کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی

ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره ۱۲۹۹۳۲/۶۱۵۹۲ مورخ ۲۴/۷/۱۴۰۲ معاون اول رییس‌جمهور)

کلیه دستگاه‌های اجرایی

شورای حقوق و دستمزد در جلسه های ۱۴۰۲/۲/۱۵، ۱۴۰۲/۳/۱۶ و ۱۴۰۲/۵/۱۷ و به استناد ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و در اجرای بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ضوابط اجرایی نحوی اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی را به شرح زیر تصویب کرد:

ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی

ماده ۱- در این ضوابط اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵-

۲- مشمولان: کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و عناوین مشابه شاغل در دستگاه‌های اجرایی

۳- مزایای جانبی: مزایای غیر مستمر خارج از حکم (به استثنای اضافه کار و پاداش‌های عملکرد و پاداش ماده (۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور) که به صورت نقدی و غیر نقدی به مشمولان تعلق می‌گیرد و شامل مزایای معیشتی، رفاهی و جوانی جمعیت است.

۴- مزایای معیشتی: مزایایی که در راستای کمک به تأمین نیازهای اساسی و هزینه های اصلی زندگی مشمولان و در قالب مزایای مرتبط با خوراک حمل و نقل مسکن بهداشت و سلامت و سایر تشویق‌های موردی به آنها اعطا می‌شود و شامل اقلام زیر است:

الف- خوراک: کمک هزینه غذا، ارائه مستقیم غذا، ارائه مستقیم اقلام خوراکی.

ب- حمل و نقل: کمک هزینه ایاب و ذهاب، خودروی سازمانی، سرویس رفت و آمد. کارت اعتباری استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

پ- مسکن: کمک هزینه مسکن، مسکن سازمانی یا اماکن در اختیار دستگاه اجرایی

ت- بهداشت و سلامت: بیمه تکمیلی، بیمه عمر، امکان استفاده ویژه از خدمات مراکز بهداشتی و درمانی کالاهای بهداشتی پزشک مستقر ارزیابی دوره ای وضعیت سلامت.

ث- تشویق‌های موردی: با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا سایر مقامات مجاز.

۵- مزایای رفاهی: مزایایی که در راستای بهبود سطح زندگی و رفاه مشمولان و خانواده هایشان به آنها اعطا می‌شود و شامل اقلام زیر است:

الف- تفریحی و ورزشی: اماکن و مراکز اقامتی، تفریحی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی یا امکان استفاده از آنها

ب- انگیزشی و تشویقی: پاداش رضایت مردم پاداش تشویقی حمایتی و هدایا پرداختهای مناسبتی تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه بن خرید کالای داخلی کمک‌های رفاهی

۶- مزایای جوانی جمعیت: مزایایی که در راستای تحکیم خانواده و افزایش جمعیت به مشمولان اعطا می‌شود و شامل پاداش، ازدواج، پاداش فرزندآوری و کمک هزینه مهدکودک می‌شود.

۷- دستگاه اجرایی اصلی: وزارتخانه ها و سازمان‌های مستقلی که عالی‌ترین مقام آن توسط یکی از رؤسای قوا منصوب می‌شوند و نهادها، مؤسسات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند.

۸- مؤسسه عامل: هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری صندوقهای حمایتی و توسعه ای دولت که به حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده یا میشوند.

۹- شورا: شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری

۱۰- سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور

ماده ۲- دستگاه اجرایی موظف است در اعطای مزایای جانبی به کارکنان خود به نحوی اقدام کند که در هر ماه از سقف مصرح در بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تجاوز ننماید.

ماده ۳- اعطای مزایای جانبی به مشمولان صرفاً در قالب انواع و اقلام مورد اشاره در ماده یک (۱) و در سقف اعتبارات دستگاه اجرایی امکان پذیر است دستگاه‌های اجرایی مکلفند هزینه پرداختی بابت مزایای جانبی کارکنان خود را متناظر با انواع مزایای مندرج در جدول زیر تفکیک و سهم مقرر برای بودجه مزایای مذکور را نیز رعایت نماید.

سهم انواع مزایایی جانبی دستگاه اجرایی و نحوه اعطای انواع و اقلام مزایای مذکور مشمولان ذی ربط در چارچوب مفاد این ضوابط و با رعایت سقف اعتبارات و یا بودجه ابلاغی دستگاه اجرایی و سایر امکانات ،موجود توسط شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه اجرایی اصلی حداکثر طی دو ماه تعیین می‌شود. دبیر شورای مذکور موظف است گزارش نحوه ضابطه گذاری در این زمینه را در سامانه مورد اشاره در ماده (۱۶) بارگذاری نماید:

ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی
ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی

تبصره ۱- دستگاه‌های اجرایی دارای موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند اعتبارات مرتبط با هزینه مزایای جانبی (موضوع فصل ششم بودجه- خدمات رفاهی) خود را متناظر با انواع مزایای مندرج در جدول فوق و با رعایت سهم مقرر برای بودجه مزایای مذکور تنظیم نمایند چناچه موافقت نامه پیش از ابلاغ این ضوابط تنظیم شده باشد، دستگاه اجرایی موظف است حداکثر طی یک ماه نسبت به اصلاح موافقت نامه و حسب ،نیاز جابجایی اقلام یا فصول هزینه مربوط با رعایت مفاد این تبصره، اقدام نماید.

اجرای ماده (۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۰۰۹ ت/ ۶۱۲۶۶هـ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ هیئت (وزیران مبنی بر رعایت سقف اعتبارات مصوب برای دستگاه‌های اجرایی موضوع این تبصره، جاری می‌باشد.

تبصره ۲- دستگاه‌های فاقد موافقت نامه با سازمان مذکور مکلفند جهت تصویب وجه مربوط در مراجع ذی صلاح مانند) مجمع عمومی یا هیئت امناء به نحوی اقدام نمایند که اعتبارات مرتبط با هزینه مزایای جانبی کارکنان ذی ربط، متناظر با انواع مزایای مندرج در جدول فوق تفکیک و سهم مقرر برای بودجه مزایای مذکور نیز رعایت شود.

تبصره ۳- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در تخصیص اعتبارات یا جابجایی اقلام و فصول هزینه برای پرداخت مزایای جانبی دستگاه‌های اجرایی سهم تعیین شده برای انواع مزایای مذکور را رعایت نماید چنانچه منابع مورد نیاز برای مزایای جوانی جمعیت بیش از پنج درصد (۵) کل بودجه مزایای جانبی دستگاه اجرایی باشد، مابه التفاوت آن از محل کاهش سقف مزایای رفاهی تأمین میگردد در تخصیص اعتبارات هزینه‌ای مرتبط با مزایای جانبی اولویت با مزایای معیشتی است.

تبصره ۴- چنانچه میانگین مزایای جانبی دستگاه‌های اجرایی مطابق موافقت نامه مبادله شده بیش از سرانه مندرج در این ضوابط ،باشد مزایای جانبی مازاد مذکور در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه اجرایی تحت عنوان سایر پرداختهای رفاهی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز صورت می‌گیرد.

الف- مزایای جانبی معیشتی

ماده ۴- کمک هزینه غذای روزانه سیصد هزار (۰۰۰ ۳۰۰) ریال صرفاً به مشمولانی که ساعات کاری روزانه آنها حداقل (۸) ساعت میباشد قابل پرداخت است در صورت ارائه مستقیم غذا در دستگاه اجرایی پرداخت کمک هزینه غذا به مشمولان ممنوع است.

تبصره ۱- ارائه مستقیم غذا و اقلام خوراکی به همه مشمولان با شرایط مساوی در دستگاه‌های اجرایی بلامانع است. در توزیع اقلام خوارکی بین ،کارکنان دستگاه اجرایی باید به گونه ای اقدام کند که ارزش ریالی مواردی که به کارکنان اعطاء می‌شود به ازای هر یک از افراد تحت تکفل بیست درصد (۲۰) افزایش یابد.

تبصره ۲- هزینه غذای کار در ایام تعطیل و نوبت کاری شب مشمولان با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.

تبصره ۳- برای آن دسته از مشمولان که دارای فرزند دو قلو یا چندقلو هستند تا پایان (۳۶) ماهگی آن فرزندان کمک هزینه غذا تا صد درصد (۱۰۰) قابل افزایش است.

ماده ۵- کمک هزینه ماهانه ایاب و ذهاب به مشمولانی که از خدمات حمل و نقل سازمانی نظیر سرویس یا خودروی سازمانی استفاده نمیکنند در تهران سه میلیون (۰۰۰ ۳,۰۰۰) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر دو میلیون (۰۰۰ر ۲,۰۰۰) ریال قابل پرداخت است. توزیع کارت اعتباری استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی بدون محدودیت در دستگاه‌های اجرایی مجاز است.

تبصره ۱- دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلان شهرها مجاز هستند برای بهره برداری از خدمات حمل و نقل (سرویس رفت و آمد کارکنان خود نسبت به عقد قرارداد با شرکت‌های حمل و نقل شهری غیر دولتی اقدام کنند سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر بیست درصد (۲۰) بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۴۰۱ باشد.

تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای مشمولانی که دارای معلولیت «شدید» و «بسیار «شدید» هستند و همچنین جانبازانی که از حق پرستاری موضوع ماده (۲۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران برخوردار میباشند کمک هزینه ماهانه ایاب و ذهاب را تا پنجاه درصد (%۵۰) افزایش دهند.

ماده ۶- حداکثر مبلغ کمک هزینه ماهانه مسکن در سقف اعتبارات ابلاغی دستگاه اجرایی مطابق جدول زیر به مشمولان قابل پرداخت است این کمک هزینه به مشمولانی که از مسکن سازمانی یا اماکن در اختیار دستگاه اجرایی استفاده می‌کنند تعلق نمی گیرد.

ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی
ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی

ماده ۷- بیمه های تکمیلی و عمر در همه دستگاه‌های اجرایی مطابق با سطح استاندارد خدمات بهداشت و سلامت که توسط شورای عالی بیمه مشخص می‌شود برقرار میگردد. بدین منظور دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن تعامل با شرکت‌های بیمه‌ای خدمات یادشده را برای همه مشمولان و افراد تحت تکفل مربوط آنان فراهم نمایند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند سایر خدمات مرتبط با بهداشت و سلامت شامل) امکان استفاده از خدمات مراکز بهداشتی و درمانی، ارائه کالاهای بهداشتی پزشک مستقر ارزیابی دوره ای وضعیت سلامت را به طور یکسان به کارکنان خود ارائه و سرانه هزینه پرداختی بابت این خدمات را برای همه کارکنان خود به عنوان مزایای بهداشت و سلامت لحاظ نمایند.

تبصره- مادامی که شورای عالی بیمه سطح استاندارد خدمات مذکور را تعیین ننموده است، ارائه بیمه‌های فوق‌الذکر مطابق با ضوابط مورد عمل بلامانع است.

ب- مزایای جانبی رفاهی

ماده ۸- توزیع عادلانه امکانات و تسهیلات فرهنگی و رفاهی دستگاه‌های اجرایی (اعم از مجموعه‌ها و اماکن اقامتی، تفریحی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی بین همه مشمولان از طریق سامانه جامع نظارت، آمار و اطلاعات تأسیسات گردشگری (جانا)، براساس دستورالعملی که وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این ضوابط با همکاری سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌نماید صورت می‌گیرد.

ماده ۹- آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که میانگین رضایت مردم از عملکرد کارکنان آنها بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه سنجش رضایت مردم از کارکنان دولت» (موضوع ابلاغيه شماره ۲۴۲۵۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ رئیس دفتر رئیس جمهور) طی یک دوره حداقل چهار ماهه «عالی» و «خوب» باشد، مجازند حداکثر دو بار در سال پاداشی تحت عنوان پاداش رضایت مردم ارباب رجوع به ترتیب تا سقف صد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال و پنجاه میلیون ( ۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به کارکنان خود پرداخت .نمایند دوره های زمانی موضوع این ماده نباید با یکدیگر هم پوشانی داشته باشند پرداخت این پاداش به مشمولان در دستگاه اجرایی منوط به تایید نتایج سامانه مذکور توسط سازمان است.

ماده ۱۰- دستگاه‌های اجرایی که عملکرد کلی آنها بر اساس مجموع امتیاز مکتسبه در شاخصهای عمومی و اختصاصی سال ۱۴۰۱ (موضوع بخشنامه شماره ۹۴۹۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳) در سطح عالی» و «خوب» ارزیابی شده باشد، مجازند یکبار در سال، پاداشی تحت عنوان پاداش «تشویقی تا صد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هر یک از کارکنان خود پرداخت نمایند.

ماده ۱۱- پرداخت‌های مناسبتی به میزان مبالغ مندرج در جدول زیر به مشمولان قابل پرداخت است:

ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی
ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی

تبصره- مبالغ جدول شماره (۳) در ازای مسئولیت سرپرستی خانواده و فرزندان به مشمولینی که از کمک هزینه عائله مندی و اولاد برخوردار هستند، پرداخت می‌شود.

ماده ۱۲- سقف انواع تسهیلات بانکی قرض الحسنه قابل پرداخت به مشمولان از هر محل و تحت هر عنوان، مطابق با سقف مصوب شورای پول و اعتبار در سال ۱۴۰۲ برابر با سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. سقف موضوع این ماده در اعطای تسهیلات مذکور به کارکنان بانک‌ها و بیمه های دولتی و شرکت‌هایی که از منابع داخلی خود برای این منظور استفاده می کنند نیز لازم الرعایه است.

تبصره ۱- نحوه بازپرداخت تسهیلات موضوع این ماده در بانک‌ها و بیمه های دولتی و شرکت‌هایی که از منابع داخلی خود برای این منظور استفاده میکنند بر اساس ضوابط داخلی و با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه و در سایر دستگاه‌های اجرایی وفق توافق منعقده با مؤسسات عامل تعیین میگردد. مشمولانی که در اجرای آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۶۳۹۸۸/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی (ایران از تسهیلات قرض الحسنه برخوردار میشوند مجاز به استفاده از تسهیلات موضوع این ماده نیستند.

تبصره ۲- تسهیلات موضوع این ماده در محاسبه سقف مقرر در ماده (۲) لحاظ نمی‌شود؛ لکن در هر دستگاه اجرایی حداکثر مبلغ تسهیلات پرداختی موضوع این ماده به مشمولان نباید از چهار برابر حداقل تسهیلات مذکور در همان دستگاه اجرایی تجاوز نماید.

ج- مزایای جانبی جوانی جمعیت

ماده ۱۳- حداقل مبلغ پاداش ازدواج و پاداش فرزندآوری (تشویق موضوع ماده (۲۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مطابق جدول زیر به مشمولان قابل پرداخت است.

ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی
ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی

ماده ۱۴- کمک هزینه ماهانه مهدکودک صرفاً برای بانوان مشمول در دستگاه‌های اجرایی فاقد مهد کودک به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر برابر دو میلیون و پانصد هزار ( ۲٫۵۰۰٫۰۰۰) ریال قابل پرداخت است.

د- الزامات اجرایی

ماده ۱۵- کارکنان دارای قراردادهای مبتنی بر قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی به لحاظ بهره مندی از مزایای موضوع این ضوابط تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود می‌باشند و صرفاً آن دسته از اقلام مزایای جانبی که ما به ازای آنها در ضوابط و مقررات مذکور پیش بینی نشده است قابل اعطاء به آنان می‌باشد.

ماده ۱۶- دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به ثبت کامل اطلاعات مربوط به اعطای مزایای جانبی موضوع این ضوابط اعم از نقدی و غیرنقدی دقیقاً مطابق با انواع و اقلام موضوع ماده (۳) سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی در اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

تبصره ۱- برای ثبت مزایای جانبی نقدی شامل اقلام کمک هزینه غذا، کمک هزینه ایاب و ذهاب کمک هزینه مسکن پاداش رضایت مردم، پاداش تشویقی پرداختهای مناسبتی، تسهیلات بانکی قرض الحسنه، کمکهای رفاهی تشویقهای موردی پاداش ،ازدواج پاداش فرزندآوری و کمک هزینه مهدکودک در سامانه مذکور دستگاه اجرایی باید در هر ماه مبلغ ریالی پرداختی بابت هر یک از اقلام فوق الذکر برای هر یک از مشمولان را ذیل همان عنوان برای مشمولان مربوط درج نماید.

تبصره ۲- هرگونه پرداخت وجه به مشمولان بابت مزایای جانبی غیر نقدی (شامل اقلام ارائه غذاء ارائه مستقیم اقلام خوراکی، خودرو سازمانی، سرویس رفت و آمد، کارت اعتباری مستقیم استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، مسکن سازمانی یا اماکن در اختیار دستگاه اجرایی بیمه تکمیلی بیمه عمر امکان استفاده از خدمات مراکز بهداشتی و درمانی کالاهای بهداشتی پزشک مستقر ارزیابی دوره ای وضعیت سلامت اماکن و مراکز اقامتی تفریحی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی یا امکان استفاده از آنها بن خرید کالای داخلی) در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. برای ثبت مزایای جانبی غیر نقدی در سامانه مزبور دستگاه اجرایی باید در هر ماه مبلغ ریالی هزینه ای را که بابت برخورداری هر یک از مشمولان از آن مزایا پرداخت می‌کند ذیل همان عنوان برای مشمولان مربوط درج نماید.

تبصره ۳- دستگاه‌های اجرایی موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در ثبت اقلام مزایای جانبی خود براساس مفاد آن جزء اقدام می‌نمایند.

ماده ۱۷- میزان برخورداری مشمولان از انواع مزایای جانبی به تناسب مدت خدمت تمام وقت آنها به میزان ساعات کاری مقرر در ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه اجرایی است اعطای مزایای موضوع این ضوابط غیر از تسهیلات موضوع ماده (۱۲)) به مأموران توسط دستگاه محل مأموریت امکان پذیر است دستگاه‌های اجرایی مکلفند به بانوان مشمول در مدت استفاده از مرخصی زایمان همه مزایای جانبی به غیر از کمک هزینه غذا و کمک هزینه ایاب و ذهاب را اعطا .نمایند میزان برخورداری کارکنان شاغل در مشاغل آموزشی از مزایای جانبی نقدی که مشمول آن ،هستند متناسب با تعداد ماه‌هایی است که به طور کامل و تمام وقت خدمت می نمایند.

تبصره- تسهیلات موضوع ماده (۱۲) با رعایت سقف مندرج در این ماده و با توافق دستگاه اجرایی مبدأ و مقصد صرفاً از یک دستگاه اجرایی به مأموران قابل پرداخت است.

ماده ۱۸- در مواردی که اعطای مزایای جانبی در دستگاه اجرایی با محدودیت مواجه است، اولویت مشمولان در برخورداری از مزایای مذکور در شرایط مساوی و پس از اعمال سایر اولویت های مورد اشاره در مواد فوق بر مبنای نمره ارزشیابی عملکرد مشمولان تعیین می‌شود.

ماده ۱۹- تاریخ اجرای این ضوابط، از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۲ است برای آن دسته از دستگاه های اجرایی که طی مدت اجرای این مصوبه، عملکرد آنها در زمینه بهره وری با تأیید سازمان ملی بهره وری مطلوب شناخته می‌شود مبلغ یا سقف اعطای انواع مزایای جانبی در سقف اعتبارات دستگاه اجرایی، قابل افزایش است. میزان و نحوه این افزایش با پیشنهاد مشترک سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب شورا تعیین می‌شود.

تبصره ۱- برخورداری از افزایش موضوع این ماده در مورد آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده نمیکنند با پیشنهاد دستگاه اجرایی پس از اخذ تأییدیه لازم از سازمان ملی بهره وری و تأیید سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب شوراء امکان پذیر است.

تبصره ۲- در موارد خاص، مبالغ سقف‌ها و نحوه اعطای مزایای موضوع این ضوابط یا سایر مزایای جانبی به صورت تشویق موردی با رعایت سقف خالص پرداختی موضوع بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۲۰- مسئولیت حسن اجرای این ضوابط بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. همچنین ذی حسابان، مدیران امور مالی، حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفاند ضمن نظارت بر رعایت مفاد این ضوابط و درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی، تخلفات صورت گرفته را به مراجع ذی صلاح اعلام نمایند.

ماده ۲۱- هرگونه تخلف از جانب دستگاه اجرایی در اعطای مزایای جانبی و همچنین عدم ثبت کامل دقیق و به موقع اطلاعات مربوط در سامانه مورد اشاره در ماده (۱۶) منجر به اعمال محدودیت در اعطای مزایای جانبی به مدیران مسئول آن دستگاه اجرایی بر اساس مصوبه شورا خواهد شد. مفاد این ضوابط در شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی لحاظ می شود.

ماده ۲۲- این ضوابط جایگزین ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع مصوبه شماره ۶۱۵۹۲/۷۷۳۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۴ می‌شود.

در اجرای حکم شماره ۱۰۰۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ (موضوع تفویض اختیار مربوط به تأیید مصوبات و تصمیمات شورای حقوق و دستمزد از سوی ریاست محترم جمهور) مفاد مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۷ شورای حقوق و دستمزد مورد تأیید است.

دانلود فایل ابلاغی بخشنامه

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

12 دیدگاه

  1. با سلام به لطف این بخشنامه حق مسکن در دانشگاه علوم پزشکی شیراز از صد به صد و بیست ارتقا یافت. یعنی دولت در حقمان خیلی لطف کرد

  2. با سلام به لطف این بخشنامه حق مسکن در دانشگاه علوم پزشکی شیراز از صد به صد و بیست ارتقا یافت. یعنی دولی در حقمان خیلی لطف کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام