره 68370/ت 19103ه مورخ 24/12/1378 لغو می شود.

معاون اول رئیس جمهور – محمدرضاعارف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام