کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

غرامت دستمزد ایام بیماری تأمین اجتماعی- بخشنامه ۱۴ امور فنی بیمه شدگان

بخشنامه ۱۴ امور فنی بیمه شدگان در مورد استراحت های پزشکی (بخشنامه شماره ۳۴۹۰ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۰ سازمان تأمین اجتماعی)

با توجه به اینکه در رابطه با این حمایت تاکنون تعداد زیادی بخشنامه و دستورالعمل صادر گردیده، لذا به منظور وحدت رویه و حذف بخشنامه‌های ملغی شده و جلوگیری از اشکالاتی که در حسابرسی از واحدهای اجرائی مشاهده شده است، این بخشنامه که تلخیصی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره قبلی در مورد غرامت دستمزد ایام بیماری و نیز حاوی نکات راهبردی جدیدی می‌باشد ابلاغ می‌گردد، مقتضی است واحدهای اجرائی با رعایت مواد قانونی ذکر شده و بندهای این بخشنامه نسبت به پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان اقدام نمایند.

الف- شرایط پرداخت :

غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می‌شود که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می‌گردد. بنابراین با توجه به مواد قانونی مرتبط با این حمایت، رعایت موارد زیر ضروری خواهد بود :

۱- بیمه شده براساس گواهی پزشک معالج که به تأیید مراجع پزشکی سازمان رسیده، نیاز به استراحت داشته باشد. بدیهی است تحت درمان بودن بیمه شده به منزله استراحت نخواهد بود.

۲- بیمه شده در ایام بیماری بازخرید، مستعفی، اخراج و … نشده و مزد برای وی مطرح باشد.

۳- بیمه شده ازکارافتاده کلی نباشد.

۴- بیمه شده در ایام بیماری حقوق یا مزد خود را از کارفرما دریافت ننموده باشد.

۵- بیمه شده در تاریخ اعلام بیماری مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.

تذکر مهم : 

– به استناد ماده (۶۴) قانون سازمان در صورتی موظف به پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری خواهد بود که کارفرمای بیمه شده براساس قوانین و یا مقررات دیگری مکلف به پرداخت حقوق و مزایای بیمه شده نباشد. بنابراین واحدهای اجرائی موظفند، در زمان پرداخت این حمایت به بیمه شدگان مؤسسات و شرکتهای دولتی، مراتب را دقیقاً بررسی و پس از اطمینان از واجد شرایط بودن افراد نسبت به پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری این دسته از بیمه شدگان اقدام نمایند. کارکنان بنیاد شهید انقلاب اسلامی نیز که براساس ضوابط و قوانین بنیاد یادشده از نظر دریافت حقوق ایام بیماری مشمول مقررات قانون استخدام کشوری و آئین‌نامه‌های مربوطه می‌باشند، از تاریخ ۲۸/۲/۷۸ به استفاده از غرامت دستمزد ایام مذکور موضوع قانون تأمین اجتماعی نخواهند بود.

۶- حقوق و مزایای ایام استراحت پرسنل رسمی سازمان و آن دسته از کارکنان قراردادی مشمول ماده (۴) آئین‌نامه استخدامی بیمه‌های اجتماعی درصورتی که بیماری آنان صعب‌العلاج تشخیص داده شود، بدون محدودیت و در موارد بیماری عادی در چهارماه اول بیماری براسسا ماده (۲۸) آیین نامه مذکور، توسط سازمان (به عنوان کارفرما) و مدت مازاد بر چهارماه در زمان بیماری عادی به عنوان غرامت دستمزد براساس ماده (۶۲) قانون تأمین اجتماعی پرداخت خواهد گردید. ملاک محاسبه متوسط دستمزد (موضوع ماده (۶۳) قانون) حقوق و مزایای قبل از شروع بیماری خواهد بود. بدیهی است حقوق و مزایای استراحتهای مربوط به بارداری و زایمان کارکنان زن سازمان وفق تبصره ذیل ماده (۲۸) آیین نامه استخدامی بیمه های اجتماعی و ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران شیرده مصوب ۲۲/۱۲/۷۴ مجلس شورای اسلامی پرداخت خواهد شد، لذا محاسبه و پرداخت هرگونه وجهی به عنوان غرامت دستمزد بابت استراحتهای مربوط به بارداری و زایمان مورد نخواهد داشت.

۷- بیمه شدگان مشمول طرح رانندگان برون شهری که حق بیمه خود را براساس بارنامه به سازمان می‌پردازند، تا ابلاغ ضوابط جدید که به استناد قانون “بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافرین بین شهری” مصوب ۱۸/۲/۷۹ مجلس شورای اسلامی تهیه خواهد شد، صرفاً در مواردی که به دلیل حادثه ناشی از کار نیاز به استراحت داشته باشند محق به دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری با رعایت سایر ضوابط خواهند بود.

۸- پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان شاغل در کارگاه‌های دارای قرارداد ۱% واگذاری وجوه مبنای کسر حق بیمه به عهده کارفرما خواهد بود. واحدهای اجرائی موظفند با همکاری واحدهای درآمد پس از مشخص نمودن کارگاه‌های دارای قرارداد مذکور، ضمن ابلاغ یک نسخه از این بخشنامه و تأکید بر رعایت آن به کارفرمایان حوزه عمل خود، عملکرد این کارگاه‌ها را در رابطه با پرداخت این تعهد مورد بررسی قرار داده تا از پرداختهای مغایر با قانون و ضوابط مقرر در این بخشنامه خودداری گردد.

۹- استراحتهایی که به دلیل انجام جراحیهای زیبایی تجویز می‌گردد، بیماری محسوب نگردیده و در این قبیل موارد پرداخت غرامت دستمزد موردی نخواهد داشت.

۱۰- به استناد تبصره ماده (۴۶) قانون و طرح قانونی حمایت از مسلولین مصوب بهمن ماه ۱۳۳۳، غرامت دستمزد کارگران مسلول شاغل در سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و همچنین شهرداریها و کلیه کارخانجات به عهده سازمان نبوده و کارفرمایان کارگاهها اشاره شده، مکلفند حقوق و مزایای کارگران مسلول خود را تا زمانی که به موجب تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خطر سرایت بیماری از بیمه شده برطرف نگردیده است، پرداخت و حق بیمه مربوطه را به سازمان تأدیه نمایند.

۱۱- به استناد بند (۲) ماده (۶۲) قانون، که مقرر می‌دارد، پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان قادر به کار نبوده و به موجب مقررات این قانون ازکارافتاده شناخته نشده باشد، ادامه خواهد یافت پرداخت غرامت دستمزد به بیمه شدگانی که به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده (۹۱) قانون ازکارافتاده کلی شناخته شده‌اند، امکان‌پذیر نخواهد بود.

۱۲- غرامت دستمزد مشمولینی که در دو یا چند محل مشغول به کار بوده و حق بیمه پرداخت می‌نمایند، براساس مجموع دستمزدهای دریافتی و با رعایت سقف حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه قابل پرداخت خواهد بود. بدیهی است این امر در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که بیمه شده در هیچیک از کارگاه‌های محل اشتغال مشغول به کار نبوده و دستمزد دریافت ننموده باشد.

۱۳- غرامت دستمزد مشمولین قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال ۵۲ صرفاً درصورتی که استراحت آنها به دلیل حادثه ناشی از کار تجویز گردیده باشد، قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود. بدیهی است دستمزد ملاک محاسبه غرامت این دسته از مشمولین، حداقل دستمزد زمان شروع استراحت خواهد بود.

ب- نحوه بررسی استراحت‌ها 

نحوه بررسی استراحت‌های پزشکی بیمه شدگان توسط مراجع پزشکی به شرح زیر خواهد بود : 

۱- استراحت ایام بیماری مشروط بر آنکه در هر نوبت از هفت روز و در مجموع طی یکسال از پانزده روز تجاوز ننماید، براساس گواهی پزشک معالج معتبر نیازی به تأیید مجدد ندارد. متذکر می‌گردد، منظور از یکسال در این بخشنامه ابتدای فروردین لغایت اسفندماه می‌باشد.

۲- اعتبار گواهی استراحت تجویزی بر پانزده روز لغایت شصت روز در سال، استراحت مازاد بر هفت روز در یک نوبت (موضوع بند ۱) و همچنین کلیه استراحتهای مربوط به ایام بارداری منوط به تأیید پزشک معتمد خواهد بود.

۳- استراحت پزشکی مازاد بر ۶۰ روز در سال پس از تأیید شورای پزشکی معتبر می‌باشد. واحدهای اجرائی مکلفند، هنگام ارجاع استراحتهای پزشکی (موضوع این بند و بند (۲) به پزشک معتمد و یا شورای پزشکی، چنانچه طی یکسال، بخشی از مدت موصوف قبلاً براساس گواهی پزشک معالج و یا پزشک معتمد تأیید شده باشد، پزشک معتمد یا شورای پزشکی را طی فرم پیوست در جریان ماوقع قرار داده تا ضمن آگاهی نسبت به مجموع دوران استراحت تجویزی در زمینه مدت قرارداد بر مدت تأیید شده اظهارنظر نمایند.

ج- مدت پرداخت 

نظر به اینکه واحدهای اجرائی در مورد نحوه کسر سه روز اول بیماری دچار ابهاماتی می‌باشند و این امر در حسابرسیهای انجام شده، کاملاً مقتضی است منبعد غرامت دستمزد ایام بیماری در موارد زیر بدون کسر سه روز اول پرداخت گردد:

۱- استراحت‌هایی که در دوره بیماری مربوطه بیمه شده در بیمارستان بستری گردیده باشد. 

تذکر: در این موارد مدت بستری شدن در بیمارستان مدنظر نبوده و چنانچه بیمه شده به مدت چند ساعت نیز در بیمارستان بستری گردیده باشد و یا در واحد درمانی تحت جراحی سرپایی قرار گرفته و ترخیص شده باشد، کسر روز اول لزومی نخواهد داشت. 

۲- در صورتی که بیماری در ادامه بیماری قبلی باشد و در موارد مشابه قبلی ۳ روز اول بیماری کسر گردیده است.

۳- استراحتهایی که به دلیل بیماری حرفه‌ای و حادثه ناشی از کار یا غیرناشی از کار و یا عواقب بعدی آن تجویز می‌گردد.

۴- استراحتهای پزشکی جانبازان انقلاب اسلامی.

۵- در مواردی که کارفرما براساس ضوابط و مقررات مربوطه حقوق و مزایای ۳ روز اول بیماری بیمه شده را پرداخت نموده باشد.

مثال: بیمه شده‌ای دارای ۱۰ روز استراحت پزشکی به دلیل بیماری عادی سرپایی می‌باشد و کارفرما اعلام می‌نماید، علیرغم عدم کارکرد بیمه شده در این ایام، براساس ضوابط کارگاه دستمزد سه روز اول بیماری بیمه شده را پرداخت نموده است در این حالت مدت ۷ روز استراحت باقیمانده قابل پرداخت بوده و نیازی به کسر مجدد ۳ روز اول بیماری نخواهد بود.

د- میزان پرداخت 

۱- ملاک متأهل یا مکفل بودن بیمه شدگان، وضعیت آنان در دوران استراحت خواهد بود. بنابراین چنانچه در دوره مذکور شرایط بیمه شده از نظر تأهل و تجرد تغییر نماید، غرامت دستمزد پرداختی حسب مورد با توجه به وضعیت فعلی وی محاسبه می‌گردد.

تبصره: غرامت دستمزد بیمه شدگان زن در صورتی که به استناد آرای مراجع ذیصلاح و یا مدارک مستند مضبوط در پرونده، متکفل نباشند همانند مجردین پرداخت خواهد شد. 

۲- به استناد قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۷۴ مجلس شورای اسلامی غرامت دستمزد ایام بیماری جانبازان از تاریخ ۱۰/۵/۷۴ با رعایت موارد زیر قابل پرداخت خواهد بود.

۱-۲- پرداخت غرامت دستمزد جانبازان شاغل در کارگاه‌های دولتی و یا وابسته به دولت که مشمول قانون کار نمی‌باشند، به عهده کارفرما خواهد بود و سازمان هیچگونه تکلیفی درخصوص بررسی استراحت پزشکی و پرداخت غرامت دستمزد نخواهد داشت. ضمن اینکه این دسته از کارفرمایان موظفند، حق بیمه مربوط به دوران بیماری بیمه شده را به واحدهای اجرائی پرداخت نمایند.

۲-۲- پرداخت غرامت دستمزد جانبازانی که در کارگاه‌های مشمول قانون کار شاغل می‌باشند به عهده دولت خواهد بود که توسط واحدهای  اجرائی سازمان پرداخت خواهد شد. در اینگونه موارد کلیه هزینه‌های مربوطه می‌بایست، از طریق امور مالی واحدها طی فرم پیوست به اداره کل مالی منعکس تا نسبت به وصول آن از دولت اقدام گردد.

۳-۲- میزان دستمزد پرداختی به جانبازان بیمه شده معادل صد در صد متوسط حقوق و مزایای موضوع ماده (۶۳) قانون خواهد بود، مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد زمان بیماری کمتر نباشد. 

۴-۲- استراحتهای پزشکی جانبازان می‌بایست، به تأیید کمیسیون پزشکی جانبازان رسیده باشد. بنابراین نحوه پرداخت غرامت دستمزد استراحتهایی که به تأیید کمیسیون مذکور نرسیده، لیکن توسط مراجع پزشکی سازمان مورد تأیید قرار گرفته، همانند سایر بیمه شدگان و براساس ضوابط قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

۵-۲- استراحتهایی که مربوط به قبل از اجرای قانون فوق‌الاشاره می‌باشد، از هر لحاظ مشمول قانون “پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرین مزد یا  حقوق روزانه به بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح مجروح شده یا می‌شود” مصوب ۳۰/۴/۶۷  مجلس شورای اسلامی بوده، لذا واحدهای امور فنی بیمه شدگان موظفند براساس قانون مذکور ضمن کسر ۷% از مبلغ غرامت دستمزد متعلقه در سند پرداخت، مراتب را جهت احتساب سوابق به واحد نامنویسی اعلام نمایند. واحدهای مالی سازمان نیز مبلغ قابل پرداخت را در حساب هزینه‌های مربوط به تعهدات قانونی و مبلغ ۷% حق بیمه کسر شده را به حساب حق بیمه وصولی ناشی از پرداخت غرامت دستمزد بیمه شدگان مجروح جنگی با کد ۶۱۲۶ منظور نمایند.

هـ- نکات راهبردی جدید

۱- از تاریخ اصلاحی برخی از مواد قانون و تغییر شرایط برقراری مستمری بازماندگان و پس از صدور بخشنامه ۱۷ مستمریها مشاهده می‌گردد، برخی از بیمه شدگان پس از اخراج، استعفاء، بازخرید، ترک کار از کارگاه دچار بیماری گردیده و یا فوت می‌نمایند اکثراً استراحتهای طولانی پزشکی توسط شخص بیمه شده و یا بازماندگان وی ارائه می‌گردد. لذا منبعد در مواردی که پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری منجر به برقراری مستمری ازکارافتادگی یا بازماندگان می‌گردد، ضروری است واحدهای اجرائی درصورت احراز قطع ارتباط بیمه شده با کارگاه از پرداخت غرامت دستمزد خودداری نمایند و چنانچه درخصوص استحقاق یا عدم استحقاق بیمه شده با ابهام مواجه می‌باشند، مراتب را جهت بررسی بیشتر و اتخاذ تصمیم به اداره کل استان مربوطه منعکس نمایند، واحدهای درمانی تأییدکننده استراحت (پزشک معتمد و شورای پزشکی) موظفند اینگونه استراحتها را با مدنظر قرار دادن موارد زیر مورد بررسی دقیق قرار دهند:

– از وجود پزشک تجویز کننده استراحت و صحت و سقم گواهی، اطمینان حاصل گردد.

– تاریخ تجویز استراحتها باتوجه به پرونده پزشکی بررسی شود.

– تخصص پزشک تجویز کننده استراحت و ارتباط آن با نوع بیماری مدنظر قرار گیرد.

– پزشک تجویز کننده استراحت جزء اعضای شورای پزشکی نباشد.

۲- نظر به اینکه مبلغ مستمری جزئی بیمه شدگان براساس مصوبه شورایعالی تأمین اجتماعی جزء دستمزد آنان محسوب می‌گردد. لذا منبعد ضروری است در زمان محاسبه میزان غرامت دستمزد  این دسته از بیمه شدگان مبلغ مستمری جزئی برعدد ۳۰ تقسیم و با متوسط دستمزد روزانه (موضوع ماده (۶۳) قانون) این گروه از بیمه شدگان افزود و غرامت دستمزد محاسبه شده را با رعایت ماده (۹۴) پرداخت نمایند. ضمناً با توجه به اینکه مبلغ مستمری جزئی همه ماهه از طریق لیست بانکی پرداخت می‌گردد، لذا به منظور جلوگیری از ایجاد تغییرات در لیستهای مذکور ضروری است، مبلغ مستمری جزئی کماکان از طریق لیست پرداخت و میزان اضافه پرداختی مستمری جزئی از مبلغ غرامت دستمزد قابل پرداخت کسر گردد.

مثال- بیمه شده‌ای که ماهانه ۵۰.۰۰۰ ریال مستمری جزئی دریافت می‌دارد و به مدت ۲۰ روز استراحت پزشکی داشته است. درصورتی که متوسط دستمزد روزانه ظرف ۹۰ روز قبل از شروع بیماری ۲۰.۰۰۰ ریال و بیمه شده متأهل و در ایام استراحت در بیمارستان بستری شده باشد نحوه محاسبه به شکل زیر خواهد بود:

مستمری روزانه بیمه شده          ۵۰۰۰۰ ÷۳۰=۱۶۶۷ 

مجموع دستمزد روزانه بیمه شده ۲۰۰۰۰÷۱۶۶۷=۲۱۶۶۷

غرامت دستمزد قابل پرداخت                (۲۱۶۶۷×۳×۲۰)/۴=۳۲۵۰۰۵

مبلغ مستمری جزئی در دوره بیماری                                          (۵۰۰۰۰×۲)/۳۰=۳۳۳۳۳

مبلغ قابل پرداخت                    ۳۲۵۰۰۵-۳۳۳۳۳=۲۹۱۶۷۲

در این حالت با توجه به کسر مستمری جزئی از غرامت دستمزد، مستمری جزئی بیمه شده بطور کامل قابل پرداخت می‌باشد.

تذکر : در مواردی که مبلغ مستمری جزئی ظرف ۹۰ روز قبل از شروع بیماری با توجه به افزایشهای معمول هرساله متغیر باشد، میانگین متوسط مستمری جزئی ظرف ۹۰ روز قبل از شروع بیماری به عنوان مستمری روزانه جزئی منظور خواهد شد.

۳- نظر به اینکه غرامت دستمزد ایام بیماری در ازاء مزد به بیمه شده پرداخت می‌گردد و از طرفی دستمزد مشمولین در شروع هر سال معمولاً به تبع نرخ تورم تغییر می‌یابد، پرداخت غرامت دستمزد براساس حداقل دستمزد می‌باشد. لذا به منظور مساعدت به این دسته از افراد غرامت دستمزد بیمه شدگانی که از سالی به سال بعد ادامه می‌یابد با رعایت حداقل دستمزد روزانه سال جدید محاسبه و پرداخت خواهد شد.

مثال- بیمه شده متأهلی از تاریخ ۱/۱۲/۷۸ بیمار و تاریخ ۱/۲/۷۹ به مدت ۶۰ روز استراحت پزشکی ارائه می‌نماید. متوسط دستمزد بیمه شده در سال ۷۸، ۱۲۰۶۱ ریال (حداقل دستمزد) بوده و بیماری وی نیز ادامه بیماریهای قبلی می‌باشد، با توجه به این فرضیات نحوه محاسبه به شکل زیر خواهد بود:

غرامت دستمزد اسفند ۷۸ (۱۲۰۶۱×۲۹×۳)/۴=۲۶۲۳۲۶

غرامت دستمزد فروردین ماه ۷۹ (۱۵۲۶۷×۳۱×۳)/۴=۳۵۴۹۵۸

جمع مبلغ قابل پرداخت ۳۵۴۹۵۸-۲۶۲۳۲۶=۶۱۷۲۸۴

۴- استراحتهای پزشکی بیمه شدگانی که پرداخت تمام یا بخشی از غرامت دستمزد منجر به احراز شرایط برقراری مستمری بازماندگان یا ازکارافتادگی کلی می‌گردد، را به اداره کل استان مربوطه ارسال و پس از بررسی و تأیید استحقاق بیمه شده، توسط اداره کل استان به شورای پزشکی درصورت صلاحدید شورای مذکور به کمیسیون پزشکی ارسال گردد. ضمناً درخصوص استراحتهای مربوط به حوادث ناشی از کار طبق روال گذشته عمل شده و نیاز به بررسی نخواهد بود.

۵- در برخی از موارد مشاهده می‌گردد، افرادی که قادر به کار نبوده و ازکارافتاده کلی می‌باشند، و سنوات گذشته نیز فاقد هرگونه سابقه پرداخت حق بیمه می‌باشند، به جهت استفاده از حمایتهای قانون تأمین اجتماعی در کارگاه‌هایی مشغول به کار گردیده و یا از طرف برخی از کارفرمایان بابت آنان لیست و حق بیمه ارسال می‌گردد. لذا واحدهای اجرائی مکلفند، در مواردی که بیمه شده از اوایل استخدام اقدام به ارائه استراحت پزشکی و سایر مدارک لازم به کمیسیون‌های پزشکی معرفی تا میزان ازکارافتادگی توسط کمیسیون مشخص گردد. بدیهی است پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری درصورت ازکارافتاده شناخته شدن بیمه شده توسط کمیسیون پزشکی امکان پذیر نخواهد بود، ضمناً احراز اشتغال بیمه شده از طریق بازرسی و تحقیق و بررسی از کارگاه الزامی خواهد بود.

۶- با توجه به ابطال بخشنامه شماره ۱۲۰۵۳/ن از تاریخ ۱۷/۵/۶۰ وزارت کار و امور اجتماعی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بخشنامه شماره ۴۷۳ فنی سازمان منبعد اعلام مدت و میزان غرامت دستمزد ایام بیماری جهت پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن خواربار مورد نخواهد داشت.

۷- غرامت دستمزد ایام بیماری آن دسته از بیمه شدگانی که روزهای کارکرد آنان همه ماهه با توجه به نوع فعالیت کارگاه کمتر از یکماه می‌باشد و این  موضوع مورد تأیید قرار گرفته باشد، براساس مدت کارکرد پرداخت خواهد شد. لازم به یادآوری است در مواردی که کارکرد بیمه شده ظرف ۹۰ روز متغیر باشد، متوسط کارکرد سه ماهه به عنوان کارکرد ماهانه درنظر گرفته خواهد شد.

مثال ۱- بیمه شده‌ای که در کارگاه همه ماهه ۱۵ روز کارکرد دارد، به مدت دوماه استراحت پزشکی ارائه می‌نماید. در این حالت غرامت دستمزد بیمه شده به نسبت کارکرد جمعاً به مدت یکماه (به ازاء هرماه ۵ روز) قابل پرداخت خواهد بود.

مثال ۲- بیمه شده ای که با کارکردهای زیر از تاریخ ۱/۱۱/۷۸ به مدت یکماه استراحت ارائه می‌نماید.

دیماه ۲۰ روز

آذرماه ۱۱ روز

آبانماه ۱۷ روز

بنابراین جمع کارکرد بیمه شده ظرف ۹۰ روز قبل از بیماری ۴۸ روز میانگین ماهانه آن ۱۶ روز خواهد بود. براین اساس استراحت یکماه بیمه شده به مدت ۱۶ روز محاسبه و غرامت دستمزد آن پرداخت خواهد شد. بدیهی است در این گونه موارد مدت غرامت دستمزد پرداختی به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه قابل احتساب خواهد بود.

و- سایر موارد 

مدت غرامت دستمزد ایام بیماری قبل از ۱۰/۵/۵۴ و بعد از ۱/۴/۵۹ جزء سابقه کار و پرداخت حق بیمه محسوب خواهد شد. بدیهی است در موارد استراحتهایی که مدت آن مربوط به قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی می‌باشد، صرفاً ایامی که غرامت دستمزد آن پرداخت گردیده جزء سابقه پرداخت حق بیمه محاسبه و سه روز اول بیماریها که کسر گردیده مدنظر قرار نخواهد گرفت. لیکن از تاریخ ۱/۴/۵۹ مدت استراحتهای پزشکی با احتساب ۳ روز اول بیماری که کسر گردیده، در محاسبه مدت سابقه پرداخت حق بیمه منظور خواهد شد.

این بخشنامه از تاریخ صدور، جایگزین آن قسمت از بخشنامه‌های شماره ۲، ۸، ۹، ۱۵، ۲۷، ۲۸، ۳۱، ۴۵، ۵۹، ۶۴، ۷۳، ۷۴، ۷۹، ۹۸، ۱۰۵، ۱۳۸، ۱۵۳، ۲۴۸، ۲۶۵، ۲۹۸، ۳۳۶، ۳۳۸، ۳۷۰، ۳۷۲، ۴۵۳، ۴۷۳، ۵۸۲، ۵۸۶، ۵۹۳ و ۱/۶۲۱ و دستورالعملهای شماره ۲۹۸۱۸/۱-۵ مورخ ۲۲/۸/۶۷، ۵۲۲۶/۴/۵۰۱۰ مورخ ۲۸/۲/۷۸، ۲۹۴۸۹/۵۱ مورخ ۱۶/۱۰/۷۴ و ۵۲۳۰۳۸۰ مورخ ۲۸/۸/۷۵ که مرتبط با نحوه پرداخت این حمایت می‌باشد خواهد بود و کلیه ضوابط و دستورالعملهای مغایر با آن لغو می‌گردد. 

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه‌ای و درمانی استانها، کارشناسان ارشد امور فنی بیمه‌شدگان استانها، رؤسا و مسئولین امور فنی بیمه شدگان واحدهای اجرائی خواهند بود.

موضوع : مرخصی استعلاجی خانم / آقای ……………………………….. بیمه شده شماره ……………………………

با سلام

خواهشمند است دستور فرمایید حسب بند (۲-۲) قسمت (د) بخشنامه شماره ۱۴ امور فنی بیمه شدگان و به استناد تبصره ماده (۶) و تبصره ماده (۱۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱/۳/۷۴ نسبت به وصول مبالغ مشروحه ذیل از دولت اقدام نمایند.

حقوق و مزایای پرداختی در ایام بیماری از تاریخ ………………….. لغایت ………………… به مبلغ ………………………. ریال.

حق بیمه حقوق و مزایای پرداختی ایام بیماری به مأخذ ۳۳% با احتساب سهم دولت و بیمه بیکاری به مبلغ …………………… ریال.

امضاء و نام و نام خانوادگی امضاء و نام و نام خانوادگی             رئیس شعبه                                                   مسئول امور فنی بیمه شدگان

                

شورای پزشکی/ پزشک معتمد 

با سلام

موضوع گواهی استراحت پزشکی خانم/ آقای ……………………………… بیمه شده شماره …………………………….. به پیوست ………….. برگ استراحت پزشکی نامبرده ارسال می‌گردد. مقتضی است درخصوص تأیید و یا رد استراحت مزبور بررسی و از نتیجه این شعبه را مطلع نمایند.

ضمناً بیمه شده ظرف یکسال قبل از استراحت فوق جمعاً ……………….. روز استراحت پزشکی استفاده نموده که ………………… روز آن در ارتباط با بیماری اخیر می‌باشد .

شعبه …………..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام