کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

دستورالعمل نحوه محاسبه افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

دستورالعمل نحوه محاسبه و اعمال افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ۲۵۴۷۶۳ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

با توجه به استعلام‌های متعدد دستگاه‌های اجرایی پیرامون نحوه اعمال افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲‏/ت۵۴۰۵۷هـ مورخ ۲۱‏/۱۲‏/۱۳۹۵ هیات وزیران و بخشنامه های شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰‏‏/۱۱‏‏/۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و شماره ۷۱۳۸۱۸ مورخ ۷‏/۱۲‏/۱۳۹۸ این سازمان، به منظور ایجاد هماهنگی، دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و اعمال افزایش امتیازات مذکور برای کارمندان رسمی، پیمانی و همچنین تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین به شرح پیوست برای اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و اعمال افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

الف- تعاریف:

قانون: قانون مدیریت خدمات کشوری

دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

ب- نحوه محاسبه و اعمال افزایش امتیازات برای کارمندان رسمی و پیمانی

۱- کارمندان آن دسته از دستگاه های اجرایی مشمول قانون که از افزایش امتیازات موضوع بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۹۵۷هـ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ هیأت وزیران، برخوردار نشده‌اند، با تشخیص دستگاه، مشمول افزایش تا (۵۰) درصد امتیازات فصل دهم قانون در قالب اعتبارت مصوب می‌باشند.

۲- دستگاه‌های اجرایی که بر اساس مصوبات موردی از (۵۰) درصد امتیازات فصل دهم برخوردار شده اند، نظیر قوه قضاییه و نهاد ریاست جمهوری مشمول افزایش موضوع بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور نمی شوند.

۳- برای کارمندان آن دسته از دستگاه های اجرایی مشمول قانون نظیر وزارت کشور، وزارت نیرو و سازمان دامپزشکی که به موجب مصوبات مجلس شورای اسلامی و یا هیأت وزیران از افزایش بخشی از امتیازات فصل دهم برخوردار شده‌اند تا مابه التفاوت افزایش قبلی تا (۵۰) درصد قابل محاسبه و اعمال می‌باشد. در هر حال مجموع افزایش ها نباید از (۵۰) درصد امتیازات فصل دهم بیشتر گردد.

۴- مشمولین قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت مانند کارکنان شهرداری ها و دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۱۱۷) قانون که دارای مقررات خاص هستند نظیر کارمندان شاغل پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه، صدا و سیما و دستگاه‌های مشمول ماده (۵) قانون رفع موانع تولید مشمول بخشنامه افزایش امتیازات نمی‌شوند. هر گونه افزایش حقوق و مزایای کارمندان این دستگاه ها بر اساس مقررات خاص خود پس از تأیید در شورای حقوق و دستمزد و تصویب در مراجع قانونی مربوط و با رعایت مفاد تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مجاز خواهد بود.

۵- با عنایت به مصوبه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۹ شورای حقوق و دستمزد امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های دولتی مشمول ماده (۷۲) قانون که از فوق العاده بند (ح) ماده (۵۰) قانون برنامه ششم توسعه بهره مند نشده اند تا میزان پنجاه درصد افزایش می‌یابد. مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره این دسته از شرکت‌ها که از فوق العاده مذکور بهره‌مند شده‌اند مخیرند از فوق العاده خاص یاد شده یا افزایش امتیازات شغلی به میزان (۵۰) دصد استفاده نمایند. بهره‌مندی توأمان از دو امتیاز مجاز نمی‌باشد. سایر کارمندان و مدیران شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های مشمول ماده (۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون که از فوق العاده بند (ح) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه برخوردار شده اند در شمول افزایش (۵۰) درصد قرار نمی گیرند. دستگاه های اجرایی موضوع این بند می توانند افزایش ناشی از بند (ح) ماده مورد اشاره را حذف و پس از آن، افزایش تا (۵۰) درصد را اعمال نمایند.

۶- دستگاه های اجرایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، جمعیت هلال احمر که مشمول قانون نبوده ولی بنا به مقررات و ضوابط مصوب مراجع قانونی مرتبط، مقررات فصل دهم قانون را اجرا می نمایند چنانچه اقلام پرداختی خارج از فصل دهم قانون در احکام کارگزینی کارکنان آنان وجود داشته باشد، مشمول افزایش نمی‌شوند؛ مگر اینکه اقلام غیر از قانون را حذف و سپس افزایش تا (۵۰) درصد را اعمال نمایند.

۷- کارمندان غیر عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستان ها و سایر مؤسسات مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با رعایت بند ث ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و تأیید تأمین مالی از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور مشمول افزایش های مصوب هیأت امناء از جمله مصوبات نشست فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۸ هیأت امنای منطقه دو پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری خواهند شد.

تبصره: مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به تأیید وزیر رسیده باشد، با رعایت بند «ث» ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و تأیید تأمین مالی از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور، صرفاً برای مؤسسات آموزشی و پژوهشی مربوطه در این وزارتخانه قابلیت اجرا دارد.

۸- رعایت حکم تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه در همه موارد فوق الزامی بوده و حکم این تبصره حاکم بر هر گونه افزایشی خواهد بود.

ج- نحوه محاسبه و برقراری حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین

۹- حقوق و مزایا کارمندان قرارداد کار معین دستگاه های اجرایی مشمول قانون معادل (۸۰) درصد حقوق و مزایای کارمندان پیمانی نظیر در همان دستگاه بر اساس بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین و برقرار می‌گردد.

تبصره- دستگاه های اجرایی غیرمشمول قانون می توانند در سقف (۸۰) درصد و حدود اعتبارت مصوب برای کارمندان قرارداد کار معین بر اساس ضوابط مورد عمل اقدام نمایند.

۱۰- افزایش سالانه حقوق کارمندان قرارداد کار معین در سرجمع باید به اندازه افزایش ضریب ریالی هر سال اعلامی از سوی هیأت وزیران یا مراجع قانونی باشد، چنانچه پس از اعمال ضریب سالانه، جمع افزایش حقوق و مزایای آنان از (۸۰) درصد حقوق و مزایای حکمی کارمندان پیمانی مشابه کمتر باشد، مابه التفاوت آن به ردیف سایر اضافه می گردد.

۱۱- تطبیق حقوق و مزایای کارمندان قراردادی با (۸۰) درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی نظیر بدون احتساب کمک هزینه عائله مندی و اولاد صورت پذیرد. کمک هزینه عائله مندی برای کارمندان قراردادی مشمول معادل ریالی (۱۲۱۵) امتیاز ضرب در ضریب سال و برای هر فرزند معادل ریالی (۳۱۵) امتیاز ضرب در ضریب سالانه تعیین و پرداخت می گردد.

تبصره- بر اساس تبصره (۴) ماده (۱۰۹) قانون که مقرر می دارد “کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان و اولاد بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین تعیین و پرداخت گردد” کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه بگیران نیز به ترتیب معادل ریالی (۱۲۱۵) امتیاز و برای هر فرزند معادل ریالی (۳۱۵) امتیاز ضربدر ضریب سال تعیین می گردد.

۱۲- اقلام مشمول کسور بازنشستگی کارمندان قراردادی نیز مشابه مشمولین قانون می باشد و مبلغ ریالی ردیف سایر نیز همانند تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون در احکام کارمندان پیمانی و رسمی مشمول کسر کسور می باشد و در محاسبه حقوق بازنشستگی لحاظ خواهد شد.

۱۲- رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۶۱۲۹/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سابق) موضوع (تعیین وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل وضع شده)، در خصوص این قبیل کارکنان الزامی است.

۱۴- کارمندان قرارداد کارگری موضوع ماده (۱۲۴) قانون مشمول مفاد بخشنامه های شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه و شماره ۷۱۳۸۱۸ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور نمی‌باشند و با اینگونه کارکنان مطابق مقررات قانون کار عمل خواهد شد.

جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام