کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

مبلغ قابل پرداخت کمک‌های رفاهی و کمک هزینه مهد کودک کارمندان

مبلغ کمک هزینه مهد کودک ضوابط اجرایی بودجه سالیانه (دادنامه شماره ۷۵۳ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۷۵۳

تاریخ دادنامه : ۹۹/۶/۱۸

شماره پرونده: ۹۹۰۰۰۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: خانم ها نرجس شکیبا، سارا فرخی پور، لیلا ساغری، فاطمه افضلی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: در خصوص پرداخت کمک هزینه مهد کودک به میزان حداکثر مبلغ تعیین شده در ضوابط اجرایی بودجه سالیانه کل کشور، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند، بدین نحو که شعب ۲۴ بدوی و ۲۵ تجدیدنظر با این استدلال که کمک هزینه مهد کودک در سقف اعتبارات تخصیص یافته قابل پرداخت است و نه حداکثر مبلغ تعیین شده در ضوابط اجرایی بودجه، حکم به رد شکایت صادر کرده اند، اما شعب ۲۹ بدوی و ۲۷ تجدیدنظر به استناد مصوبات هیأت وزیران و رأی وحدت رویه ۱۰۱۹ و ۱۰۲۰-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند. با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده های شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۹۰۶۲۷۶، ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۹۰۶۲۵۰، ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۹۰۶۲۷۲ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۹۰۶۲۶۷ با موضوع دادخواست های خانم ها نرجس شکیبا، سارا فرخی پور، لیلا ساغری بیجی و فاطمه افضلی برکادهی به طرفیت دادگستری کل استان گیلان و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت هزینه مهد کودک ها به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۳۶۹۸- ۱۰؍۶؍۱۳۹۸، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۳۳۵۹- ۲۲؍۵؍۱۳۹۸، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۳۶۹۷ -۱۰؍۶؍۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۳۶۹۹- ۱۰؍۶؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه بر اساس رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰ و ۹۱۱-۲۴؍۱۲؍۱۳۸۸ و تبصره بند (الف) ماده ۱۰ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۴ و تبصره بند (الف) ماده ۱۷ ضوبط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۵ و مصوبه خدمات رفاهی کارکنان مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۸۶ که ضوابط سال ۱۳۸۵ در تأمین خدمات رفاهی کارکنان از جمله مهدکودک را در سال ۱۳۸۶ و الی … در همه سال ها مبلغی را به عنوان حداکثر مجری دانسته است، بنابراین دستگاه متبوع در صورت پرداخت حق مهد کودک به هر میزان کمتر از مبلغ مذکور وظیفه قانونی خود را انجام داده است. بر این اساس و با توجه به اسناد ابرازی از سوی خوانده مبنی بر پرداخت حقوق مهد کودک به صورت حداقلی و با توجه به لایحه دفاعیه مبنی بر عدم تأمین اعتبار جهت پرداخت مبلغ به صورت حداکثری، دادخواست مذکور مردود و حکم به رد شکایت صادر می گردد. مستنداً به ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود.

 ب: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۴۱۶۰ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۴۳۶۲ با مـوضوع دادخواست خانم ها عاطفه پاکپور مقدم جورشری و فاطمه مهربان مرجقل به طرفیت دادگستری کل استان گیلان و به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت کمک هزینه مهد کودک به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۳۷۶۳- ۸؍۸؍۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۲۵۲۸- ۲؍۶؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مطالبه هزینه مهد کودک با توجه به مفاد دادخواست و ضمایم آن نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، امور ورزش کارکنان، مهد کودک و موارد مشابه از سال سوم برنامه با پرداخت یارانه مستقیم انجام شود و در ماده ۷۸ از قانون مدیریت خدمات کشوری در مقام بیان لغو کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات، پرداخت این گونه کمک های رفاهی مورد تأیید قرار گرفته است و همچنین با توجه به مصوبات هیأت وزیران من جمله مصوبه شماره ۵۲۸۵ت۳۲۷۹۴- ۳؍۲؍۱۳۸۴ و ضوابط اجرایی قوانین بودجه سنواتی سال های بعد و مصوبه شماره ۲۰۰؍۸۴۸۷۴- ۹؍۹؍۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور شاکی استحقاق دریافت هزینه مذکور را داشته لذا شکایت را وارد تشخیص و به استناد رأی وحدت رویه ۱۰۱۹ و ۱۰۲۰- ۱۲؍۱۰؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مواد ۱، ۱۱، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت کمک هزینه مهد کودک از تاریخ استحقاق صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۳۷۶۳ به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۳۳۳۷- ۸؍۱۰؍۱۳۹۸ شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

در ضمن دادنامـه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۲۵۲۸-۲؍۶؍۱۳۹۸ به لحاظ عدم تجدیدنظر خـواهی قطعیت یافت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۶؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: با توجه به اینکه اولاً: مبالغ کمک های رفاهی کارکنان دولت از جمله کمک هزینه مهد کودک توسط هیأت وزیران و حسب مورد در تصویب نامه مربوط به تعیین ضریب حقوق و یا ضوابط اجرایی بودجه سالیانه کل کشور تعیین می گردد و طی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۰ میزان قابل پرداخت به صورت حداکثر تا مبلغ تعیین شده می باشد، بنابراین تکلیفی به پرداخت مبلغ کمک هزینه مهد کودک به طور ثابت به میزان حداکثر نبوده بلکه با توجه به بودجه و امکانات دستگاه مبلغ آن توسط دستگاه اجرایی مشخص و قابلیت پرداخت داشته است لیکن هیچ دستگاهی مجاز نبوده بیش از مبلغ تعیین شده به عنوان حداکثر پرداخت نماید. ثانیاً: دستگاه طرف شکایت در حد اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت کمک هزینه مهد کودک به شاکیان اقدام کرده است و الزام آن به پرداخت سقف حداکثر تعیین شده مبنای قانونی ندارد، بنابراین آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام