کتاب استخدامی اداری ها
مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

قانون اصلاح مواد 1 و 33 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران

قانون اصلاح مواد 1 و 33 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران (مصوب 12/8/1362 مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده – ماده يك و بندهاي الف و ب و ج ماده 33 و تبصره ذيل ماده 33 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده يك اصلاحي- معاملات از نظر مبلغ در اين آيين‌نامه به سه نوع تقسيم مي‌شود.

‌نوع اول – معاملات جزيی كه مبلغ آن از دويست هزار ريال تجاوز نكند.

‌نوع دوم – معاملات متوسط كه مبلغ آن از دويست هزار ريال بيشتر و از دو ميليون ريال تجاوز نكند.

‌نوع سوم – معاملات عمده كه مبلغ آن از دو ميليون ريال بيشتر باشد.

‌بند الف اصلاحي ماده 33 – در مورد معاملات تا مبلغ ده ميليون ريال با تصويب شهردار تهران در حدود اختيارات تفويض شده به شهردار موضوع‌ تبصره الحاقي به بند 3 اصلاحي ماده 45 قانون شهرداری.

‌بند ب اصلاحي – در مورد معاملات از ده ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال با موافقت شهردار تهران و تأييد شوراي شهر و تصويب وزارت كشور.

‌بند ج اصلاحي – در مورد معاملات يكصد ميليون ريال و بيشتر به پيشنهاد شهردار تهران با تأييد شوراي شهر و وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران.

‌تبصره – شهردار تهران مي‌تواند در موارد مذكور در ماده 33 اختيار خود را تا مبلغ دو ميليون ريال به رؤساي مناطق شهرداري و مديران كل يا مديران‌عامل سازمانهاي تابعه و وابسته تفويض نمايد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه دوازدهم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد‌شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي- اكبر هاشمي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام