کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

بخشنامه تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه

تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه (بخشنامه شماره 14548/98/1000 مورخ 17/12/1398 سازمان تأمین اجتماعی)

مدیران کل تأمین اجتماعی استان

احتراما؛ در اجرای بند (9) مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه (موضوع الحاق یک تبصره به ماده یک آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری) و همچنین بند (13) یک هزار و هشتصد و پنجاه و پنجمین صورتجلسه هیات مدیره مورخ 13/3/1398 (موضوع تصویب ضوابط اجرایی تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه، به طور اختیاری) به منظور اجابت تقاضای بیمه‌شدگانی که به دلیل ماهیت شغلی خود به صورت کسری از ماه در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال به کنار دارند و خواهان تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه خود می‌باشند توجه واحدهای اجرایی را به موارد ذیل معطوف می‌دارد:

مشمولین:

3 -افرادی که به صورت پاره وقت (کسری از ماه) در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال به کار دارند و برای آنان در ماه مورد نظر (حداق یک روز) سابقه پرداخت حق بیمه لحاظ شده باشد.

شرایط پذیرش تقاضا:

2 -حداکثر سن پذیرش درخواست متقاضی تممی سوابق پرداخت حقبیمه برای مردان و زنان 03 سنال تمناد در

تاریخ ثبت تقاضا خواهد بود. در صورتیکه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشند، پنذیرش

درخواست وی منوط به داشتن سابقه پرداخت حقبیمه قبلی معادل مازاد سنی مقرر خواهد بود.

1-کلیه بیمه شدگان متقاضی که حداق 33 سال سابقه پرداخت حقبیمه دارند، از اعمال شرط سنی معاف خواهند

بود.

4-ارایه درخواست، عقد قرارداد و صدور برگپرداخت حقبیمنه کسنری از مناه صنرفا در زمنان حینات بیمنهشنده

اممانپذیر میباشد و انجاد فرآیندهای یادشده تحت هیچ شرایطی توسط بازماندگان مجاز نخواهد بود.

تذکر: در صورت صدور برگپرداخت حقبیمه در زمان حیات بیمه شده، اممان پرداخت حقبیمه توسط بازمانندگان

لغایت پایان مهلت مقرر میسر میباشد.

نحوه ارائه درخواست و ضوابط انعقاد قرارداد:

5- ارایه درخواست مطابق »فرد پیوست شماره 3 »توسط متقاضی و یا وکی قانونی وی اممانپذیر خواهد بود.

6 -واحدهای اجرایی مملفند بالفاصله پس از ثبت تقاضا در دبیرخانه شعبه حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ثبت

درخواست، استحقا یا عدداستحقا بیمهشده )سن و سابقه( را با استفاده از فردهای پیوست شنماره )2 )و )1 )

حسب مورد به وی اعالد نمایند و بیمهشده نیز میبایست حداکثر ظرف مدت یک مناه از تناریخ اعنالد موافقنت

سازمان جهت انعقاد قرارداد برابر فرد پیوست شماره )4 )اقداد نماید؛ مشروط بر اینمه از تاریخ ثبنت درخواسنت

تا عقد قرارداد بیش از 1 ماه سپری نشده باشد. بدیهی است چنانچه به عللی 1 مناه مهلنت مقنرر )2 مناه واحند

اجرایی و 3 ماه متقاضی( سپری گردد، پذیرش تقاضا منوط به ارایه درخواست مجدد و رعایت سایر شرایط مقرر

خواهد بود.

7 -متقاضی مجاز به پرداخت حقبیمه کسری از ماه خود حداکثر از تاریخ ثبت درخواست بنه بعند بنوده و کسنری

سوابق گذشته مربوط به قب از درخواست به هیچ عنوان مالک عم و مشمول پرداخت نخواهد بود.

1-وصول حقبیمه کسری از ماه جهت ماههای بدون کارکرد )صفر( موضوعیت ندارد.

9 -متقاضیان مشمول میتوانند با یک مرتبه ارایه درخواست و انعقاد قرارداد نسبت به تممین سنوابق خنود اقنداد

نمایند و نیازی به تجدید قرارداد جهت پرداخت کسری ماههای سالهای آتی نخواهد بود.

مهلت و نحوه پرداخت حق بیمه:

33 -فقدان کارکرد یا عدد پرداخت حقبیمه کسری از ماه به مدت یکسال از تاریخ آخرین ماه پرداخت حنقبیمنه

)حسب مورد توسط کارفرما یا متقاضی( موجب لغو قرارداد میگردد که در این صورت پذیرش درخواست مجدد

منوط به احراز شرایط سنی و سایر شرایط مقرر خواهد بود.

33 -متقاضی میبایست از ابتدای آذرماه لغایت پایان بهمنماه هرسال نسبت به اخذ برگپرداخت و واریز حنقبیمنه

شش ماهه نخست و از ابتدای خردادماه سال بعد لغایت پایان مردادماه همان سال نسبت به اخذ برگپرداخت و

واریز حقبیمه شش ماهه دود سال قب به صورت یکجا اقداد نماید.

32 -در صورتیکه متقاضی خارج از موعد مقرر نسبت به پرداخت حقبیمه اقداد نماید، اممان پذیرش سوابق ناشنی

از آن میسر نخواهد بود و مبلغ پرداختی میبایست عینا به وی مسترد گردد.

مثال3 :بیمهشدهای به واسطه اشتغال در کارگاه به شرح جدول ذی دارای سابقه پرداخت حق بیمه میباشد:

9911

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

چنانچه بیمهشده فو االشعار در تاریخ 33/31/3199 نسبت به ارایه درخواست و عقد قرارداد مبنی بر تممی سوابق

کسری از مناه اقنداد نمایند، در اینن صنورت حنقبیمنه مربنوط بنه نیمنه اول سنال 3199( 33/31/3199 لغاینت

13/36/3199 )به مدت 64 روز )کسری خرداد لغایت شهریورماه 3199 )با مهلت 13/33/3199 و حقبیمه مربنوط

به نیمه دود سال 3199(33/37/3199 لغایت 13/32/3199 )به مدت 93 روز )کسری مهر لغایت اسفندماه 3199 )

با مهلت 13/30/3433 قاب پرداخت میباشد که بعد از پرداخت حقبیمه مربوطه و وصول آن سوابق کلی بیمهشده

با احتساب سوابق تممیلی به شرح جدول ذی خواهد بود.

9911

— فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 کارگاه

تممی

سوابق

30 30 30 30 30 30 36 36 36 36 3 3

93 93 93 93 93 93 99 99 99 99 91 91 جمع

مثال2 :بیمهشدهای به واسطه اشتغال در کارگاه به شرح جدول ذی دارای سابقه پرداخت حق بیمه میباشد:

9911

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

13 3 20 13 3 3 13 13 13 30 13 13

9033

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

29 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

چنانچه بیمهشده مذکور در تاریخ 30/32/3199 نسبت به ارائه درخواست و عقد قرارداد مبننی بنر تممین سنوابق

کسری از ماه اقداد نماید، میتواند حقبیمه مربوط به نیمه اول سال 3199( 30/32/3199 لغایت 13/36/3199 )به

مدت 36 روز )کسری خردادماه 3199 )را با مهلت 13/33/3199 پرداخت و در ادامه حقبیمه مربوط به نیمنه دود

3433/30/13 مهلنت با را( 3199 ماه دی کسری )روز 0 مدت به( 3199/32/13 لغایت 3199/37/33(3199 سال

پرداخت نماید. در صورتی که حقبیمه نیمه اول سال 3199 در موعد مقرر )13/33/3199 )پرداخت نگردد، اممنان

پرداخت حقبیمه دوره دود همچنان لغایت تاریخ 13/30/3433 به قوت خود باقی است و چنانچه حنقبیمنه نیمنه

دود سال 3199 را نیز لغایت تاریخ 13/30/3433 پرداخت ننماید، قرارداد منعقنده بنه دلین ایجناد وقفنه بنیش از

یکسال در پرداخت حقبیمه تممی سوابق، قطع شده تلقی میگردد.

مثال1 :بیمهشدهای به واسطه اشتغال در کارگاه به شرح جدول ذی دارای سابقه پرداخت حق بیمه میباشد:

9911

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

6 30 30 30 30 30 3 3 13 30 13 13

9911

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

13 13 13 13 13 13 3 13 3 0 0 0

چنانچه بیمهشده موصوف در تاریخ 21/32/3191 نسبت به ارایه درخواست و عقد قرارداد مبنی بر تممین سنوابق

کسری از ماه اقداد نماید، میتواند حقبیمه مربوط به نیمه دود سال 3191( 21/32/3191 لغایت 29/32/3191 )به

مدت دو روز )کسری اسفندماه 3191 )را با مهلت 13/30/3199پرداخت و در ادامه حقبیمه مربنوط بنه نیمنه اول

سال 3199(33/33/3199 لغایت 13/36/3199 )به مدت 331 روز )کسری فروردین، اردیبهشت، خرداد و شنهریور

ماه 3199 )را با مهلت 13/33/3199 پرداخت نماید. در صورتی که حقبیمه نیمه دود سال 3191 در موعند مقنرر

)13/30/3199 )پرداخت نگنردد، امکان پرداخت حقبیمه دوره اول سال 9911 بهه دییها ابارهار رهرارداد

)سپری نشدن یکسال از تاریخ ثرت درخواست( یغایت تاریخ 72/97/9911 میسر بوده و چنانچه حقبیمنه

نیمه اول سال 3199 را نیز لغایت تاریخ 27/32/3199 پرداخت ننماید، قرارداد منعقده به دلی ایجاد وقفه بنیش از

یمسال در پرداخت حقبیمه قطع شده تلقی میگردد.

مثال4 :بیمهشدهای به واسطه اشتغال در کارگاه به شرح جدول ذی دارای سابقه پرداخت حق بیمه میباشد:

9911

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

6 30 30 30 30 30 3 3 13 30 13 13

9033

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

9039

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

29 13 13 13 13 13 3 13 3 0 0 0

چنانچه بیمه شده فو الذکر در تاریخ 30/32/3199 نسبت به ارایه درخواست و عقد قرارداد مبنی بر تممی سوابق

کسری از ماه اقداد نماید، میتواند حقبیمه مربوط به نیمه اول سال 3199( 30/32/3199 لغایت 13/36/3199 )به

مدت 36 روز )کسری خردادماه 3199 )را با مهلت 13/33/3199 پرداخت و در ادامه حقبیمه مربوط به نیمنه دود

سال 3199(33/37/3199 لغایت 13/32/3199 )به مدت 99 روز )کسری مهر لغایت اسفندماه 3199 )را با مهلنت

13/30/3433 پرداخت نماید. در ادامه با توجه به عدد وجود سابقه در سنال 3433( 32 مناه متنوالی فاقند سنابقه(

قرارداد منعقده قطع شده تلقی میگردد.

نرخ پرداخت حق بیمه و تعهدات بیمهای:

31 -سهم حقبیمه متقاضی برای استفاده از تعهدات موضوع قانون تامیناجتماعی و همچننین بابنت حماینتهنای

درمانی ماده )1 )قانون )به استثنای غرامت دستمزد ایاد بیماری و بارداری و کمک هزینه ازدواج موضنوع بنند

»ج« و تبصره ذی ماده مذکور( مجموعا 27 درصد میباشد.

14- بر اساس ماده (21) قانون تامین اجتماعی علاوه بر نرخ حقبیمه مورد اشاره، به میزان 1 درصد حق بیمه نیز به عهده دولت خواهد بود.

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه:

15- دستمزد روزانه مبنای محاسبه و پرداخت حقبیمه عبارت است از دستمزد روزانه همان ماهی که سابقه آن بنه

اعتبار پرداخت حقبیمه به صورت کسری از ماه ایجاد شده است، مشروط بر اینکه از حداق دستمزد مصنوب

شورایعالیکار کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب بیشتر نباشند. ضنمنا الزد اسنت قبن از محاسنبه دسنتمزد

مبنای پرداخت حقبیمه، از جمعآوری کلیه سوابق بیمه شده اطمینان حاص شود.

مثال3 :بیمهشدهای به واسطه اشتغال در کارگاه به شرح جدول ذی دارای سابقه پرداخت حق بیمه میباشد:

ماه فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

29 3 20 13 3 3 13 13 13 30 13 13 کارکرد

دستمزد 30333333 . 23333333 30333333 . . 30333333 30333333 30333333 7033333 30333333 30333333

دستمزد روزانه مبنای پرداخت حقبیمه کسری سابقه خردادماه به مدت 36 روز عبارتاست از:

7،033،333 / 30 = 033،333

)033،333* 36( * %27 = 2،363،333 :حقبیمه مبلغ

دستمزد روزانه مبنای پرداخت حقبیمه کسری سابقه دیماه به مدت 0 روز عبارتاست از:

23،333،333 / 20 = 133،333

)133،333 * 0( * %27 =3،313،333 :حقبیمه مبلغ

مثال2 :بیمهشدهای به واسطه اشتغال در کارگاه به شرح جدول ذی دارای سابقه پرداخت حق بیمه میباشد:

کارگاه / ماه فروردین اردیرهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

کارگاه

شماره 9

72 93 71 93 3 93 99 2 99 99 99 71 کارکرد

9133333 9703333 9333333 9703333 . 9703333 9703333 7133333 7133333 7133333 7133333 9703333 دسامزد

کارگاه

شماره 7

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 کارکرد

033333 033333 033333 033333 033333 033333 033333 033333 033333 033333 033333 033333 دسامزد

 دستمزد روزانه مبنای پرداخت حقبیمه کسری سابقه مردادماه به مدت 23 روز عبارتاست از:

)2،133،333 + 433،333( / )7 + 1( = 123،333

)123،333 * 23( * %27 = 3،134،433 :حقبیمه مبلغ

 دستمزد روزانه مبنای پرداخت حقبیمه کسری سابقه آبانماه به مدت 27 روز عبارتاست از:

433،333 / 1 = 311،111

)311،111 * 27( * %27 = 973،991 :حقبیمه مبلغ

 دستمزد روزانه مبنای پرداخت حقبیمه کسری سابقه دیماه به مدت 2 روز عبارتاست از:

)3،333،333 + 433،333( / )20 + 1( = 03،333

)03،333 * 2( * %27 = 27،333 :حقبیمه مبلغ

سایر موارد:

16- سوابق ناشی از پرداخت حقبیمه کسری از ماه با توجه به عدد اشتغال بیمهشده در این مدت به عنوان سنوابق

سخت و زیانآور مالک عم نمیباشد.

37 -نوع بیمه این قبی از بیمهشدگان تحت عنوان»تممی سوابق پرداخت حنقبیمنه بنه صنورت کسنری از مناه«

خواهد بود.

31 -در صورتی که متقاضی حقبیمه کسری از ماه را پرداخت نماید، چنانچه محرز گردد که همزمان به نحو دیگری

دارای سابقه پرداخت حقبیمه نزد سازمان میباشد، وجه پرداختی در دوره همپوشانی میبایست عیننا بنه وی

مسترد و سوابق ایجادی ناشی از آن حذف گردد.

39 -در صورتی که متقاضی حقبیمه کسری از ماه را پرداخت نماید و به طور همزمان مشمول سنایر صنندو هنای

بیمهای یا عناوین مشابه باشد، میبایست وجه پرداختی در دوره هم پوشانی به کسر حنق بیمنه سنهم درمنان

)27/9 )به وی مسترد گردد.

20- درصورتی که متقاضی حقبیمه کسری از ماه را پرداخت نماید و بنا به عللی سابقه بیمنه اجبناری کنه مبننای

محاسبه و پرداخت حقبیمه کسری از ماه بوده حذف گردد، میبایست وجه پرداختی بابت ماه مربوطه به کسر

حقبیمه سهم درمان )27/9 )به وی مسترد گردد.

21- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین موظف است در اسرع وقت نسبت به ساخت نرم‌افزار مربوطه اقدام نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل و معاونین بیمه‌ای، روسا و کارشناسان ارشد امور بیمه‌شدگان، وصول حق‌بیمه، امور مستمری‌ها، نامنویسی و حساب‌های انفرادی، مسئول آمار ادارات کل استان‌ها و روسا و مسئولین واحدهای بیمه‌ای خواهند بود.

مصطفی سالاری- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام