کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

دستورالعمل اجرای فصل دهم قانون مدیریت کشوری

تعیین جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان (بخشنامه ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد جزء “ب” بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور، جداول امتياز حق شغل، فوق‌العاده مديريت، حق شاغل و فوق‌العاده‌هاي موضوع بندهاي (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۷) و (۹) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري و نحوه تطبيق كارمندان با جداول فوق را به شرح زير تصويب نمود:

فصل يكم: جداول امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري

۱- جدول حق شغل: امتياز حق شغل مشاغل دستگاه‌هاي اجرايي، براساس اهميت و پيچيدگي وظايف و مسئوليت ها، سطح تخصص و مهارت‌هاي مورد نياز، براساس جدول شماره يك (۱) براي اجرا از ۱/۱/۱۳۸۸ به شرح ذيل تعيين مي‌شود:

جدول شماره يك (۱)

رتبه هاي شغلي

طبقات جدول

مقدماتي

پايه

ارشد

خبره

عالي

طبقه يك

۲۴۰۰

۲۶۵۰

___

___

___

طبقه دو

۲۶۰۰

۲۸۵۰

___

___

___

طبقه سه

۲۸۰۰

۳۰۵۰

___

___

___

طبقه چهار

۳۰۰۰

۳۲۵۰

۳۶۰۰

۴۰۵۰

۴۶۰۰

طبقه پنج

۳۲۰۰

۳۴۵۰

۳۸۰۰

۴۲۵۰

۴۸۰۰

طبقه شش

۳۴۰۰

۳۶۵۰

۴۰۰۰

۴۴۵۰

۵۰۰۰

طبقه هفت

۳۶۰۰

۳۸۵۰

۴۲۰۰

۴۶۵۰

۵۲۰۰

طبقه هشت

۳۸۰۰

۴۰۵۰

۴۴۰۰

۴۸۵۰

۵۴۰۰

طبقه نه

۴۰۰۰

۴۲۵۰

۴۶۰۰

۵۰۵۰

۵۶۰۰

طبقه ده

۴۲۰۰

۴۴۵۰

۴۸۰۰

۵۲۵۰

۵۸۰۰

طبقه يازده

۴۴۰۰

۴۶۵۰

۵۰۰۰

۵۴۵۰

۶۰۰۰

طبقه دوازده

۴۶۰۰

۴۸۵۰

۵۲۰۰

۵۶۵۰

۶۲۰۰

طبقه سيزده

۴۸۰۰

۵۰۵۰

۵۴۰۰

۵۸۵۰

۶۴۰۰

طبقه چهارده

۵۰۰۰

۵۲۵۰

۵۶۰۰

۶۰۵۰

۶۶۰۰

طبقه پانزده

۵۲۰۰

۵۴۵۰

۵۸۰۰

۶۲۵۰

۶۸۰۰

طبقه شانزده

۵۴۰۰

۵۶۵۰

۶۰۰۰

۶۴۵۰

۷۰۰۰

تبصره- امتياز‌ حق شغل مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و مشاغل بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، با توجه به طبقه و رتبه شغلي مربوط با ضريب (۱/۱) محاسبه مي شود.

۲- امتياز فوق‌العاده مديريت هر يك از عناوين مديريت و سرپرستي (مديران حرفه اي) متناسب با پيچيدگي وظايف و مسئوليت ها، حيطه سرپرستي و نظارت و حساسيت‌هاي شغلي و ساير عوامل مربوط براساس جدول شماره دو (۲) تعيين مي‌شود.

جدول شماره دو (۲)

حوزه جغرافيايي خدمت

سطوح مديريت

۵

۴

۳

۲

۱

 شهرستان

سطح يك

۵۱۰

۹۵۰

۱۴۰۰

۱۸۵۰

۲۳۰۰

سطح دو

۵۵۰

۱۰۰۰

۱۴۵۰

۱۹۰۰

۲۳۵۰

سطح سه

۶۰۰

۱۰۵۰

۱۵۰۰

۱۹۵۰

۲۴۰۰

 استان

سطح يك

۶۵۰

۱۱۰۰

۱۵۵۰

۲۰۰۰

۲۴۵۰

سطح  دو

۷۰۰

۱۱۵۰

۱۶۰۰

۲۰۵۰

۲۵۰۰

سطح سه

۷۵۰

۱۲۰۰

۱۶۵۰

۲۱۰۰

۲۵۵۰

 ملي

سطح يك

۸۰۰

۱۲۵۰

۱۷۰۰

۲۱۵۰

۲۶۰۰

سطح دو

۸۵۰

۱۳۰۰

۱۷۵۰

۲۲۰۰

۲۶۵۰

سطح سه

۹۰۰

۱۳۵۰

۱۸۰۰

۲۲۵۰

۲۷۰۰

تبصره ۱- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند عناوين مشاغل مديريتي و سرپرستي خود را با توجه به عوامل مندرج در بند (۲) فوق به گونه‌اي مشخص نمايند كه حداقل ۵۰ درصد از مشاغل مذكور در سطح يك و حداكثر ۲۰ درصد آنان در سطح سه تخصيص يابند.

تبصره ۲- امتياز فوق‌العاده عناوين سرپرستي واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش با توجه به عوامل عوامل مندرج در تبصره (۲) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در مدیت تصدی پست های سازمانی مربوط از ۵۱۰ تا ۲۴۰۰ تعیین می گردد، هر یک از عناوین مشاغل سرپرستی واحدهای آموزشی فوق حداقل در سه سطح قرار می گیرند. هر گونه تغییر موکول به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب شورای توسعه مدیریت خواهد بود. جدول تخصیص فوق العاده مذکور به مشمولین این تبصره پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجرا خواهد بود.

۳- امتياز حق شاغل كارمندان براساس عوامل تحصيلات، سنوات خدمت، تجربه، دوره هاي آموزشي و مهارت‌ها و توانايي‌هاي فردي بر اساس جدول شماره سه (۳) تعيين مي‌شود:

جدول شماره سه (۳)

رديف

امتياز تحصيلات

امتياز دوره‌هاي آموزشي مصوب

امتياز مهارت و توانايي‌ها

امتياز سنوات

خدمت درهرسال

امتياز تجربه مربوط و مشابه در هر سال

۱

۱۲۰۰

به ازاي طي هر يك ساعت دوره آموزشي مصوب، نيم امتياز

(حداكثر ۵۰۰ امتياز)

۲۵۰

۱۵

۱۰

۲

۱۴۰۰

۳۰۰

۲۰

۱۲

۳

۱۷۰۰

۴۰۰

۲۵

۱۴

۴

۲۰۰۰

۶۰۰

۳۰

۱۶

۵

۲۳۰۰

۸۰۰

۳۵

۱۸

۴- ايثارگران شاغل و همچنين ايثارگراني كه از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۸ به استخدام دستگاه‌هاي اجرايي در‌مي‌آيند حسب مورد ايثارگري به تصريح بند (۲) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري، از امتيازات جدول شماره چهار (۴) بهره‌مند مي‌شوند:

جدول شماره چهار (۴)

رديف

درصد جانبازي

مدت اسارت

مدت خدمت داوطلبانه در جبهه

امتياز

۱

 ۵ درصد

۳ تا ۶ ماه

۳ تا ۶ ماه

۴۰۰

۲

تا ۱۰ درصد

تا ۱۲ ماه

تا ۱۲ ماه

۵۰۰

۳

تا ۱۵ درصد

تا ۱۸ ماه

تا ۱۸ ماه

۶۰۰

۴

تا ۲۰ درصد

تا ۲۴ ماه

تا ۲۴ ماه

۷۰۰

۵

تا ۲۵ درصد

تا ۳۰ ماه

تا ۳۰ ماه

۸۰۰

۶

تا ۳۰ درصد

تا ۳۶ ماه

تا ۳۶ ماه

۹۰۰

۷

تا ۳۵ درصد

تا ۴۲ ماه

تا ۴۲ ماه

۱۰۰۰

۸

تا ۴۰ درصد

تا ۴۸ ماه

تا ۴۸ ماه

۱۱۰۰

۹

تا ۴۵ درصد

تا ۵۴ ماه

تا ۵۴ ماه

۱۲۰۰

۱۰

تا ۵۰ درصد

تا ۶۰ ماه

تا ۶۰ ماه

۱۳۰۰

۱۱

تا ۶۰ درصد

تا ۷۰ ماه

تا ۷۰ ماه

۱۵۰۰

۱۲

بالاتر از ۶۰ درصد

بالاتر از ۷۰ ماه

بالاتر از ۷۰ ماه

۱۵۵۰

تبصره ۱- در صورتي كه كارمند از اجتماع حالات ايثارگري برخوردار باشد، بالاترين امتياز مربوط به يكي از آنها مبناي تعيين امتياز قرار گرفته و بيست و پنج درصد (۲۵%) از امتياز حالات ديگر ايثارگري، به امتياز ايثارگري وي اضافه خواهد شد، مشروط بر آنكه امتياز ايثارگري آنان از سقف (۱۵۵۰ امتياز) تجاوز ننمايد. امتياز كارمندان ايثارگري كه ازتاريخ ۱/۱/۱۳۸۸ در دستگاه‌هاي اجرايي اشتغال مي‌يابند نيز براساس ساز و كار مذكور محاسبه مي‌شود. در هر صورت ميزان دريافتي ايثارگران كه بابت ايثارگري در مقررات گذشته دريافت داشته اند، نبايد كاهش يابد.

تبصره ۲- براي خدمت اداري در مناطق جنگ زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوري) به ازاي هر سال خدمت در زمان جنگ (۱۳۰) امتياز درنظر گرفته مي شود.

۵- به استناد بند (۲) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري امتياز دارندگان نشان‌هاي دولتي به شرح زير تعيين مي شود:

الف- دارندگان نشان عالي                                 ۸۰۰ امتياز

ب- دارندگان نشان تخصصي  و عمومي درجه (۱)   ۶۵۰ امتياز

ج- دارندگان نشان تخصصي و عمومي درجه (۲)     ۵۰۰ امتياز

د- دارندگان نشان تخصصي و عمومي درجه (۳)      ۴۰۰ امتياز

تبصره: در صورتي كه كارمند داراي بيش از يك نشان‌ دولتي باشد جمع امتياز نشان‌هاي دولتي با رعايت حداكثر سقف امتياز (۸۰۰ امتياز) بلامانع است.

۶- تا تصويب و ابلاغ مصوبات مربوط به نحوه تعيين و تخصيص امتياز، درصد يا مبالغ مربوط به فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور، سختي كار و كار در محيط‌هاي غيرمتعارف، مناطق كمتر توسعه يافته، بدي آب و هوا، نوبت كاري، مبلغ تضمين، كسر صندوق، فوق‌العاده محل خدمت (جابجايي محل خدمت)، صرفاً مبالغ مقطوع مندرج درآخرين حكم كارگزيني سال ۱۳۸۷ كارمندان بعلاوه هزينه سفر دراين سال، مبناي پرداخت براي سال ۱۳۸۸ مي‌باشد.

۷- مبالغ مقطوع فوق العاده هاي محروميت ازتسهيلات زندگي، مناطق مرزي و جذب مناطق محروم و دور افتاده مندرج در آخرين حكم كارگزيني سال ۱۳۸۷، در حكم كارگزيني سال ۱۳۸۸ تحت عنوان فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته براساس فهرست مناطق مذكور موضوع مصوبه هيأت وزيران در سال جاري، قابل پرداخت مي باشد. پس از تصويب ضوابط فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته امتياز حاصل از ضوابط يادشده جايگزين و احكام اصلاح مي گردد.

۸- كمك هزينه‌هاي فوت و ازدواج براساس مقررات موجود و بر مبناي حكم كارگزيني كارمند در پايان سال ۱۳۸۷ پرداخت مي‌شود.

۹- كارمنداني كه درسال ۱۳۸۸ حايز شرايط استفاده از موارد مندرج در بندهاي (۶) ، (۷) و (۸) فوق شوند، همانند كارمندان مشابه در سال ۱۳۸۷ با آنان رفتار خواهد شد.

۱۰- تا تصويب و ابلاغ مصوبات مربوط به تعيين فوق العاده مأموريت و ساير هزينه هاي روزانه مأمورين اعزامي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون به خارج از كشور، مفاد تصويب نامه شماره ۲۷۳۹۵/ت۱۴۵۸۷هـ مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۵ هيأت وزيران و اصلاحات بعدي آن براي اجرا ملاك عمل مي باشد.

۱۱- تا تصويب و ابلاغ مصوبات مربوط به تعيين فوق‌العاده مأموريت روزانه كارمندان، ميزان فوق‌العاده مذكور، به‌ازاي هر روز مأموريت معادل يك سي‌ام (۳۰/۱) حقوق و فوق العاده‌هاي مشمول كسور بازنشستگي قابل پرداخت مي‌باشد. ساير موارد مطابق آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام كشوري مصوب ۲۴/۶/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.

۱۲-  كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد به ترتيب ۸۱۰ و ۲۱۰ امتياز به ازاي هر اولاد، حداكثر تا سه اولاد قابل محاسبه مي‌باشد.

فصل دوم: نحوه تطبيق وضع كارمندان با جداول امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمت كشوری

تطبيق با جدول حق شغل:

۱- چگونگي اجراي احكام مربوط به فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري در مورد كارمندان آن دسته از دستگاه‌هايي كه در شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت نبوده‌اند، متعاقباً اعلام مي‌گردد.

۲- كارمندان دستگاه‌هاي مشمول، با توجه به گروه‌هاي بيست گانه موضوع ماده يك قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت در مرحله تطبيق، به شرح زير از معادل امتيازات طبقات جدول شماره يك (۱) برخوردار مي‌شوند:

الف) از گروه (۱) تا گروه (۵) معادل امتيازات طبقه (۱) جدول شماره يك (۱)

ب) از گروه (۶) تا گروه (۲۰) به ترتيب معادل امتيازات طبقات (۲) تا (۱۶) جدول شماره يك (۱)

۳- تا تهيه و تدوين ضوابط مربوط به نحوه تخصيص مشاغل به طبقات جدول حق شغل، امتياز حق شغل كارمنداني كه از ابتداي سال ۱۳۸۸ در دستگاه‌هاي مشمول اشتغال مي‌يابند، موقتاً با توجه به مدرك تحصيلي، مطابق جدول شماره پنج (۵) در يكي ازطبقات جدول حق شغل (جدول شماره يك) قرار مي‌گيرند. در صورتي كه مشمولين اين بند مطابق مقررات مربوط به ايثارگران از مقطع تحصيلي بالاتر برخوردار مي گردند مقطع تحصيلي بالاتر موضوع مقررات مذكور ملاك عمل خواهد بود.

جدول شماره پنج (۵)

طبقات جدول

تحصيلات

طبقه يك

ديپلم و پايين تر

طبقه سه

كارداني (فوق ديپلم)

طبقه چهار

كارشناسي (ليسانس)

طبقه پنج

كارشناسي ارشد (فوق ليسانس)

طبقه شش

دكتري

تبصره – مشمولين طبقه يك (۱) و سه (۳) جدول فوق در صورت دارا بودن سوابق خدمت دولتي به ازاي هر پنج (۵) سال تجربه مربوط و مشابه و مشمولين سايرطبقات جدول مذكور به ازاي هر چهار (۴) سال تجربه مربوط و مشابه، يك طبقه و حداكثر تا شش (۶) طبقه ارتقاء مي يابند. سوابق دولتي غير مربوط براي ارتقاء به هر طبقه به ميزان يك دوم (۲/۱) قابل محاسبه خواهد بود.

۴- تطبيق وضع كارمندان در رتبه هاي شغلي به شرح بندهاي زير انجام مي شود:

الف- كارمنداني كه در اجراي طرح مسير ارتقاي شغلي، موضوع تصويب نامه هاي شماره ۴۱۶۹ت/۲۵۷۰۳هـ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱، ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۳، ۲۷۷۴/ت۳۰۳۹۷هـ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۳ هيات وزيران و اصلاحات بعدي آن و دستورالعمل‌هاي مربوط، از عناوين ارشد، خبره و عالي برخوردار شده‌اند با همان عناوين در رتبه‌هاي جدول حق شغل قرار مي گيرند.

ب- كارمنداني كه در اجراي ماده (۸) قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت از (۸۰ درصد) مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل مشابه قانون اعضاي هيات علمي برخوردار شده اند، متناسب با جدول مربوط (رديف ۱- مربي، رديف ۲- استاديار، رديف ۳- دانشيار) شناخته شده اند، به ترتيب همتراز رتبه هاي ارشد، خبره و عالي جدول حق شغل قرار مي‌گيرند.

پ- كارمنداني كه در شمول بندهاي (الف و ب) قرار نمي گيرند، بدواً در رتبه مقدماتي قرار گرفته و به ازاي هر (۶) سال سابقه خدمت تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه و يا ۱۰ سال تجربه غير مربوط، به يك رتبه بالاتر، ارتقاء مي‌يابند. كارمندان مشمول اين بند در مشاغل تا سطح كارداني حداكثر تا رتبه پايه و در مشاغل سطح كارشناسي و بالاتر، حداكثر تا رتبه ارشد  ارتقاء مي‌يابند.

ت- آن دسته از كارمندان آموزش و پرورش كه به صورت توامان مشمول بند (الف و ب) مي باشند از بالاترين رتبه يكي از بندهاي فوق برخوردار خواهند شد.

ث-  كارمنداني كه درسال ۱۳۸۸ در دستگاه‌هاي اجرايي اشتغال مي‌يابند در رتبه مقدماتي قرار مي‌گيرند، درصورتي كه اين قبيل كارمندان داراي سابقه خدمت دولتي باشند، براساس سوابق مذكور و به ازاي هر شش (۶) سال سابقه خدمت دولتي تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه، به يك رتبه بالاتر ارتقاء مي‌يابند (مشاغل تا سطح كارداني حداكثر تا رتبه ارشد ارتقاء مي يابند). سنوات دولتي غير مربوط اين قبيل كارمندان براي ارتقاء به هر رتبه به ميزان يك دوم (۲/۱)  قابل محاسبه خواهد بود.

۵- امتياز فوق العاده مديريت هريك از عناوين مديريت و سرپرستي (مديران حرفه اي) به شرح جدول شماره شش (۶) و براساس جدول شماره دو (۲) و با توجه به سطح مديريت تعيين مي‌شود.

جدول شماره شش (۶)

عناوين مديريت و سرپرستي

معاون اداره و همتراز

رييس اداره و همتراز

معاون مديركل و همتراز

مديركل و همتراز

معاون مؤسسه و همتراز

رديف مربوط

۵

۴

۳

۲

۱

تبصره – موارد همترازي بايد به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور برسد. مواردي كه قبلاً تأييد لازم اخذ شده باشد كماكان ملاك عمل براي تعيين امتياز فوق‌العاده مديريت مي‌باشد.

۶- به منظور تطبيق وضع كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي با جدول حق شاغل، مدارك تحصيلي كارمندان (مدارك علمي و داراي ارزش استخدامي) براي تعيين امتياز تحصيلات، سنوات خدمت و تجربه، دوره‌هاي آموزشي و مهارت‌ها وتوانايي‌هاي فردي ملاك عمل قرار گرفته و متناسب با رديف‌هاي جدول شماره (۳) براساس جدول شماره هفت (۷) معين مي‌شود.

در مورد مدارك تحصيلي ايثارگران مقررات مربوط به آنان ملاك عمل خواهد بود.

جدول شماره هفت (۷)

مقطع تحصيلي

رديف جدول شماره (۳)

ديپلم

۱

فوق ديپلم

۲

ليسانس

۳

فوق ليسانس و دكتراي حرفه اي

۴

دكتراي تخصصي (Ph.D)

۵

تبصره ۱- به ازاي هر سال سابقه خدمت در مشاغل سرپرستي يك درصد (۱%) و در مشاغل مديريتي دو درصد (۲%) به ترتيب حداكثر ده درصد (۱۰%) و بيست درصد (۲۰%) از مجموع سقف امتيازات شاغل موضوع ماده (۶۶) قانون به امتيازات حق شاغل كارمندان مشمول اضافه مي شود.  در هر حال مجموع امتيازات موضوع اين تبصره نبايد از بيست درصد (۲۰%) سقف حق شاغل تجاوز نمايد.

افرادي كه در طول سال جاري از يكي از فوق‌العاده‌هاي موضوع بندهاي (۲)‌ و‌ (۶) فصل يكم بهره‌مند مي‌باشند درصورتي كه درسال جاري فاقد شرايط قانوني برخورداري از فوق‌العاده‌هاي مذكور گردند به همان نسبت از حكم كارگزيني آنها كسر مي‌گردد و درصورتي كه مجدداً در سال جاري حايز شرايط مربوط گردند معادل مبالغ كسر شده از اين بابت براي مدت پس از احراز شرايط به آنها پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲- دوره‌هاي آموزشي كه براي آنها امتياز حق شاغل منظور مي‌شود ملاك محاسبه براي اعطاي گواهينامه‌هاي مهارتي، تخصصي و تخصصي- پژوهشي نخواهد بود.

تبصره ۳- حداكثر امتياز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه كارمند سي سال (۳۰) است. حق شاغل كارمندان نبايد از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) حق شغل آنان تجاوز نمايد.

۷- امتياز حق شاغل كارمنداني كه داراي مدرك تحصيلي پايين‌تر از ديپلم مي‌باشند و به موجب مقررات گذشته در دستگاه‌هاي اجرايي اشتغال يافته اند به شرح جدول شماره هشت (۸) تعيين مي‌شود.

جدول شماره هشت (۸)

مدرك تحصيلي

امتياز تحصيلات

امتياز دوره‌هاي آموزشي مصوب

امتياز مهارت و توانايي‌ها

امتياز سنوات خدمت در هر سال

امتياز تجربه مربوط و مشابه در هر سال

پايين تر از ديپلم

۱۱۰۰

به ازاي طي هر يك ساعت دوره‌ آموزشي‌مصوب، نيم امتياز

(حداكثر ۵۰۰ امتياز)

۲۰۰

۱۰

۸

۸- حقوق و مزاياي كارمندان درسال ۱۳۸۸ در دو مرحله به شرح زير تطبيق و افزايش مي‌يابد:

مرحله اول:

الف- در مرحله اول امتياز حق شغل، شاغل و فوق‌العاده‌هاي مديريت (در واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش فوق العاده سرپرستي جايگزين مي‌شود) ايثارگري، نشان‌هاي دولتي و خدمت اداري در مناطق جنگ‌زده در زمان جنگ كارمندان براساس اين مصوبه تعيين و سپس با ضريب موضوع ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشوري [ضريب پانصد (۵۰۰) ريال] محاسبه مي‌شود.

ب- در صورتي كه حقوق ثابت و فوق العاده‌هاي مشمول كسور بازنشستگي هر يك از كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي نموده‌اند كاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي (حقوق و فوق‌العاده‌هاي مشمول كسور بازنشستگي مندرج درآخرين حكم كارگزيني سال ۱۳۸۷ كارمند به استثناء (فوق‌العاده سختي شرايط محيط كار و نوبت كاري) به عنوان تفاوت تطبيق، براي كارمند منظور مي‌شود.

مرحله دوم:

الف- براي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان در سال ۱۳۸۸، كل امتيازات مكتسبه كارمند (در جزء “الف” مرحله اول) با ضريب مصوب دولت براي سال ۱۳۸۸با [ضريب ششصد (۶۰۰) ريال] محاسبه مي‌شود.

ب – درصورتي كه حقوق ناشي از اجراي جزء «الف» مرحله دوم بعلاوه تفاوت تطبيق موضوع جزء “ب” مرحله اول هريك از كارمندان، نسبت به دريافتي قبلي (حقوق و فوق‌العاده‌هاي مشمول كسور بازنشستگي مندرج در آخرين حكم كارگزيني به استثناء فوق العاده سختي شرايط محيط كار و نوبت كاري درسال ۱۳۸۷) آنان كمتر از پانزده درصد (۱۵%) افزايش داشته باشد به استناد جزء «ب» بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور، تا ۱۵% درصد افزايش يافته و درحكم كارگزيني كارمند درج مي‌شود. سپس ساير پرداختي‌هاي غير از موارد مذكور (در جزء “الف” مرحله اول) كه به موجب اين مصوبه به كارمند تعلق مي‌گيرد (نظير عائله‌مندي و اولاد، سختي كار و … ) به آن اضافه شود.

پ- درصورتي كه با اجراي بندهاي فوق، ميزان افزايش حقوق ثابت و فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي و كمك هزينه عائله مندي و اولاد، مشمولين دريافت كمك هزينه عائله‌مندي نسبت به دريافتي قبلي (حقوق و فوق‌العاده‌هاي مشمول كسور بازنشستگي و كمك هزينه عائله مندي و اولاد مندرج در آخرين حكم كارگزيني سال ۱۳۸۷) كمتر از يك ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ريال افزايش داشته باشد به استناد جزء “ب” بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور اين تفاوت تا سقف مذكور به جمع تفاوت موضوع جزء «ب» مرحله دوم افزوده خواهد شد. اين مبلغ در مورد كارمنداني كه از كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد برخوردار نمي‌شوند ششصد هزار ريال خواهد بود. در مورد كارمنداني كه از كمك هزينه عائله مندي برخوردار نيستند ولي از كمك هزينه اولاد برخوردار مي باشند به ازاي هر فرزند (حداكثر تا سه فرزند) مبلغ يكصد هزار ريال به ششصد هزار ريال مذكور افزوده مي شود.

فصل سوم : ساير مقرارت

۱- امتيازات موضوع فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري تا سقف افزايش مندرج در جزء «ب» بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور مصوب و استفاده از آن موكول به تعيين تفصيلي مشاغل عمومي و اختصاصي و تخصصي و ارايه دلايل مستند توسط دستگاه اجرايي و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و تصويب شوراي توسعه مديريت خواهد بود.

دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند در شرايط و موارد خاص نسبت به افزايش امتيازات شغل، شاغل و فوق‌العاده مديريت آن دستگاه، با ارايه پيشنهاد لازم به همراه ذكر دلايل و مستندات توجيهي، در چارچوب امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و افزايشهاي پيش بيني شده موضوع جزء “ب” بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ براي طرح موضوع در شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني اقدام نمايند.

۲- تعيين و برقراري فوق‌العاده‌هاي بندهاي ۵، ۶ و ۱۰ ماده (۶۸) و فوق‌العاده بهره وري غيرمستمر موضوع ماده (۶۹) قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت مفاد مواد قانون فوق موكول به ارايه پيشنهاد لازم به معاونت توسعه مديريت سرمايه انساني رييس‌جمهور و تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مي‌باشد.

۳- تا تعيين تفصيلي مشاغل تخصصي، اختصاصي و عمومي هريك از دستگاه‌هاي اجرايي و ابلاغ مصوبه نحوه تطبيق هريك از مشاغل هر دستگاه به يكي از طبقات حق شغل در قالب سقف مقرر در بند (۱) فوق، جداول فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و نحوه تطبيق كارمندان با جداول يادشده بر اساس مفاد اين مصوبه مورد عمل خواهد بود.

۴- آن دسته از كارمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه طي سال ۱۳۸۷ از فوق‌العاده محروميت از مطب و حق‌الزحمه تمام وقتي برخوردار بوده‌اند در سال جاري نيز به نسبت ميزان ارايه خدمت و حضور در هر مورد و در مجموع حداكثر در سقف دريافتي سال ۱۳۸۷ و حداكثر درحد اعتبارات مصوب وزارت مذكور و از محل اعتبارات مشابه سال ۱۳۸۷ به شرط ارايه خدمات در خارج از وقت اداري و ايام تعطيل و  نياز به خدمات آنان در مواقع ضروري در صورت حضور در محل كار و انجام وظايف محوله به عنوان حق‌الزحمه به آنان پرداخت خواهد شد. در صورتي كه در سال ۱۳۸۸ ميزان حضور و ارايه خدمات هريك از كارمندان مشمول در هر مورد كاهش داشته باشد به همان نسبت از سقف قابل دريافت همان فرد در سال ۱۳۸۷ كسر مي‌شود. حداكثر تا بيست درصد كل كارمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌توانند از مزاياي اين بند يا اضافه كاري يا حق التدريس موضوع بند (۹) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري بدون رعايت سقف پنجاه درصد (۵۰%) مذكور در بند يادشده استفاده نمايند.

اضافه كار و حق التدريس ساير كارمندان وزارت مذكور نبايستي از ۵۰% حقوق ثابت و فوق العاده‌هاي مستمر فرد تجاوز نمايد.

۵- به منظور تطبيق وضعيت كارمندان با اين مصوبه كميته‌اي تحت عنوان كميته اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري در دستگاه‌هاي مشمول اين قانون با تركيب اعضاي زير تشكيل مي‌شود:

الف- معاون توسعه مديريت و منابع انساني دستگاه و يا ساير عناوين مشابه

ب- بالاترين مسؤول پرسنلي دستگاه

پ- بالاترين مسؤول طبقه بندي مشاغل دستگاه

ت- بالاترين مسؤول تشكيلات و بودجه دستگاه

ث- نماينده واحد استاني بنا به تشخيص بالاترين مقام دستگاه

۶- هرگونه تغييرات جداول موضوع اين مصوبه موكول به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و تصويب شوراي توسعه مديريت خواهد بود.

۷- هماهنگي و نظارت برحسن اجراي اين مصوبه به عهده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام