کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزدارزیابی و مدیریت عملکرد

دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده کارآیی و عملکرد

دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده کارآیی و عملکرد موضوع بند (۶) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ۴۳۵۱۲/۲۰۰ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۳/۸/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد بند (۶) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده کارآیی و عملکرد را به شرح پیوست تصویب نمود که مراتب به تأیید رییس جمهور محترم رسیده است و برای اجرا ابلاغ می گردد.

دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده کارآیی و عملکرد

۱- کارمندان دستگاه‌های اجرایی با توجه نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه مربوط که هر ساله بر اساس آیین‌نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصمیم‌نامه تاریخ ۱۴/۱/۱۳۸۹) و دستورالعمل اجرایی شماره ۲۷۹۱۱/۲۰۰ تاریخ ۲۸/۵/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس‌جمهور انجام می‌گیرد و به تأیید مراجع ذیصلاح می‌رسد. به شرح زیر مشمول دریافت فوق‌العاده کارآیی و عملکرد می باشند:

رديف

رتبه دستگاه

نسبت كاركنان مشمول دريافت فوق‌العاده

1

سطح عالي

70 درصد

2

سطح خوب

50 درصد

3

سطح متوسط

30 درصد

تبصره- نسبت کارمندان مشمول دریافت فوق‌العاده مذکور در هریک از سطوح ستاد دستگاه، ستاد سازمان‌های وابسته، ستاد واحدهای استانی و واحدهای شهرستانی (تا میزان ۲۰% امتیازات مربوط به حقوق ثابت آنان در مقاطع سه ماهه) توسط شورا یاکمیسیون تحول اداری دستگاه تعیین و پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه قابل پرداخت می‌باشد.

۲- میزان برخورداری کارکنان از فوق‌العاده کارآیی و عملکرد در هریک از دستگاه‌های جدول بند (۱) براساس نمره ارزیابی آنها در قالب جدول زیر می‌باشد.

رديف

در صورت كسب امتياز  ارزشيابي سالانه

درصد امتيازات حقوق ثابت

1    

از 96 تا100 درصد نمرات

20 درصد

2    

از 91 تا 95 درصد نمرات

18 درصد

3    

از 81 تا 90 درصد نمرات

16 درصد

4    

از 76 تا 80 درصد نمرات

14 درصد

5    

از 71 تا 75درصد نمرات

12 درصد

تبصره- امتیاز ارزیابی سالانه براساس دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و مدیران، موضوع تبصره بند «ب» آیین‌نامه اجرایی مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود.

۳- در اجرای تبصره ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری این فوق‌العاده مشروط به صرفه‌جویی در هزینه، ناشی از اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی و فناوری می‌باشد. دستگاه های اجرایی موظفند از اعتبارات حاصل از موارد فوق با مجوز کمیته‌ای متشکل از نمایندگان معاونت‌های برنامه‌ریزی و نطارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و یا نمایندگان متناظر در استانداری‌ها پس از درج در موافقت‌نامه هزینه‌ای و در چارچوب این دستورالعمل، استفاده نمایند.

۴- استفاده از اعتبارات مذکور مشروط به آن است که دستگاه اجرایی در هزینه‌های خود تا انتهای سال مالی با هیچ‌گونه کسری اعتبار مواجه نشود.

۵- فوق‌العاده موضوع این دستورالعمل جزء دیون منظور نمی‌گردد و در زمره فوق‌العاده‌های مستمر محسوب نمی‌شود.

لطف الله فروزنده دهکردی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام