کتاب استخدامی اداری ها
مقررات اداری و استخدامی زنان و خانواده

تنقیح مصوبات هیئت وزیران در موضوع زنان

تصویبنامه تنقیحی مصوبات هیئت وزیران در موضوع زنان (تصویبنامه شماره ۵۹۹۶۱/۵۹۱۰۵ مورخ ۱۰/۶/۱۴۰۰ هیئت وزیران)

معاونت حقوقی رییس‌جمهور- معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده

هیئت وزیران در جلسه ۷/۶/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور و معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور -مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد:

تصویبنامه تنقیحی مصوبات هیئت وزیران در موضوع زنان

۱- از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، مصوبات مندرج در فهرست پیوست شماره (۱) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعم از اینکه منتفی یا اجرا شده یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمنی گردیده باشد، به نحو مذکور در پیوست، نسخ صریح می‌شود.

۲- فهرست مصوبات معتبر هیئت وزیران و کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رییس جمهور در موضوع زنان به شرح پیوست (۲) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعلام می‌شود. معاونت حقوقی رییس‌جمهور موظف است با همکاری معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده به نحوه مقتضی نسبت به نشر و اطلاع رسانی متن تنقیح شده این مصوبات، اقدام کند.

۳- فهرست مصوبات منسوخ صریح یا غیرمعتبر با نقضای زمان اجرا، به شرح پیوست‌های شماره (۳) و (۴) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، می‌باشد.

۴- ابلاغ اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه، به شرح بندهای بالا، به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش‌های آن مصوبه نیست مگر آن که در پیوست‌ها تصریح شده باشد و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیا شدن مصوباتی که قبلاً به موجب آن لغو شده است نمی‌باشد.

۵- ارایه هر گونه پیشنهاد در موضوع زنان جهت تصویب در هیئت وزیران، منوط به تعیین آثار تنقیحی آن بر تصویب‌نامه حاضر است.

۶- معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده موظف است با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور هر سال نسبت به بروزرسانی پیوست‌های این تصویب‌نامه، اقدام و آن را برای تصویب به هیئت وزیران ارایه کند.

۷- شمول این تصویبنامه، مصوبات عادی (غیرطبقه بندی) هیئت وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رییس جمهور موضوع اصل (۱۳۷) قانون اساسی، مصرّح در موضوع زنان تا خرداد سال ۱۴۰۰ است.

محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور

پیوست ۱)- مصوبات منسوخ ضمنی و با اجرا منتفی

۱- تسلیم خانه انتقالی از ارباب جمشید به دولت به وزارت معارف برای ساخت مریض‌خانه نسوان- ۲۰/ ۰۲/ ۱۲۹۵
هیأت وزیران- نامعلوم
– کل مصوبه نسخ می‌شود. –
۲- پرداخت مخارج تأسیس یک باب مدرسه ذکور و یک باب مدرسه اناث از محل اعانه روزنامه عصر جدید- ۲۳/ ۰۳/ ۱۲۹۶
هیأت وزیران- ۶۸۰
۱۲۹۶/۰۳/۲۳- کل مصوبه نسخ می‌شود. –
۳- دستور تحویل مصالح به کوره پزخانه برای بنای مریض‌خانه نسوان- ۰۷/ ۱۰/ ۱۲۹۶
هیأت وزیران- ۳۶۶۹
۱۲۹۶/۱۰/۱۰- کل مصوبه نسخ می‌شود. –
۴- پرداخت بودجه مصوب مریض‌خانه نسوان- ۳۱/ ۰۴/ ۱۲۹۷
هیأت وزیران- نامعلوم
– کل مصوبه نسخ می‌شود. –
۵- پرداخت اضافه مخارج معلمان مدارس نسوان- ۱۵/ ۰۶/ ۱۲۹۷
هیأت وزیران- ۱۴۸۸
۱۲۹۶/۰۶/۲۶- کل مصوبه نسخ می‌شود. –
۶- بودجه مریض‌خانه نسوان- ۲۰/ ۱۰/ ۱۲۹۷
هیأت وزیران- ۳۷۰۱
۱۲۹۷/۱۰/۲۷- کل مصوبه نسخ می‌شود. –
۷- پرداخت اعتبار برای تعمیرات محبس مردانه و احداث محبس زنانه- ۲۰/ ۱۰ /۱۲۹۷
هیأت وزیران- ۳۴۴۱
۱۲۹۷/۱۰/۲۷- کل مصوبه نسخ می‌شود. –
۸- پرداخت مقرری به مادموازل هیث- ۰۲/ ۰۹/ ۱۲۹۸
هیات وزیران- ۵۶۲۴
۱۲۹۸/۰۹/۰۶- کل مصوبه نسخ می‌شود. –
۹- پرداخت حقوق در حق ورثه اشخاصی که در جنایات محکوم به تبعید یا اعدام شدند- ۲۵/ ۱۱/ ۱۲۹۸
هیأت وزیران- ۸۷۴۹
۱۲۹۸/۱۲/۱۹- کل مصوبه نسخ می‌شود. –
۱۰- پرداخت تفاوت مخارج سفر مادموازل درومپ دکتر مریض خانه نسوان- ۲۴/ ۰۱/ ۱۲۹۹
هیأت وزیران- ۱۱۰۳
۱۲۹۹/۰۲/۱۹- کل مصوبه نسخ می‌شود. –
۱۱- پرداخت مخارج ساختمان دو اطاق جهت دکترس مریض‎خانه نسوان- ۱۸/ ۰۲/ ۱۲۹۹
هیأت وزیران- ۱۷۱۸
۱۲۹۹/۰۳/۱۰- کل مصوبه نسخ می‌شود. –
۱۲- پرداخت حقوق دیوانی حاج میرزا رضاخان- ۱۶/ ۰۵/ ۱۲۹۹
هیأت وزیران- ۳۷۴۴
نامعلوم- کل مصوبه نسخ می‌شود. –
۱۳- معافیت از حقوق گمرکی نسبت به اثاثیه مدرسه خواهران شفقت و چهار صندوق جام شیشه برای کلیسای هیأت روحانیون- ۰۷/ ۰۸/ ۱۳۰۵
هیأت وزیران- ۸۹۸۵
۱۳۰۵/۰۸/۱۱- کل مصوبه نسخ می‌شود –
۱۴- اجراء مقررات صدور تذکره جهت زن‌های غیرمسلمه اتباع ایرانی- ۲۸/ ۰۶/ ۱۳۰۶
هیأت وزیران- ۵۲۲۴
۱۳۰۶/۰۷/۰۶- کل مصوبه نسخ می‌شود. –
۱۵- تبصره‌ای راجع به صدور تذکره جهت نسوان- ۲۷/ ۰۸/ ۱۳۰۶
هیأت وزیران- ۷۱۹۰
۱۳۰۶/۰۸/۲۷- کل مصوبه نسخ می‌شود. –
۱۶- اعطای تذکره به نسوان مسلمه ایرانی اعزامی به خارج- ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۰۶
هیأت وزیران- نامعلوم- کل مصوبه نسخ می‌شود. –
۱۷- نظام‌نامه محابس و توقیف‌گاه‌‍‌ها- ۱۳۰۷
هیأت وزیران- نامعلوم- مواد ۱۶، ۲۱ و ۲۶ نسخ می‌شود. –
۱۸- تصویب‌نامه هیئت وزراء راجع به ازدواج اتباع خارجه با نسوان ایرانی- ۱۰/ ۰۷/ ۱۳۱۰
هیأت وزیران- ۵۳۸۳
۱۳۱۰/۰۷/۱۹- کل مصوبه نسخ می‌شود. –
۱۹- پرداخت مدد معاش به معلمین نسوان صنایع جدیده و صنایع ظریفه که با حقوق کم مشاغل پرزحمت و سنگینی را بر عهده دارند.- ۲۸/ ۰۸/ ۱۳۱۳
هیأت وزراء- ۵۹۰۶
۱۳۱۳/۰۹/۰۱- کل مصوبه نسخ می‌شود. –
۲۰- جواز ورود پالتو و لباس زنانه و لوازم جشن های نهضت نسوان برای آقای حاج محمد حسین بلورفروشان- ۱۱/ ۱۲/ ۱۳۱۴
هیأت وزراء- ۹۹۲۵
۱۳۱۴/۱۲/۱۲- کل مصوبه نسخ می‌شود. –
۲۱- نظام‌نامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی- ۱۹/ ۰۵/ ۱۳۱۵
هیأت وزیران- ۵۲۶۷
۱۳۱۵/۰۵/۲۸- مواد ۲۱ و ۲۲ و تبصره آن نسخ می‌شود –
۲۲- نظام‌نامه قانون ثبت احوال مصوب فروردین ۱۳۱۶ اداره کل آمار و ثبت احوال- ۲۳/ ۰۱/ ۱۳۱۶
رییس‌الوزراء- ۵۴۷
۱۳۱۶/۰۱/۲۳- مواد ۵ و تبصره آن، ۶، ۱۰ و تبصره آن، ۴۶ و تبصره آن، ۵۲ و تبصره آن، ۵۳، ۵۶،‌ ۵۷،‌ ۵۹،‌ ۷۳، بند ۷ ماده ۱۰۷، ماده ۱۲۰ نسخ می‌شود –
۲۳- معافیت برخی از طبقات از ارائه گواهی نامه کمیسیون ارز به اداره گذرنامه- ۱۱/ ۱۱/ ۱۳۱۶
هیأت وزیران- ۳۵۵/ ۱۵۷۱۶
۱۳۱۶/۱۱/۱۳- بندهای ۸، ۹ و ۱۲ نسخ می‌شود –
۲۴- پرداخت هزینه پستی لوازم نقاشی و رنگ هنرستان بانوان از محل اعتبار ردیف ۳ برنامه ارزی (مارک) وزارت پیشه و هنر- ۱۱/ ۱۲/ ۱۳۱۷
هیأت وزیران- ۱۷۱۰۸/ ۲۸۷۶
۱۳۱۷/۱۲/۲۲- کل مصوبه نسخ می‌شود. –
۲۵- آیین نامه اجرای احکام دادگاه‌های ارتش در قسمت محکومیت نقدی- ۱۶/ ۰۷ /۱۳۱۸
هیأت وزیران- ۸۴۱۵
۱۳۱۸/۰۷/۱۷- ماده ۲۸ و بند (۴) ماده ۸۸ نسخ می‌شود. –
۲۶- آیین ‌نامه قانون ثبت احوال- منتشره ۲۲/ ۱۱/ ۱۳۱۹
هیأت وزیران- نامعلوم- تبصره ۲ ماده ۳،‌ مواد ۸۰ و ۱۰۴ نسخ می‌شود –
۲۷- تصویب‌نامه هیأت وزیران راجع به آیین ‌نامه زناشویی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه- ۱۳/ ۰۹/ ۱۳۱۹
هیأت وزیران- ۹۲۴۹
۱۳۱۹/۰۹/۱۶- کل مصوبه نسخ می‌شود. –
۲۸- اجازه اعطای موافقت‌نامه ورود مقداری داروی وارده از آلمان به نام مادران و نوزادان و زنان و بینوایان با بخشودگی از صدور- ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۲۰
هیأت وزیران- ۱۸۶۲/ ۲۴۵
۱۳۲۰/۰۲/۱۶- کل مصوبه نسخ می‌شود. –
۲۹- تصویب‌نامه هیأت وزیران راجع به ترتیب افزایش برخی از کارمندان وزارتخانه‌ها و کارخانجات دولتی شهرداری و چاپخانه مجلس- ۲۷/ ۱۰/ ۱۳۲۰
هیأت وزیران- ۱۵۸۱۱/ ۱۲۲۸
۱۳۲۰/۱۰/۲۸- ماده ۲ نسخ می‌شود. –
۳۰- آیین نامه مزایای کارمندان دولت- ۰۳ /۱۰ / ۱۳۲۲
هیأت وزیران- ۱۹۰۵۶
نامعلوم- ماده ۲۸ نسخ می‌ شود. –
۳۱- پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کالاهای اهدایی به منفعت درمانگاه سنگلج به کلوپ بین‌المللی بانوان ایران- ۱۴/ ۰۸ / ۱۳۳۱
هیأت وزیران- ۲۴۷۱۶ / ۴۵۳
۱۳۳۱/۰۸/۲۰- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۳۲- اجازه پرداخت ماهیانه مبلغ ۶۵ لیره برای مخارج سرپرستی دانشجویان دختر ایرانی در انگلستان- ۱۳۳۸/۰۸/۲۲
هیأت ‌وزیران- ۱۹۹۵۰/ ۸۶۴
۱۳۳۸/۰۸/۲۳- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۳۳- تصویب‌نامه هیأت وزیران راجع به مقررات آیین نامه قانون ثبت احوال- ۱۳/ ۱۱ / ۱۳۳۸
هیأت وزیران- ۱۰۴۶۲
۱۳۳۸/۱۱/۳۰- بندهای (ح) و (ط) نسخ می‌ شود. –
۳۴- الحاق یک تبصره به ماده سه آئین‌نامه زناشوئی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه- ۱۶/ ۱۱ / ۱۳۳۸
هیات وزیران- ۲۷۱۷۴
۱۳۳۸/۱۱/۱۷- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۳۵- آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده- ۱۲/ ۰۴ / ۱۳۴۶
هیأت وزیران- ۴۵۲۶
۱۳۴۶/۰۴/۱۲- مواد ۱۴ و ۱۵ نسخ می‌ شود –
۳۶- تصویب پروتکل الحاقی عهدنامه مودت و اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری اتریش و اجازه امضای آن به آقای اردشیر زاهدی وزیر امورخارجه- ۲۷/ ۱۰ / ۱۳۴۶
هیأت وزیران- ۴۷۶۱۸/ ۸۲۸
۱۳۴۶/۱۰/۲۷- ماده ۱۰ پیوست –
کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۳۷- آیین ‌نامه استخدامی شهرداری کشور- ۰۲ / ۱۲/ ۱۳۴۶
هیأت وزیران- ۵۵۵۲۰/ ۸۹۴
۱۳۴۶/۱۲/۰۳- ماده ۳۶ نسخ می‌ شود. –
۳۸- واگذاری مبلغ یک میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار و هشتصد و هفتاد ریال از محل اعتبار دولت برای هزینه‌های تشکیل مجمع عمومی اتحادیه بین‌المللی زنان حقوقدان- ۰۴/ ۰۳ / ۱۳۴۷
هیأت وزیران- ۳۹۸۲/ ۱۴۱
۱۳۴۷/۰۳/۰۷- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۳۹- تغییرات و اصلاحات آیین نامه استخدام پیمانی- ۲۸ / ۱۲/ ۱۳۴۷
هیأت وزیران- ۴۴۸۹۲
۱۳۴۷/۱۲/۲۹- ماده ۲۵ نسخ می‌ شود. –
۴۰- اختصاص مبلغ دو میلیون ریال برای انجام هزینه‌های مربوط به کنفرانس اتحادیه بین‌‎المللی زنان حقوقدان- ۲۳/ ۰۱/ ۱۳۴۸
هیأت وزیران- ۱۰۸۳۰/ ۱۴
۱۳۴۸/۰۱/۲۶- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۴۱- تصویب مقرراتی در مورد حق تقدم و نحوه استخدام زنانی که طبق قانون دوره خدمات اجتماعی را به پایان رسانده‌اند- ۱۶/ ۰۵/ ۱۳۵۰
هیأت وزیران- ۲۱۹۳۲/ ۳۷۰
۱۳۵۰/۰۵/۱۹- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۴۲- واگذاری مبلغ پانصد هزار ریال در اختیار سازمان زنان شعبه شمیران به منظور کمک به مهد کودک چیذر- ۰۲/ ۰۲/ ۱۳۵۱
هیأت وزیران- ۱۹۶۰/ ۴۲
۱۳۵۱/۰۲/۰۳- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۴۳- تعیین حقوق ماهانه برای زنان اعزامی به روستاها پس از گذراندن دوران آموزش- ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۵۱
هیأت وزیران- ۳۲۳۴۲/ ۸۰۲
۱۳۵۱/۱۰/۱۴- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۴۴- اختصاص ۰۰۰/ ۷۰۰/ ۱ ریال کمک هزینه توسعه و تکمیل فعالیت‌های انجمن دوشیزگان و بانوان- ۲۶/ ۰۳/ ۱۳۵۲
هیأت وزیران- ۴۴۵۴/ ۲۶۰
۱۳۵۲/۰۳/۲۷- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۴۵- پرداخت ۰۰۰ / ۰۰۰/ ۲۰ ریال اجاره بها و هزینه تجهیزات خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران- ۲۴ / ۰۶/ ۱۳۵۲
هیأت ‌وزیران- ۱۴۳۰۸/ ۶۱۱
۱۳۵۲/۰۶/۲۵- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۴۶- پرداخت (۰۰۰/ ۵۸۰/ ۱) ریال به عنوان کمک یک ساله به شورای عالی زنان از محل اعتبار سال جاری دولت- ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۵۲
هیأت وزیران- ۴۲۶۸۰/ ۱۰۱۸
۱۳۵۲/۱۱/۱۶- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۴۷- واگذاری (۰۰۰ / ۷۰۰/ ۱) ریال جهت هزینه‌های مربوط به توسعه و تکمیل فعالیت‌های آموزش اجتماعی و ورزش به انجمن دوشیزگان و بانوان- ۰۴/ ۱۲ / ۱۳۵۲
هیأت وزیران- ۵۰۲۶۶/ ۱۱۰۳
۱۳۵۲/۱۵/۰۵- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۴۸- قرار گرفتن سازمان زنان ایران در ردیف مؤسسات عام المنفعه مذکور در بند (۵) اصلاحی جزء «ت» ماده ۱۲۴ قانون مالیات‌های مستقیم- ۱۸/ ۰۳/ ۱۳۵۳
هیأت وزیران- ۴۹۴۶
۱۳۵۳/۰۳/۱۹- کل مصوبه نسخ می‌شود. –
۴۹- مقررات بازنشستگی و وظیفه مستخدمین ثابت شهرداری پایتخت و مؤسسات وابسته- ۱۶/ ۰۴/ ۱۳۵۳
هیأت وزیران- ۸۵۵۰
۱۳۵۳/۰۴/۱۶- ماده ۵، مواد ۷، ۱۰، ۱۲ وتبصره آن، ۲۱ و تبصره آن، ۳۰، ۳۲ و تبصره آن، ۳۴، ۳۶ نسخ می‌ شود. –
۵۰- پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (۱۵۰۰۰۰۰) ریال بابت هزینه یکساله شورای عالی زنان- ۱۹/ ۰۵/ ۱۳۵۳
هیأت وزیران- ۲۳۵۵۲
۱۳۵۳/۰۵/۲۰- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۵۱- پرداخت کمک در وجه سازمان زنان ایران- ۲۰/ ۰۷/ ۱۳۵۳
هیأت وزیران- ۳۲۵۳۲
۱۳۵۳/۰۷/۲۱- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۵۲- آیین‌ نامه اجرایی ماده ۳۰ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی در شرکت مخابرات ایران- ۰۶/ ۰۴/ ۱۳۵۶
هیأت وزیران- ۴۳۲۰۶
۱۳۵۶/۰۴/۰۷- تبصره ماده ۹، بندهای (ب) تا (ت) ماده ۱۷، ماده ۲۱، ماده ۲۲ و تبصره آن و ماده ۲۳ نسخ می‌ شود. –
۵۳- کمک ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱ ریالی دولت به شورای بین‌المللی زنان- ۳۰/ ۰۶/ ۱۳۵۴
هیأت وزیران- ۲۸۴۴۸/ ۵۴۶
۱۳۵۴/۰۶/۳۰- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۵۴- واگذاری ساختمان اداره پست شهر لار به سازمان زنان ایران- ۲۸/ ۰۷/ ۱۳۵۴
هیأت وزیران- ۵۹۲/ ۱۵۶۲۴
۱۳۵۴/۰۷/۲۸- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۵۵- کمک ۰۰۰/ ۵۰۰ ریالی دیگر دولت به شورای بین‌المللی زنان- ۰۵/ ۰۸/ ۱۳۵۴
هیأت وزیران- ۶۵۵/ ۴۴۲۷۴
۱۳۵۴/۰۸/۰۵- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۵۶- اختصاص مبلغ ۰۰۰/ ۵۰۰ ریال در وجه شورای بین‌المللی زنان- ۰۳/ ۱۲/ ۱۳۵۴
هیأت وزیران- ۸۷۲/ ۷۱۷۷۰
۱۳۵۴/۱۲/۰۴- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۵۷- پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به زایمان زنان باردار- ۰۶/ ۰۲/ ۱۳۵۵
هیأت وزیران- نامعلوم- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۵۸- تأمین مبلغ دو میلیون ریال به عنوان کمک جهت تشکیل کنگره بین‌المللی زنان آرشیتکت در ایران- ۱۷/ ۰۳/ ۱۳۵۵
هیأت وزیران- ۴ / ۷۸۳ / ۱۶۵
۱۳۵۵/۰۳/۱۷- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۵۹- حقوق و فوق‌العاده های مربوط به زنان باردار بعد از زایمان و ایجاد سه ماه معذوریت- ۱۴/ ۰۴/ ۱۳۵۵
هیأت وزیران- ۳۱۲۳۸
۱۳۵۵/۰۴/۱۴- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۶۰- تأمین مبلغ هفت میلیون هزینه‌ های تشکیل کنگره بین‌ المللی زنان آرشیتکت- ۰۲/ ۰۵/ ۱۳۵۵
هیأت وزیران- ۲۶۵۳۴/ ۳۵۵
۱۳۵۵/۰۵/۰۲- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۶۱- اصلاح ماده ۱۱ آیین‌ نامه احضار و اعزام مشمولان زن- ۲۶/ ۰۲/ ۱۳۵۶
هیأت ‌وزیران- ۴۲۷۲
۱۳۵۶/۰۲/۲۶- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۶۲- واگذاری مبلغ دو میلیون ریال برای ایجاد ساختمان مرکزی سازمان زنان سومالی به سازمان زنان ایران- ۰۶/ ۰۴/ ۱۳۵۶
هیأت وزیران- ۸۲۵۰/ ۲۷۰
۱۳۵۶/۰۴/۰۶- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۶۳- اختصاص مبلغ یک صد میلیون ریال جهت ایجاد مهد کودک برای فرزندان زنان کارمند دولت در استانها- ۲۰/ ۰۴/ ۱۳۵۶
هیأت وزیران- ۴/ ۱۹۴۴ / ۳۰۸
۱۳۵۶/۰۴/۲۰- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۶۴- ترخیص یک هزار عدد ماسک به نام سازمان زنان ایران- ۱۸ / ۰۷/ ۱۳۵۶
هیأت وزیران- ۶۶۵/ ۵۶۴۲۴
۱۳۵۶/۰۷/۱۸- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۶۵- آیین ‌نامه اجرایی قانون خدمت غیرتمام وقت بانوان- ۰۸/ ۱۲/ ۱۳۵۶
هیأت وزیران- ۱۰۴۲۹۲
۱۳۵۶/۰۲/۰۸- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۶۶- اختصاص مبلغ (۰۰۰/ ۳۰۰ /۲) ریال بابت پرداختی‌های سازمان زنان ایران- ۲۹/ ۰۳/ ۱۳۵۷
هیأت وزیران- ۲۴۳/ ۳۲۲۶۴۵
۱۳۵۷/۰۳/۲۹- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۶۷- تصویب‌نامه هیئت وزیران راجع به واگذاری مدیریت امور مهدهای کودک فرزندان زنان کارمند به و‌زارت بهداری و بهزیستی- ۱۴/ ۰۲/ ۱۳۵۸
هیأت وزیران- ۵۵۴۴
۱۳۵۸/۰۳/۱۵- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۶۸- انتقال بانوان با رتبه قضایی از وزارت دادگستری به مؤسسات دولتی و تبدیل رتبه قضایی آنها به اداری (‌جایگزین تصویب‌نامه‌شماره ۵۵۰۸ مورخ ۱۷/ ۰۷/ ۱۳۵۸)- ۱۲/ ۰۸/ ۱۳۵۸
هیأت وزیران- ۵۹۱۸۴
۱۳۵۸/۰۸/۱۵- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۶۹- آیین ‌نامه اجرایی ضوابط و نحوه واگذاری ساختمان‌های احداث شده در مناطق زلزله زده جنوب خراسان، کرمان و چهار محال و بختیاری- ۲۱/ ۰۶/ ۱۳۶۱
هیأت وزیران- ۳۷۱۵۰
۱۳۶۱/۰۷/۱۴- ماده ۲ نسخ می‌ شود –
۷۰- آیین ‌نامه استخدامی شرکت‌ ها و واحدهای تحت پوشش وزارت معادن و فلزات- ۰۳/ ۰۷/ ۱۳۶۲
هیأت وزیران- ۸۳۱۶
۱۳/۰۷/۱۳۶۲- مواد ۱۱-۵، ۱۲-۵، ۱۲- ۹ و تبصره های آن، ۱۵-۹ نسخ می‌ شود –
۷۱- آیین ‌نامه اجرایی تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۴- ۲۹/ ۰۲/ ۱۳۶۴
هیأت وزیران- ۱۴۷۳۶
۱۳۶۴/۰۳/۱۱- مواد ۱، ۴،‌ ۵ و تبصره آن و ۷ و تبصره های آن نسخ می‌ شود –
۷۲- آیین‌‌ نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذرماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث- ۰۲/ ۰۴/ ۱۳۶۴
هیأت وزیران- ۱۲۳۵۶
۱۳۶۴/۰۴/۰۹- مواد ۲ تا ۴ و ماده ۱۰ نسخ می‌ شود –
۷۳- ‌آیین‌ نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌¬های آزاد فنی و حرفه‌‌ای- هیأت وزیران
۱۳۶۵/۰۷/۰۶- ۳۴۶۳۲
۱۳۶۵/۰۷/۱۶- ماده ۴۲ و تبصره آن و ماده ۴۳ نسخ می‌ شود –
۷۴- واگذاری پروژه باشگاه شهربانی جمهوری اسلامی به وزارت فرهنگ و آموزش عالی جهت خوابگاه خواهران دانشجو- ۰۹/ ۰۹/ ۱۳۶۶
هیأت وزیران- ۷۴۲ت /۱۱۳۰۳ ۲۱/ ۰۹ /۱۳۶۶- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۷۵- آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۵۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ مصوب ۱۸/ ۰۹/ ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و‌ مبالغ قابل دریافت به مأخذ ریال بابت پرداخت حقوق دولتی مندرج در قوانین- ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۶۷
هیأت وزیران- ۵۰۹۶ /ت۲۶۷
۱۳۶۷/۰۴/۱۶- ردیف ۷ تا ۱۰ قسمت سوم بند (و) ماده ۱ نسخ می‌ شود –
۷۶- تصویب‌نامه راجع به مدت استفاده بانوان باردار از معذوریت- ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۶۷
هیأت وزیران- ۱۴۴۸۶/ت۲۴۹ ۱۳۶۷/۰۴/۱۱- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۷۷- آیین‌ نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی- ۱۹/ ۰۴/ ۱۳۶۷
هیأت وزیران- ۱۹۴۰۴/ت۳۱۶ ۱۳۶۷/۰۵/۰۵- ماده ۵ نسخ می‌ شود –
۷۸- آیین نامه اجرایی مدارس غیرانتفاعی- ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۶۷
هیأت وزیران- ۱۴۰۱۱۶ /ت۹۶۴ ۱۳۶۷/۱۲/۲۷- ماده ۶ و تبصره آن نسخ می‌ شود –
۷۹- تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ ده میلیون ریال جهت اجرای فعالیت‌ های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و خدماتی جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- ۰۳/ ۰۲/ ۱۳۶۸
هیأت وزیران- ۴۳۰۸ /ت۸۹
۱۳۶۸/۰۲/۲۹- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۸۰- تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال جهت اجرای فعالیت‌ های فرهنگی، سیاسی و خدماتی جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- ۲۰/ ۰۳/ ۱۳۶۸
هیأت وزیران- ۷۰۷۲ /ت۲۰۴
۱۳۶۸/۰۳/۲۷- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۸۱- تصویب نامه راجع به اصلاح آیین نامه مرخصی‌ها- ۰۵/ ۰۹/ ۱۳۶۸
هیأت وزیران- ۸۰۸۶۶ /ت۸۵۹ ۱۳۶۸/۱۱/۰۴- بندهای ۱ و ۱۱ نسخ می‌ شود –
۸۲- تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ سیصد میلیون ریال جهت احداث بخش سی تختخوابی زنان و زایمان در مرکز آموزشی و درمانی شهید دکتر بهشتی زنجان به دانشگاه علوم پزشکی زنجان- ۰۳/ ۰۶/ ۱۳۷۰
هیأت وزیران- ۵۱۷۸۴ /ت۲۳۰هـ ۱۳۷۰/۰۶/۰۶- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۸۳- تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ ۲۸۰۰ میلیون ریال جهت انجام پروژه‌های بازسازی به دستگاه‌های مجری پروژه‌های بازسازی استان لرستان- ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۷۰
نمایندگان ویژه رییس جمهور- ۲۹۹۷۲
۱۳۷۰/۱۲/۲۸- ردیف ۱/۲۲ جدول نسخ می‌ شود. –
۸۴- تامین اعتبار و اختصاص مبلغ ۶۰۹۶۰ میلیون ریال جهت انجام پروژه های بازسازی استان خوزستان به دستگاههای مجری پروژه های بازسازی استان مزبور- ۱۱/ ۰۱/ ۱۳۷۱
نماینده ویژه رییس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازی مناطق جنگ‌زده- ۶۰۷۷
۱۳۷۱/۰۱/۱۱- جزء (۲/۲) ردیف ۲ جدول شماره ۵ نسخ می‌ شود –
۸۵- اصلاح آیین نامه استخدامی سازمان حسابرسی- ۱۱/ ۰۱/ ۱۳۷۲
هیأت وزیران- ۱۳۲۴۳ /ت۱۸هـ
۱۳۷۲/۰۲/۱۱- بند ۱۰ و ۱۴ (موضوع اصلاح مواد ۴۳ و ۶۲) نسخ می‌ شود. –
۸۶- آیین نامه مرخصی‌های اعضای ثابت نهضت سوادآموزی- ۱۱/ ۰۵/ ۱۳۷۱
هیأت وزیران- ۴۰۵۶۴ /ت۲۳۸هـ ۱۳۷۱/۰۶/۰۱- تبصره ماده ۳، بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۸ نسخ می‌ شود. –
۸۷- اجازه برگزاری جلسه مشورتی تغذیه با شیر مادر از تاریخ ۲۰ لغایت ۲۲ فروردین سال ۱۳۷۳ با شرکت یونیسف و کشورهای اسلامی در تهران- ۱۵/ ۱۲/ ۱۳۷۲
هیأت وزیران- ۵۹۱۴۱ /ت ۳۵۵هـ
۱۳۷۲/۱۲/۲۲- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۸۸- دستورالعمل نحوه واگذاری واحدهای مسکونی احداث شده برای مهاجرین بی سرپرست یا از کار افتاده- ۰۱/ ۰۴/ ۱۳۷۳
نمایندگان ویژه رییس جمهور- ۱۹۲۹۴
۱۳۷۳/۰۴/۰۴- جزء ۳ بند (ب)، جزء ۹ بند (ج)، جزءهای ۲۰ و ۲۱ بند (د)، جزء ۲۳ بند (هـ) نسخ شده است –
۸۹- اجازه ورود و ترخیص یک دستگاه خودروی سواری پاترول پاژرو توسط دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری- ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۷۳
هیات وزیران- ۲ /ت۵۱۱هـ
۱۳۷۴/۰۱/۰۵- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۹۰- تصویب‌ نامه در خصوص معذوریت وضع حمل بانوان- ۱۲/ ۰۶/ ۱۳۷۴
هیأت وزیران- ۸۰۶۴ /ت۱۴۶۵۲هـ
۱۳۷۴/۰۷/۰۱- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۹۱- ترخیص تعداد ۲۱ کارتن محتوی لباس ندوخته (برش داده شده) اهدایی سازمان زنان مسلمان ایران در نیویورک به مؤسسه زنان ایران- ۲۹/ ۰۶/ ۱۳۷۴
هیأت وزیران- ۸۰۶۳ /ت۱۵۲۸۳هـ
۱۳۷۴/۰۷/۰۱- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۹۲- برگزاری کارگاه آموزشی تقویت ترویج کشاورزی منطقه با الویت‌ های توسعه کشاورزی پایدار و نقش زنان روستایی در توسعه درسال ۱۳۷۵ توسط وزارت کشاورزی- ۰۳/ ۱۰/ ۱۳۷۴
هیأت وزیران- ۱۱۵۹۹ /ت۱۶۰۱۹هـ
۱۳۷۴/۱۰/۰۵- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۹۳- برگزاری اولین دوره مسابقات بین‌المللی حفظ، قرائت و تواشیح قرآن کریم خواهران دانشجو- ۲۶/ ۰۲/ ۱۳۷۵
هیأت وزیران- ۱۲۰۰ /ت۱۶۵۷۱هـ ۱۳۷۵/۰۲/۳۰- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۹۴- دستورالعمل نحوه واگذاری واحدهای مسکونی احداث شده برای مهاجرین بی‌سرپرست یا از کار افتاده- ۲۱/ ۰۱/ ۱۳۷۵
نماینده ویژه رییس جمهور- ۲۵۶۹۶
۱۳۷۵/۰۴/۲۶- جزء ۳ بند (ب)، جزء ۸ بند (ج) و جزء ۲۰ بند (د) نسخ شده است –
۹۵- آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی- ۲۱/ ۰۹/ ۱۳۷۵
هیأت وزیران- ۸۴۰۹ /ت۱۶۹۰۰هـ ۱۳۷۵/۰۹/۲۷- ماده ۳ نسخ می‌ شود –
۹۶- تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ ششصد میلیون ریال به منظور خرید تجهیزات ضروری بخش‌ های اطفال و زنان بیمارستان بهارلو به دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی تهران- ۲۱/ ۰۹/ ۱۳۷۵
هیأت وزیران- ۱۰۴۹۰۱ /ت۱۷۴۷۱هـ
۱۳۷۵/۰۹/۲۶- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۹۷- اجازه فروش نسخه‌های منتشر شده نشریه ریحانه بالاتر از هزینه‌های تمام شده به دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری- ۰۳/ ۱۱/ ۱۳۷۵
هیأت وزیران- ۱۲۰۳۱۵ / ۲۰/ت/۱۷۶۴۴هـ
۱۳۷۵/۱۱/۱۶- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۹۸- انتقال وظایف ستاد مرکزی بازسازی مناطق جنگ‌ زده و ستادهای بازسازی و امور بازگشت مناطق جنگ‌زده بترتیب به حوزه معاونت اجرایی نهاد ریاست‌ جمهوری و استانداری‌ ها- ۰۷/ ۰۲/ ۱۳۷۶
هیأت ‌وزیران- ۵۶۰۶۷/ ۲۰
۱۳۷۶/۰۲/۱۱- ردیف مربوط به (ایجاد ده سالن ورزشی بانوان) در پیوست ۹ نسخ می‌ شود –
۹۹- تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد میلیون ریال به منظور تأمین هزینه‌های برگزاری دومین دوره بازی‌های بانوان کشورهای اسلامی به کمیته ملی المپیک ایران- ۱۱/ ۰۳/ ۱۳۷۶
هیأت ‌وزیران- ۵۶۷۵۷ /ت۱۸۱۲۱هـ
۱۳۷۶/۰۳/۱۸- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۰۰- تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال به منظور تأمین هزینه‌ های فعالیت‌ های ورزشی بانوان به کمیته المپیک ایران- ۱۲/ ۰۹/ ۱۳۷۶
هیأت ‌وزیران- ۷۲۰۵۶ /ت۱۸۹۸۵هـ
۱۳۷۶/۰۹/۱۷
– کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۰۱- اجازه خرید تعداد یک صد و شصت و شش (۱۶۶) دستگاه از یک هزار (۱۰۰۰) دستگاه خودرو سواری ساخت داخل جهت استفاده دستگاه‌های اجرایی- ۰۶/ ۱۲/ ۱۳۷۶
هیأت ‌وزیران
– ۷۸۴۸۳ /ت۱۹۳۷۱هـ
۱۳۷۶/۱۲/۱۱- ردیف ۲ پیوست نسخ می‌ شود –
۱۰۲- آیین نامه تعیین تعرفه خدمات حقوق کنسولی- ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۷۶
هیأت ‌وزیران- ۸۰۶۹۷ /ت۱۷۵۶۰هـ
۱۳۷۶/۱۲/۲۸- ردیف‌ ۷ تا ۱۰ جدول شماره ۳ نسخ می‌ شود. –
۱۰۳- افزایش اعتبارات نهاد ریاست جمهوری و اختصاص مبلغ سی میلیون ریال به وزراء، معاونان رییس جمهور و مدیرعامل سازمان صدا و سیما جهت تأمین بخشی از هزینه‌ های ضروری ۶ ماهه اول سال ۱۳۷۷- ۱۷/ ۰۳/ ۱۳۷۷
هیأت ‌وزیران- ۱۸۴۱۵ /ت۱۹۸۰۴هـ
۱۳۷۷/۰۳/۲۶- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۰۴- اجازه ایجاد ۱۶۰ پست سازمانی در نهاد ریاست جمهوری- ۱۰/ ۰۴/ ۱۳۷۷
هیأت ‌وزیران- ۲۳۳۰۸ /ت ۱۹۸۹۸هـ
۱۳۷۷/۰۴/۲۰- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۰۵- تصویب‌‌ نامه راجع به امضای موقت موافقت‌ نامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری و احوال شخصیه بین جمهوری اسلامی ایران و‌ جمهوری عربی سوریه- ۱۱/ ۰۶/ ۱۳۷۷
هیأت ‌وزیران- ۳۹۶۳۹ /ت۱۷۲۰۲هـ
۱۳۷۷/۰۶/۱۷- جزء (ت) بند ۲ ماده ۱۱، بند ۱ ماده ۲۹، بند ح ماده ۳۰ پیوست –
کل مصوبه نسخ می‌ شود.

۱۰۶- افزایش اعتبارات نهاد ریاست جمهوری جهت تأمین بخشی از هزینه‌ های ضروری ۶ ماهه سال ۱۳۷۷- ۱۱/ ۰۹/ ۱۳۷۷
هیأت وزیران- ۵۹۳۶۵ /ت۲۰۵۳۱هـ
۱۳۷۷/۰۹/۲۱- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۰۷- آیین ‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش- ۲۹/ ۰۹/ ۱۳۷۷
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور- ۶۴۲۰۰ /ت۱۷۱۷۹هـ
۱۳۷۴/۱۰/۱۴- جزء (۳) بند (ب) ماده ۶۸ نسخ می‌ شود –
۱۰۸- آیین ‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک- ۲۹/ ۰۹/ ۱۳۷۷
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور- ۶۴۳۴۱/ت ۱۷۱۷۹هـ
۱۳۷۷/۱۰/۱۴- جزء (۳) بند (ب) ماده ۶۷ نسخ می‌ شود. –
۱۰۹- تأمین اعتبار برای اجرای طرح‌ ها و پروژه‌ های استان کرمانشاه به سازمان برنامه و بودجه- ۱۸ /۱۱/ ۱۳۷۷
هیأت ‌وزیران- ۷۱۹۲۷ /ت۲۰۸۲۰هـ
۱۳۷۷/۱۱/۲۰- ردیف ۲۰ جدول مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۱۰- اجازه برگزاری هم نشست نقش زنان در انتقال میراث معنوی توسط کمیسیون ملی یونسکو در ایران- ۱۹/ ۰۲ /۱۳۷۸
هیأت وزیران- ۸۰۴۶۶ /ت۲۱۰۰۰هـ
۱۳۷۸/۰۲/۲۵- کل مصوبه نسخ می شود –
۱۱۱- تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال به نهاد ریاست جمهوری- ۲۲/ ۰۲/ ۱۳۷۸
هیأت ‌وزیران- ۷۸۸۶ /ت ۲۱۲۴۹هـ
۱۳۷۸/۰۲/۲۵- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۱۲- تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ دویست میلیون ریال به منظور افزایش بودجه جاری سال ۱۳۷۸ شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان به شورای مذکور- ۱۲/ ۰۳/ ۱۳۷۸
هیأت وزیران- ۱۱۰۰۷ /ت۲۱۳۴۵هـ
۱۳۷۸/۰۳/۱۶- کل مصوبه نسخ می شود –
۱۱۳- تصویب‌ نامه راجع به تأمین اعتبار جهت نهاد ریاست جمهوری، هزینه‌های ضروری و کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی- ۰۵/ ۰۸/ ۱۳۷۸
هیأت ‌وزیران- ۴۳۲۲۲ /ت۲۲۰۴۶هـ
۱۳۷۸/۰۸/۱۰- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۱۴- آیین‌ نامه استخدامی شرکت‌ ها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات- ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۷۸
هیأت وزیران- ۵۷۲۸۱ /ت ۲۱۱۹۵هـ
۱۳۷۸/۱۱/۲۵- بند (ص) ماده ۲، مواد ۲۶، ۴۴ وتبصره های آن، ۷۷، ۸۱ وتبصره های آن، ۱۰۷، ۱۰۸ وتبصره های آن، ۱۱۱ و تبصره آن و ماده ۱۱۳ نسخ می‌ شود. –
۱۱۵- موظف نمودن مرکز مشارکت امور زنان به ارائه طرح بیمه زنان خانه‌ دار جهت تصویب در هیأت وزیران- ۰۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸
هیأت ‌وزیران- ۶۰۹۰۰/ ۱۹۶۳۹
۱۳۷۸/۱۱/۱۸- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۱۶- توزیع تعداد پنجاه وهشت (۵۸) دستگاه خودرو بین دستگاه‌های اجرایی- ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۸
تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور- ۵۹۳۴۶ /ت ۲۲۴۱۷هـ
۱۳۷۸/۱۱/۱۶- ردیف ۸ جدول پیوست نسخ می‌ شود –
۱۱۷- اجازه برگزاری چهارمین همایش بین‌ المللی بیماری‌های زنان و زایمان از محل ثبت نام شرکت کنندگان، درآمد ناشی از برگزاری نمایشگاه در جنب همایش و اعتبارات پژوهش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران- ۱۱/ ۱۲/ ۱۳۷۸
هیأت ‌وزیران- ۵۷۰۷۳ /ت ۲۲۳۷۱هـ
۱۳۷۸/۱۲/۱۲- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۱۸- اجازه استخدام افرادی در شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک و شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران و مرکز امور مشارکت زنان- ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۷۸
وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی هیات دولت- ۶۳۷۴۰ /ت ۲۲۱۷۶ک
۱۳۷۹/۰۱/۰۸- بند ۳ نسخ می‌ شود –
۱۱۹- اجازه ایجاد ده پست سازمانی در دبیرخانه شورای فرهنگی، اجتماعی زنان- ۲۴/ ۰۱/ ۱۳۷۹
هیأت وزیران- ۶۴۴۱۶ /ت ۲۲۵۱۹هـ
۱۳۷۹/۰۲/۰۴- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۲۰- افزایش اعتبارات نهاد ریاست جمهوری جهت تأمین بخشی از هزینه‌های ضروری ۶ ماهه اول سال ۱۳۷۹- ۱۴/ ۰۲/ ۱۳۷۹
هیأت ‌وزیران- ۵۴۰۳ /ت ۲۲۸۳۴هـ
۱۳۷۹/۰۲/۱۷- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۲۱- تصویب‌نامه در خصوص اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور- ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۷۹
هیأت ‌وزیران- ۱۲۵۲۴ /ت ۲۳۰۸۱هـ
۱۳۷۹/۰۳/۳۰- ردیف ۵۲ جدول شماره ۱ نسخ می‌ شود –
۱۲۲- تشکیل کمیسیونی جهت بررسی‌ های لازم در مورد امکان تأمین منابع مورد نیاز سهم دولت پس از اعمال ماده (۲ ‏) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹- ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۷۹
هیأت ‌وزیران- ۲۳۰۳۴/ ۱۳۴۷۳
۱۳۷۹/۰۴/۰۸- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۲۳- اعلام ضوابط و دستور العمل‌ های نحوه پرداخت خسارت‌ های مردمی مناطق جنگ زده- ۱۹/ ۰۴/ ۱۳۷۹
هیأت وزیران- ۱۵۰۲۳ /ت۲۳۱۳۴هـ
۱۳۷۹/۰۴/۱۹
– مواد ۳ و ۴ قسمت (ج- نحوه بررسی خسارت) نسخ می‌ شود. –
۱۲۴- اصلاح تصویب‌نامه اجازه برگزاری چهارمین همایش بین‌ المللی بیماری‌های زنان و زایمان- ۱۶/ ۰۵/ ۱۳۷۹
هیأت ‌وزیران- ۲۰۷۰۹ /ت ۲۳۲۹۲هـ
۱۳۷۹/۰۵/۲۲- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۲۵- آیین نامه تشکیل شورای اجتماعی کشور- ۳۰/ ۰۸/ ۱۳۸۰
هیأت وزیران- ۲۴۴۶۱ /ت۲۳۳۰۱هـ
۱۳۸۰/۰۹/۱۰ –
مواد ۳ و تبصره های آن نسخ می‌ شود –
۱۲۶- افزایش مبلغ یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون ریال به اعتبارات نهاد ریاست جمهوری و اختصاص مبلغ چهل میلیون ریال از آن به هر یک از وزراء، معاونان رییس جمهور و رییس دفتر رییس جمهور جهت تأمین بخشی از هزینه‌های ضروری ۶ ماهه دوم سال ۱۳۷۹- ۱۱/ ۰۸/ ۱۳۷۹
هیأت ‌وزیران- ۳۵۶۲۵ /ت۲۳۶۷۳هـ
۱۳۷۹/۰۸/۱۴- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۲۷- اجازه امضای موقت موافقت‌نامه همکاری در زمینه فعالیت زنان و خانواده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس- ۰۴/ ۱۰/ ۱۳۷۹
هیأت ‌وزیران- ۴۴۳۷۹ /ت۲۳۴۸۵هـ
۱۳۷۹/۱۰/۰۴- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۲۸- تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ دویست میلیون ریال به منظور کمک به خوابگاه دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان- ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۷۹
هیأت ‌وزیران- ۵۲۵۰۲ /ت۲۴۰۷۷هـ
۱۳۷۹/۱۱/۱۸- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۲۹- توزیع و اختصاص معادل سیصد میلیارد ریال حاصل از فروش وجوه ارزی برای اجرای ماده (۱۱) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان- ابلاغی
۱۳۷۹/۱۱/۲۴
تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور- ۵۳۳۷۴ /ت ۲۴۱۴۰هـ
۱۳۷۹/۱۱/۲۴- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۳۰- آیین‌ نامه استخدامی نظام بانکی دولتی- ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۷۹
هیأت ‌وزیران- ۵۷۵۲۹ /ت۲۴۱۷۴هـ
۱۳۷۹/۱۲/۱۴- تبصره های ۲ و۳ ماده ۱۳، ماده ۲۸، تبصره ماده ۳۳ و ماده ۳۷ نسخ می‌ شود –
۱۳۱- تأمین اعتبار جهت کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی به نهاد ریاست جمهوری- ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۷۹
هیأت ‌وزیران- ۵۸۶۹۹ /ت ۲۴۲۷۳هـ
۱۳۷۹/۱۲/۲۱- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۳۲- تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ هفتاد میلیارد ریال جهت اجرای بند ۱۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان به صندوق بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی- ابلاغی
۱۳۷۹/۱۲/۲۷
نماینده ویژه رییس جمهور- ۵۹۵۵۹ /ت ۲۴۳۷۰هـ
۱۳۷۹/۱۲/۲۷- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۳۳- تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ بیست و شش میلیارد ریال جهت اجرای بند ۱۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان به صندوق بیمه و بازنشستگی پرسنل سپاهی- ابلاغی
۱۳۷۹/۱۲/۲۷
نماینده ویژه رییس جمهور- ۵۹۵۵۶ /ت ۲۴۳۷۱هـ
۱۳۷۹/۱۲/۲۷- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۳۴- تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ یک صد و دوازده میلیارد ریال جهت اجرای بند ۱۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان به صندوق بیمه و بازنشستگی نیروهای نظامی- ابلاغی
۱۳۷۹/۱۲/۲۷
نماینده ویژه رییس جمهور- ۵۹۵۶۹ /ت ۲۴۳۶۹هـ
۱۳۷۹/۱۲/۲۷- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۳۵- تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ یک میلیارد و بیست میلیون ریال به اعتبارات نهاد ریاست جمهوری ـ هزینه‌های ضروری ـ کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی- ۱۹/ ۰۱/ ۱۳۸۰
هیأت ‌وزیران- ۱۵۰۰ /ت ۲۴۴۲۸هـ
۱۳۸۰/۰۱/۲۲- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۳۶- اجازه برگزاری کارگاه آموزشی زیرمنطقه‌ای شناسایی استراتژی‌ها و فرآیندهای عملیاتی ـ کاربردی نقش مشارکت زنان در روند برنامه اقدام ملی بیابان‌زدایی، توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور- ۲۶/ ۰۲/ ۱۳۸۰
هیأت ‌وزیران- ۷۱۱ /ت۲۴۴۵۲هـ
۱۳۸۰/۰۳/۰۲- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۳۷- تصویب‌نامه در خصوص اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور- ۰۹/ ۰۳/ ۱۳۸۰
هیأت ‌وزیران- ۱۰۹۰۹ /ت۲۴۶۹۳هـ
۱۳۸۰/۰۳/۱۶- ردیف ۴۹ جدول شماره ۱ نسخ می‌ شود –
۱۳۸- اجازه برگزاری اجلاس زنان، میراث فرهنگی و معنوی و توسعه توسط کمیسیون ملی یونسکو در ایران در سال ۱۳۸۰ از محل منابع مالی یونسکو- ۱۸/ ۰۶/ ۱۳۸۰
هیأت ‌وزیران- ۲۸۶۲۸ /ت۲۴۶۴۲هـ
۱۳۸۰/۰۶/۲۰- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۳۹- تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ نهصد و شصت میلیون ریال به اعتبارات نهاد ریاست جمهوری و مبلغ سی میلیون ریال در اختیار هر یک از وزیران، معاونان رییس جمهور، رییس دفتر رییس جمهوری، رییس دفتر هیأت دولت رییس مرکز مشارکت امور زنان ورییس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران- ۰۲/ ۰۸/ ۱۳۸۰
هیأت ‌وزیران- ۳۶۷۲۰ /ت۲۵۴۴۴هـ
۱۳۸۰/۰۸/۰۹- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۴۰- اجازه برگزاری اولین همایش بین‌ المللی روانپزشکی کودک و نوجوان توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران- ۱۶/ ۰۸/ ۱۳۸۰
هیأت ‌وزیران- ۳۴۴۳۰ /ت۲۵۴۱۷هـ
۱۳۸۰/۰۸/۲۱- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۴۱- تعیین بودجه سال ۱۳۸۱ سازمان ملی جوانان- ۱۱/ ۰۹/ ۱۳۸۰
هیأت ‌وزیران- ۴۴۵۲۳ /ت۲۵۶۶۷هـ
۱۳۸۰/۱۰/۰۲- بند ۲ نسخ می‌ شود –
۱۴۲- تأمین اعتبار برای تأمین بخشی از هزینه‌های ضروری شش ماهه دوم سال ۱۳۸۰ به نهاد ریاست جمهوری- ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۸۰
هیأت ‌وزیران- ۵۲۲۸۹ /ت۲۵۹۵۳هـ
۱۳۸۰/۱۱/۱۶- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۴۳- اضافه شدن مبلغ یک میلیارد و بیست میلیون ریال به سرجمع اعتبارات نهاد ریاست جمهوری و قراردادن مبلغ سی میلیون ریال در اختیار هر یک از وزیران، معاونان رییس ‌جمهور، رییس دفتر رییس ‌جمهور، رییس دفتر هیأت دولت، رییس مرکز مشارکت امور زنان و رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای تأمین بخشی از هزینه‌های ضروری سال ۱۳۸۱- ۲۲/ ۰۳/ ۱۳۸۱
هیأت ‌وزیران- ۱۲۰۰۲ /ت ۲۶۶۵۱هـ
۱۳۸۱/۰۳/۲۷- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۴۴- تغییر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب استان‌های خراسان و یزد –
ابلاغی
۱۳۸۱/۰۴/۰۱
نمایندگان ویژه رییس جمهور- ۱۱۹۴۸ /ت۲۶۶۶۴هـ
۱۳۸۱/۰۴/۰۱- ردیف مربوط به (احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی بانوان) مندرج در پیوست ۳ مربوط به استان یزد، ردیف مربوط به (احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی بانوان) مندرج در پیوست ۶ مربوط به استان خراسان، نسخ می‌ شود –
۱۴۵- تصویب‌نامه راجع به اهداف کلان بلندمدت، راهبردهای کلان، اقدامات میان مدت و کوتاه مدت و تشکیلات اجرایی مربوط در استان سیستان و بلوچستان- ۲۳/ ۰۴/ ۱۳۸۱
هیأت وزیران- ۱۶۵۳۲ /ت ۲۶۷۹۰هـ
۱۳۸۱/۰۵/۰۶- جزءهای ۶ و۱۱ بند (د) نسخ می‌ شود –
۱۴۶- اجازه امضای مقدماتی موافقت‌نامه تاسیس دفتر منطقه‌ای آیسسکو در جمهوری اسلامی ایران به وزارت آموزش و پرورش- ۲۴/ ۰۷/ ۱۳۸۱
هیأت وزیران- ۳۷۰۷۳ /ت۲۷۳۷۶هـ
۱۳۸۱/۰۸/۰۴- بند (ج) ماده ۱۱ –
کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۴۷- اضافه شدن مبلغ یک میلیارد و بیست میلیون ریال به سر جمع اعتبارات نهاد ریاست جمهوری و اختصاص مبلغ سی میلیون ریال برای تأمین بخشی ازهزینه‌های ضروری سال ۱۳۸۱- ۱۲/ ۰۸/ ۱۳۸۱
هیأت ‌وزیران- ۳۹۸۳۴ /ت۲۷۵۲۷هـ
۱۳۸۱/۰۸/۱۸- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۴۸- تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ سیصد میلیون ریال به منظور ارائه کمک مالی برای تکمیل ساختمان حوزه علمیه خواهران شهرستان دامغان به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران- ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۸۱
هیأت ‌وزیران- ۵۹۶۲۷ /ت۲۸۱۴۳هـ
۱۳۸۱/۱۱/۳۰- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۴۹- آیین ‌نامه استخدامی مشترک شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران- ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۸۱
هیأت وزیران- ۲۶۷۴۴ /ت۲۵۹۸۸هـ
۱۳۸۱/۱۲/۱۷- تبصره ۲ ماده ۵۰ ، بند الف و ب ماده ۶۹ نسخ می‌ شود. –
۱۵۰- آیین نامه تعیین مصادیق عملی شهید و خانواده‌های شاهد- ۲۷/ ۰۱/ ۱۳۸۲
هیأت وزیران- ۴۵۳۷ /ت ۲۲۹۳۷هـ
۱۳۸۲/۰۲/۰۲- ماده ۸ و تبصره آن نسخ می‌ شود –
۱۵۱- نحوه توزیع و مصرف اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی و استانی، مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت در مورد بودجه عمومی و کل هزینه خارج از شمول شرکت‌های دولتی زیرمجموعه هر وزارتخانه و یا سازمان- ۲۴/ ۰۲/ ۱۳۸۲
هیأت‌ وزیران- ۹۴۵۰ /ت ۲۸۶۲۰هـ
۱۳۸۲/۰۲/۲۸- ردیف مربوط به (حوزه‌های علمیه خواهران (کمک)) در جدول شماره ۱ نسخ می‌ شود –
۱۵۲- اضافه شدن مبلغ یک میلیار دوبیست میلیون ریال به سرجمع اعتبارات نهاد ریاست جمهوری و اختصاص مبلغ سی میلیون ریال به هریک از وزیران، معاونان رییس جمهور، رییس دفتر هیأت دولت، رییس مرکز مشارکت امور زنان و رییس سازمان صدا و سیما- ۳۱/ ۰۲/ ۱۳۸۲
هیأت وزیران- ۸۰۷۷ /ت۲۸۶۳۹هـ
۱۳۸۲/۰۳/۰۴- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۵۳- اجازه استفاده از کمک‌ های بلاعوض بانک جهانی به منظور تدارک و آماده‌سازی طرح پیشنهادی مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران تحت عنوان ملاحظات جنسیتی در برنامه‌های توسعه ایران به وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری- ۲۲/ ۰۵/ ۱۳۸۲
هیأت‌ وزیران- ۲۵۹۸۸ /ت ۲۹۱۱۷هـ
۱۳۸۲/۰۵/۲۷- بند ۱ نسخ می‌ شود –
۱۵۴- پیش‌ بینی نمودن راهکارهایی در لوایح بودجه سنواتی به منظور بهبود وضعیت فضای آموزشی مدارس کشور- ۱۲/ ۰۶/ ۱۳۸۲
هیأت وزیران- ۳۴۸۷۸/ ۲۷۷۳۶
۱۳۸۲/۰۶/۲۴- بند ۸ نسخ می‌ شود –
۱۵۵- تأمین اعتبار واختصاص مبلغ یک میلیار دوبیست میلیون ریال برای افزایش سرجمع اعتبارات نهادریاست جمهوری و قراردادن مبلغ سی میلیون ریال در اختیار هریک از وزیران، معاونان رییس جمهور، رییس دفتررییس جمهور، رییس دفتر هیات دولت، رییس مرکز امورمشارکت زنان و …- ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۸۲
هیأت وزیران- ۵۶۳۳۹ /ت۲۹۹۵۶هـ
۱۳۸۲/۱۱/۰۱- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۵۶- اجازه استفاده وزارت علوم ، تحقیقات و فن‌آوری از کمک‌های بلاعوض بانک جهانی به منظور تدارک و آماده سازی طرح پیشنهادی مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران تحت عنوان شبکه ارتباطی زنان فارسی زبان (تاجیکستان ، افغانستان و ایران )- ۰۵/ ۱۱/ ۱۳۸۲
هیأت وزیران- ۵۸۱۱۴ /ت۲۹۹۹۱هـ
۱۳۸۲/۱۱/۰۸- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۵۷- اصلاح آیین نامه شورای عالی سلامت کشور و برنامه اصلاحات در نظام سلامت- ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۸۲
هیأت وزیران- ۳۸۶۴۵ /ت ۲۹۸۸۳هـ
۱۳۸۲/۱۲/۰۴- بندهای ۳ و ۴ (موضوع الحاق بند به مواد ۴ و ۱۱) نسخ می‌ شود. –
۱۵۸- اختصاص مبلغ چهارصد میلیارد ریال جهت تحقق کامل عملیات اسکان موقت، گردافشانی نخیلات، بهداشت و درمان، حمل و نقل، آب و برق، سازماندهی کامل زنان وکودکان بی‌سرپرست و معلولین، نیازهای کسبه جزء و سایر نیازهای ضروری ناظر بر مدیریت بحران ناشی از زلزله بم به ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور- ۱۹/ ۰۱/ ۱۳۸۳
هیأت وزیران- ۳۲۹۸ /ت۳۰۵۲۶هـ
۱۳۸۳/۰۲/۰۹- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۵۹- اتخاذ تصمیماتی در خصوص توزیع اعتبارات خارج از شمول موضوع بند (ت) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور- ۰۶/ ۰۳ /۱۳۸۳
هیأت‌ وزیران- ۱۴۷۵۹ /ت۳۰۷۱۹هـ
۱۳۸۳/۰۴/۰۳- ردیف مربوط به (حوزه‌های علمیه خواهران) در جدول شماره ۱ نسخ می‌ شود –
۱۶۰- اضافه شدن مبلغ یک میلیارد و یکصد و ده میلیون ریال به سر جمع اعتبارات بودجه هزینه‌ای نهاد ریاست جمهوری ـ کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و دولتی و قراردادن مبلغ سی میلیون ریال در اختیار هر یک از وزیران معاونان رییس جمهور رییس دفتر رییس جمهور، رییس دفتر هیأت دولت، رییس مرکز مشارکت امور زنان- ۲۱/ ۰۵/ ۱۳۸۳
هیأت‌ وزیران- ۲۴۲۰۶ /ت ۳۱۱۸۶هـ
۱۳۸۳/۰۵/۳۱- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۶۱- اختصاص مبالغی و اجازه بهره‌گیری از وام‌ های تخصیصی بانک توسعه اسلامی به منظور بازسازی بم- ۰۴/ ۰۹/ ۱۳۸۳
هیأت‌ وزیران- ۴۶۸۶۶ /ت۳۱۷۷۷هـ
۱۳۸۳/۰۹/۱۱- ردیف ۴ جدول بند ۳، بند ۵ نسخ می‌ شود –
۱۶۲- نامه اصلاحی تصمیم‌نامه تأمین اعتبار و اختصاص مبالغی جهت بازسازی و مرمت مناطق آسیب دیده ازحوادث و سوانح غیرمترقبه در سال ۱۳۸۳- ۰۷/ ۱۱/ ۱۳۸۳
هیأت‌ وزیران- ۷۵۰۱۲/ ۳۲۱۸۲
۱۳۸۳/۱۲/۲۶- ردیف ۱ جدول پیوست نسخ می‌ شود –
۱۶۳- اضافه شدن مبلغ یک میلیارد و یک صد و ده میلیون ریال به سر جمع اعتبارات بودجه هزینه‌ای (جاری) نهاد ریاست جمهوری- ۰۹/ ۱۲/ ۱۳۸۳
هیأت‌ وزیران- ۷۲۱۳۲ /ت۳۲۴۱۹هـ
۱۳۸۳/۱۲/۱۰- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۶۴- تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ سه میلیارد ریال به منظور هزینه‌های مربوط به برگزاری چهارمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی ورزش زنان و برگزاری بازی‌های آسیایی قطر در سال ۲۰۰۶ میلادی به کمیته ملی المپیک ایران- ۲۹/ ۰۳/ ۱۳۸۴
هیأت وزیران- ۱۲۱۸۹ /ت۳۳۰۶۶هـ
۱۳۸۴/۰۴/۰۱- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۶۵- اضافه شدن مبلغ (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۱۰ /۱) به سر جمع اعتبارات نهاد ریاست جمهوری و اختصاص مبلغ سی میلیون ریال برای تامین بخشی از هزینه های ضروری سال ۱۳۸۴ به وزیران، معاونان رئیس جمهور و روسای دفتر رئیس جمهور، دفتر هیات دولت، مرکز امور مشارکت زنان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- ۲۲/ ۰۴/ ۱۳۸۴
هیأت وزیران- ۲۳۹۳۴ /ت۳۳۴۶۴هـ
۱۳۸۴/۰۵/۰۱- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۶۶- اجازه اقدام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور نسبت به توزیع اعتبارات بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ ستاد راهبری و سیاست‌ گذاری بازسازی بم به شرح جداول پیوست- ۲۷/ ۰۴/ ۱۳۸۴
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد راهبری بازسازی بم- ۲۳۲۴۴ /ت۳۳۴۴۲ن
۱۳۸۴/۰۴/۲۷- ردیف ۳ جدول پیوست نسخ می‌ شود –
۱۶۷- اتخاذ تصمیماتی در خصوص اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی و استانی- ۰۵/ ۰۵/ ۱۳۸۴
هیأت وزیران- ۲۶۴۲۴ /ت۳۳۵۵۱هـ
۱۳۸۴/۰۵/۱۱- ردیف ۲۸ و ۲۹ جدول شماره ۱ نسخ می‌ شود –
۱۶۸- تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ دویست و پنجاه و چهار میلیارد ریال به منظور تأمین هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی در حادثه زلزله شهرستان بم- ۲۷/ ۰۶/ ۱۳۸۴
هیأت وزیران- ۳۸۲۰۴ /ت۳۳۸۸۲هـ
۱۳۸۴/۰۷/۰۵- ردیف ۸ جدول پیوست نسخ می‌ شود –
۱۶۹- اختصاص مبلغ پنجاه میلیارد ریال به منظور راه‌اندازی استان خراسان جنوبی و تکمیل و تجهیز پروژه‌های نیمه تمام و پرداخت دیون در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵- ۱۹/ ۰۸/ ۱۳۸۴
هیأت وزیران- ۵۰۳۸۶ /ت۳۴۰۷۸هـ
۱۳۸۴/۰۸/۲۳- ردیف ۳۸ جدول پیوست نسخ می‌ شود –
۱۷۰- تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ سیزده میلیارد و چهارصد میلیون ریال به منظور پیشگیری و درمان بیماری‌های دهان و دندان کودکان زیر ۱۲ سال به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان بیمه خدمات درمانی- ۲۵/ ۰۸/ ۱۳۸۴
هیأت وزیران- ۴۸۴۹۷ /ت۳۴۰۹۸هـ
۱۳۸۴/۰۹/۱۰- ردیف مربوط به (نهاد ریاست جمهوری ـ مرکز امور مشارکت زنان) در جدول پیوست نسخ می‌ شود –
۱۷۱- اختصاص مبالغی و اجازه بهره‌گیری از وام‌های تخصیصی بانک توسعه اسلامی به منظور بازسازی بم- ۰۴/ ۰۹/ ۱۳۸۴
هیأت وزیران- ۴۶۸۶۶ /ت۳۱۷۷۷هـ
۱۳۸۴/۰۹/۱۱- ردیف ۴ جدول بند ۳ و بند ۵ نسخ می‌ شود –
۱۷۲- اختصاص مبلغ پنجاه میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه ضروری و ودیعه مسکن، درمان، تحصیل و ازدواج به متقاضیان واجد شرایط در استان قم- ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۴
هیأت‌ وزیران- ۶۷۶۷۱/ ۳۴۳۴۱
۱۳۸۴/۱۱/۱۲- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۷۳- اتخاذ تصمیماتی در خصوص عملیاتی کردن پروژه‌ها و توافق‌ های بین استانداری قم و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اختصاص مبالغی به منظور احداث ساختمان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و کمک به صندوق وام طلاب- ۱۵ / ۱۰/ ۱۳۸۴
هیأت‌ وزیران- ۷۳۹۵۵/ ۳۴۳۴۱
۱۳۸۴/۱۱/۱۲- ردیف ۹ پیوست ۲ (لیست موارد توافق شده با وزارتخانه‌ ها و سازمان‌ ها
وزارت مسکن و شهرسازی (استان قم))، ردیف ۶ پیوست ۸ (لیست موارد توافق شده با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ ها سازمان تربیت بدنی(استان قم)) نسخ می‌ شود. –
۱۷۴- احداث مجتمع فرهنگی بانوان و یک سالن ورزشی برای پسران در استان هرمزگان توسط سازمان تربیت بدنی- ۲۲/ ۱۰ / ۱۳۸۴
هیأت‌ وزیران- ۳۴۳۶۷/ ۶۹۳۱۶
۱۳۸۴/۱۰/۲۸- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۷۵- اختصاص مبلغ پنجاه میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه ضروری، ودیعه مسکن، درمان، تحصیل و ازدواج به متقاضیان واجدشرایط در استان بوشهر- ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۸۴
هیأت‌ وزیران- ۳۴۵۱۲/ ۷۶۴۴۳
۱۳۸۴/۱۱/۲۳- بند ۱ نسخ می‌ شود –
۱۷۶- تأمین اعتبار و اختصاص مبالغی به منظور تکمیل ظرفیت‌ ها و اجرای طرح‌ ها و پروژه‌های اولویت‌دار استان چهارمحال و بختیاری- ۱۳۸۴/۱۲/۰۴
هیأت‌ وزیران- ۸۶۵۶۲/ ۳۴۵۹۷
۱۳۸۴/۱۲/۲۱- ردیف مربوط به تکمیل مجتمع فرهنگی خواهران شهرکرد در پیوست ۱ و ردیف‌ مربوط به احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران لردگان در پیوست ۲ نسخ می‌ شود. –
۱۷۷- موظف نمودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای طرح‌ های بهداشتی، درمانی، دانشگاهی، احداث خوابگاه، مجتمع فرهنگی ورزشی و منازل مسکونی برای نیروهای متخصص در استان کهگیلویه و بویراحمد- ۰۷/ ۰۱/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۴۸۷۶/ ۳۴۷۹۰
۱۳۸۵/۰۱/۲۲- جزء (الف) بند ۴ نسخ می‌ شود. –
۱۷۸- تصویب‌نامه در خصوص انتخاب آقای فرهاد رهبر به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در انجام جابجایی اعتبارات سال ۱۳۸۵ مربوط به ردیف‌های متفرقه موضوع بند «ج» تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور- ۰۷/ ۰۲/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۲۳۱۶۷ /ت ۳۴۸۷۴هـ
۱۳۸۵/۰۳/۰۷- ردیف مربوط به (اعتبار قانون اصلاح تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) و ردیف مربوط به (اعتبار مربوط به ترمیم مستمری والدین و همسران شهدا) نسخ می‌ شود –
۱۷۹- تأمین اعتبار و اختصاص مبالغی به منظور آزادی تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمدی و نیز تأمین جهیزیه زوج‌های جوان در استان زنجان- ۰۸/ ۰۲/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۱۴۶۸۴/ ۳۴۹۴۴
۱۳۸۵/۰۲/۱۷- بند ۲ نسخ می‌ شود –
۱۸۰- موظف شدن وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به انجام اقداماتی در خصوص کارآفرینی و توانمندسازی زنان سرپرست خانواده و سرمایه‌گذاری در طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی- ۰۸/ ۰۲/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۱۴۶۹۳/ ۳۴۹۴۴
۱۳۸۵/۰۲/۱۷- بند ۱ نسخ می‌ شود –
۱۸۱- موظف شدن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به مطالعه ایجاد شهرک فرهنگی، سیاحتی و گردشگری مرکز تفریحی- ساحلی بانوان، تبدیل عمارت تاریخی ذوالفقاری به موزه و ایجاد بازارچه صنایع دستی در استان زنجان- ۰۹/ ۰۲/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۱۴۷۳۶/ ۳۴۹۴۴
۱۳۸۵/۰۲/۱۷- بندهای (الف) و (ب) نسخ می‌ شود –
۱۸۲- موظف شدن وزارت تعاون به اجرای طرح‌ های تعاونی و احداث مجتمع خدمات آموزشی صندوق تعاون در استان مرکزی- ۲۸/ ۰۲/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۲۲۶۴۳/ ۳۵۱۳۰
۱۳۸۵/۰۳/۰۶- بند (ب) نسخ می‌ شود –
۱۸۳- موظف شدن وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به تاسیس، تجهیز و تکمیل مراکز سوانح سوختگی و نگهداری معلولین و سالمندان، بیمارستان و کمک بلاعوض برای ازدواج مددجویان و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی- ۲۸/ ۰۲/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۲۲۶۲۳/ ۳۵۱۳۰
۱۳۸۵/۰۳/۰۶- بند (د) نسخ می‌ شود –
۱۸۴- موظف شدن وزارت کار و امور اجتماعی به اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی، احداث و تجهیز مجموعه‌های ورزشی کارگران، مراکز فنی و حرفه ای و خوابگاه شبانه‌روزی کارآموزان در استان مرکزی- ۲۸/ ۰۲/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۲۲۶۳۸/ ۳۵۱۳۰
۱۳۸۵/۰۳/۰۶- جزء (ب) بند ۲ نسخ می‌ شود –
۱۸۵- موظف شدن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای طرح های بهداشتی و دانشگاهی در استان مرکزی- ۲۸/ ۰۲/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۲۴۰۸۰/ ۳۵۱۳۰
۱۳۸۵/۰۳/۲۰- جزء ۱۲ بند (الف) نسخ می‌ شود –
۱۸۶- موظف نمودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای طرح‌ های بهداشتی و دانشگاهی در استان همدان- ۰۱/ ۰۴/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۳۷۱۵۵/ ۳۵۳۴۱
۱۳۸۵/۰۴/۱۱- جزء (هـ) بند ۱ نسخ می‌ شود –
۱۸۷- موظف نمودن وزارت کار و امور اجتماعی به اجرای طرح‌ های دارای توجیه فنی و اقتصادی، احداث و تجهیز مراکز فنی و حرفه‌ای و سالن‌ های ورزشی کارگران در استان آذربایجان شرقی- ۲۲/ ۰۴/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۴۸۶۰۵/ ۳۵۴۷۵
۱۳۸۵/۰۵/۰۱- جزء (الف) بند ۲ نسخ می‌ شود –
۱۸۸- موظف شدن وزارت کشور به اختصاص مبالغی برای اجرای طرح‌های عمران شهری، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، تجهیز ایستگاه‌های آتش‌نشانی، کمک به فعالیت‌های بانوان و صدور مجوز تأسیس ده‌یاری در استان خراسان شمالی- ۱۱/ ۰۵/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۵۶۳۹۸ / ۳۵۶۴۸
۱۳۸۵/۰۵/۱۸- بند (ح) نسخ می‌ شود –
۱۸۹- موظف نمودن وزارت تعاون به اجرای طرح‌ های تعاونی در استان خراسان شمالی- ۱۱/ ۰۵/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۵۷۲۸۶/ ۳۵۶۴۸
۱۳۸۵/۰۵/۲۱- بند (ب) نسخ می‌ شود –
۱۹۰- موظف نمودن وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تأمین اعتبار و اختصاص مبالغی جهت تأمین جهیزیه زوج‌های جوان در استان خراسان شمالی و احداث درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان جاجرم- ۱۱/ ۰۵/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۵۸۰۹۴/ ۳۵۶۴۸
۱۳۸۵/۰۵/۲۲- بند (الف) نسخ می‌ شود –
۱۹۱- تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ یک هزار و چهل و پنج میلیارد ریال با عنوان افزایش حق عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح- ۲۴/ ۰۵/ ۱۳۸۵
تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور- ۵۹۳۳۰ /ت۳۵۵۹۷ن
۱۳۸۵/۰۵/۲۴- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۱۹۲- موظف نمودن وزارت تعاون به ایجاد تعاونی در گرایش‌های مختلف اقتصادی در استان اردبیل- ۲۶/ ۰۵/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۶۳۲۱۳/ ۳۵۷۰۲
۱۳۸۵/۰۶/۰۱- بند (ب) نسخ می‌ شود –
۱۹۳- موظف نمودن وزارت علوم ، تحقیقات و فن‌آوری به اجرای طرح‌ های دانشگاهی در استان اردبیل- ۲۶/ ۰۵/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۶۳۲۱۴/ ۳۵۷۰۲
۱۳۸۵/۰۶/۰۱- بند (الف) نسخ می‌ شود –
۱۹۴- موظف نمودن وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به احداث درمانگاه، واحدهای مسکونی ویژه معلولین و تأمین جهیزیه برای زوج‌های جوان در استان اردبیل- ۲۶/ ۰۵/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۶۳۳۸۵/ ۳۵۷۰۲
۱۳۸۵/۰۶/۰۱- بند (ج) نسخ می‌ شود –
۱۹۵- موظف نمودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به اجرای طرح‌های بیمارستانی و دانشگاهی، تجهیز پایگاه‌های امداد جاده‌ای و احداث مسکن برای پزشکان متخصص در استان اردبیل- ۲۶/ ۰۵/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۶۴۳۴۵/ ۳۵۷۰۲
۱۳۸۵/۰۶/۰۴- جزء (ح) بند ۱ نسخ می‌ شود –
۱۹۶- موظف نمودن وزارت تعاون به اجرای طرح‌های تعاونی در آذربایجان غربی- ۱۱/ ۰۶/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۶۹۶۹۲/ ۳۵۷۸۰
۱۳۸۵/۰۶/۱۴- بند (ب) نسخ می‌ شود –
۱۹۷- موظف نمودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای طرح‌های بیمارستانی و درمانی، تجهیز پایگاه‌های امداد جاده‌ای و احداث مجتمع ورزشی در استان آذربایجان غربی- ۱۱/ ۰۶/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۶۹۵۹۶/ ۳۵۷۸۰
۱۳۸۵/۰۶/۱۴- بند ۱۰ نسخ می‌ شود –
۱۹۸- موظف نمودن وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به تجهیز ساختمان‌های مجتمع آسیب‌دیدگان اجتماعی، احداث واحدهای مسکونی برای مددجویان، توانمندسازی زنان خودسرپرست، تأمین جهیزیه زوج‌ های جوان، طرح توسعه کارخانه سیمان ارومیه و احداث دی کلینیک در استان آذربایجان غربی- ۱۱/ ۰۶/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۶۹۶۰۱/ ۳۵۷۸۰
۱۳۸۵/۰۶/۱۴- بند (د) نسخ می‌ شود –
۱۹۹- موظف نمودن وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به ارائه گزارشی در خصوص تهیه جهیزیه برای زوج‌های جوان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در بعضی از استان‌ها- ۱۱ /۰۶/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۷۱۵۶۲/ ۳۵۷۸۰
۱۳۸۵/۰۶/۱۹- بندهای (د)، (و) نسخ می‌ شود –
۲۰۰- اختصاص مبلغ ده میلیارد ریال برای نگهداری وحمایت اززنان سرپرست خانوار و کودکان بی‌ سرپرست و معلولین نیازمند وساماندهی افراد تحت پوشش آسیب دیده ناشی اززلزله سال ۱۳۸۲ شهرستان بم به سازمان بهزیستی کشور- ۱۲/ ۰۷/ ۱۳۸۵
هیأت وزیران
– ۷۶۸۲۱ /ت۳۵۹۷۷هـ
۱۳۸۵/۰۷/۱۵- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۲۰۱- موظف نمودن وزارت تعاون به اجرای طرح‌ های تعاونی در استان تهران- ۰۳/ ۰۸/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۹۶۲۰۹/ ۳۶۰۲۲
۱۳۸۵/۰۸/۱۳- بند (ج) نسخ می‌ شود –
۲۰۲- موظف نمودن وزارت کشور به اختصاص مبالغی برای احیاء بافت‌های فرسوده، کمک به شهرداری‌ها و تشکل‌های بانوان، تهیه طرح جامع ترافیک، احداث ساختمان‌های پاسگاه‌های انتظامی و ایستگاه آتش نشانی و دهیاری در استان تهران- ۰۳/ ۰۸/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۹۶۲۴۹/ ۳۶۰۲۲
۱۳۸۵/۰۸/۱۳- بند (س) نسخ می‌ شود –
۲۰۳- موظف نمودن وزارت کار و امور اجتماعی به اختصاص مبالغی به منظور اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی، تجهیز مراکز فنی وحرفه‌ای و مجموعه‌های ورزشی دراستان تهران- ۰۳/ ۰۸/ ۱۳۸۵
هیأت وزیران- ۹۹۴۹۷/ ۳۶۰۲۲
۱۳۸۵/۰۸/۱۷- جزء (ب) بند (۲) نسخ می‌ شود –
۲۰۴- موظف نمودن وزارت رفاه وتأمین اجتماعی نسبت به تأسیس محلی برای ترک اعتیاد وبازپروری اختصاصی بانوان معتاد در شهر تهران- ۱۴/۰۸/۱۳۸۵
هیأت وزیران- ۱۰۲۰۴۹/۳۶۰۲۲
۲۳/۰۸/۱۳۸۵- کل مصوبه نسخ می‌شود –
۲۰۵- موظف نمودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای طرح‌های بهداشتی و درمانی، بیمارستانی و دانشگاهی دراستان تهران- ۱۴/۰۸/۱۳۸۵
هیأت وزیران- ۱۰۲۰۸۰/۳۶۰۲۲
۲۳/۰۸/۱۳۸۵- بند (الف) نسخ می‌شود –
۲۰۶- بررسی طرح اجرای کامل بیمه زنان خانه‌دار توسط مرکز مشارکت امور زنان و خانواده- ۱۴/ ۰۸/ ۱۳۸۵
هیأت وزیران- ۱۰۳۶۰۴/ ۳۶۰۲۲
۱۳۸۵/۰۸/۲۷- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۲۰۷- موظف نمودن سازمان تربیت بدنی به اجرا ی طرح‌های ورزشی در استان تهران- ۱۴/ ۰۸/ ۱۳۸۵
هیأت وزیران- ۱۰۵۳۱۵/ ۳۶۰۲۲
۱۳۸۵/۰۸/۲۹- جزء (ه) بند ۲ نسخ می‌ شود –
۲۰۸- اختصاص مبلغ ده میلیارد ریال برای نگهداری وحمایت از زنان سرپرست خانوار و کودکان بی سرپرست و معلولین نیازمند وساماندهی افراد تحت پوشش آسیب دیده ناشی از زلزله سال ۱۳۸۲ شهرستان بم به سازمان بهزیستی کشور- ۱۵/ ۰۷/ ۱۳۸۵
هیأت وزیران- ۷۶۸۲۱ /ت۳۵۹۷۷هـ
۱۳۸۵/۰۷/۱۵- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۲۰۹- موظف نمودن وزارت رفاه وتأمین به اختصاص مبالغی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و جوانان و تهیه جهیزیه در استان کردستان- ۲۵/ ۰۸/ ۱۳۸۵
هیأت وزیران- ۱۰۶۷۸۰/ ۳۶۲۶۴
۱۳۸۵/۰۹/۰۱- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۲۱۰- موظف نمودن وزارت کشور به تجهیز حمل و نقل شهری، بازسازی بافتهای فرسوده، کمک به شهرداری‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال بانوان در استان کردستان- ۲۵/ ۰۸/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۱۰۶۷۹۸/ ۳۶۲۶۴
۱۳۸۵/۰۹/۰۱- جزء (الف) بند ۳ نسخ می‌ شود –
۲۱۱- موظف نمودن وزارت تعاون به اجرای طرح‌های تعاونی در استان کردستان- ۲۵/ ۰۸ /۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۱۰۶۷۸۷/ ۳۶۲۶۴
۱۳۸۵/۰۹/۰۱- بند (ج) نسخ می‌ شود –
۲۱۲- تصویب‌نامه راجع به الحاق مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به فهرست مؤسسات موضوع بند «ب» ماده (۱۱) قانون استخدام کشوری ـ مصوب ۱۳۴۵- – ۱۹/ ۰۹/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۱۲۰۴۲۳ /ت۳۴۷۸۰هـ
۱۳۸۵/۰۹/۲۵- کل مصوبه نسخ می شود –
۲۱۳- موظف نمودن وزارت تعاون به اجرای طرح‌های تعاونی دراستان کرمانشاه- ۳۰/ ۰۹ /۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۱۲۷۲۲۹/ ۳۶۴۲۲
۱۳۸۵/۱۰/۰۵- بند (ب) نسخ می‌ شود –
۲۱۴- موظف نمودن وزارت رفاه وتأمین اجتماعی به انجام اقداماتی برای تأمین جهیزیه و احداث خانه مهر دراستان کرمانشاه- ۳۰/ ۰۹ /۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۱۲۷۱۳۰/ ۳۶۴۲۲
۱۳۸۵/۱۰/۰۵- بند (الف) نسخ می‌ شود –
۲۱۵- موظف نمودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای طرح‌های بیمارستانی و دانشگاهی در استان خوزستان- ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۵
هیأت وزیران- ۱۳۷۱۶۰/ ۳۶۵۱۴
۱۳۸۵/۱۰/۲۵- بند (ی) نسخ می‌ شود –
۲۱۶- موظف نمودن سازمان تربیت بدنی به اجرای طرحهای ورزشی در استان خوزستان- ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۵
هیأت وزیران- ۱۳۷۱۹۷/ ۳۶۵۱۴
۱۳۸۵/۱۰/۲۵- بند (و) نسخ می‌ شود –
۲۱۷- موظف نمودن وزارت تعاون به اجرای طرح‌های تعاونی در استان گیلان- ۰۳/ ۱۲ /۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۱۶۴۷۵۸/ ۳۶۸۹۵
۱۳۸۵/۱۲/۰۹- بند ۳ نسخ می‌ شود –
۲۱۸- تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ یک هزار و چهل و پنج میلیارد ریال با عنوان اعتبار قانون اصلاح تبصره ۳ الحاقی ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح- ۰۵/ ۱۲/ ۱۳۸۵
تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور- ۱۵۴۴۲۹ /ت ۳۶۸۶۱ن
۱۳۸۵/۱۲/۰۵- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۲۱۹- اصلاح تصویب‌نامه موظف شدن وزارت کار و امور اجتماعی به اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی، احداث و تجهیز مجموعه‌های ورزشی کارگران، مراکز فنی و حرفه‌ای و خوابگاه شبانه روزی کارآموزان در استان مرکزی- ۰۶/ ۱۲/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۱۶۴۷۷۹/ ۳۶۶۷۴
۱۳۸۵/۱۲/۰۹- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۲۲۰- اضافه شدن مبلغ یک هزار و هفتصد و پنجاه و پنج میلیارد ریال به سرجمع اعتبار وزارت رفاه و تامین اجتماعی- صندوق باز نشستگی کشوری بابت کسری اعتبار پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین- ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۱۳۳۴۲۸ /ت ۶۱۹هـ
۱۳۸۵/۱۲/۲۸- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۲۲۱- اصلاح تصویب‌نامه موظف نمودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به اجرای طرح‌های بیمارستانی و دانشگاهی، تجهیز پایگاه‌های امداد جاده‌ای و احداث مسکن برای پزشکان متخصص در استان اردبیل- ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۱۶۸۶۴۹/ ۳۶۸۹۱
۱۳۸۵/۱۲/۱۶- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۲۲۲- موظف نمودن وزارت تعاون به اجرای طرح‌های تعاونی دراستان یزد- ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۱۱۰۹۴/ ۳۷۰۱۸
۱۳۸۶/۰۱/۲۹- بند ۳ نسخ می‌ شود –
۲۲۳- موظف نمودن وزارت تعاون نسبت به اجرای طرح‌های تعاونی در استان فارس- ۳۱/ ۰۱/ ۱۳۸۶
هیأت‌ وزیران- ۱۸۷۳۵/ ۳۷۱۹۲
۱۳۸۶/۰۲/۲۲- جزء ۳ بند (الف) نسخ می‌ شود –
۲۲۴- موظف نمودن وزارت رفاه وتامین اجتماعی نسبت به تکمیل بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی، احداث مجتمع اداری جهت امور بیمه شدگان، اعطای کمک بلاعوض و تهیه جهیزیه در استان کرمان- ۱۴/ ۰۲/ ۱۳۸۶
هیأت‌ وزیران- ۲۴۹۶۸/ ۳۷۲۹۳
۱۳۸۶/۰۲/۲۲- بندهای ۸ و ۱۱ نسخ می‌ شود –
۲۲۵- موظف نمودن وزارت کار و امور اجتماعی به اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی، تجهیز مراکز فنی وحرفه‌ای واحداث مجموعه‌های ورزشی در استان کرمان- ۱۴/ ۰۲/ ۱۳۸۶
هیأت‌ وزیران- ۲۸۰۳۳/ ۳۷۲۹۳
۱۳۸۶/۰۲/۲۶- جزء (الف) بند ۲ نسخ می‌ شود –
۲۲۶- تصویب‌نامه در خصوص انتخاب آقای امیرمنصور برقعی برای انجام جابجایی اعتبارات سال ۱۳۸۶- ۱۶/ ۰۲/ ۱۳۸۶
هیأت‌ وزیران- ۱۳۶۵۵ /ت ۳۷۲۴۰هـ
۱۳۸۶/۰۲/۱۹- ردیف مربوط به (اعتبار موضوع ازدواج و مسکن جوانان) به شماره طبقه‌بندی ۵۰۳۸۶۵، ردیف مربوط به (اعتبار مربوط به ترمیم مستمری والدین و همسران شهدا) به شماره طبقه‌بندی ۵۰۳۸۲۱ –
۲۲۷- آیین نامه اجرایی بند (ظ) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور- ۲۳ /۰۲/ ۱۳۸۶
وزرای عضو کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت- ۳۱۷۲۹ /ت۳۷۲۲۳ک
۱۳۸۶/۰۳/۰۱- بندهای (ث) و (ج) ماده ۱ و مواد ۲ تا ۴ –
کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۲۲۸- موظف نمودن وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به اجرای طرح‌های دانشگاهی در استان اصفهان- ۰۶/ ۰۳/ ۱۳۸۶
هیأت‌ وزیران- ۴۱۳۸۴/ ۳۷۴۸۵
۱۳۸۶/۰۳/۲۰- بندهای ۲ تا ۴ و ۱۴ نسخ می‌ شود –
۲۲۹- موظف نمودن وزارت تعاون به اجرای طرح‌های تعاونی در استان سمنان- ۲۳/ ۰۳/ ۱۳۸۶
هیأت‌ وزیران- ۴۹۶۵۶/ ۳۷۵۸۸
۱۳۸۶/۰۴/۰۴- بند ۲ نسخ می‌ شود –
۲۳۰- موظف نمودن وزارت کار و اموراجتماعی به اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی، تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای و احداث فضاهای ورزشی کارگران در استان سمنان- ۲۳/ ۰۳/ ۱۳۸۶
هیأت‌ وزیران- ۴۹۶۶۴/ ۳۷۵۸۸
۱۳۸۶/۰۴/۰۴- جزء (الف) بند ۲ نسخ می‌ شود –
۲۳۱- موظف نمودن سازمان تربیت بدنی به اجرای طرح های ورزشی در استان همدان- ۰۱/ ۰۴/ ۱۳۸۵
هیأت‌ وزیران- ۳۶۹۵۳/ ۳۵۳۴۱
۱۳۸۵/۰۴/۱۱- بند (هـ) نسخ می‌ شود –
۲۳۲- تکمیل بیمارستان فاطمه الزهراء (س) رباط کریم و ایجاد بیمارستان اختصاصی بانوان در شهر تهران- ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۸۶
هیأت‌ وزیران- ۷۱۱۹۰/ ۳۶۰۲۲
۱۳۸۶/۰۵/۰۷- بند ۲ نسخ می‌ شود –
۲۳۳- تخصیص اعتبار با عنوان ترمیم مستمری والدین و همسران شهدا به بنیاد شهید و امور ایثارگران- ۲۱/ ۰۵/ ۱۳۸۶
نماینده ویژه رییس جمهور- ۷۹۵۹۶ /ت۳۷۹۸۳ن
۱۳۸۶/۰۵/۲۱- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۲۳۴- واگذاری حق استفاده از ۱۳۵۵ باب کانون و اردوگاه دانش آموزی به سازمان دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران- ۲۴/ ۰۵/ ۱۳۸۶
هیأت‌ وزیران- ۴۵۴۱۹ /ت ۲۷۹۹۰هـ
۱۳۸۶/۰۵/۲۹- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۲۳۵- موظف نمودن وزارت مسکن و شهرسازی به اجرای طرح‌های احداث واحدهای مسکونی، بیمارستان و تکمیل استادیوم ورزشی در استان اردبیل- ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۶
هیأت وزیران- ۱۴۵۶۳۴/ ۳۸۷۰۶
۱۳۸۶/۰۹/۱۰- بند ۶ نسخ می‌ شود –
۲۳۶- نامه اصلاحی بند (۶) تصویب‌نامه موضوع موظف نمودن وزارت مسکن و شهرسازی به اجرای طرح‌های احداث واحدهای مسکونی، بیمارستان و تکمیل استادیوم ورزشی در استان اردبیل- ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۶
هیأت وزیران- ۱۱۷۲/ ۳۸۷۰۶
۱۳۸۷/۰۱/۱۱- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۲۳۷- موظف نمودن سازمان تربیت بدنی به اجرای طرحهای ورزشی در استان ایلام- ۱۵/ ۰۹/ ۱۳۸۶
هیأت وزیران- ۱۵۶۹۶۹/ ۳۸۷۷۲
۱۳۸۶/۰۹/۲۷- بند ۱ نسخ می‌ شود –
۲۳۸- اصلاح بند (۶) تصویب نامه موضوع موظف نمودن وزارت مسکن و شهرسازی به اجرای طرح‌های احداث واحدهای مسکونی، بیمارستان و تکمیل استادیوم ورزشی در استان اردبیل- ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۸۶
هیأت وزیران- ۲۱۴۳۰۹/ ۳۹۲۲۹
۱۳۸۶/۱۲/۲۷- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۲۳۹- موظف نمودن وزارت تعاون به اجرای طرح‌های تعاونی در استان خراسان رضوی- ۲۲/ ۰۱/ ۱۳۸۷
هیأت وزیران- ۱۴۰۰۹/ ۳۹۵۷۰
۱۳۸۷/۰۲/۰۴- بندهای ۱ و ۲ نسخ می‌ شود –
۲۴۰- موظف نمودن سازمان تربیت بدنی نسبت به اجرای تصمیمات متخذه در استان قم- ۲۹/ ۰۱/ ۱۳۸۷
هیأت وزیران- ۱۸۳۲۳/ ۳۹۶۰۸
۱۳۸۷/۰۲/۱۱- بند ۳ نسخ می‌ شود –
۲۴۱- موظف نمودن وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری به اجرای طرح‌های دانشگاهی در استان همدان- ۰۵/ ۰۲/ ۱۳۸۷
هیأت وزیران- ۲۰۷۶۱/ ۳۹۶۵۲
۱۳۸۷/۰۲/۱۶- بند ۵ نسخ می‌ شود –
۲۴۲- تکلیف وزارت رفاه و تامین اجتماعی نسبت به تخفیف پنجاه درصد (۵۰%) حق بیمه سهم کارفرمایی زنان سرپرست خانوار شاغل در بخش خصوصی در سال ۱۳۸۷- ۰۸/ ۰۲/ ۱۳۸۷
هیأت وزیران- ۲۲۲۲۰/ ۳۵۱۴۴
۱۳۸۷/۰۲/۱۸- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۲۴۳- موظف نمودن سازمان تربیت بدنی به اجرای طرحهای ورزشی در استان فارس- ۱۸/ ۰۲/ ۱۳۸۷
هیأت وزیران- ۲۸۶۲۰/ ۳۹۷۷۱
۱۳۸۷/۰۲/۲۹- بند ۲ نسخ می‌ شود –
۲۴۴- موظف نمودن وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به احداث واحدهای مسکونی محرومین و معلولین، خانه مهر و تأمین جهیزیه در استان گلستان- ۲۶/ ۰۲/ ۱۳۸۷
هیأت وزیران
– ۳۳۶۴۱/ ۳۹۸۴۹
۱۳۸۷/۰۳/۰۶- بندهای ۳ و ۵ نسخ می‌ شود –
۲۴۵- موظف نمودن وزارت کار و اموراجتماعی به تجهیز مراکز فنی و حرفه ای و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار منطقه ای در استان گلستان- ۲۶/ ۰۲/ ۱۳۸۷
هیأت وزیران
– ۳۳۶۵۲/ ۳۹۸۴۹
۱۳۸۷/۰۶/۰۳- بند ۱ نسخ می‌ شود –
۲۴۶- موظف نمودن سازمان تربیت بدنی به اجرای طرحهای ورزشی در استان گلستان- ۲۶/ ۰۲/ ۱۳۸۷
هیأت وزیران- ۳۳۷۰۵/ ۳۹۸۴۹
۱۳۸۷/۰۳/۰۶- بند ۵ نسخ می‌ شود –
۲۴۷- اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه موضوع اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی، تجهیز مراکز فنی و حرفه‌ای و احداث مجموعه‌های ورزشی در استان کرمان- ۰۸/ ۰۳/ ۱۳۸۷
هیأت وزیران- ۳۷۳۸۱/ ۳۹۷۹۸
۱۳۸۷/۰۳/۱۲- بند ۱ نسخ می‌ شود –
۲۴۸- اجازه برگزاری گردهمایی بین‌المللی سرطان‌های زنان توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد- ۲۶/ ۰۳/ ۱۳۸۷
وزرای عضو کمیسیون فرهنگی هیات دولت- ۵۲۹۸۲ /ت۳۹۸۰۷ک
۱۳۸۷/۰۴/۱۱- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۲۴۹- آیین‌نامه تشکیل کارگروه ملی خانواده- ۱۹/ ۰۴/ ۱۳۸۷
هیأت وزیران- ۶۲۰۸۳ /ت۳۶۸۸۶هـ
۱۳۸۷/۰۴/۲۴- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۲۵۰- اتخاذ تصمیماتی در خصوص برنامه ارتقاء توانمندی‌های زنان و تحکیم خانواده ذیل ردیف ۹- ۱۰۱۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور- ۳۰/ ۰۴/ ۱۳۸۷
هیأت وزیران- ۷۳۳۵۹ /ت۴۰۳۹۶هـ
۱۳۸۷/۰۵/۱۲- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۲۵۱- ضوابط ارایه تسهیلات ساخت مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا- ۱۸/ ۰۶/ ۱۳۸۷
وزیران عضو کارگروه تصویبنامه شماره ۲۹۲۳۸ /ت۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۹/ ۰۳/ ۱۳۸۷- ۱۸۲۴۵۵ /ت۴۱۱۳۴ک
۱۳۸۷/۱۰/۰۸- بند (ج) ماده ۱ و تبصره ذیل آن، ماده ۴ و تبصره آن و ماده ۹ نسخ می‌ شود –
۲۵۲- تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال به منظور کمک به اجرای عملیات ساختمانی مجموعه آموزشی مجتمع علمی و آموزشی علوم اسلامی خواهران حوزه علمیه قم (جامعه‌الزهراء)- ۲۸/ ۰۶/ ۱۳۸۷
هیأت وزیران- ۳۲۷۵۲ /ت ۲۱۸۳۶هـ
۱۳۸۷/۰۶/۲۹- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۲۵۳- موظف نمودن وزارت کار و امور اجتماعی به اجرای طرح‌ های خوداشتغالی، تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و احداث سالن ورزشی کارگران در استان خراسان شمالی- ۱۸/ ۰۷/ ۱۳۸۷
هیأت وزیران- ۱۲۸۳۵۷/ ۴۱۰۴۴
۱۳۸۷/۰۷/۲۸- بند ۱ نسخ می‌ شود –
۲۵۴- موظف نمودن بنیاد شهید و امور ایثارگران به تکمیل مجتمع توانبخشی و فرهنگی ایثارگران، ساماندهی گلزار شهدا و کمک به ساخت مسکن ایثارگران در استان خراسان شمالی- ۱۸/ ۰۷ /۱۳۸۷
هیأت وزیران- ۱۲۸۳۲۲/ ۴۱۰۴۴
۱۳۸۷/۰۷/۲۸- بند ۳ نسخ می‌ شود –
۲۵۵- اتخاذ تصمیماتی درخصوص ازدواج جوانان و پرداخت هدایایی به زوج‌های دانشجو- ۱۰/ ۰۹/ ۱۳۸۷
هیأت وزیران- ۲۱۲۱۱۹/ ۳۸۷۰۸
۱۳۸۷/۱۱/۱۵- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۲۵۶- موظف نمودن وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به اجرای طرح‌های حمایت از محرومین در استان آذربایجان شرقی- ۱۴/ ۰۹/ ۱۳۸۷
هیأت وزیران- ۱۹۰۲۹۸/ ۴۱۴۸۰
۱۳۸۷/۱۰/۲۱- ردیف ۲ جدول مصوبه نسخ می‌ شود –
۲۵۷- موظف نمودن وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به اجرای طرحهای حمایت از محرومین و احداث درمانگاه در استان کرمانشاه- ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۸۷
هیأت وزیران- ۲۳۳۳۹۱/ ۴۱۹۲۴
۱۳۸۷/۱۲/۱۲- ردیف ۷ جدول شماره ۱ نسخ می‌ شود –
۲۵۸- موظف نمودن وزارت کار و اموراجتماعی به اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی، تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و تکمیل مجموعه‌های ورزشی در استان یزد- ۰۱/ ۱۲/ ۱۳۸۷
هیأت وزیران- ۲۳۵۴۲۸/ ۴۲۰۳۸
۱۳۸۷/۱۲/۱۴- بند ۲ نسخ می‌ شود –
۲۵۹- موظف نمودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای طرحهای بهداشتی و درمانی در استان یزد- ۰۱/ ۱۲/ ۱۳۸۷
هیأت وزیران- ۲۳۵۴۶۹/ ۴۲۰۳۸
۱۳۸۷/۱۲/۱۴- بند ۲ نسخ می‌ شود –
۲۶۰- تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ ده میلیارد ریال به منظور کمک به دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در تهران و علوم پزشکی تهران- ۱۱/ ۱۲/ ۱۳۸۷
هیأت وزیران- ۲۳۷۲۴۰ /ت۴۲۰۹۵هـ
۱۳۸۷/۱۲/۱۷- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۲۶۱- موظف نمودن وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری به اجرای طرحهای دانشگاهی در استان کردستان- ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۸۷
هیأت وزیران- ۱۱۵۳۷/ ۴۲۲۴۰
۱۳۸۸/۰۱/۲۴- بند ۲ نسخ می‌ شود –
۲۶۲- موظف نمودن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اجرای طرح‌های فرهنگی در استان کردستان- ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۸۷
هیأت وزیران- ۱۱۵۶۴/ ۴۲۲۴۰
۱۳۸۸/۰۱/۲۴- بند ۶ نسخ می‌ شود –
۲۶۳- موظف نمودن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به اجرای طرح‌های فرهنگی و هنری در استان اصفهان- ۲۰ /۰۱/ ۱۳۸۸
هیأت وزیران- ۲۲۹۸۸/ ۴۲۳۹۶
۱۳۸۸/۰۲/۰۶- بند ۹ نسخ می‌ شود –
۲۶۴- تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون ریال به منظور تجهیز و تکمیل و راه‌اندازی مراکز مشاوره‌ای ازدواج در استان اصفهان- ۲۰/ ۰۱/ ۱۳۸۸
هیأت وزیران- ۲۳۰۸۲ /ت۴۲۳۹۶هـ
۱۳۸۸/۰۲/۰۶- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۲۶۵- موظف نمودن وزارت آموزش و پرورش نسبت به اجرای طرح‌های آموزشی در استان فارس- ۱۰ /۰۲/ ۱۳۸۸
هیأت وزیران- ۴۱۳۸۱/ ۴۲۵۳۸
۱۳۸۸/۰۲/۲۸- بند ۱ نسخ می‌ شود –
۲۶۶- موظف نمودن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اجرای طرح‌های فرهنگی و هنری در استان فارس- ۱۰/ ۰۲/ ۱۳۸۸
هیأت وزیران- ۴۱۵۴۲/ ۴۲۵۳۸
۱۳۸۸/۰۲/۲۸- بند ۸ نسخ می‌ شود –
۲۶۷- موظف نمودن وزارت کار و اموراجتماعی به اجرای طرح‌های خوداشتغالی، احداث و تجهیز مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای و مجموعه‌های ورزشی در استان فارس- ۱۰/ ۰۲/ ۱۳۸۸
هیأت وزیران- ۴۱۵۹۲/ ۴۲۵۳۸
۱۳۸۸/۰۲/۲۸- بند ۲ نسخ می‌ شود –
۲۶۸- تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به منظور خریداری یک هزار مترمربع زمین برای توسعه مکان حوزه علمیه خواهران در بندرعباس- ۲۰/ ۰۲/ ۱۳۸۸
هیأت وزیران- ۴۱۸۴۹ /ت۴۲۶۴۱هـ
۱۳۸۸/۰۲/۲۸- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۲۶۹- موظف نمودن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به پرداخت وام قرض‌الحسنه به متقاضیان واجد شرایط و اجرای طرح‌های خوداشتغالی در استان سمنان- ۳۱/ ۰۲/ ۱۳۸۸
هیأت وزیران- ۶۵۲۱۸/ ۴۲۶۷۶ ۱۳۸۸/۰۳/۲۶- بند ۸ نسخ می‌ شود –
۲۷۰- موظف نمودن وزارت آموزش و پرورش به اجرای طرح‌های آموزشی در استان تهران- ۱۷/ ۰۴/ ۱۳۸۸
هیأت وزیران- ۹۹۶۷۹/ ۴۳۰۸۴
۱۳۸۸/۰۵/۱۸- جزء ۴ بند (الف) نسخ می‌ شود –
۲۷۱- اتخاذ تصمیماتی در خصوص ایفای تعهدات خاص کالاهای اساسی دستگاه‌های اجرایی و تعیین یارانه مواد غذایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی- ابلاغی
۱۳۸۸/۰۴/۲۴
نماینده ویژه رییس جمهور- ۹۰۳۹۱ /ت۴۲۸۳۳ن
۱۳۸۸/۰۴/۲۴- تبصره ۲ بند ۱ نسخ می‌ شود –
۲۷۲- اجازه برگزاری هشتمین گردهمایی بین‌المللی زنان و مامایی ایران توسط انجمن متخصصین زنان و مامایی- ۰۶/ ۰۷/ ۱۳۸۸
هیأت وزیران- ۱۴۷۲۷۵ /ت۴۲۹۸۷ک
۱۳۸۸/۰۷/۲۵- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۲۷۳- تشکیل کارگروه زیارت و فرهنگ رضوی- ۰۸/ ۰۸/ ۱۳۸۸
هیأت وزیران- ۲۰۲۸۳۸/ ۴۳۶۴۷
۱۳۸۸/۱۰/۱۶- تبصره ۳ مصوبه نسخ می‌ شود –
۲۷۴- اتخاذ تصمیماتی به منظور اجرای برنامه جامع ازدواج جوانان- ۲۴/ ۰۸/ ۱۳۸۸
هیأت وزیران- ۱۸۷۲۰۷/ ۴۳۷۸۶
۱۳۸۸/۰۹/۲۲- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۲۷۵- موظف نمودن وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به اجرای طرح‌های حمایت از محرومین در استان آذربایجان شرقی- ۲۸/ ۰۸/ ۱۳۸۸
هیأت وزیران- ۱۸۷۲۳۰/ ۴۳۷۴۰
۱۳۸۸/۰۹/۲۳- بند ۲ نسخ می‌ شود –
۲۷۶- موظف نمودن سازمان ملی جوانان به اختصاص مبالغی برای کمک به شبکه فعالیت ازدواج و حمایت از نخبگان در استان اصفهان- ۱۱/ ۰۹/ ۱۳۸۸
هیأت وزیران- ۱۸۹۹۳۸/ ۴۳۸۰۰
۱۳۸۸/۰۹/۲۵- بند ۱ نسخ می‌ شود –
۲۷۷- موظف نمودن معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به اجرای پروژه‌ها و طرح‌های فرهنگی و هنری در استان فارس- ۰۲/ ۱۰ /۱۳۸۸
هیأت‌ وزیران- ۲۱۶۴۱۷/ ۴۳۹۲۵
۱۳۸۸/۱۱/۰۴- جزء‌های ۲۳، ۳۲، ۳۹، ۴۳، ۴۶، ۵۴، ۵۸ و ۵۹ بند (الف) نسخ می‌ شود –
۲۷۸- واگذاری حق استفاده از یک باب ساختمان واقع در تهران به مرکز امور زنان و خانواده- ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۸۸
وزرای عضو کمیسیون لوایح هیات دولت- ک۴۲۸۸۵ت /۲۲۰۴۶۴
۱۳۸۸/۱۱/۱۰- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۲۷۹- ضوابط ارائه تسهیلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا- ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۸۸
وزیران عضو کارگروه مسکن- ۲۵۱۴۸۳ /ت۴۴۰۲۵ک
۱۳۸۸/۱۲/۱۷- بند (ج) و تبصره ماده ۱، ماده ۵ و تبصره های آن، مواد ۱۱ و ۱۳ نسخ می‌ شود. –
۲۸۰- موظف نمودن معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی و هنری در استان خوزستان- ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۸۸
هیأت‌ وزیران- ۲۲۱۶۵۷/ ۴۳۹۴۷
۱۳۸۸/۱۱/۱۱- بندهای ۴، ۸ ، جزء (ز) بند ۱۳ و بند ۲۱ نسخ می‌ شود –
۲۸۱- اختصاص مبلغ یک هزار میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی در استان خراسان جنوبی- ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۸۸
هیأت‌ وزیران- ۲۶۰۹۸۶/ ۴۴۱۸۴
۱۳۸۸/۱۲/۲۶- جزء (الف) بند ۳، بند ۴، جزءهای (د) و (ه) بند ۹، جزء (ه) بند ۱۰ و جزء (و) بند ۱۱ نسخ می‌ شود –
۲۸۲- اختصاص مبلغ یک هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان هرمزگان- ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۸۸
هیأت‌ وزیران- ۲۶۱۵۱۷/ ۴۴۲۵۶
۱۳۸۸/۱۲/۲۶- جزء‌ (ج) بند ۱، جزء‌های (الف)، (ب)، (م) و (ن) بند ۴ و جزء (ب) بند ۷ نسخ می‌ شود –
۲۸۳- اصلاح تصویب‌ نامه موضوع تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به منظور خریداری یکهزار متر مربع زمین برای توسعه مکان حوزه علمیه خواهران در بندر عباس- ۲۰/ ۱۲ /۱۳۸۸
هیأت‌ وزیران- ۲۶۱۳۲۹/ ۴۴۲۵۶
۱۳۸۸/۱۲/۲۸- کل مصوبه نسخ می‌ شود –
۲۸۴- موظف نمودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای طرح‌های آموزشی و درمانی در استان لرستان- ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۸۸
نمایندگان ویژه رییس جمهور- ۲۵۷۰۹۹ /ت۴۴۱۹۹ن
۱۳۸۸/۱۲/۲۳- بند ۱ نسخ می‌ شود –
۲۸۵- اختصاص مبالغی به منظور اجرای طرح‌های مربوط به توسعه و عمران استان لرستان- ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۸۸
نمایندگان ویژه رییس جمهور- ۲۵۷۰۸۱ /ت۴۴۱۹۹ن
۱۳۸۸/۱۲/۲۳- جزء (د) بند ۴ نسخ می‌ شود –
۲۸۶- اختصاص مبلغ چهار میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان آذربایجان غربی- ۱۸/ ۰۱/ ۱۳۸۹ هیأت‌ وزیران- ۲۳۵۸۳/ ۴۴۴۷۶
۱۳۸۹/۰۲/۰۵
– جزء (ی) بند ۲، جزء‌های (و) و (س) بند ۳، بند ۴، جزء (هـ) بند ۸ و جزء (هـ) بند ۱۰ نسخ می‌ شود. –
۲۸۷- موظف نمودن وزارت کار و اموراجتماعی به اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی و تکمیل مراکز فنی و حرفه‌ای در استان کهگیلویه و بویراحمد- ۲۲/ ۰۲/ ۱۳۸۹ هیأت‌ وزیران- ۵۰۷۴۴/ ۴۴۶۶۲
۱۳۸۹/۰۳/۰۵- بند ۶ نسخ می‌ شود. –
۲۸۸- اختصاص مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی در استان کهگیلویه و بویراحمد- ۲۲/ ۰۲/ ۱۳۸۹ هیأت‌ وزیران- ۵۰۹۰۵/ ۴۴۶۶۲
۱۳۸۹/۰۳/۰۵- بند ۳، جزء (د) بند ۵، جزء (ج) بند ۶ و جزء (ح) بند ۸ و جزء (و) بند ۹ نسخ می‌ شود. –
۲۸۹- اختصاص مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد ریال به منظور اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان کرمان- ۰۵/ ۰۳/ ۱۳۸۹ هیأت‌ وزیران- ۶۹۹۹۹/ ۴۴۷۶۱
۱۳۸۹/۰۳/۲۹- بند ۳، جزء (د) بند ۶، جزء‌های (هـ ، ز، و) بند ۸، جزء (هـ) بند (۹) نسخ می‌ شود. –
۲۹۰- اختصاص مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان ایلام- ۱۱/ ۰۳/ ۱۳۸۹ هیأت‌ وزیران- ۶۹۸۹۵/ ۴۴۷۶۲
۱۳۸۹/۰۳/۲۹- بند ۳، جزء (ج) بند ۶، جزء‌های (هـ، و) بند ۸، جزء (هـ) بند (۹) نسخ می‌ شود. –
۲۹۱- اختصاص مبلغ یک صدو هفتاد و پنج میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری- ۲۶/ ۰۳/ ۱۳۸۹ هیأت‌ وزیران- ۸۲۱۵۹/ ۴۴۸۶۱
۱۳۸۹/۰۴/۱۴- بند ۳، جزء (ج) بند ۶، جزء‌های (هـ ، و، ز) بند ۸، جزء (هـ) بند (۹) نسخ می‌ شود. –
۲۹۲- اختصاص مبلغ دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی در استان همدان- ۱۳/ ۰۵/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۱۲۴۸۵۰/ ۴۵۱۱۷
۱۳۸۹/۰۶/۰۶- بند ۳، جزء (ج) بند ۶، جزء‌های (هـ ، و) بند ۸، جزء (هـ) بند (۹) نسخ می‌ شود. –
۲۹۳- موظف نمودن وزارت تعاون به اجرای طرح های تعاونی در استان همدان- ۱۳/ ۰۵ /۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۱۲۴۹۴۵/ ۴۵۱۱۷
۱۳۸۹/۰۶/۰۶- بند ۲ نسخ می‌ شود –
۲۹۴- موظف نمودن سازمان تربیت بدنی به اجرای طرح‌های ورزشی در استان همدان- ۱۳/ ۰۵/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۱۲۵۰۰۵ / ۴۵۱۱۷
۱۳۸۹/۰۶/۰۶- بند ۸ نسخ می‌ شود –
۲۹۵- موظف نمودن وزارت مسکن و شهرسازی به اجرای طرح‌های هادی روستایی، احیای بافت‌های فرسوده و احداث بیمارستان در استان اردبیل- ۲۷/ ۰۵/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۱۸۳۴۲۱/ ۴۵۵۴۰
۱۳۸۹/۰۸/۰۶- بند ۳ نسخ می‌ شود. –
۲۹۶- اختصاص مبلغ شش هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان تهران- ۱۷/ ۰۶/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۱۴۸۶۶۷/ ۴۵۳۴۶
۱۳۸۹/۰۷/۰۴- بند ۳، جزء (ج) بند ۶، جزء‌های (هـ ، و) بند ۸، جزء (هـ) بند (۹) نسخ می‌ شود. –
۲۹۷- احداث مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای خواهران در شهرستان گنبد و برادران در شهرستان مراوه تپه- ۱۳/ ۰۷/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۱۶۹۸۴۰ / ۴۵۴۳۷
۱۳۸۹/۰۸/۰۱- بند ۱ نسخ می‌ شود. –
۲۹۸- موظف نمودن وزارت کار و امور اجتماعی به اجرای طرح‌های اشتغال‌زا، احداث مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، سالن ورزشی، مجتمع فرهنگی و تفریحی کارگران در استان گلستان- ۱۳/ ۰۷/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۱۶۹۸۸۴۰/ ۴۵۴۳۷
۱۳۸۹/۰۸/۰۱- بند ۱ نسخ می‌ شود. –
۲۹۹- موظف نمودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای طرح‌های بهداشتی و درمانی در استان گلستان- ۱۳/ ۰۷/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۱۶۹۷۵۹/ ۴۵۴۳۷
۱۳۸۹/۰۸/۰۱- بند ۵ نسخ می‌ شود. –
۳۰۰- اختصاص مبلغ دو هزار میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌های و امور فرهنگی استان گلستان- ۱۳/ ۰۷/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۱۶۹۷۷۰/ ۴۵۴۳۷
۱۳۸۹/۰۸/۰۱- بند ۳، جزء (ج) بند ۶، جزء‌های (هـ، و) بند ۸، جزء (هـ) بند (۹) نسخ می‌ شود. –
۳۰۱- موظف نمودن سازمان تربیت بدنی به اجرای طرح‌های ورزشی در استان گلستان- ۱۳/ ۰۷/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۱۶۹۸۳۲/ ۴۵۴۳۷
۱۳۸۹/۰۸/۰۱- بندهای ۲ نسخ می‌ شود –
۳۰۲- موظف نمودن معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به ارتقای دفاتر نمایندگی سازمان بازرگانی و تعاون در استان گلستان- ۱۳/ ۰۷/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۱۶۹۷۴۰/ ۴۵۴۳۷
۱۳۸۹/۰۸/۰۱- بند ۳ نسخ می‌ شود –
۳۰۳- موظف نمودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای طرح‌ های بهداشتی و درمانی در استان اردبیل- ۲۵/ ۰۷ / ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۱۸۳۳۸۵/ ۴۵۵۴۰
۱۳۸۹/۰۸/۱۶- بند ۲۳ نسخ می‌ شود. –
۳۰۴- موظف نمودن وزارت جهاد کشاورزی به اجرای طرحهای کشاورزی و ساماندهی اسکان عشایر در استان اردبیل- ۲۵/ ۰۷/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۱۸۳۴۰۰/ ۴۵۵۴۰
۱۳۸۹/۰۸/۱۶- جزء ۵ بند (الف) نسخ می‌ شود. –
۳۰۵- اجازه پرداخت مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰/۰۰۰ / ۵۰۰/ ۱) ریال برای اجرای پروژه ها و امور فرهنگی استان اردبیل- ۲۵/ ۰۷/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۱۸۳۴۷۸/ ۴۵۵۴۰
۱۳۸۹/۰۸/۱۶- بند (۳)، جزء (ج) بند (۶)، جزء‌های (هـ، و، ز) بند (۸) و جزء (هـ) بند (۹) نسخ می‌ شود. –
۳۰۶- اختصاص مبالغی به منظور اجرای طرح‌های گاز رسانی و آموزشی و بهداشتی در استان قم- ۰۵/ ۰۸/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۲۱۴۳۶۸/ ۴۵۵۴۱
۱۳۸۹/۰۹/۲۷- بند ۵ نسخ می‌ شود. –
۳۰۷- اصلاح تصویب‌نامه های موضوع اختصاص مبالغی به منظور اجرای طرحهای مربوط به استان قم- ۰۵/ ۰۸/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۲۸۲۷۳۴/ ۴۵۵۴۱
۱۳۸۹/۱۲/۱۰- بند ۳ نسخ می‌ شود. –
۳۰۸- اختصاص مبالغی به منظور اجرای طرح‌های فنی و حرفه‌ای و احداث مجموعه‌های فرهنگی- رفاهی و ورزشی کارگران در استان قزوین- ۱۰/ ۰۸/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۲۰۲۵۷۱/ ۴۵۷۲۰
۱۳۸۹/۰۹/۱۳- بند ۱ نسخ می‌ شود. –
۳۰۹- اختصاص مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان خراسان شمالی- ۱۲/ ۰۸/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۱۹۸۳۴۷/ ۴۵۶۲۲
۱۳۸۹/۰۹/۰۶- بند (۳)، جزء (ج) بند (۶)، جزء‌های (هـ، و، ز) بند (۸) و جزء (هـ) بند (۹) نسخ می‌ شود. –
۳۱۰- اجازه برگزاری اولین گردهمایی بین‌المللی زنان دانشمند جهان اسلام توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری- ۱۷/ ۰۸/ ۱۳۸۹
وزرای عضو کمیسیون فرهنگی هیأت دولت- ۲۱۴۴۶۲ /ت۴۵۱۰۳هـ
۱۳۸۹/۰۹/۲۷- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۳۱۱- اختصاص مبالغی به منظور اجرای طرح‌های فنی و حرفه‌ای و احداث مجموعه‌های فرهنگی- رفاهی و ورزشی کارگران در استان قزوین- ۱۹/ ۰۸/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۲۰۲۵۷۱/ ۴۵۷۲۰
۱۳۸۹/۰۹/۱۳- بند ۱ نسخ می‌ شود –
۳۱۲- اختصاص مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین- ۱۹/ ۰۸/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۲۰۲۵۴۴/ ۴۵۷۲۰
۱۳۸۹/۰۹/۱۳- جزء (هـ) بند ۱، بند (۳)، جزء (ج) بند (۶)، جزء‌های (ز، ح، ط) بند (۸) نسخ می‌ شود. –
۳۱۳- اجازه برگزاری گردهمایی بین‌المللی وزرای زن کشورهای اسلامی توسط مرکز امور زنان و خانواده- ۳۰/ ۰۸/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۲۰۲۵۹۵ /ت۴۵۱۵۹هـ ۱۳۸۹/۰۹/۱۳- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۳۱۴- اختصاص مبلغ یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی در استان زنجان- ۰۲ /۰۹/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۴۵۸۰۵/ ۲۱۲۸۳۸
۱۳۸۹/۰۹/۲۲- جزء ۵ بند (الف)، بند (د)، جزء ۳ بند (ز)، جزء‌های ۷، ۸، ۹ بند (ط) نسخ می‌ شود. –
۳۱۵- موظف نمودن وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به اجرای تصمیماتی در استان زنجان- ۰۲/ ۰۹/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۴۵۸۰۵/ ۲۱۲۸۴
۱۳۸۹/۰۹/۲۲- بند ۱۳ نسخ می‌ شود. –
۳۱۶- اختصاص مبالغی به منظور اجرای طرح‌های دانشگاهی در استان قم- ۰۵/ ۰۹/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۴۵۵۴۱/ ۲۱۴۳۸۱
۱۳۸۹/۰۹/۲۷- بند ۱ و ۲ نسخ می‌ شود. –
۳۱۷- موظف نمودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای طرح‌های بهداشتی و درمانی در استان مازندران- ۰۹/ ۰۹/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۴۵۸۶۷/ ۲۱۴۱۵۵
۱۳۸۹/۰۹/۲۷- بندهای ۲، ۸، ۹ و ۱۰ نسخ می‌ شوند. –
۳۱۸- اختصاص مبلغ سه هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان مازندران- ۰۹/ ۰۹/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۲۲۲۹۵۶/ ۴۵۸۶۷
۱۳۸۹/۱۰/۰۶- جزء (ه) بند ۱، بند ۴، جزء (ج) بند ۷، جزء‌های (ز، ح، ط) بند ۹ نسخ می‌ شود. –
۳۱۹- اختصاص مبلغ یک هزار و ششصد میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان مرکزی- ۱۶/ ۰۹/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۲۲۴۱۵۷/ ۴۵۹۲۶
۱۳۸۹/۱۰/۰۷- جزء (هـ) بند ۱، بند ۴، جزء (ج) بند ۷، جزء‌های (ز، ح، ط) بند ۹ نسخ می‌ شوند. –
۳۲۰- اختصاص مبالغی به منظور اجرای طرح‌های حمایتی از مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی در استان مرکزی- ۱۶/ ۰۹/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۲۲۴۰۳۴/ ۴۵۹۲۶
۱۳۸۹/۱۰/۰۷- بند ۱۶ نسخ می‌ شوند. –
۳۲۱- اختصاص مبلغ یک هزار و هفتصد و پنجاه و پنج میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان البرز- ۰۷/ ۱۰/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۲۴۱۱۰۷/ ۴۵۹۹۷
۱۳۸۹/۱۰/۲۵- جزء (هـ) بند ۱، بند ۴، جزء (ج) بند ۷، جزء‌های (ز، ح، ط) بند ۱۰ نسخ می‌ شوند. –
۳۲۲- اختصاص مبلغ یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال جهت اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان سمنان- ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۲۴۸۵۱۷/ ۴۶۰۶۵
۱۳۸۹/۱۱/۰۳
– جزء (هـ) بند ۱، بند ۴، جزء (ج) بند ۷، جزء‌های (ز، ح، ط) بند ۱۰ نسخ می‌ شوند. –
۳۲۳- اختصاص مبالغی به منظور اجرای طرح‌های حمایتی از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در استان سمنان- ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۲۴۸۵۰۲/ ۴۶۰۶۵
۱۳۸۹/۱۱/۰۳- بند ۲ و ۸ نسخ می‌ شوند. –
۳۲۴- اختصاص مبلغ یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال برای اجرای پروژه ها و امور فرهنگی استان یزد- ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۸۹
هیأت وزیران- ۲۵۸۷۰۶/ ۴۶۱۲۸
۱۳۸۹/۱۱/۱۶- جزء (هـ) بند ۱، بند ۴، جزء (ج) بند ۷، جزء‌های (ز، ح، ط) بند ۱۰ نسخ می‌ شوند. –
۳۲۵- اختصاص مبالغی به منظور اجرای طرح‌های آموزشی، فرهنگی دانشگاه‌ها در استان یزد- ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۸۹
هیأت وزیران- ۲۵۸۷۲۶/ ۴۶۱۲۸
۱۳۸۹/۱۱/۱۶- بند ۶ نسخ می‌ شود. –
۳۲۶- اختصاص مبالغی به منظور اجرای طرح‌های مربوط به آموزش فنی و حرفه‌ای ، اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه به طرح خوداشتغالی، در استان یزد- ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۸۹
هیأت وزیران- ۲۶۳۸۴۴/ ۴۶۱۲۸
۱۳۸۹/۱۱/۲۰- بند ۹ نسخ می‌ شود. –
۳۲۷- اجرای طرح های دولت الکترونیک، آموزش فنی و حرفه ای، ادارات اوقاف در استان یزد- ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۸۹
هیأت وزیران- ۲۶۳۷۹۷ /۴۶۱۲۸
۱۳۸۹/۱۱/۲۰- بند ۲ نسخ می‌ شود. –
۳۲۸- اختصاص مبالغی به منظور اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان- ۰۳/ ۱۱/ ۱۳۸۹
هیأت وزیران- ۲۷۷۴۸۴/ ۴۶۱۷۲
۱۳۸۹/۱۲/۰۴- جزء (هـ) بند ۱، بند ۴، جزء (ج) بند ۷، جزء‌های (ز، ح، ط) بند ۱۰ نسخ می‌ شوند. –
۳۲۹- موظف نمودن سازمان تربیت بدنی به اجرای طرحهای ورزشی در استان گیلان- ۰۳/ ۱۱/ ۱۳۸۹
هیأت وزیران- ۲۷۷۴۹۱/ ۴۶۱۷۲
۱۳۸۹/۱۲/۰۴- بند ۲ نسخ می‌ شود. –
۳۳۰- تعیین سقف تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی به ایثارگران برای اشتغال و کارآفرینی- ۲۰ /۱۱/ ۱۳۸۹
هیأت وزیران- ۲۷۰۵۲۸/ ۴۶۲۳۲
۱۳۸۹/۱۱/۲۶- بند ۶ نسخ می‌ شود. –
۳۳۱- اجرای طرح‌های ورزشی در استان بوشهر- ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۲۹۲۱۷۵/ ۴۶۲۶۹
۱۳۸۹/۱۲/۱۸- بندهای ۳ و ۵ مصوبه نسخ می‌ شود. –
۳۳۲- اختصاص مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان بوشهر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یاد شده- ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۲۹۳۵۶۵/ ۴۶۲۶۹
۱۳۸۹/۱۲/۲۱- جزء (هـ) بند ۱، بند ۴، جزء (ج) بند ۷، جزء‌های (ز، ح، ط) بند ۱۰ نسخ می‌ شود. –
۳۳۳- اختصاص مبلغ دو هزار و دویست میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان لرستان- ۱۱/ ۱۲/ ۱۳۸۹
هیأت‌ وزیران- ۲۹۸۸۹۳/ ۴۶۳۷۰
۱۳۸۹/۱۲/۲۵- جزء (هـ) بند ۱، بند ۴، جزء (ج) بند ۷، جزء‌های (ز، ح، ط) بند ۱۰ نسخ می‌ شوند. –
۳۳۴- اختصاص مبلغ پانصد میلیارد ریال به منظور کمک به زندانیان بدهکار در جرایم غیرعمد و غیرکلاهبرداری- ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۸۹
هیأت وزیران- ۲۹۹۶۹۶ /ت۴۶۳۹۱هـ
۱۳۸۹/۱۲/۲۶- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۳۳۵- اختصاص مبلغ دو هزار و یک صد و پنجاه میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان کرمانشاه- ۱۸/ ۰۱/ ۱۳۹۰
هیأت وزیران- ۴۶۵۵۷/ ۶۵۱۸۸
۱۳۹۰/۰۳/۲۸- جزء ۵ بند (الف)، بند (د)، جزء ۳ بند (ز)، جزء‌های ۷، ۸، ۹ بند (ی) نسخ می‌ شود. –
۳۳۶- اجرای طرح‌های حمایت از اشتغال زنان سرپرست خانوار و توانمندسازی بانوان در استان کرمانشاه- ۱۸/ ۰۱/ ۱۳۹۰
هیأت وزیران- ۴۸۰۷۲/ ۴۶۵۵۷
۱۳۹۰/۰۳/۰۳- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۳۳۷- اجرای طرحهای تشکیلات سازمانی و اداری و صدور مجوز های استخدامی در استان کرمانشاه- ۱۸/ ۰۱/ ۱۳۹۰
هیأت وزیران- ۴۸۱۰۳/ ۴۶۵۵۷
۱۳۹۰/۰۳/۰۳- ردیف ۵ جدول پروژه های ایجاد تشکیلات اداری، نسخ می‌ شود. –
۳۳۸- اجرای طرح‌های تعاونی در استان سیستان و بلوچستان- ۲۴/ ۰۱/ ۱۳۹۰
هیأت وزیران- ۲۷۴۳۷/ ۴۶۵۱۸
۱۳۹۰/۰۲/۱۰- بند ۳ نسخ می‌ شود. –
۳۳۹- اختصاص مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان سیستان و بلوچستان- ۲۴/ ۰۱/ ۱۳۹۰
هیأت وزیران- ۴۶۵۱۸/ ۲۷۵۱۶
۱۳۹۰/۰۲/۱۱- جزء ۵ بند (الف)، بند (د)، جزء ۳ بند (ز)، جزء‌های ۷، ۸، ۹ بند (ی) نسخ می‌ شود. –
۳۴۰- اختصاص مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌ها و امور فرهنگی استان کردستان- ۳۱/ ۰۱/ ۱۳۹۰
هیأت وزیران- ۳۳۲۶۵/ ۴۶۵۵۸
۱۳۹۰/۰۲/۱۸- جزء ۵ بند (الف)، بند (د)، جزء ۳ بند (ز)، جزء‌های ۷، ۸، ۹ بند (ی) نسخ می‌ شود. –
۳۴۱- آیین نامه تأمین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا- ۲۷ /۰۴/ ۱۳۹۰
وزیران عضو کارگروه مسکن- ۱۳۱۹۵۶ /ت ۴۷۰۹۸ک
۱۳۹۰/۰۷/۰۳
– بند (ج) و تبصره ماده ۱، ماده ۲ و تبصره ۱ آن، مواد ۱۲ و ۱۴ نسخ می‌ شوند. –
۳۴۲- موافقت با طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و تعیین وزیر کشور به عنوان نماینده دولت- ۱۳/ ۰۶/ ۱۳۹۰
هیأت وزیران- ۱۲۵۷۴۴/ ۴۷۱۸۴
۱۳۹۰/۰۶/۲۲- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۳۴۳- اجازه اعطای تسهیلات به منظور احداث یک‌صد و چهل هزار واحد مسکونی برای معلولین، جانبازان و زنان سرپرست خانوار از محل طرح مسکن مهر- ۱۳/ ۰۶/ ۱۳۹۰
هیأت وزیران- ۱۳۴۶۹۴/ ۴۶۴۵۴
۱۳۹۰/۰۷/۰۶- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۳۴۴- اجرای طرحهای گازرسانی و پالایشگاه در استان کرمانشاه- ۲۷/ ۰۷/ ۱۳۹۰
هیأت وزیران- ۱۹۲۳۱۲/ ۴۷۴۲۳
۱۳۹۰/۰۹/۳۰- ردیف ۵ جدول پیوست نسخ می‌ شود. –
۳۴۵- اجازه برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی رمز ایران، نانو ساختارها و بانوان برگزیده ادیان آسمانی- ۱۵/ ۱۲/ ۱۳۹۰
وزرای عضو کمیسیون فرهنگی هیأت دولت- ۱۳۵۵۸ /ت۴۷۸۵۳ک
۱۳۹۱/۰۱/۳۰- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۳۴۶- اجرای طرح‌های دانشگاهی در استان خراسان رضوی- ۲۶/ ۰۲/ ۱۳۹۱
هیأت وزیران- ۵۸۰۷۸/ ۴۸۱۳۰
۱۳۹۱/۰۳/۲۷- جزء (د) بند ۹ نسخ می‌ شود. –
۳۴۷- اجازه برگزاری جشنواره بین‌المللی تعاونی‌های برتر زنان مسلمان- ۲۲/ ۰۵/ ۱۳۹۱
هیأت وزیران- ۱۲۶۸۳۲ /ت۴۸۳۷۹هـ
۱۳۹۱/۰۶/۲۸- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۳۴۸- آیین نامه تأمین مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا- ۱۶/ ۰۷/ ۱۳۹۱
وزیران عضو کارگروه مسکن- ۱۶۶۵۴۰ /ت۴۸۵۲۳ک
۱۳۹۱/۰۸/۲۴- بند (ج) ماده ۱، تبصره ۲ ماه ۲، مواد ۱۲ و ۱۴ نسخ می‌ شوند. –
۳۴۹- اجرای طرح‌های مربوط به مسکن و مجتمع توانبخشی و فرهنگی (ورزشی) در استان خراسان شمالی- ۲۶/ ۰۷/ ۱۳۹۱
هیأت وزیران- ۱۷۹۳۶/ ۴۸۶۳۴
۱۳۹۱/۰۹/۱۳- بند ۱ نسخ می‌ شود. –
۳۵۰- اجرای طرح‌های حمایت از محرومین در استان خراسان شمالی- ۲۶/ ۰۷/ ۱۳۹۱
هیأت‌ وزیران- ۱۷۹۳۵۱/ ۴۸۶۳۴
۱۳۹۱/۰۹/۱۳- بندهای ۱۷ و ۱۹ نسخ می‌ شود. –
۳۵۱- کسر مبلغ سی و سه هزار و یک صد و هفده میلیارد وچهارصد و سی و نه میلیون ریال از اعتبارات مصوب دستگاه‌های اجرایی ملی، استانی، ردیف‌های متفرقه و تملک دارایی‌های مالی- ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۹۱
هیأت‌ وزیران- ۲۰۴۴۳۸ /ت۴۸۴۷۳هـ
۱۳۹۱/۱۰/۱۸- ردیف‌های ۷، ۲۳۶، ۸۰۵ و ۱۰۴۵ جدول پیوست نسخ می‌ شود. –
۳۵۲- اختصاص مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال به منظور کمک به زندانیان بدهکار در جرایم غیرعمدی و غیرکلاهبرداری به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند- ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۹۱
هیأت وزیران- ۲۱۲۷۸۱ /ت ۴۸۹۱۵ هـ
۱۳۹۱/۱۲/۱۶- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۳۵۳- اختصاص مبالغی به منظور اجرای طرح‌های مربوط به دستگاه‌های ذی‌ربط در استان سمنان- ۲۲/ ۰۱/ ۱۳۹۲
هیأت‌ وزیران- ۳۰۵۰۰/ ۴۹۰۸۵
۱۳۹۲/۰۲/۱۵- بند (د) نسخ می‌ شود. –
۳۵۴- اجازه اشتغال به کار (۱۰) نفر افراد بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی- ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک- ۱۸۶۸۷۹ /ت۵۰۱۲۰ک
۱۳۹۲/۱۲/۱۹- ردیف ۷ جدول پیوست نسخ می‌ شود. –
۳۵۵- اجازه اشتغال به کار ده (۱۰) نفر افراد بازنشسته در دستگاه های اجرایی- ۲۴/ ۰۹/ ۱۳۹۲
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک- ۱۶۳۲۵۴ /ت۴۹۹۷۶ک
۱۳۹۲/۱۰/۲۳- ردیف ۷ جدول پیوست نسخ می‌ شود. –
۳۵۶- اجازه اشتغال به کار شش (۶) نفر افراد بازنشسته در دستگاههای اجرایی- ۰۶/ ۱۱/ ۱۳۹۲
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک- ۱۷۳۵۱۴ /ت۵۰۰۴۹ک
۱۳۹۲/۱۱/۱۹- ردیف ۵ جدول پیوست نسخ می‌ شود. –
۳۵۷- تأمین اعتبار و اختصاص مبالغی به منظور اجرای برنامه‌های تحول نظام سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- ۱۰/ ۰۲/ ۱۳۹۳
هیأت وزیران- ۱۹۵۸۴ /ت۵۰۵۲۹هـ
۱۳۹۳/۰۲/۲۷- بند ۴ نسخ می‌ شود. –
۳۵۸- اجازه اشتغال به کار (۲۴) نفر افراد بازنشسته در دستگاه‌های ذی ربط- ۰۲/ ۰۹ /۱۳۹۳
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک- ۱۱۰۷۴۴ /ت۵۱۰۹۰ک
۱۳۹۳/۰۹/۲۳- ردیف ۴ جدول پیوست نسخ می‌ شود. –
۳۵۹- واگذاری حق بهره‌برداری از ساختمان مهمان‌سرای سازمان جهاد کشاورزی استان یزد واقع در بخش (۳) تهران از شورای فرهنگی اجتماعی زنان به وزارت جهاد کشاورزی- ۱۵/ ۰۹/ ۱۳۹۳
کمیسیون لوایح هیات دولت- ۱۲۰۶۶۷ /ت۴۸۳۹۰ک
۱۳۹۳/۱۰/۱۴- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۳۶۰- اضافه شدن وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده به ترکیب اعضای شورای عالی سلامت و امنیت غذایی- ۲۶/ ۱۱ /۱۳۹۳
هیأت وزیران- ۱۴۷۰۱۲ /ت۵۱۵۰۷هـ
۱۳۹۳/۱۲/۰۴- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۳۶۱- اختصاص مبلغ یکصد و نود و پنج میلیارد و ششصد و سه میلیون ریال برای بازسازی تاسیسات زیربنایی خسارت دیده از سیل و طوفان و تامین سود و کارمزد تسهیلات پرداخت شده به گلخانه داران خسارت دیده ناشی از خشکسالی، طوفان و ریزگردها به استانداری سیستان و بلوچستان- ۰۷/ ۰۴/ ۱۳۹۴
هیأت وزیران- ۴۶۴۷۳ /ت۵۲۰۳۹هـ
۱۳۹۴/۰۴/۱۴- ردیف ۲ جدول بند ۱ نسخ می‌ شود. –
۳۶۲- اشتغال به کار دو نفر افراد بازنشسته در وزارت کشور و معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور- ۱۵/ ۰۹/ ۱۳۹۴
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک- ۱۳۲۵۷۷ /ت۵۲۶۵۸ک
۱۳۹۴/۱۰/۱۲- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۳۶۳- اجازه برگزاری گردهمایی بین‌المللی سیاست‌گذاری اجتماعی و خانواده به معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده- ۰۷/ ۰۳/ ۱۳۹۶
وزرای عضو کمیسیون فرهنگی هیأت دولت- ۳۴۸۶۰ /ت۵۴۳۷۳هـ
۱۳۹۶/۰۳/۲۷- کل مصوبه نسخ می‌ شود. –
۳۶۴- تصویب‌نامه در خصوص اجازه برگزاری گردهمایی بین‌المللی زنان، صلح و امنیت پایدار توسط معاونت رییس‌ جمهور در امور زنان و خانواده- ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۹۶
هیأت وزیران- ۱۶۲۶۷۱ /ت۵۵۱۴۴هـ
۱۳۹۶/۱۲/۱۹- کل مصوبه نسخ می‌ شود.

پیوست ۲)- مصوبات معتبر

۱- آیین نامه استملاک اتباع بیگانه در ایران- ۱۰/ ۰۵/ ۱۳۲۸
هیأت وزیران- ۷۱۸۱/ ۵۷۶
۱۳۲۸/۰۵/۱۲- بندهای (ج) و (ط) ماده ۱ –
۲- آیین ‌نامه باشگاه‌های ورزشی ایران- ۰۸/ ۰۶/ ۱۳۲۹
هیأت وزیران- ۶۹۱- ۳۱۶/ ۷
۱۳۲۹/۰۶/۰۹- تبصره‌ ۲ ماده ۲۱ –
۳- آیین نامه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیر ایرانی- ۰۶/ ۰۷/ ۱۳۴۵
هیأت وزیران- ۵۰۹۹۰/ ۸۳۰
۱۳۴۵/۱۲/۰۶- کل مصوبه –
۴- الحاق یک تبصره به بند ۳ ماده ۳ آئین نامه زناشوئی- ۲۰/ ۰۴/ ۱۳۴۹
هیأت وزیران- ۵۵۸۴
۱۳۴۹/۰۴/۲۰- کل مصوبه –
۵- آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی- ۲۰/ ۰۷/ ۱۳۵۳
هیأت وزیران- ۴۵۶۱/ ۹۰۷
۱۳۵۳/۰۷/۲۱- ماده ۳ و ماده ۵ و تبصره آن –
۶- آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی مصوّب ۲۴/ ۰۹/ ۱۳۵۸- ۱۶/ ۰۷/ ۱۳۵۹
هیأت وزیران- ۱۸۰۳۲
۱۳۵۹/۰۷/۲۳- تبصره ماده ۲ –
۷- آیین ‌نامه استخدامی مستخدمین شرکت‌ خدمات هوایی کشور ‌آسمان- ۰۹/ ۰۶/ ۱۳۶۲
هیأت وزیران- ۳۰۳۲۲
۱۳۶۲/۰۶/۲۰- ماده ۲۸ –
۸- ‌اصلاح آیین‌ نامه شماره ۷۶۳۵۸ مورخ ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۶۳- ۰۸/ ۰۳/ ۱۳۶۴
هیأت وزیران- ۷۴۷۶
۱۳۶۴/۰۳/۱۰- بند ۹ (موضوع الحاق تبصره به ماده ۱۴ مصوبه اصلی) –
۹- آیین نامه اجرایی قانون نحوه استفاده از خانه‌ های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران- ۰۸/ ۰۴/ ۱۳۶۵
هیأت وزیران- ۵۵۸۰
۱۳۶۵/۰۴/۰۸- ماده ۲۴ –
۱۰- آیین‌ نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌ هایی که استفاده آنها در ملاءعام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه‌ دار می‌ کند- ۲۰/ ۰۳/ ۱۳۶۸
هیأت وزیران- ۳۳۵۰۴ /ت۲۳۹
۱۳۶۸/۰۴/۰۶- بند ۸ ماده ۱ –
۱۱- تصویب نامه راجع به اصلاح آیین نامه مرخصی ها- ۰۵/ ۰۹/ ۱۳۶۸
هیأت وزیران- ۸۰۸۶۶ /ت۸۵۹
۱۳۶۸/۱۱/۰۴- بند ۱ مصوبه (موضوع الحاق تبصره به ماده ۲ مصوبه اصلی) –
۱۲- آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار در ارتباط با ورزش کارگران- ۲۳/ ۰۴/ ۱۳۷۰
هیأت وزیران- ۴۲۸۷۴ /ت۲۳۶هـ
۱۳۷۰/۰۶/۱۱- تبصره ۲ ماده ۲، بند ۹ ماده ۳، تبصره ۴ ماده ۵، بند ۹ ماده ۸ –
۱۳- آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه‌های سازمانی بوده و شهید، جانباز و اسیر و مفقودالاثر شده‌اند- ۳۰/ ۰۱/ ۱۳۷۱
هیأت وزیران- ۱۸۹۳ /ت۴۸هـ
۱۳۷۱/۰۲/۱۵- بند (۲) و تبصره ماده ۲
ماده ۶ –
۱۴- آیین نامه اجرایی چگونگی تشخیص نیاز مددجویان و مصرف اعتبار برنامه کارآموزی و باز پروری اجتماعی سازمان بهزیستی کشور- ۰۶/ ۰۲/ ۱۳۷۱
هیأت وزیران- ۶۰۶۱۵ /ت۸۵ هـ ۱۳۷۱/۰۳/۰۳- ماده ۱ و بند (ب) ماده ۴ –
۱۵- آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی- ۱۳/ ۰۶/ ۱۳۷۳
هیأت وزیران- ۹۸۶۶ /ت۲۴۵هـ
۱۳۷۳/۰۷/۰۲- مواد ۱۴ و ۱۶ و تبصره‌های آن –
۱۶- آیین ‌نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند موضوع تبصره یک ماده ۱۴ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور- ۱۱/ ۰۵/ ۱۳۷۴
هیأت وزیران- ۲۴۴۰۱ /ت۱۵۲۱۰هـ
۱۳۷۴/۰۵/۱۷- بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ث) ماده ۱، ماده ۴ –
۱۷- اقدامات اجرایی به منظور بهره‌ مندی زنان آزاد شده از زندان از حمایت‌ های موضوع قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست و آیین نامه اجرایی آن- ۲۲/ ۰۵/ ۱۳۷۴
هیأت وزیران- ۲۷۳۵۷ /ت۱۲۵۹۱هـ
۱۳۷۴/۰۶/۰۶- کل مصوبه –
۱۸- تصویبنامه در خصوص معذوریت وضع حمل بانوان- ۱۲/ ۰۶/ ۱۳۷۴- ۸۰۶۴ /ت۱۴۶۵۲هـ
۱۳۷۴/۰۷/۰۱- کل مصوبه با حذف عبارت «برای هر بار وضع حمل تا سه فرزند، سه ماه معذوریت و برای فرزند چهارم به بعد دو ماه معذوریت و برای وضع حمل دو قلو چهار ماه و» معتبر است. –
۱۹- اصلاح آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد (۴۷)، (۴۸) و(۴۹) قانون استخدام کشوری- ۱۶/ ۰۳/ ۱۳۷۵
هیأت وزیران- ۲۳۵۵۳ /ت۱۵۸۸۸هـ
۱۳۷۵/۰۳/۲۰- بند ۱ (موضوع اصلاح ماده ۱۹ مصوبه اصلی) –
۲۰- آیین نامه اجرایی قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان- ۲۵/ ۰۶/ ۱۳۷۵
هیأت وزیران- ۶۸۰۷ /ت۱۶۷۹۲هـ
۱۳۷۵/۰۶/۲۶- مواد ۵ و ۹ –
۲۱- آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی- ۲۱/ ۰۹/ ۱۳۷۵
هیأت وزیران- ۸۴۰۹ /ت۱۶۹۰۰هـ ۱۳۷۵/۰۹/۲۷- کل مصوبه به جز ماده ۳ آن- معتبر با اصلاحات بعدی
و نیز اعتبار ماده ۴ مصوبه با لحاظ افزایش سن مندرج در آن تا ۲۴ ماهگی می‌ باشد
۲۲- آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی- ۱۳/ ۰۲/ ۱۳۷۷
هیأت وزیران- ۱۰۱۷۳۷ /ت۱۹۰۰۸هـ
۱۳۷۷/۰۲/۱۵- کل مصوبه –
۲۳- انتخاب رییس مرکز امور مشارکت زنان به عنوان عضو کمیسیون‌ های امور اجتماعی و فرهنگی هیأت دولت- ۱۱/ ۰۶/ ۱۳۷۷
هیأت وزیران- ۳۳۱۸۰ /ت۲۰۱۱۲ هـ
۱۳۷۷/۰۶/۱۶- کل مصوبه- این مصوبه بالحاظ اصلاحات بعدی ماده۶ آئین‌ نامه داخلی هیات دولت مصوب ۰۸/ ۰۹/ ۱۳۶۸، معتبر است.
۲۴- آیین‌ نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری با اصلاحات بعدی- ۰۵/ ۱۲/ ۱۳۷۷
هیأت وزیران- ۸۱۸۱۷ /ت ۱۷۹۸۵هـ
۱۳۷۷/۱۲/۲۶- تبصره ۱ ماده ۱۰، ماده ۱۲ و تبصره‌های آن و مواد ۱۳ و ۱۹ و تبصره‌های آنها- این آیین‌ نامه با لحاظ اصلاحات بعدی آن معتبر است.
۲۵- آیین ‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته- ۳۰/ ۰۴/ ۱۳۷۸
هیأت وزیران- ۷۶۶۱ /ت ۱۹۱۹۲هـ
۱۳۷۸/۰۶/۱۷- بندهای (الف) و (پ)‌ ماده ۴۲ –
۲۶- آیین‌ نامه شرایط متقاضیان اجاره واحدهای استیجاری- ۲۸/ ۰۷/ ۱۳۷۸
هیأت وزیران- ۱۷۹۲۸ /ت ۲۰۸۹۸هـ
۱۳۷۸/۰۸/۰۲- بند ۳ و تبصره ۴ ماده ۱، ماده ۲ –
۲۷- تصویب‌ نامه در خصوص الحاق تبصره (۲) به ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوّب ۱۲/ ۳/ ۱۳۵۲- ۱۶/۰۶/ ۱۳۷۹
هیأت وزیران- ۲۶۲۲۸ /ت۲۰۳۶۰هـ
۱۳۷۹/۰۶/۲۲- کل مصوبه –
۲۸- تعیین ضوابطی به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی و استفاده از ارز توسط آنان- ۲۷/ ۰۹/ ۱۳۷۹
هیأت وزیران- ۴۴۳۲۷ /ت۲۰۷۹۰هـ
۱۳۷۹/۱۰/۰۴- بندهای ۴ و ۵ تبصره ۵- تبصره ۵ با لحاظ اصلاح بعدی (۰۳/ ۰۷/ ۱۳۸۷) آن معتبر است.
۲۹- آیین ‌نامه استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران- ۰۵/ ۱۱/ ۱۳۷۹
هیأت وزیران- ۵۰۰۹۳ /ت۲۴۰۶۴هـ
۱۳۷۹/۱۱/۱۶- بند (غ) ماده ۱، مواد ۹۱ تا ۹۴، ۹۷، ۱۱۷ و تبصره‌های آن و مواد ۱۱۹ و ۱۲۳ و تبصره‌های آن- این مصوبه با لحاظ اصلاحات بعدی آن معتبر است.
لازم به ذکر است با توجه به حذف ۳ ماده (مواد ۱۷، ۱۸ و ۲۰) کسر سه شماره از شماره مواد این آیین‌ نامه به موجب «اصلاح آیین‌ نامه استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران» مصوب ۱۳۸۴/۰۲/۲۵، شماره اعلامی در این ردیف شماره‌های پس از اصلاح صورت گرفته می‌ باشند.
۳۰- آیین ‌نامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس- ۱۴/ ۰۶/ ۱۳۸۰
هیأت وزیران- ۲۸۶۳۴ /ت۲۳۸۸۸هـ
۱۳۸۰/۰۸/۲۰- جزء (ج) ماده۴، ماده۶، مواد ۱۰ و ۱۱ و تبصره آن، تبصره ماده۱۲، تبصره ماده۱۳ –
۳۱- آیین نامه مربوط به تعیین مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجی در مرزهای کشور- ۰۳/ ۰۷/ ۱۳۸۰
وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه- ۴۶۱۴۴ /ت ۲۲۵۳۸ک
۱۳۸۰/۱۰/۱۱- ماده ۶ –
۳۲- آیین‌ نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر- ۱۶/ ۰۴/ ۱۳۸۱
هیأت وزیران- ۱۸۴۶۷ /ت ۲۶۷۳۵ هـ
۱۳۸۱/۰۴/۲۴- بند ۳ جزء (ب) ماده ۶۷- لازم به ذکر است به موجب بند ۱ مصوبه «اصلاح آیین‌ نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک» مصوب ۱۵/ ۰۶/ ۱۳۸۵، واژه (شهرک) در عنوان و مواد این آیین‌ نامه حذف شده است.
۳۳- آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی رو‌ستا و بخش- ۱۶/ ۰۴/ ۱۳۸۱
هیأت وزیران- ۱۸۴۶۸ /ت ۲۶۷۳۵هـ
۱۳۸۱/۰۴/۲۴- بند ۳ جزء (ب) ماده ۶۸ –
۳۴- آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی رو‌ستا و بخش- ۱۶/ ۰۴/ ۱۳۸۱
هیأت وزیران- ۱۸۴۶۸ /ت ۲۶۷۳۵هـ
۱۳۸۱/۰۴/۲۴- بند ۴ ماده ۳۵- این ماده با لحاظ اصلاح بعدی آن معتبر است.
۳۵- تصویب‌ نامه راجع به اهداف کلان بلندمدت، راهبردهای کلان، اقدامات میان مدت و کوتاه مدت و تشکیلات اجرایی مربوط در استان سیستان و بلوچستان- ۲۳/ ۰۴/ ۱۳۸۱
هیأت وزیران- ۱۶۵۳۲ /ت ۲۶۷۹۰هـ
۱۳۸۱/۰۵/۰۶- جزء ۷ بند (الف)، جزء ۹ بند (ب)، جزءهای ۶ و۱۱ بند (د) –
۳۶- اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی- ۲۴/ ۰۶/ ۱۳۸۱
هیأت وزیران- ۳۶۲۱۸ /ت۲۵۸۵۶هـ
۱۳۸۱/۰۷/۲۸- کل مصوبه (با لحاظ اصلاح مدت مرخصی زایمان) –
۳۷- اجازه واگذاری فعالیت‌های مربوط به کانون‌های فرهنگی بانوان به تشکل‌های غیردولتی، وزارت کشور- ۲۰/ ۰۱/ ۱۳۸۲
هیأت وزیران- ۱۸۴۱ /ت۲۸۴۵۹هـ
۱۳۸۲/۰۲/۰۱- کل مصوبه –
۳۸- آیین‌ نامه ایجاد تسهیلات برای تأمین مسکن کارکنان دولت- ۳۱/ ۰۲/ ۱۳۸۲
هیأت وزیران- ۱۱۴۹۷ /ت ۲۷۱۲۲هـ
۱۳۸۲/۰۳/۰۷- تبصره ۲ ماده ۶ –
۳۹- تصویب‌نامه راجع به ساماندهی امور ایرانیان خارج از کشور- ۱۸/ ۰۸/ ۱۳۸۲
هیأت وزیران- ۲۲۳۵۵ /ت۲۸۷۹۸ هـ
۱۳۸۲/۰۹/۰۴- بند ۱ –
۴۰- اصلاح مواد (۵) و (۶) آیین‎ نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی- ۰۹/ ۱۰/ ۱۳۸۳
هیأت وزیران- ۳۷۸۹۲ /ت۳۰۰۷۶هـ
۱۳۸۳/۱۰/۲۰- کل مصوبه –
۴۱- آیین ‌نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر- ۰۴/ ۱۱/ ۱۳۸۳
هیأت وزیران- ۶۵۸۴۶ /ت ۳۲۱۸۰هـ
۱۳۸۳/۱۱/۱۲- تبصره الحاقی ماده ۲ –
۴۲- آیین ‌نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور- ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۸۳
هیأت وزیران- ۵۴۰۱۶ /ت۳۱۱۹۷هـ
۱۳۸۳/۱۲/۲۴- ماده ۷ –
۴۳- تعیین راهبردها و راهکارها و چگونگی تحقق اجرای سیاست یکپارچه و هماهنگ برنامه ساماندهی امور جوانان (برنامه جامع ملی ساماندهی امور جوانان)- ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۸۳
هیأت وزیران- ۶۵۰۱۰ /ت۳۱۲۰۱هـ
۱۳۸۳/۱۲/۲۶- جزء (ز) بند ۹ –
۴۴- آیین‌ نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی- ۲۲/ ۰۳/ ۱۳۸۴
هیأت وزیران- ۲۰۸۶۷ /ت ۳۲۳۴۳هـ
۱۳۸۴/۰۴/۰۸- بند (ب) ماده ۳ –
۴۵- آیین نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده (۵) قانون ثبت احوال ـ مصوّب ۱۳۶۳ ـ- ۲۰/ ۰۱/ ۱۳۸۵
هیأت وزیران- ۱۳۳۱۵ /ت ۳۳۱۱۸هـ
۱۳۸۵/۰۲/۱۳- ماده ۲ –
۴۶- آیین نامه اردوهای هجرت (۳)- ۲۴/ ۰۳/ ۱۳۸۵
هیأت وزیران- ۳۱۵۶۷ /ت۳۵۳۱۳هـ
۱۳۸۵/۰۳/۲۹- ماده ۲ –
۴۷- آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد- ۰۸/ ۰۵/ ۱۳۸۵
هیأت وزیران- ۵۶۵۰۸ /ت۳۲۸۶۵هـ
۱۳۸۵/۰۵/۱۸- تبصره ماده ۳۲ و ماده ۳۴ و تبصره آن و ماده ۳۵ و تبصره آن –
۴۸- اجازه اختصاص بیست و پنج صدم درصد از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی استانی به پروژه‌های مورد نظر کارگروه امور بانوان استان‌ها- ۱۴/ ۰۸/ ۱۳۸۵
هیأت وزیران- ۱۰۹۴۰۵/ ۳۶۰۲۲
۱۳۸۵/۰۹/۰۶- کل مصوبه- به موجب ماده ۱۱ «آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان» مصوب ۰۵/ ۰۳/ ۱۳۹۸ و تشکیل کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده، این کارگروه جایگزین «کارگروه امور بانوان استان ها» مندرج در این مصوبه شده است.
۴۹- تصویب نامه راجع به اعطای مرخصی زایمان و مرخصی شیردهی- ۱۲/ ۰۹/ ۱۳۸۵
هیأت وزیران- ۱۱۸۳۳۷ /ت۳۵۰۰۰هـ
۱۳۸۵/۰۹/۲۱- کل مصوبه –
۵۰- آیین نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱- مصوب ۱۳۸۰- – ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۸۵
هیأت وزیران- ۱۵۳۶۵ /ت۳۶۰۰۵هـ
۱۳۸۶/۰۲/۰۵- جزء (د) بند ۱ ماده ۱۲ –
۵۱- دستورالعمل تأسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها- ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۸۶
هیأت وزیران- ۲۱۱۸۵۳ /ت۳۹۳۹۸هـ
۱۳۸۶/۱۲/۲۶- جزءهای (الف) و (ب) تعریف (ذی‌ نفع واحد) در ماده ۱ و ماده ۲۷ –
۵۲- آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس- ۱۲/ ۰۳/ ۱۳۸۷
وزیران عضو کمیسیون فرهنگی- ۵۲۹۲۹ /ت۳۷۵۲۶ک
۱۳۸۷/۰۴/۱۱- جزء ۹ بند (ج) ماده ۷ ، جزء های ۲ و ۳ بند (د) ماده ۷ –
۵۳- موظف شدن دستگاه‌های اجرایی نسبت به استخدام رسمی فرزندان شهدا و خانم¬های سرپرست خانوار و فرزندان افراد شاغل در دستگاه¬های اجرایی که در حین انجام وظیفه دچار سانحه منجر به فوت می‌شوند به جای آنان- ۰۴/ ۰۶/ ۱۳۸۸
هیأت وزیران- ۱۳۱۱۰۰/ ۴۳۳۴۶
۱۳۸۸/۰۷/۰۱- کل مصوبه –
۵۴- آیین نامه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت- ۲۰/ ۰۷/ ۱۳۸۸
وزیران عضو کمیسیون فرهنگی- ۱۰۵۱۱۵ /ت۳۶۶۸۰ک
۱۳۸۹/۰۵/۱۳- ماده ۶- لازم به ذکر است تبصره ماده ۶ به موجب مصوبه «اصلاح آیین نامه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت» مصوب ۰۱/ ۱۲/ ۱۳۸۹، نسخ صریح شده است
۵۵- بهره‌مند گردیدن جانبازان شاغل و همسران شاغل جانبازانی که مسؤولیت مراقبت و پرستاری از همسران خود را عهده‌دار هستند از مزایای مواد (۹) و (۱۱) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و آیین نامه اجرایی ذی‌ ربط- ۰۳/ ۰۸/ ۱۳۸۸
هیأت وزیران
– ۱۵۴۳۶۵/ ۴۳۵۹۱
۱۳۸۸/۰۸/۰۴- کل مصوبه –
۵۶- قرار گرفتن معادل سه برابر سهم واریزی تشکل‌های غیردولتی در صندوق مهر امام‌رضا(ع) و هزینه نمودن آن برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار- ۰۸/ ۰۸/ ۱۳۸۸
هیأت وزیران- ۱۸۱۱۷۴/ ۴۳۶۴۷
۱۳۸۸/۰۹/۱۴- کل مصوبه- این مصوبه بالحاظ جایگزینی «صندوق کارآفرینی امید» به جای «صندوق مهر امام رضا علیه‌السلام» معتبر است.
۵۷- آیین نامه نحوه پرداخت یارانه در حوزه نشر و مطبوعات- ۱۳/ ۰۸/ ۱۳۸۸
هیات وزیران- ۱۶۴۴۵۰ /ت۳۸۵۵۶هـ
۱۳۸۸/۰۸/۱۸- بند (ب) ماده ۹ و ماده ۱۱ –
۵۸- آیین نامه تأمین مسکن معلولین- ۰۲/ ۱۲/ ۱۳۸۸
هیأت وزیران
– ۲۵۵۷۵۶/ت۴۴۱۶۹ هـ
۱۳۸۸/۱۲/۲۲- تبصره الحاقی ماده ۱ –
۵۹- آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها- ۳۱/ ۰۱/ ۱۳۸۹
هیأت وزیران- ۲۸۶۱۰/ ۴۴۵۲۰
۱۳۸۹/۰۲/۱۱- جزءهای (۴ و ۶) بند (ج) ماده ۱۱ –
۶۰- الحاق یک تبصره به ماده (۲) آیین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر- ۱۴/ ۰۶/ ۱۳۸۹
هیأت وزیران- ۱۶۸۴۶۷ /ت۴۵۲۴۸هـ
۱۳۸۹/۰۷/۲۸- کل مصوبه –
۶۱- اضافه شدن متنی به عنوان تبصره به ماده (۱) آیین‌نامه تأمین مسکن معلولین- ۰۲/ ۰۸/ ۱۳۸۹
هیأت وزیران
– ۱۷۶۴۶۴ /ت۴۵۵۴۷هـ
۱۳۸۹/۰۸/۰۸- کل مصوبه –
۶۲- تعمیم پوشش بیمه‌ای به (۲۰) قلم داروی تشخیصی و درمانی مورد استفاده در بخش‌های سرپایی و خدمات تعویض مفاصل و سی مورد اعمال جراحی شایع- ۳۰/ ۰۸/ ۱۳۸۹
هیأت وزیران- ۲۰۴۵۷۸ /ت۴۵۳۳۹هـ
۱۳۸۹/۰۹/۱۴- ردیف ۱۸ تا ۲۲ جدول شماره ۳ –
۶۳- اجازه امضای موقت موافقت‌نامه انتقال محکومین به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و منطقه ویژه اداری هنگ کنگ جمهوری خلق چین به وزارت دادگستری- ۰۴/ ۱۰/ ۱۳۹۰
هیأت وزیران- ۲۰۵۹۱۸/ ۴۷۶۱۲
۱۳۹۰/۱۰/۱۸- بند ۵ ماده ۱۰ پیوست –
۶۴- تشکیل کارگروه ملی نظارت بر اجرای استانداردهای بین‌ المللی کار- ۰۹/ ۱۱/ ۱۳۹۰
هیأت وزیران- ۱۰۲۴۹/ ۴۵۵۰۶
۱۳۹۱/۰۱/۲۶- جزء (ح) بند ۱ –
۶۵- نقشه تحول نظام سلامت و دستورالعمل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری- ۱۶/ ۰۱/ ۱۳۹۱
هیأت وزیران- ۱۰۳۶۲ /ت۴۷۹۷۱هـ
۱۳۹۱/۰۱/۲۶- مبحث ۲۵ فصل دوم ضمیمه شماره ۱ –
۶۶- اجازه واگذاری مسکن مهر به متقاضیان دارای مشکلات خاص از قبیل زنان بی‌سرپرست و بیماران خاص- ۲۰/ ۰۱/ ۱۳۹۱
نمایندگان ویژه رییس جمهور- ۶۷۵۷ /ت۴۷۸۴۸ن
۱۳۹۱/۰۱/۲۰- بند ۱ –
۶۷- آیین‌ نامه اجرایی مواد ۴۴، ۴۴ مکرر و ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی- ۰۲/ ۰۴/ ۱۳۹۱
وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت- ۱۰۴۶۱۷ /ت ۴۸۱۰۳هـ
۱۳۹۲/۰۵/۱۰- بندهای (د، ذ، ز) ماده ۱، بندهای (ب، پ، ج، چ، ح، خ، ذ، ز، ژ) ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۷ –
۶۸- آیین نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره- ۲۳/ ۰۷/ ۱۳۹۱
هیأت وزیران- ۱۶۶۴۹۶ /ت۴۷۶۷۵هـ
۱۳۹۱/۰۳/۲۲- کل مصوبه –
۶۹- تعیین برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده موضوع ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- ۱۸/ ۰۱/ ۱۳۹۲
هیأت وزیران- ۶۷۶۸۲ /ت ۴۸۵۲۷هـ
۱۳۹۲/۰۳/۲۲- کل مصوبه –
۷۰- اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری- ۰۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲
هیأت وزیران- ۵۵۳۰۲ /ت۴۸۹۰۳هـ
۱۳۹۲/۰۳/۰۷- بندهای ۴ و ۵ (موضوع اصلاح مواد ۱۲ و ۱۳) –
۷۱- آیین نامه ارائه خدمات فوریت‌های اجتماعی- ۱۲/ ۰۳/ ۱۳۹۲
هیأت وزیران- ۸۴۶۰۲ /ت۴۸۰۵۵هـ
۱۳۹۲/۰۴/۱۰- بند (ث) ماده ۱ –
۷۲- اجازه انجام مذاکره و امضای موقت موافقت‌ نامه معاضدت قضایی در امور کیفری و مدنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به وزارت دادگستری- ۰۹/ ۰۴/ ۱۳۹۲
هیأت وزیران- ۹۱۱۳۴/ ۴۹۳۵۴
۱۳۹۲/۰۴/۱۹- مواد ۱۷ و ۱۸ پیوست –
۷۳- مدت مرخصی زایمان زنان شاغل در بخش‌ های دولتی و غیردولتی- ۱۶ / ۰۴/ ۱۳۹۲
هیأت وزیران- ۹۲۰۹۱ /ت۴۶۵۲۷هـ
۱۳۹۲/۰۴/۱۹- کل مصوبه- معتبر با الحاقیه بعدی
۷۴- اصلاح ماده (۶) آیین نامه داخلی هیئت دولت- ۳۰/ ۰۵/ ۱۳۹۲
هیأت وزیران- ۱۱۱۹۴۷ /ت۴۹۵۰۶هـ
۱۳۹۲/۰۵/۳۰- متن مصوبه (بندهای ۲ و ۳ ماده ۶ اصلاحی) –
۷۵- اجازه انجام مذاکره و امضای موقت موافقت‌ نامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطان نشین عمان به وزارت دادگستری- ۱۳/ ۰۹/ ۱۳۹۲
هیأت وزیران- ۱۴۹۸۵۷/ ۴۹۷۷۸
۱۳۹۲/۰۹/۱۷- بند ۴ ماده ۱ پیوست –
۷۶- آیین‌نامه اجرایی گواهی‌نامه‌های متخصصان فنی هواپیمایی و مؤسسه‌های مربوط به تعلیم و تربیت متخصصان فنی هواپیمایی (غیر نظامی)- ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۹۲
هیأت وزیران- ۱۸۳۳۰۹ /ت۴۸۴۶۳هـ
۱۳۹۲/۱۲/۱۱- تبصره ۳ ماده ۱۱ –
۷۷- اتخاذ تصمیماتی برای ایجاد تحرک اقتصادی، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار- ۱۹/ ۰۵/ ۱۳۹۳
هیأت ‌وزیران- ۵۶۹۱۷ /ت۵۰۵۸۲هـ
۱۳۹۳/۰۵/۲۵- بند (۵) (موضوع اصلاح ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی – بند ۴ ماده ۳۵ اصلاحی) –
۷۸- تصویب‌ نامه در خصوص میزان سقف تسهیلات تأمین مسکن و ودیعه اسکان موقت ساکنین در بافت‌های فرسوده و سکونت‌ گاه‌های غیررسمی در کلان شهرها- ۲۳/ ۰۷/ ۱۳۹۳
هیأت وزیران- ۹۰۴۵۳ /ت۵۱۱۶۶هـ
۱۳۹۳/۰۸/۰۸- مقدمه و تبصره بند (۵) –
۷۹- آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی- ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۹۳
هیأت وزیران- ۱۳۰۶۷۱ /ت۴۸۴۳۶هـ
۱۳۹۳/۰۴/۱۱- تبصره ۲ ماده ۱۹ –
۸۰- تصویب‌ نامه در خصوص تعیین برنامه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی- ۱۹/ ۰۳/ ۱۳۹۴
وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی- ۱۱۲۱۰۲ /ت ۵۲۰۵۳ ک
۱۳۹۵/۰۹/۱۴- جزء ۹ بند (پ) بخش ۳ (مأموریتها) –
۸۱- آیین‌ نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌ سرپرست و بدسرپرست- ۱۴/ ۰۴/ ۱۳۹۴
هیأت وزیران- ۴۸۷۷۳ /ت۵۱۱۷۸هـ
۱۳۹۴/۰۴/۲۰- کل مصوبه –
۸۲- تصویب‌ نامه در خصوص سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان- ۱۴/ ۰۴/ ۱۳۹۴
هیأت وزیران- ۵۰۶۳۹ /ت ۴۹۱۸۵هـ
۱۳۲۴/۰۴/۲۳- جزء (ذ) بند ۲ پیوست –
۸۳- آیین‌ نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌ سرپرست و بدسرپرست- ۱۴/ ۰۴/ ۱۳۹۴
هیأت وزیران- ۴۹۶۷۷ /ت۵۱۱۹۴ هـ
۱۳۹۴/۰۴/۲۱- کل مصوبه –
۸۴- اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران- ۰۱/ ۰۶/ ۱۳۹۴
هیأت وزیران- ۱۰۶۴۰۵ /ت ۴۹۴۵۸هـ
۱۳۹۴/۰۸/۱۴- تبصره ماده ۱ –
۸۵- آیین‌ نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)- ۰۴/ ۰۶/ ۱۳۹۴
هیأت وزیران- ۷۵۷۸۹ /ت۵۲۰۰۲هـ
۱۳۹۴/۰۶/۱۱- بند (الف) ماده ۱، تبصره ماده ۴، تبصره ماده ۹ –
۸۶- آیین‌ نامه اجرایی ماده (۶۷) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران- ۱۷/ ۰۸/ ۱۳۹۴
هیأت وزیران- ۱۱۱۳۵۷ /ت۵۰۵۵۷هـ
۱۳۹۴/۰۸/۲۵- بندهای (ب) و (پ) ماده ۱ –
۸۷- آیین ‌نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران- ۲۵/ ۰۱/ ۱۳۹۵
هیأت وزیران- ۸۲۴۶ /ت ۵۰۵۵۸ هـ
۱۳۹۵/۰۱/۲۹- بند (ب) ماده ۱ –
۸۸- آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی- ۱۳/ ۰۵/ ۱۳۹۵
هیأت ‌وزیران- ۵۸۱۱۷ /ت۵۲۴۲۲هـ
۱۳۹۵/۰۵/۱۷- بند (د) ماده ۹ –
۸۹- آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا- ۲۸/ ۰۶/ ۱۳۹۵
هیأت وزیران- ۷۸۲۶۶ /ت۵۳۲۸۷ هـ
۱۳۹۵/۰۶/۳۱- بند (پ) ماده ۱ –
۹۰- برنامه جامع ارتقای سطح سواد، دانش و مهارت در مناطق عشایری و طرح ویژه ارایه خدمات فرهنگی و مذهبی به جامعه عشایری و الزام دستگاه‌های اجرایی مربوط به اجرای وظایف و تکالیف مندرج در آنها- ۱۴/ ۰۹/ ۱۳۹۵
هیأت وزیران- ۱۲۳۸۷۱/ ۵۳۷۱۰
۱۳۹۵/۱۰/۰۷- جزء (ب) بند ۱ پیوست (ب)، جزء (ب) بند ۸ پیوست (ب) با موضوع (ب- طرح ویژه ارایه خدمات فرهنگی و مذهبی به جامعه عشایری) –
۹۱- آیین نامه اجرایی ماده (۵۸) مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی- ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۹۵
هیأت وزیران- ۱۵۰۸۹۵ /ت۵۲۳۱۶هـ
۱۳۹۵/۱۲/۰۱- بند (خ) ماده ۲ –
۹۲- آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران- ۲۰/ ۱۰/ ۱۳۹۶
هیأت وزیران- ۱۳۶۷۲۶ /ت۵۲۷۴۰هـ
۱۳۹۶/۱۰/۳۰- جزء ۱ بند (پ) ماده ۱ –
۹۳- تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن معاون اقتصادی رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به ترتیب به ترکیب کمیسیون های اقتصاد و لوایح هیأت دولت- ۱۲/ ۰۶/ ۱۳۹۶
هیأت‌ وزیران- ۷۳۴۹۳ /ت۵۴۶۲۴هـ
۱۳۹۶/۰۶/۱۵- کل مصوبه –
۹۴- اساسنامه صندوق کارآفرینی امید- ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۶
هیأت وزیران- ۱۶۹۵۴۲ /ت ۵۴۴۵۶هـ
۱۳۹۶/۱۲/۲۸- بند (ث) ماده ۶ –
۹۵- آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۷۲) قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- ۲۳/ ۰۲/ ۱۳۹۷
هیأت‌ وزیران- ۲۲۰۰۵ /ت۵۴۶۹۹هـ
۱۳۹۷/۰۲/۲۹- بند (چ) ماده ۱ –
۹۶- تصویب‌ نامه در خصوص الزام وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه اصلی تعیین اهداف کلان و خط‌ مشی‌ گذاری در زمینه ارتقای تندرستی و نشاط زنان و دختران از طریق ورزش- ۲۱/ ۰۶/ ۱۳۹۷
هیأت‌ وزیران- ۸۴۴۳۰ /ت۵۵۶۸۱هـ
۱۳۹۷/۰۶/۲۷- کل مصوبه –
۹۷- تصویب‌ نامه در خصوص اقدام وزارتخانه‌ های ورزش و جوانان، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین محتوا و اجرای برنامه‌ های آموزشی- ۲۱/ ۰۶/ ۱۳۹۷
هیأت‌ وزیران- ۸۴۴۴۰ /ت۵۵۶۸۱هـ
۱۳۹۷/۰۶/۲۷- کل مصوبه –
۹۸- تصویب‌ نامه در خصوص الزام وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه اصلی تعیین اهداف کلان و خط‌ مشی‌ گذاری در زمینه ارتقای تندرستی و نشاط زنان و دختران از طریق ورزش- ۲۱/ ۰۶/ ۱۳۹۷
هیأت‌ وزیران- ۸۴۴۳۰ /ت۵۵۶۸۱هـ
۱۳۹۷/۰۶/۲۷- کل مصوبه –
۹۹- آیین نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی- ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۹۷
هیأت‌ وزیران- ۱۵۹۰۰۳ /ت۵۵۴۵۷هـ
۱۳۹۷/۱۱/۲۹- جزء (۱) بند الف ماده ۷ –
۱۰۰- آیین‌ نامه اجرایی ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۹۷
هیأت‌ وزیران
– ۱۶۰۷۴۸/ت۵۵۰۵۳هـ
۱۳۹۷/۱۲/۰۲- کل مصوبه –
۱۰۱- تصویب‌ نامه در خصوص طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار- ۲۹/ ۰۲/ ۱۳۹۸
هیأت وزیران- ۲۵۰۷۰ /ت۵۵۴۵۶هـ
۱۳۹۸/۰۳/۰۱- کل مصوبه –
۱۰۲- تصویب‌نامه در خصوص اجرای اقدامات مربوط به سند ملی کار شایسته- ۲۹/ ۰۲/ ۱۳۹۸
هیأت وزیران- ۲۵۰۷۶ /ت۵۵۳۳۷هـ
۱۳۹۸/۰۳/۰۱- زیرجزء ۱ جزء (ب) و زیرجزء ۱ جزء (پ) بند ۲ –
۱۰۳- آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور- ۱۷/ ۰۹/ ۱۳۹۸
هیأت وزیران- ۱۲۳۲۶۶ /ت۵۵۷۸۶هـ
۱۳۹۸/۰۹/۲۶- بند ۳ ماده ۷، ماده ۹، بندهای ۱، ۶ و ۸ ماده ۱۰ –
۱۰۴- آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان- ۰۵/ ۰۳/ ۱۳۹۸
هیأت وزیران- ۲۹۰۱۸ /ت۵۴۴۸۷هـ
۱۳۹۸/۰۳/۱۲- بند (پ) ماده ۴، مواد ۱۰ و ۱۱ –
۱۰۵- اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳) قانون هوای پاک- ۲۳/ ۰۴/ ۱۳۹۸
هیأت وزیران- ۵۰۰۳۱ /ت۵۵۹۷۵هـ
۱۳۹۸/۰۴/۲۷- جزء ۴ بند (الف) مبحث ۱، بندهای (ت) و (ث) مبحث دوم –
۱۰۶- آیین نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی- ۲۶/ ۰۴/ ۱۳۹۸
هیأت وزیران- ۵۳۴۶۴ /ت۵۴۶۱۷هـ
۱۳۹۸/۰۵/۱۲- مواد ۲ و ۱۴ –
۱۰۷- آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۷۰ قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- ۲۷/ ۰۵/ ۱۳۹۸
هیأت وزیران- ۷۰۵۶۰ /ت۵۶۲۷۸هـ
۱۳۹۸/۰۶/۰۹- کل مصوبه –
۱۰۸- آیین نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون حمایت از حقوق معلولان- ۰۳/ ۰۹/ ۱۳۹۸
هیأت وزیران- ۱۱۳۷۸۹ /ت۵۶۲۶۳هـ
۱۳۹۸/۰۹/۰۹- بند ۵ ماده ۱ و ماده ۲، مواد ۳ و ۵ و تبصره های آنها –
۱۰۹- آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور- ۱۷/ ۰۹/ ۱۳۹۸
هیأت وزیران- ۱۲۳۲۶۶ /ت۵۵۷۸۶هـ
۱۳۹۸/۰۹/۲۶- ماده ۱۰ –
۱۱۰- پیش‌ بینی تأمین بودجه لازم در خصوص مناسب‌ سازی اماکن و فضاهای ورزشی جهت بهره‌برداری و حضور بانوان، خانواده‌ها و معلولان- ۲۰/ ۰۹/ ۱۳۹۸
هیأت وزیران- ۱۲۳۱۴۸/ ۵۷۲۲۵
۱۳۹۸/۰۹/۲۵- کل مصوبه –
۱۱۱- تصویب‌نامه در خصوص تعیین محورها و مؤلفه‌های شاخص‌های خانواده در ۱۰ محور و ۴۵ مؤلفه- ۱۴/ ۰۲/ ۱۳۹۹
هیأت وزیران- ۱۵۰۵۴ /ت۵۷۶۳۸هـ
۱۳۹۹/۰۲/۲۰- کل مصوبه –
۱۱۲- آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی- ۲۱/ ۰۲/ ۱۳۹۹
هیأت وزیران- ۲۴۹۵۷ /ت۵۷۶۲۴هـ
۱۳۹۹/۰۳/۱۳- کل مصوبه –
۱۱۳- آیین نامه اجرایی بند (خ) ماده (۸۷) قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- ۱۸/ ۰۴/ ۱۳۹۹
هیأت وزیران- ۴۲۶۹۶ /ت۵۵۴۱۷هـ
۱۳۹۹/۰۴/۲۳- بندهای ۲ و ۳ ماده ۱، مواد ۲ و ۳ و تبصره ۱ آن –
۱۱۴- تصویب‌ نامه در خصوص سند راهبردی توسعه گردشگری- ۲۹/ ۰۴/ ۱۳۹۹
هیات وزیران- ۶۶۶۳۴ /ت۵۵۲۹۳هـ
۱۳۹۹/۰۶/۱۶- بند (پ) شماره ۶ –
۱۱۵- آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه‌های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها- ۲۸/ ۰۸/ ۱۳۹۹
هیأت وزیران- ۹۸۷۰۴ /ت۵۴۳۵۷هـ
۱۳۹۹/۰۹/۰۲- بندهای ۵ و ۶ ماده ۳ و ماده ۶ –
۱۱۶- تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۴۰۰- ۲۳/ ۰۱/ ۱۴۰۰
هیأت وزیران- ۵۷۳۲ /ت۵۸۶۶۶هـ
۱۴۰۰/۰۱/۱۱- بند (ت) شماره ۲، ردیف ۱ و ۳-۱ بند (الف) شماره ۳، تبصره ۲ بند (ب) ردیف ۴ شماره ۳، ردیف‌ های ۲، ۳، ۴ تبصره۳ بند(ت) شماره ۳ –
۱۱۷- ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور- ۲۵/ ۰۱/ ۱۴۰۰
هیأت وزیران- ۱۰۶۷۴ /ت۵۸۶۸۰هـ
۱۴۰۰/۰۲/۰۴- تبصره ۲ ماده ۱۱ –
۱۱۸- تصویب‌ نامه در خصوص اضافه شدن یک تبصره به تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱ /ت۴۶۵۲۷هـ مورخ ۱۹/ ۴/ ۱۳۹۲ با موضوع مرخصی زایمان زنان شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی- ۲۲/ ۰۲/ ۱۴۰۰
هیات وزیران- ۱۹۷۲۶ /ت۵۸۶۱۳هـ
۱۴۰۰/۰۲/۲۶- کل مصوبه –

پیوست ۳)- مصوبات منسوخ صریح و باطل شده

۱- نظام‌ نامه استخدام کارکنان راه آهن و کشتی‌ رانی آذربایجان- ۰۶ /۰۲ /۱۳۰۹
هیات وزیران- ۱۰۱۵
۱۳ /۰۲ /۱۳۰۹- بند (الف) فقره ۷ ماده ۲ نسخ شده است.- به موجب ماده ۳۶ «آیین‌ نامه استخدامی بنگاه راه آهن دولتی ایران کارکنان» مصوب ۲۶ /۱۱ /۱۳۱۷ هیأت وزیران.- کل مصوبه نسخ شده است
۲- تصویب‌ نامه هیأت وزرا راجع به اجرای ماده ۱۷ قانون ازدواج درباره اتباع خارجه با نسوان ایرانی- ۲۷ /۱۱ /۱۳۱۰
هیات وزیران- ۸۷۱۹
۰۱ /۱۲ /۱۳۱۰- کل مصوبه نسخ شده است- به موجب ماده ۹ «آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه» مصوب ۱۳ /۰۹ /۱۳۱۹ هیات وزیران. –
۳- تعرفه موقتی مسافرت و طبقه‌ بندی مال‌ التجاره راه‌ آهن- ۰۴ /۰۸ /۱۳۱۱
هیأت وزیران- ۵۵۰۲
۱۲ /۰۸ /۱۳۱۱- تبصره ۱ نسخ شده است- به موجب بند ۲۰ پیوست «تصویب‌ نامه تنقیحی هیأت وزیران در موضوع حمل و نقل ریلی (راه آهن)» مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۹ هیأت وزیران.- کل مصوبه نسخ شده است
۴- تصویب‌ نامه هیأت وزراء راجع به تجدید و تبدیل فصل ششم نظامنامه قانون سجل احوال- ۰۲ /۰۴ /۱۳۱۴
هیأت وزیران- ۲۱۵۲
۰۳ /۰۴ /۱۳۱۴- مواد ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۴، ۱۳۸، ۱۳۹ نسخ شده است.- به موجب ماده ۱۲۷ «نظام‌ نامه قانون ثبت احوال مصوبه فروردین ۱۳۱۶» مصوب ۲۳ /۰۱ /۱۳۱۶ هیأت وزیران.
– کل مصوبه نسخ شده است.
این مصوبه فصل ششم نظام‌ نامه اداره کل احصاییه و سجل احوال مصوب ۱۲ /۰۶ /۱۳۱۴ می‌ باشد.
۵- بقیه نظام‌ نامه اداره کل احصاییه و سجل احوال- ۱۲ /۰۶ /۱۳۱۴
هیأت وزیران- ۴۰۹۴
۲۵ /۰۶ /۱۳۱۴- بند ۵۲ تا ۷۵، بند ۱۰۷ و ۱۰۸ نسخ شده است.- به موجب ماده ۱۲۷ «نظام‌ نامه قانون ثبت احوال مصوبه فروردین ۱۳۱۶» مصوب ۲۳ /۰۱ /۱۳۱۶ هیأت وزیران.- کل مصوبه نسخ شده است.
۶- تعیین مرجع تقاضای تحصیل اجازه ازدواج اتباع خارجه با زنان ایرانی- ۲۴ /۰۸ /۱۳۱۴
هیأت وزیران- ۵۹۲۹
۲۵ /۰۸ /۱۳۱۴- کل مصوبه نسخ شده است.- به موجب ماده ۹ «آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با تبعه بیگانه» مصوب ۱۳ /۰۹ /۱۳۱۹ هیات وزیران. –
۷- نظام‌ نامه محاکمات اداری و وظایف آن در امور جزایی- ۱۰ /۰۴ /۱۳۱۵
هیأت وزیران- ۴۳۱۷
۲۴ /۰۴ /۱۳۱۵- بند «د» و «و» ماده ۳۹، ماده ۴۰ از نظامنامه اول، نسخ شده است.- ماده ۶۶ آیین نامه دادرسی اداری مصوب ۱۱ /۰۵ /۱۳۴۶- کل مصوبه نسخ شده است.
۸- آیین‌ نامه هیأت وزیران راجع به نظام‌ نامه محاکمات اداری مستخدمین جزء- ۱۷ /۰۱ /۱۳۱۷
هیأت وزیران- ۲۱۱۴ /۱۷۷۰۰
۱۴ /۰۸ /۱۳۱۷- ماده ۶۶ آیین نامه دادرسی اداری مصوب ۱۱ /۰۵ /۱۳۴۶- ماده ۶۶ آیین نامه دادرسی اداری مصوب ۱۱ /۰۵ /۱۳۴۶- کل مصوبه نسخ شده است.
۹- آیین نامه هزینه مسافرت و فوق العاده اعاشه و انتقال کلیه مأمورین کشوری- ۲۶ /۰۸ /۱۳۲۰
هیأت وزیران- ۱۰۹۱۷
۰۱ /۰۹ /۱۳۲۰- تبصره ۴ ماده ۳ نسخ شده است.- به موجب ماده ۵۹ «آیین نامه مزایای کارمندان دولت» مصوب ۰۳ /۱۰ /۱۳۲۲- کل مصوبه نسخ شده است.
۱۰- آیین نامه راجع به تشکیل صندوق تعاون دادگستری و شرایط وام
۲۹ /۱۰ /۱۳۴۴- هیأت وزیران- ۶۳۸۶
۰۲ /۱۱ /۱۳۴۴- ماده ۱۲ نسخ شده است.- به موجب جمله پایانی بعد از ماده ۲۰ «آئین نامه صندوق تعاون و رفاه کارکنان دادگستری» مصوب ۳۰ /۰۵ /۱۳۷۰ هیات وزیران- کل مصوبه نسخ شده است.
۱۱- آیین ‌نامه استخدامی شهرداری تهران
– ۱۹ /۰۹ /۱۳۴۵
هیأت وزیران- ۱۷۰۸۴۲۳
۲۳ /۰۹ /۱۳۴۵- مواد ۳۶، ۳۸، ۴۴ نسخ شده است.- به موجب ماده ۵۸ «آئین‌ نامه استخدامی شهرداری پایتخت» مصوب ۲۷ /۰۲ /۱۳۵۵ هیأت وزیران.- کل مصوبه نسخ شده است.
۱۲- آیین ‌نامه نظارت بر عملیات دفاتر اسناد رسمی موضوع تبصره ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌ های مستقیم- ۱۸ /۰۸ ۱۳۴۷
وزیر دادگستری – وزیر دارایی- ۱۴۰۰۸۸۸
۱۸ /۰۸ /۱۳۴۷- ماده ۱۰ نسخ شده است.- به موجب مقدمه «آیین‌ نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌ های مستقیم الحاقی ۲۴ /۱۲ /۱۳۴۸» مصوب ۱۲ /۰۲ /۱۳۵۰.- کل مصوبه نسخ شده است.
۱۳- آیین‌ نامه نحوه و میزان کمک‌ های غیرنقدی به کارکنان دولت موضوع تبصره ۱۶ قانون اصلاحی بودجه سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور- ۱۷ /۰۱ /۱۳۵۳
هیأت وزیران- ۶۵۶ /۳
۱۸ /۰۱ /۱۳۵۳- مواد ۱، ۲، تبصره ماده ۴، تبصره ماده ۵ و بند (ب) ماده ۹ نسخ شده است.- به موجب ماده ۱۰ «آیین نامه نحوه و میزان اعطای کمک های غیرنقدی به مستخدمین و بازنشستگان» مصوب ۱۷ /۰۹ /۱۳۵۴ هیأت وزیران- کل مصوبه نسخ شده است.
۱۴- آیین‌ نامه نحوه و میزان اعطای کمک‌ های غیرنقدی به مستخدمین و بازنشستگان- ۱۴ /۰۹ /۱۳۵۴
هیأت وزیران- ۶۳۶۱۶/۶۶۴
۱۷ /۰۹ /۱۳۵۴- مواد ۱، ۲، تبصره ماده ۴، بند ب ماده ۸، نسخ شده است.- به موجب بند (ت) تبصره ۳۳ «قانون بودجه ۱۳۶۲ کل کشور» مصوب ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۱- کل مصوبه نسخ شده است.
۱۵- تصویب نامه راجع به تشکیل صندوق تعاون مسکن وزارت دادگستری- ۲۱ /۰۶ /۱۳۵۶
هیأت وزیران- ۴۴۶۵۶
۲۱ /۰۶ /۱۳۵۶- مواد ۶ و ۱۵ نسخ شده است.- به موجب جمله پایانی بعد از ماده ۲۰ «آئین نامه صندوق تعاون و رفاه کارکنان دادگستری» مصوب ۳۰ /۰۵ /۱۳۷۰ هیات وزیران.- کل مصوبه نسخ شده است.
۱۶- ‌انتقال بانوان با رتبه قضایی از وزارت دادگستری به سایر وزارتخانه‌ ها و تبدیل رتبه قضایی آنها به اداری- ۱۴ /۰۷ /۱۳۵۸
هیأت وزیران- ۵۵۰۸۰
۱۷ /۰۸ /۱۳۵۸- کل مصوبه نسخ شده است.- به موجب مصوبه «انتقال بانوان با رتبه قضایی از وزارت دادگستری به مؤسسات دولتی و تبدیل رتبه قضایی آنها به اداری (‌جایگزین تصویب‌ نامه ‌شماره ۵۵۰۸ مورخ ۱۷ /۰۷ /۱۳۵۸)» مصوب ۱۲ /۰۸ /۱۳۵۸هیأت وزیران.
۱۷- آیین نامه نحوه و میزان اعطاء کمک‌ های غیرنقدی- ۱۹ /۱۰ /۱۳۶۱
هیأت وزیران- ۸۲۵۲۲
۱۰ /۱۱ /۱۳۶۱- مواد ۱ و ۴ نسخ شده است.- به موجب بند (ت) تبصره ۳۳ قانون بودجه ۱۳۶۲ کل کشور مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۳۶۱- کل مصوبه نسخ می‌ شود.
۱۸- ‌آیین‌ نامه اجرایی نحوه تشخیص نیاز مددجویان و چگونگی مصرف اعتبار برنامه توانبخشی سازمان بهزیستی کشور- ۲۷ /۰۴ /۱۳۶۳
هیأت وزیران- ۳۰۴۷۶
۰۱ /۰۵ /۱۳۶۳- کل مصوبه نسخ شده است- به موجب ماده ۸ «آیین‌ نامه اجرایی چگونگی تشخیص نیاز مددجویان و مصرف اعتبار برنامه کارآموزی و بازپروری اجتماعی سازمان بهزیستی کشور» مصوب ۰۶ /۰۲ /۱۳۷۱ هیأت وزیران.
۱۹- آیین ‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹ /۰۷ /۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی- ۱۳ /۰۵ /۱۳۶۴
هیأت وزیران- ۳۱۹۴۰
۱۵ /۰۵ /۱۳۶۴- مواد ۱، ۸۵، تبصره ۲ ماده ۱۰۳، مواد ۱۲۲، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۸، بند ج ماده ۱۳۸، مواد ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۸۰- به موجب بند ۱۴ ماده ۵۲ «قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» مصوب ۲۲ /۰۸ /۱۳۹۰.- – کل مصوبه نسخ شده است
لازم به ذکر است فصل چهارم (مواد ۱۲۲ تا ۱۶۷) این آیین‌ نامه مجدداً به موجب ماده ۲۳ «آیین‌ نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی» مصوب ۰۲ /۰۴ /۱۳۹۱ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، نسخ شده است.
۲۰- آیین ‌نامه استخدامی سازمان حسابرسی- ۲۸ /۰۲ /۱۳۶۷
هیأت وزیران- ۵۵۷۰ /ت ۱۶۷
۱۷ /۰۳ /۱۳۶۷- مواد ۴۳، ۶۲- به موجب بندهای ۱۰ و ۱۴ مصوبه «اصلاح آیین نامه استخدامی سازمان حسابرسی» مصوب ۱۱ /۰۱ /۱۳۷۲ هیأت وزیران.- مواد اصلاحی نیز به موجب پیوست ۱ این تصویبنامه نسخ گردید.
۲۱- آیین ‌نامه استخدامی مشترک شرکت‌ های بیمه و بیمه مرکزی ایران- ۲۱ /۰۴ /۱۳۶۸
هیأت وزیران- ۴۵۸ت /۴۷۲۸۸
۰۸ /۰۵ /۱۳۶۸- مواد ۴۲، ۶۰، ۶۱، ۶۸، ۱۰۰، تبصره ماده ۱۱۴، مواد ۱۳۶، ۱۳۷ نسخ شده است.- به موجب ماده ۱۱۰ «آیین‌ نامه استخدامی ‌مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران» مصوب ۰۴ /۱۲ /۱۳۸۱ هیأت وزیران.- کل مصوبه نسخ شده است
۲۲- تصویب نامه راجع به اصلاح آیین نامه مرخصی ها- ۰۵ /۰۹ /۱۳۶۸
هیأت وزیران- ۸۰۸۶۶ /ت۸۵۹
۰۴ /۱۱ /۱۳۶۸- بند ۱۱- به موجب «تصویبنامه در خصوص معذوریت وضع حمل بانوان» مصوب ۱۲ /۰۶ /۱۳۷۴ هیأت وزیران. –
۲۳- آیین ‌نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص)- ۱۰ /۱۲ /۱۳۶۹
هیأت وزیران- ۱۵۱۲۰۴ /ت۵۱۵هـ
۲۲ /۱۲ /۱۳۶۹- بند ۱ تا ۳ ماده ۳۹، ماده ۴۷، مواد ۵۶ و ۵۷ نسخ شده است- به موجب بند ۹۵۸ پیوست ۱ «تصویب نامه تنقیحی هیأت وزیران در موضوع حمل و نقل ریلی (راه آهن)» مصوب ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۹ هیأت وزیران. –
۲۴- آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد- ۱۷ /۰۷ /۱۳۷۰
هیأت وزیران- ۴۷۹۰۶ /ت۳۹۲هـ
۲۵ /۰۸ /۱۳۷۰- مواد ۴۲ و ۴۳ نسخ شده است.- به موجب ماده ۴۵ «آیین‌ نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌ های فنی و حرفه ای آزاد» مصوب ۰۸ /۰۵ /۱۳۸۵ هیأت وزیران.
لازم به ذکر است عنوان این مصوبه قبل از اصلاحیه ۲۸ /۰۱ /۱۳۷۹ «آیین نامه موضوع تبصره ماده ۱۱۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران» بوده است.- کل مصوبه نسخ شده است
۲۵- آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۳۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور
– ۱۴ /۰۱ /۱۳۷۵
هیأت وزیران- ۴۹۶ /ت ۲۲۷۱۳هـ
۲۰ /۰۱ /۱۳۷۹- بند (د) ماده ۱ نسخ شده است.- به موجب جمله پایانی «آیین‌ نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۳۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور» مصوب ۲۳ /۰۵ /۱۳۷۹ هیأت وزیران.- کل مصوبه نسخ شده است.
۲۶- آیین‌ نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش
۰۲ /۱۰ /۱۳۷۵- هیأت وزیران- ۱۲۰۸۵۴ /ت ۱۷۱۷۹هـ
۱۲ /۱۰ /۱۳۷۵- جزء ۳ بند (ب) ماده ۷۳ نسخ شده است. به موجب جمله پایانی «آیین‌ نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش» مصوب ۱۶ /۰۴ /۱۳۸۱ هیأت وزیران.- کل مصوبه نسخ شده است.
۲۷- آیین ‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک- ۰۲ /۱۰ /۱۳۷۵ هیأت وزیران- ۱۲۱۱۴۴ /ت ۱۷۱۷۹هـ
۰۲ /۱۰ /۱۳۷۵- جزء ۳ بند (ب) ماده ۷۵ نسخ شده است. به موجب جمله پایانی «آیین‌ نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک» مصوب ۲۹ /۰۹ /۱۳۷۷ تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور.- کل مصوبه نسخ شده است.
۲۸- اصلاح آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌ های آزاد فنی و حرفه ای- ۲۸ /۰۱ /۱۳۷۹- هیأت وزیران- ۴۵۸۳ /ت ۲۰۷۹۹هـ
۱۲ /۰۲ /۱۳۷۹- بند ۳۳ (موضوع اصلاح ماده ۴۲ آیین‌ نامه) نسخ شده است.
به موجب ماده ۴۵ «آیین‌ نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌ های فنی و حرفه ای آزاد» مصوب ۰۸ /۰۵ /۱۳۸۵ هیأت وزیران.- کل مصوبه نسخ شده است.
۲۹- آیین‌ نامه طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت یاد شهیدان و تجلیل از ایثارگران حماسه دفاع مقدس و اعطای تسهیلات فرهنگی و هنری به خانواده‌ های معظم شاهد و ایثارگران- ۱۰ /۰۲ /۱۳۸۱
هیأت وزیران- ۹۴۹۵ /ت۲۴۴۶۵هـ
۰۵ /۰۳ /۱۳۸۱- ماده ۵ نسخ شده است. به موجب «آیین ‌نامه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت» مصوب ۲۰ /۰۷ /۱۳۸۸ هیأت وزیران.
کل مصوبه نسخ شده است.
۳۰- آیین ‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ های کشور- ۳۰ /۰۵ /۱۳۸۱
هیأت وزیران- ۶۴۰۱۸ /ت۲۵۳۴۲هـ
۱۴ /۱۲ /۱۳۸۱- ماده ۶۳، تبصره ماده ۷۲، مواد ۷۴ و ۷۶
ابطال شده به موجب رأی شماره ۸۵۳- ۸۵۴ مورخ ۰۸ /۰۷ /۱۳۹۹ دیوان عدالت اداری.
کل مصوبه ابطال شده است.
۳۱ -آیین نامه شورای عالی برنامه‌ ریزی کشوری پیشگیری از عفونت HIV و ایدز و کنترل آن- ۲۱ /۰۳ /۱۳۸۲
هیأت وزیران- ۱۷۵۲۰ /ت۲۷۶۱۱هـ
۰۴ /۰۴ /۱۳۸۲- بند ۴ ماده ۶ نسخ شده است.
به موجب تبصره ۴ ماده ۲۸ «آیین‌ نامه شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان و کارگروه‌ های تخصصی» مصوب ۳۱ /۰۵ /۱۳۸۷ هیأت وزیران.
کل مصوبه نسخ شده است.
۳۲- آیین‌ نامه شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان و کارگروه‌ های تخصصی- ۲۸ /۰۳ /۱۳۸۲
هیأت وزیران- ۱۶۹۱۸ /ت۲۶۵۱۷هـ
۱۶ /۰۴ /۱۳۸۲- بندهای ۲۰ و ۲۲ ماده ۳، بند ۱۶ ماده ۱۳، بند ۴ ماده ۲۲، تبصره ماده ۲۸، تبصره ۲ ماده ۳۹، بند ۱۳ ماده ۴۵، بند ۱۳ و تبصره ماده ۵۰، بند ۱۱ و تبصره ماده ۵۵، بند ۱۴ و تبصره ماده ۵۸، بندهای ۱۵ و ۱۷ و تبصره ماده ۶۱ و مواد ۶۴ تا ۶۶ نسخ شده است.- به موجب ردیف ۳۵ پیوست چهار «تصویب نامه تنقیحی هیأت وزیران در موضوع مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی» مصوب ۱۵ /۰۱ /۱۴۰۰ هیأت وزیران،
کل مصوبه نسخ شده است.
۳۳- آیین‌ نامه تعیین نرخ تعرفه خدمات کنسولی سال ۱۳۸۳- ۲۰ /۰۲ /۱۳۸۳
هیأت وزیران- ۱۳۷۵۵ /ت۳۰۶۷۳هـ
۳۰ /۰۳ /۱۳۸۳- جداول پیوست نسخ شده است.
به موجب ماده ۱۷ «آیین‌ نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی» مصوب ۲۰ /۰۲ /۱۳۸۳ هیأت وزیران (ابلاغی ۱۰ /۰۴ /۱۳۸۳)- کل مصوبه نسخ شده است.
۳۴- آیین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر- ۰۴ /۱۱ /۱۳۸۳
هیأت وزیران- ۶۵۸۴۶ /ت ۳۲۱۸۰هـ
۱۲ /۱۱ /۱۳۸۳- ماده ۳ نسخ شده است.
نسخ صریح ماده ۳ این مصوبه به موجب بند ۲ مصوبه «اصلاح آیین‌ نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر» مصوب ۱۲ /۰۴ /۱۳۸۴ هیأت وزیران.
۳۵- تعیین تعرفه و فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۳۸۴- ۱۸ /۰۲ /۱۳۸۴
هیأت وزیران- ۴۲۸۱ /ت ۳۲۶۶۱هـ
۳۱ /۰۲ /۱۳۸۴- بند ۶ نسخ شده است.
به موجب بند ۹ «تصویب نامه راجع به تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال ۱۳۸۵» مصوب ۲۹ /۰۵ /۱۳۸۵ هیأت وزیران
کل مصوبه نسخ شده است.
۳۶- اجازه توزیع اعتبارات سال ۱۳۸۴ ستاد راهبری بازسازی بم به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- ۲۷ /۰۲ ۱۳۸۴
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد راهبری بازسازی بم- ۱۰۹۳۱ /ت ۳۲۷۰۳ن ۲۷ /۰۲ /۱۳۸۴- ردیف ۳ جدول پیوست نسخ شده است.
به موجب مصوبه «اجازه اقدام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور نسبت به توزیع اعتبارات بند (خ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ ستاد راهبری و سیاستگذاری بازسازی بم به شرح جداول پیوست» مصوب ۲۷ /۰۴ /۱۳۸۴ هیأت وزیران.
کل مصوبه نسخ شده است.
۳۷- آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه‌ های تخصصی
۰۸ /۰۴ /۱۳۸۴- هیأت وزیران
۲۸۵۰۳ /ت ۳۳۳۹۳هـ- ۱۰ /۰۵ /۱۳۸۴
مواد ۳، ۱۳، ۲۲، تبصره ماده ۲۸، تبصره ۲ ماده ۳۹، ۴۵، ۵۰، ۵۵، ۵۸، ۶۱ و مواد ۶۴ تا ۶۶ نسخ شده است.- به موجب ماده ۳۰ «آیین‌ نامه شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان و کارگروه‌ های تخصصی» مصوب ۳۱ /۰۵ /۱۳۸۷ هیأت وزیران .
کل مصوبه نسخ شده است.
۳۸- تصویب نامه راجع به تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال ۱۳۸۵- ۲۹ /۰۵ /۱۳۸۵ هیأت وزیران- ۶۶۰۷۰ /ت۳۴۳۴۳هـ
۰۷ /۰۶ /۱۳۸۵- بند ۷ نسخ شده است.
به موجب بند ۸ «تصویب نامه راجع به تعیین تعرفه و فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۸۶» مصوب ۰۶ /۰۴ /۱۳۸۶ هیأت وزیران.
کل مصوبه نسخ شده است.
۳۹- تصویب نامه راجع به تعیین تعرفه و فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۸۶- ۰۶ /۰۴ /۱۳۸۶
هیأت وزیران- ۶۲۴۵۶ /ت ۳۷۶۵۷هـ
۲۳ /۰۴ /۱۳۸۶- بند ۶ نسخ شده است.
به موجب بند ۹ «مصوبه تعیین تعرفه و فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۸۷» مصوب ۰۸ /۰۲ /۱۳۸۷ نمایندگان ویژه رییس جمهور.
کل مصوبه نسخ شده است.
۴۰- آیین‌ نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی- ۲۷ /۰۸ /۱۳۸۶
هیأت وزیران- ۱۴۱۶۹۹ /ت۴۴۰۵هـ
۰۴ /۰۹ /۱۳۸۶- جداول شماره ۱ و ۲ نسخ شده است.
به موجب ماده ۱۵ «آیین‌ نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی» مصوّب ۱۳ /۰۵ /۱۳۹۵ هیأت وزیران.- کل مصوبه نسخ شده است.
۴۱- اصلاح ماده (۶) آیین نامه داخلی هیئت دولت- ۱۵ /۰۲ /۱۳۸۷
هیأت وزیران- ۲۷۶۱۶ /ت۱۰۰هـ
۲۸ /۰۲ /۱۳۸۷- متن مصوبه (بندهای ۲ و ۳ ماده ۶ اصلاحی)
به موجب مصوبه «اصلاح ماده (۶) آیین نامه داخلی هیئت دولت»‌ مصوب ۳۰ /۰۵ /۱۳۹۲ هیأت وزیران.- کل مصوبه نسخ شده است.
۴۲- آیین ‌نامه شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان و کارگروه‌ های تخصصی- ۳۱ /۰۵ /۱۳۸۷
وزرای عضو کارگروه موضوع تصویب‌ نامه شماره ۱۱۰۳۴ /ت۳۴۹۱۸هـ مورخ ۰۹ /۰۲ /۱۳۸۵- ۸۹۲۲۴ /ت۳۵۳۶۵ک
۰۳ /۰۶ /۱۳۸۷- بند ۷ ماده ۱۲، جزء ۴ بند (الف) ماده ۲۲ و ماده ۲۶ نسخ شده است.
به موجب ردیف ۴۵ پیوست چهار «تصویب نامه تنقیحی هیأت وزیران در موضوع مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی» مصوب ۱۵ /۰۱ /۱۴۰۰ هیأت وزیران،- کل مصوبه نسخ شده است.
۴۳- ‌آیین ‌نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه‌ های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران- ۲۳ /۱۲ /۱۳۸۸
هیأت وزیران- ۲۶۲۷۴۷ /۴۴۱۸۶
۲۷ /۱۲ /۱۳۸۸- مواد ۸ تا ۱۰ نسخ شده است.
به موجب ماده ۱۰ «آیین‌ نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها» مصوب ۲۸ /۰۸ /۱۳۹۹ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی.- کل مصوبه نسخ شده است.
۴۴- اتخاذ تصمیماتی در خصوص تسهیلات اعطایی به کارکنان دستگاه‌ های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران- ۳۱ /۰۵ /۱۳۸۹
نمایندگان ویژه رییس جمهور- ۱۲۰۵۶۹ /ت۴۴۸۰۹ ن
۳۱ /۰۵ /۱۳۸۹- بندهای ۱۴ و ۲۳ نسخ شده است.
به موجب ماده ۱۰ «آیین‌ نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها» مصوب ۲۸ /۰۸ /۱۳۹۹ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی.- کل مصوبه نسخ شده است.
۴۵- واگذاری حق استفاده ساختمان مهمان‌سرای سازمان جهاد کشاورزی استان یزد واقع در شهر تهران به شورای فرهنگی و اجتماعی زنان- ۰۵ /۰۶ /۱۳۹۱
هیأت وزیران- ۱۳۴۲۶۴ /ت۴۸۳۹۰هـ
۰۸ /۰۷ /۱۳۹۱- کل مصوبه نسخ شده است.
به موجب «واگذاری حق بهره برداری از ساختمان مهمانسرای سازمان جهاد کشاورزی استان یزد واقع در بخش (۳) تهران از شورای فرهنگی اجتماعی زنان به وزارت جهاد کشاورزی» مصوب ۱۵ /۰۹ /۱۳۹۳ کمیسیون لوایح هیأت دولت. –
۴۶- طرح مهرآفرین- ۲۹ /۰۹ /۱۳۹۱
هیأت وزیران- ۱۷۶۴۴۱ /ت۴۸۷۰۲هـ
۳۰ /۰۹ /۱۳۹۱- بند (ب) شرایط اختصاصی استخدام، بخشی از بند «و» تذکرات، بند ۲ /۴ تذکرات، بندهای ۶ تا ۱۰ جدول اول مربوط به ردیف ۶ فصل اول، بند الف و ج مربوط به ردیف ۶ فصل اول، بندهای ۲ تا ۸ جدول دوم مربوط به ردیف ۶ فصل اول، بخش اول مربوط به ردیف ۶ فصل اول نسخ شده است.
به موجب بند (۱) «لغو تصویب‌ نامه موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست ها و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» مصوب ۲۱ /۰۷ /۱۳۹۲ هیأت وزیران.- کل مصوبه نسخ شده است.
۴۷- اجازه ایجاد معاونت طب سنتی ایرانی- اسلامی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- ۲۸ /۰۲ /۱۳۹۲
نماینده ویژه رییس جمهور- ۴۴۳۵۱ /ت۴۸۹۲۳هـ
۲۸ /۰۲ /۱۳۹۲- بند ۷ قسمت (الف)، بند ۱ تا ۳ و بند ۶ و ۷ قسمت (ب)، بند ۱۰ قسمت ۱ اصل اول با موضوع (توجه خاص به گروه‌ های آسیب پذیر همانند کودکان، زنان باردار و شیرده، سالمندان، معلولان، زندانیان، افراد بدون سرپرست و نیز بیماران با مشکلات روانی) نسخ شده است.
به موجب مصوبه ۱۸۲۹۰۰ / ت۴۸۹۲۳هـ- ۱۰ /۱۲ /۱۳۹۲ با موضوع «لغو تصویب‌ نامه موضوع اجازه ایجاد معاونت طب سنتی ایرانی- اسلامی به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی» مصوب ۰۸ /۱۰ /۱۳۹۲ هیأت وزیران.- کل مصوبه نسخ شده است.
۴۸- تصویب نامه در خصوص تشکیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش- ۲۱ /۰۶ /۱۳۹۵
هیأت وزیران- ۷۶۴۰۳ /ت۵۲۹۱۳ هـ
۲۵ /۰۶ /۱۳۹۵- کل مصوبه نسخ شده است.
به موجب مصوبه ۴۵۶۸۵ /ت۵۲۹۱۳هـ ـ ۲۰ /۰۴ /۱۳۹۶ هیأت وزیران با موضوع «لغو مصوبه تشکیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش» مصوب ۱۸ /۰۴ /۱۳۹۶ هیأت وزیران. –
۴۹- تصویب نامه در خصوص انتخاب شهر تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی)- ۰۳ /۰۲ /۱۳۹۶
هیأت وزیران- ۱۲۴۸۱ /ت۵۳۷۳۲هـ
۰۶ /۰۲ /۱۳۹۶- جزء (ز) بند ۳ نسخ شده است.
به موجب ردیف ۷۵ پیوست چهار «تصویب نامه تنقیحی هیأت وزیران در موضوع مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی» مصوب
۱۵ /۰۱ /۱۴۰۰ هیأت وزیران.- کل مصوبه نسخ شده است.

پیوست ۴)- مصوبات نامعتبر با انقضای زمان اجرا

۱- بودجه کل سال تخاقوی ئیل ۱۳۰۰ وزارت صحیه و امور خیریه- ۳۰ /۲ /۱۳۰۰
هیأت وزیران- نامعلوم- ردیف ۴۰ جدول- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۲- تصویب‌ نامه هیئت وزیران راجع به قانون کار- ۲۸ /۲ /۱۳۲۵
هیأت وزیران- ۸۲۹۴ /۵۴۴
۶ /۳ /۱۳۲۵ –
مواد ۸ تا ۱۳، تبصره ۴ ماده ۲۴، تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۶،- کل مصوبه منقضی شده است.

۳- آیین‌‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری- ۳۰ /۰۳ /۱۳۶۱ هیأت وزیران- ۱۵۹۳۰
۰۲ /۰۴ /۱۳۶۱- مواد ۲۶، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۳۳، تبصره ماده ۴۲، بندهای ۱ و ۲ و ۸ ماده ۶۵،- کل مصوبه منقضی شده است.
۴- آیین‌‌ نامه نحوه کمک‌ های غیرنقدی موضوع تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۲- ۳۱ /۰۱ /۱۳۶۲
هیأت وزیران- ۲۴۸۲
۱۴ /۰۲ /۱۳۶۲- ماده ۲- کل مصوبه منقضی شده است.
۵- آیین‌ نامه نحوه مصرف اعتبار ردیف ۱۳۱۵۰۱ (‌امور امداد امام ـ کمک) موضوع تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲- ۲۸ /۰۲ /۱۳۶۲
هیأت وزیران- ۴۲۱۶
۰۴ /۰۳ /۱۳۶۲- ماده ۱- کل مصوبه منقضی شده است.
۶- آیین ‌نامه اجرایی نحوه تشخیص نیاز مددجویان و چگونگی مصرف اعتبار برنامه توانبخشی- ۰۶ /۰۴ /۱۳۶۲
هیأت وزیران
۷۴۱۰
۱۳ /۰۴ /۱۳۶۲- کل مصوبه- کل مصوبه منقضی شده است.
۷- آیین ‌نامه کمک‌ های غیرنقدی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (موضوع تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۲)- ۲۸ /۱۰ /۱۳۶۲
هیأت وزیران- ۵۹۸۳۰- ۱۶ /۰۲ /۱۳۶۲- ماده ۲- کل مصوبه منقضی شده است.
۸- آیین‌‌ نامه اجرایی نحوه مصرف اعتبارات ردیف‌ های ۱۲۹۰۲۲ و ۱۲۹۰۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۵ موضوع بند (ب) تبصره ۱۱ قانون‌ مزبور- ۲۹ /۰۵ /۱۳۶۵
هیأت وزیران- ۲۹۷۲۴
۰۸ /۰۶ /۱۳۶۵- بند (الف) ماده ۱، تبصره ۲ ماده ۳- کل مصوبه منقضی شده است.
۹- آئین‌ نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبارات ردیف های ۱۲۹۰۲۲ و ۱۲۹۰۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ موضوع بند (ب) تبصره ۱۱ قانون مزبور- ۰۵ /۰۱ /۱۳۶۶
هیأت وزیران- ۲۲۶۲۶ /ت۳۱
۳۱ /۰۶ /۱۳۶۶- بند (الف) ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۳- کل مصوبه منقضی شده است.
۱۰- آیین‌‌ نامه اجرایی قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوّب ۰۹ /۱۲ /۱۳۶۷- ۲۰ /۰۱ /۱۳۶۸
هیأت وزیران- ۲۹۷۶ /۱۸
۰۲ /۰۲ /۱۳۶۸- ماده ۱۲- کل مصوبه منقضی شده است.
۱۱- آیین نامه اجرایی نحوه مصرف اعتبارات ردیف‌ های ۱۲۹۰۲۲ و ۱۲۹۰۲۳ قانون بودجه سال ۶۸ موضوع بند (ب) تبصره۱۱ قانون مزبور- ۲۰ /۰۳ /۱۳۶۸
هیأت وزیران- ۴۱۷۶۴ /ت۲۱۶
۲۸ /۰۳ /۱۳۶۸- بند (الف) ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۳- کل مصوبه منقضی شده است.
۱۲- مجموعه آیین نامه ها و دستورالعمل های اصلاحی نحوه پرداخت خسارتهای مردمی مناطق جنگزده در سال ۱۳۷۰- ۲۵ /۰۱ /۱۳۷۰
نماینده ویژه رئیس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازی مناطق جنگزده- ۲۰۸۹۲
۲۵ /۰۱ /۱۳۷۰- بند (ب) تبصره ماده ۲ دستورالعمل اول- کل مصوبه منقضی شده است.
۱۳- آیین نامه اجرایی بند «ھ» تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور- ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۰
هیأت وزیران- ۴۵۵۴ /ت۵۷۶هـ- ۳۱ /۰۱ /۱۳۷۱ بند (الف) ماده ۱- کل مصوبه منقضی شده است.
۱۴- ضوابط و دستورالعمل‌ های اصلاحی نحوه پرداخت خسارت‌ های مردمی مناطق جنگ‌ زده در سال ۱۳۷۱- ۱۱ /۰۱ /۱۳۷۱
تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در اداره مربوط به بازسازی مناطق جنگزده- ۶۰۷۶ -۱۱ /۰۱ /۱۳۷۶- بند (ب) تبصره ماده ۲ دستورالعمل اول- کل مصوبه منقضی شده است.
۱۵- آیین‌‌ نامه اجرایی بند (د) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور- ۱۳ /۰۴ /۱۳۷۲
هیأت وزیران- ۱۶۲۱۱ /ت۱۱۱هـ
۱۶ /۰۴ /۱۳۷۲- ماده ۱ و تبصره‌ های آن،- کل مصوبه منقضی شده است.
۱۶- آیین‌ نامه اجرایی بند (د) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور- ۰۴ /۰۲ /۱۳۷۳
هیأت وزیران- ۱۶۹۳۲ /ت۴۲ هـ
۱۹ /۰۲ /۱۳۷۳- بند (الف) و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱- کل مصوبه منقضی شده است.
۱۷- ضوابط و دستورالعمل های جدید اصلاحی نحوه پرداخت خسارتهای مردمی مناطق جنگزده در سال ۱۳۷۳- ۱۰ /۰۳ /۱۳۷۳
نمایندگان ویژه رییس‌ جمهور- ۱۸۱۶۱
۱۱ /۰۳ /۱۳۷۳- جزء (ب) بند الف ماده ۲- کل مصوبه منقضی شده است.
۱۸- ضوابط و دستورالعمل‌ های اصلاحی نحوه پرداخت خسارت‌ های مردمی مناطق جنگ‌ زده در سال ۱۳۷۴- ۰۳ /۰۳ /۱۳۷۴
نمایندگان ویژه رییس‌ جمهور- ۲۴۲۹- ۰۳ /۰۳ /۱۳۷۴- بند (ب) تبصره ماده ۲ از مبحث (الف)، مواد ۴ و ۵ از مبحث (ج)- کل مصوبه منقضی شده است.
۱۹- آیین نامه اجرایی اعتبارات ردیف‌ های ۱۲۹۰۲۲ و ۱۲۹۰۲۳ موضوع بند (ج) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور- ۲۳/۰۷/۱۳۷۴
هیأت وزیران- ۳۱۶۷۱/ت۱۵۷۴۰هـ- ۲۴/۰۸/۱۳۷۴- ماده ۱- کل مصوبه منقضی شده است.

۲۰- آیین نامه اجرایی تبصره (۱۲) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- ۱۹ /۰۹ /۱۳۷۴
هیأت وزیران- ۳۳۵۳۱ /ت۱۵۸۷۵هـ
۲۷ /۰۹ /۱۳۷۴- کل مصوبه- کل مصوبه منقضی شده است.
۲۱- آیین‌ نامه اجرایی تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور- ۲۷ /۰۱ /۱۳۷۶
هیأت وزیران- ۵۳۹۵۳/۲۰ /ت ۱۷۹۵۹هـ
۲۰ /۰۲ /۱۳۷۶- مواد ۶، ۱۷، بند (الف) ماده ۱۸- کل مصوبه منقضی شده است.
۲۲- آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور- ۱۳/۰۲/۱۳۷۷
هیأت وزیران- ۱۰۳۱۵/ت۱۹۵۰۴هـ
۲۶/۰۲/۱۳۷۷- ماده ۲۲- کل مصوبه منقضی شده است.
۲۳- آیین‌ نامه اجرایی تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور- ۲۰ /۰۲ /۱۳۷۷
هیأت وزیران- ۶۱۶۵ /ت۱۹۶۲۱هـ
۲۸ /۲ /۱۳۷۷- مواد ۱ تا ۳ و ماده ۷- کل مصوبه منقضی شده است.
۲۴- دستورالعمل نحوه واگذاری واحدهای مسکونی احداث شده برای مهاجرین بی سرپرست یا از کار افتاده- ۰۶ /۰۳ /۱۳۷۷
تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازی مناطق جنگزده- ۲۰ / ۱۴۳۵۵
۱۰ /۰۳ /۱۳۷۷- جزء ۹ بند (ج) –
۲۵- آیین‌ نامه اجرایی بند «ز» تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور- ۱۲ /۱۲ /۱۳۷۷
هیأت وزیران
۷۹۵۵۲ /ت۲۰۹۶۱هـ- ۲۲ /۱۲ /۱۳۷۷- ماده ۱- کل مصوبه منقضی شده است.
۲۶- آیین‌ نامه اجرایی بند «ب» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور- ۱۶ /۰۳ /۱۳۷۸
هیأت وزیران- ۱۰۱۵۲ /ت ۲۱۳۳۲هـ- ۲۶ /۰۳ /۱۳۷۶- بند (ج) ماده ۱ و ماده ۴- کل مصوبه منقضی شده است.
۲۷- آیین‌ نامه اجرایی تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور- ۱۹ /۰۳ /۱۳۷۸
هیأت وزیران- ۸۹۸۵ /ت۲۱۲۵۴هـ
۱۴ /۴ /۷۸- ماده ۱۴- کل مصوبه منقضی شده است.
۲۸- آیین‌ نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور- ۱۴ /۰۱ /۱۳۷۹ هیأت وزیران- ۲۸۸ /ت۲۲۷۱۳هـ
۱۸ /۰۱ /۱۳۷۹- ماده ۱- کل مصوبه منقضی شده است.
۲۹- آیین‌ نامه اجرایی تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور- ۰۸ /۰۳ /۱۳۷۹
هیأت وزیران- ۱۰۷۳۳ /ت ۲۲۹۵۷هـ
۲۱ /۰۳ /۱۳۷۹- ماده ۱۵- کل مصوبه منقضی شده است.
۳۰- آیین‌ نامه اجرایی ردیف (۱) بند (الف) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور- ۲۹ /۰۳ /۱۳۷۹
هیأت وزیران- ۱۲۵۲۰ /ت ۲۲۷۷۱هـ
۳۰ /۰۳ /۱۳۷۹ کل مصوبه- کل مصوبه منقضی شده است.
۳۱- آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور- ۰۵ /۰۴ /۱۳۷۹
هیأت وزیران
۱۳۷۸۱ /ت ۲۳۰۵۵هـ
۱۱ /۰۴ /۱۳۷۹ مواد ۶ و ۷- کل مصوبه منقضی شده است.
۳۲- آیین‌ نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور- ۱۲ /۰۴ /۱۳۷۹
هیأت وزیران
۱۵۲۷۷ /ت ۲۳۰۰۹هـ
۲۰ /۰۴ /۱۳۷۹- بند (ب) ماده ۴- کل مصوبه منقضی شده است.
۳۳- آیین‌ نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور- ۱۵ /۰۴ /۱۳۷۹ هیأت وزیران
۱۵۳۰۰ /ت ۲۳۱۵۲هـ
۲۰ /۰۴ /۱۳۷۹- ماده ۴- کل مصوبه منقضی شده است.
۳۴- اصلاحیه آیین نامه اجرایی ردیف (۱) بند (الف) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور- ۱۰ /۰۷ /۱۳۷۹
هیأت وزیران
۳۱۳۱۴ /ت۲۳۵۴۲هـ
۱۹ /۰۷ /۱۳۷۹- کل مصوبه- کل مصوبه منقضی شده است.
۳۵- آیین‌ نامه اجرایی ماده (۱۵۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- ۰۲ /۰۹ /۱۳۷۹
هیأت وزیران
۴۱۸۸۲ /ت۲۳۷۵۱هـ
۲۰ /۰۹ /۱۳۷۹- کل مصوبه- کل مصوبه منقضی شده است.
۳۶- آیین نامه اجرایی بند (هـ) ماده (۱۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- ۰۶ /۰۹ /۱۳۷۹
هیأت وزیران
۴۱۲۶۵/ت۲۳۷۸۱هـ
۱۶ /۰۹ /۱۳۷۹- بند (ر) ماده ۱- کل مصوبه منقضی شده است.
۳۷- راهکارهای اجرایی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوّب ۱۳۷۹ ـ- ۲۱ /۱۰ /۱۳۷۹- هیأت وزیران ۴۹۴۵۴ /ت۲۳۲۶۹هـ- ۰۳ /۱۱ /۱۳۷۹
بند ۱۲ راهکارهای اجرایی بخش آب و کشاورزی، بندهای ۱۴ و ۱۵ بخش آموزش فنی و حرفه ای، جزء ۳ بند ۱ بخش سیاست داخلی، جزء (الف) بند ۵ و جزء (ب) بند ۱۶ بخش بهداشت و درمان، بند ۲۴ بخش آموزش و پرورش عمومی- کل مصوبه منقضی شده است.
۳۸- آیین‌ نامه اجرایی ماده (۷۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- ۱۲ /۱۱ /۱۳۷۹- هیأت وزیران
۵۳۹۵۲ /ت۲۳۷۰۰هـ
۲۶ /۱۱ /۱۳۷۹- بند (۲۴) ماده ۳، بند (ر) ماده ۹، بندهای (ذ) و (ص) ماده ۲۲، بند (س) ماده ۲۴، بند (ر) ماده ۲۷، مواد ۳۱، ۳۲ و بند (چ) ماده ۳۷- کل مصوبه منقضی شده است.
۳۹- آیین‌ نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور
۲۷ /۱۲ /۱۳۷۹
هیأت وزیران- ۵۹۵۸۹ /ت ۲۴۳۴۹هـ
۲۷ /۱۲ /۱۳۷۹- ماده ۷- کل مصوبه منقضی شده است.
۴۰- آیین‌ نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور- ۲۷ /۱۲ /۱۳۷۹
هیأت وزیران
۵۹۵۸۰/ت ۲۴۳۶۷هـ
۲۷ /۱۲ /۱۳۷۹- ماده ۱- کل مصوبه منقضی شده است.
۴۱- آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور- ۲۶/۰۱/۱۳۸۰
هیأت وزیران- ۴۹۹۲/ت۲۴۴۷۵هـ
۱۱/۰۲/۱۳۸۰- ماده ۱۴- کل مصوبه منقضی شده است.
۴۲- آیین‌ نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور- ۲۶ /۰۱ /۱۳۸۰
هیأت وزیران- ۴۱۰۰ /ت۲۴۴۳۹هـ
۰۵ /۰۲ /۱۳۸۰- بند (پ) ماده ۴- کل مصوبه منقضی شده است.
۴۳- آیین‌ نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور- ۲۳ /۰۲ /۱۳۸۰
هیأت وزیران- ۷۳۲۶ /ت۲۴۶۱۰هـ
۲۵ /۰۲ /۱۳۸۰- ماده ۴- کل مصوبه منقضی شده است.
۴۴- آیین‌ نامه اجرایی ردیف‌ های (۱)، (۲) و (۴) بند (الف) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور- ۱۰ /۰۵ /۱۳۸۰
هیأت وزیران- ۲۳۵۱۲/ت۲۴۹۷۷هـ
۱۷ /۰۵ /۱۳۸۰- کل مصوبه- کل مصوبه منقضی شده است.
۴۵- آیین‌ نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و(۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوّب ۱۳۷۱ – مصوّب ۱۳۸۰- ۲۲ /۱۲ /۱۳۸۰
هیأت وزیران- ۵۸۳۵۲ /ت۲۵۹۶۰هـ ۲۷ /۱۲ /۱۳۸۰- ماده ۸، بند ۱ ماده ۹- کل مصوبه منقضی شده است.
۴۶- آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی- ۰۱ /۰۲ /۱۳۸۱
هیأت وزیران- ۵۸۳۵۲ /ت ۲۶۳۶۹هـ
۰۸ /۰۲ /۱۳۸۱- ردیف‌ های ۱۱ تا ۱۴ بند (الف) جدول شماره ۱، ردیف‌ های ۲۱، ۲۲، ۲۵ تا ۳۲ بند (ب) جدول شماره ۱، ردیف ۴۰ بند (ج) جدول شماره ۱، ردیف‌ های ۳ ، ۲۱ و ۲۲ جدول شماره ۲، ردیف‌ های ۱، ۲، ۵ تا ۱۲ جدول شماره ۳- کل مصوبه منقضی شده است.
۴۷- آیین‌ نامه اجرایی بندهای «ب»، «ج»، «د»، «هـ»، «و»، «ز»، «ح»، «ن» تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور- ۲۲ /۰۳ /۱۳۸۱
هیأت وزیران- ۱۱۰۷۶ /ت ۲۶۶۰۷هـ
۰۸ /۰۴ /۱۳۸۱- ماده ۱۳- کل مصوبه منقضی شده است.
۴۸- آیین‌ نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور- ۳۰ /۰۴ /۱۳۸۱
هیأت وزیران- ۲۰۵۷۵ /ت ۲۶۸۳۷هـ -۰۲ /۰۵ /۱۳۸۱- کل مصوبه- کل مصوبه منقضی شده است.
۴۹- تعیین موارد استثناء و معافیت کارگاه‌ های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار- ۲۹ /۱۰ /۱۳۸۱
هیأت وزیران- ۵۶۳۹۲ /ت۲۷۹۲۹هـ
۰۷ /۱۱ /۱۳۸۱- بند ۱۴ ماده ۳ –
۵۰- آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی- ۰۶ /۰۱ /۱۳۸۲
هیأت وزیران- ۱۰۳۲ /ت ۲۸۳۳۸هـ -۱۶ /۰۱ /۱۳۸۲- ردیف‌ های ۹ تا ۱۴ بند (الف) جدول شماره ۱، ردیف‌ های ۲۱، ۲۲، ۲۵ تا ۳۲ بند (ب) جدول شماره ۱، ردیف ۴۰ بند (ج) جدول شماره ۱، ردیف‌ های ۳ ، ۲۱ و ۲۲ جدول شماره ۲، ردیف‌ های ۱، ۲، ۵ تا ۱۲ جدول شماره ۳- کل مصوبه منقضی شده است.
۵۱- آیین نامه اجرایی بند «ب» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور- ۰۷ /۰۲ /۱۳۸۲
هیأت وزیران- ۷۱۲۸ /ت ۲۸۵۲۸هـ
۱۶ /۰۲ /۱۳۸۲- کل مصوبه- کل مصوبه منقضی شده است.
۵۲- آیین‌ نامه اجرایی بندهای «ب»، «پ»، «ت»، «ث»، «ج»، «چ»، «ر»، «ژ»، «ض» و «ظ» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور- ۲۸ /۰۲ /۱۳۸۲
هیأت وزیران- ۱۳۱۵۸ /ت ۲۸۵۲۷هـ
۲۴ /۰۳ /۱۳۸۲- ماده ۱۳ و بند (۱) ماده ۲۵- کل مصوبه منقضی شده است.
۵۳- آیین‌ نامه شماره ۱۷۰۹۱ /ت۳۰۶۷۳هـ مورخ ۱۰ /۰۴ /۱۳۸۳ راجع به تعیین تعرفه خدمات کنسولی- ۲۰ /۰۲ /۱۳۸۳
هیأت وزیران- ۱۷۰۹۱ /ت۳۰۶۷۳هـ
۱۰ /۰۴ /۱۳۸۳- ردیف‌ های ۹ تا ۱۴ بند (الف) جدول شماره ۱، ردیف‌ های ۲۲، ۲۳، ۲۶ تا ۳۳ بند (ب) جدول شماره ۱، ردیف ۴۲ بند (ج) جدول شماره ۱، ردیف‌ های ۳ ، ۲۱ و ۲۲ جدول شماره ۲، ردیف‌ های ۱، ۲، ۵ تا ۱۲ جدول شماره ۳- کل مصوبه منقضی شده است.
۵۴- آیین نامه اجرایی بند «ب» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور- ۰۳ /۰۳ /۱۳۸۳
هیأت وزیران- ۷۸۷ /ت۳۰۴۴۶هـ
۰۹ /۰۳ /۱۳۸۳- کل مصوبه- کل مصوبه منقضی شده است.
۵۵- ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور- ۲۸ /۰۱ /۱۳۸۴
هیأت وزیران- ۵۲۸۵ /ت۳۲۷۹۴هـ
۰۳ /۰۲ /۱۳۸۴- بند ۱۰- کل مصوبه منقضی شده است.
۵۶- اسناد ملی توسعه استان‌ های کشور در برنامه چهارم توسعه- ۰۵ /۰۴ /۱۳۸۴
هیأت وزیران- ۲۵۷۹۸ /ت۳۳۱۱۱هـ
۰۹ /۰۵ /۱۳۸۴- جزء ۸ بند (ب) و جزء ۲۱ بند (د) و جزء های ۱۴ و ۲۹ و ۳۳ بند (هـ) و ردیف‌ های ۴۰ و ۴۱ جدول شاخص‌ های هدف کمی در برنامه چهارم در سند ملی توسعه استان آذربایجان شرقی،
– جزء ۱۶ بند (ج) و جزء ۱۹ بند (د) و جزء های ۱۴ و ۱۹ و ۲۳ بند (هـ) و ردیف‌ های ۴۰ و ۴۱ جدول شاخص‌ های هدف کمی در برنامه چهارم در سند ملی توسعه استان آذربایجان غربی،
– جزء ۲۰ بند (د) و جزء های ۱۹ و ۲۳ بند (هـ) و ردیف‌ های ۳۹ و ۴۰ جدول شاخص‌ های هدف کمی در برنامه چهارم در سند ملی توسعه استان اردبیل،
– جزء ۱۴ بند (الف) و جزء ۱۳ بند (ج) و جزء های ۱۹ و ۲۸ بند (د) و جزء های ۴۵ و ۵۴ و ۵۸ بند (هـ) و ردیف‌ های ۴۰ و ۴۱ جدول شاخص‌ های هدف کمی در برنامه چهارم در سند ملی توسعه استان اصفهان،
– جزء ۱۶ بند (ج) و جزء های ۱۸ و ۲۲ بند (هـ) و ردیف‌ های ۴۱ و ۴۲ جدول شاخص‌ های هدف کمی در برنامه چهارم در سند ملی توسعه استان ایلام،
– جزء ۲۰ بند (د) و جزء های ۱۸ و ۲۲ بند (هـ) و ردیف‌ های ۴۱ و ۴۲ جدول شاخص‌ های هدف کمی در برنامه چهارم در سند ملی توسعه استان بوشهر،
– جزء ۱۴ بند (الف) و جزء ۱۷ بند (د) و جزء های ۲۳ و ۲۷ بند (هـ) و ردیف‌ های ۳۹ و ۴۰ جدول شاخص‌ های هدف کمی در برنامه چهارم در سند ملی توسعه استان تهران،
– جزء ۳۰ بند (د) و جزء های ۳۹ و ۴۰ بند (هـ) و ردیف‌ های ۴۱ و ۴۲ جدول شاخص‌ های هدف کمی در برنامه چهارم در سند ملی توسعه استان چهارمحال و بختیاری،
– جزء ۱۴ بند (د) و جزء های ۲۴ و ۲۸ بند (هـ) و ردیف‌ های ۳۶ و ۳۷ جدول شاخص‌ های هدف کمی در برنامه چهارم در سند ملی توسعه استان خراسان رضوی،
– جزء ۲۲ بند (د) و جزء های ۲۳ و ۲۷ بند (هـ) و ردیف‌ های ۳۹ و ۴۰ جدول شاخص‌ های هدف کمی در برنامه چهارم در سند ملی توسعه استان خراسان شمالی،
– جزء ۲۱ بند (د) و جزء های ۳۷ و ۴۱ بند (هـ) و ردیف‌ های ۳۸ و ۳۹ جدول شاخص‌ های هدف کمی در برنامه چهارم در سند ملی توسعه استان خراسان جنوبی،
– جزء ۲۷ بند (د) و جزء های ۸ و ۳۷ و ۴۱ بند (هـ) و ردیف‌ های ۳۱ و ۳۲ جدول شاخص‌ های هدف کمی در برنامه چهارم در سند ملی توسعه استان خوزستان،
– جزء ۱۶ بند (د) و جزء های ۱۸ و ۲۲ بند (هـ) و ردیف‌ های ۴۰ و ۴۱ جدول شاخص‌ های هدف کمی در برنامه چهارم در سند ملی توسعه استان زنجان،
– جزء ۱۴ بند (د) و جزء های ۲۸ و ۳۲ بند (هـ) و ردیف‌ های ۴۰ و ۴۱ جدول شاخص‌ های هدف کمی در برنامه چهارم در سند ملی توسعه استان سمنان،
– جزء ۴ بند (ج) و جزء های ۸ و ۱۳ بند (د) و جزء های ۱۲ و ۱۷ و ۲۲ بند (هـ) و ردیف‌ های ۳۹ و ۴۰ جدول شاخص‌ های هدف کمی در برنامه چهارم در سند ملی توسعه استان سیستان و بلوچستان،
– جزء ۲۱ بند (د) و جزء های ۲۵ و ۳۰ بند (هـ) و ردیف‌ های ۴۰ و ۴۱ جدول شاخص‌ های هدف کمی در برنامه چهارم در سند ملی توسعه استان فارس،
– جزء ۱۸ بند (د) و جزء های ۲۰ و ۲۴ بند (هـ) و ردیف‌ های ۳۵ و ۳۶ جدول شاخص‌ های هدف کمی در برنامه چهارم در سند ملی توسعه استان قزوین،
– جزء های ۱۵ و ۲۱ بند (د) و جزء های ۲۲ و ۲۷ و ۳۱ بند (ه) و ردیف‌ های ۴۰ و ۴۱ جدول شاخص‌ های هدف کمی در برنامه چهارم در سند ملی توسعه استان قم،
– جزء ۲۳ بند (د) و جزء های ۲۵ و ۲۹ بند (هـ) و ردیف‌ های ۴۰ و ۴۱ جدول شاخص‌ های هدف کمی در برنامه چهارم در سند ملی توسعه استان کردستان،
– جزء ۲۰ بند (د) و جزء های ۲۴ و ۲۸ بند (هـ) و ردیف‌ های ۴۰ و ۴۱ جدول شاخص‌ های هدف کمی در برنامه چهارم در سند ملی توسعه استان کرمان،
– جزء ۱۸ بند (د) و جزء های ۲۴ و ۲۸ بند (هـ) و ردیف‌ های ۴۱ و ۴۲ جدول شاخص‌ های هدف کمی در برنامه چهارم در سند ملی توسعه استان کرمانشاه،
– جزء ۲۱ بند (د) و جزء های ۱۹ و ۲۳ بند (هـ) و ردیف‌ های ۴۰ و ۴۱ جدول شاخص‌ های هدف کمی در برنامه چهارم در سند ملی توسعه استان کهگیلویه و بویر احمد،
– جزء ۱۹ بند (الف) و جزء ۲۴ بند (د) و جزء های ۲۸ و ۳۲ بند (هـ) و ردیف‌ های ۳۴ و ۳۵ جدول شاخص‌ های هدف کمی در برنامه چهارم در سند ملی توسعه استان گلستان،
– جزء ۲ بند (الف) و جزء ۱۷ بند (ج) جزء های ۱۱ و ۱۲ و ۲۰ بند (د) و جزء های ۲۶ و ۳۰ بند (هـ) و ردیف‌ های۴۰ و ۴۱ جدول شاخص‌ های هدف کمی در برنامه چهارم در سند ملی توسعه استان گیلان،
– جزء ۱۵ بند (د) و جزء های ۲۴ و ۲۸ بند (هـ) و ردیف‌ های ۴۰ و ۴۱ جدول شاخص‌ های هدف کمی در برنامه چهارم در سند ملی توسعه استان لرستان،
– جزء ۱۵ بند (د) و جزء های ۲۱ و ۲۵ بند (هـ) و ردیف‌ های ۴۱ و ۴۲ جدول شاخص‌ های هدف کمی در برنامه چهارم در سند ملی توسعه استان مازندران،
– جزء ۱۶ بند (د) و جزء های ۲۶ و ۳۰ بند (هـ) و ردیف‌ های ۳۹ و ۴۰ جدول شاخص‌ های هدف کمی در برنامه چهارم در سند ملی توسعه استان مرکزی،
– جزء ۱۴ بند (د) و جزء های ۹ و ۱۶ و ۲۰ بند (ه) و ردیف‌ های ۳۹ و ۴۰ جدول شاخص‌ های هدف کمی در برنامه چهارم در سند ملی توسعه استان هرمزگان،
– جزء ۱۸ بند (د) و جزء های ۱۹ و ۲۳ بند (ه) و ردیف‌ های ۴۱ و ۴۲ جدول شاخص‌ های هدف کمی در برنامه چهارم در سند ملی توسعه استان همدان،
– جزء ۲۷ بند (د) و جزء های ۲۲ و ۲۳ و ۴۳ و ۴۷ بند (ه) و ردیف‌ های ۴۱ و ۴۲ جدول شاخص‌ های هدف کمی در برنامه چهارم در سند ملی توسعه استان یزد- کل مصوبه منقضی شده است.
۵۷- آیین نامه اجرایی بند «الف» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور- ۱۲ /۰۴ /۱۳۸۴
هیأت وزیران- ۲۴۱۲۴ /ت ۳۳۳۲۰هـ
۲۲ /۰۴ /۱۳۸۴- کل مصوبه- کل مصوبه منقضی شده است.
۵۸- سند تلفیقی اسناد توسعه بخشی و فرابخشی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
– ۰۵/۰۵/۱۳۸۴
هیأت وزیران- ۲۹۰۹۸/ت ۲۴۸هـ
۱۱/۰۵/۱۳۸۴- جزء (۴- ۱) بند (۴) محور نهم: توسعه فرهنگی، مندرج در پیوست- کل مصوبه منقضی شده است.
۵۹- ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور- ۰۷ /۰۱ /۱۳۸۵
هیأت وزیران- ۱۱۳۳۹ /ت۳۴۸۰۲هـ
۰۹ /۰۲ /۱۳۸۵- بند ۱۷- کل مصوبه منقضی شده است.
۶۰- تمدید تصویب‌ نامه موضوع تعیین موارد استثناء و معافیت کارگاه‌ های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار- ۱۸ /۱۰ /۱۳۸۴
هیأت وزیران- ۳۴۳۵۸ /۶۹۹۰۲
۰۱ /۱۱ /۱۳۸۴- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۶۱- افزایش مستمری بازنشستگان، مستمری بازماندگان و از کار افتادگان در سال ۱۳۸۶- ۲۶ /۰۲ /۱۳۸۶
هیأت وزیران- ۲۹۰۸۴ /ت۳۷۳۷۵هـ
۲۹ /۰۲ /۱۳۸۶- تبصره بند (۴)- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۶۲- آیین‌ نامه اجرایی بند «الف» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور- ۳۰ /۰۲ /۱۳۸۶
وزرای عضو کمیسیون فرهنگی هیئت دولت- ۲۴۰۰۵ /ت۳۷۲۰۸ک
۲۱ /۰۳ /۱۳۸۶- کل مصوبه- کل مصوبه مدت منقضی شده است
۶۳- اصلاح جزء (۴- ۱) بند (۴) محور نهم: توسعه فرهنگی تصویب‌ نامه موضوع سند تلفیقی اسناد بخشی و فرابخشی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- ۲۴ /۱۱ /۱۳۸۶
هیأت وزیران- ۲۱۴۱۱۱ /ت۳۶۸۱۷هـ
۲۸ /۱۲ /۱۳۸۶- کل مصوبه (ناظر به اصلاح بند ۴ محور نهم)- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۶۴- ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور- ۲۶ /۱۲ /۱۳۸۶
هیأت وزیران- ۲۱۱۹۴۷ /ت۳۹۳۶۵هـ
۲۸ /۱۲ /۱۳۸۶- ردیف ۷ پیوست شماره ۲- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۶۵- تصویب‌ نامه راجع به تعیین تعرفه و فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۸۷- ۰۸ /۰۲ /۱۳۸۷
نمایندگان ویژه رییس جمهور- ۱۶۴۹۶ /ت۳۹۱۹۴ن
۰۸ /۰۲ /۱۳۸۷- بندهای ۵ و ۶- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۶۶- تکلیف وزارت رفاه و تامین اجتماعی نسبت به تخفیف پنجاه درصد (۵۰ %) حق بیمه سهم کارفرمایی زنان سرپرست خانوار شاغل در بخش خصوصی در سال ۱۳۸۷- ۰۸ /۰۲ /۱۳۸۷
هیأت وزیران- ۲۲۲۲۰ /۳۵۱۴۴
۱۸ /۰۲ /۱۳۸۷- کل مصوبه- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۶۷- آیین نامه توزیع اعتبار جزء (۶) ردیف (۵۲۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور- ۲۹ /۱۰ /۱۳۸۷
هیأت وزیران- ۲۱۴۹۷۵ /ت۴۱۹۲۳هـ
۱۹ /۱۱ /۱۳۸۷- بند ۱۰ و ردیف ۸ جدول پیوست- کل مصوبه مدت منقضی شده است.

۶۸- تعیین حق بیمه خدمات درمانی خانوارهای کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری در سال ۱۳۸۸- ۱۸ /۰۹ /۱۳۸۸
هیأت وزیران- ۱۸۴۳۸۰ /ت۴۳۸۱۳هـ
۱۸ /۰۹ /۱۳۸۸- بندهای ۱ تا ۴- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۶۹- تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و ضریب حقوق مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و قضات برای سال ۱۳۸۹- ۰۹ /۰۳ /۱۳۸۹
هیأت وزیران- ۴۴۵۸۵ /۵۴۰۱۷
۰۹ /۰۳ /۱۳۸۹- بند ۱۰- کل مصوبه مدت منقضی شده است.

۷۰- تعیین تعرفه و فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۸۹- ۲۷ /۰۴ /۱۳۸۹
وزیران عضو کارگروه بررسی و هماهنگی امور اجرایی مربوط به بخش درمان- ۸۱۷۲۹ /ت ۴۴۹۳۹ک
۲۷ /۴ /۱۳۸۹- تبصره ۲ بند ۳، جزء‌های (ج)، (د) و (هـ) بند ۴- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۷۱- تعیین تعرفه و فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۰- ۱۱/۰۳/۱۳۹۰
هیأت وزیران- ۶۵۱۵۵/ت ۴۶۷۷۲هـ
۲۸/۰۳/۱۳۹۰- زیرجزء ۳ جزء (الف) بند ۳، زیرجزء های ۳ تا ۵ جزء (د) بند ۳- کل مصوبه مدت منقضی شده است.

۷۲- تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و ضریب حقوق مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و قضات در سال ۱۳۹۰- ۱۸ /۰۳ /۱۳۹۰
هیأت وزیران- ۶۵۶۹۹
۲۹ /۰۳ /۱۳۹۰- بند ۱۱- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۷۳- تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌ بگیران و ضریب حقوق مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و قضات در سال ۱۳۹۱- ۲۴ /۰۳ /۱۳۹۱
هیأت وزیران- ۵۸۴۰۴ /ت۴۸۰۹۳ هـ
۲۷ /۰۳ /۱۳۹۱- تبصره ۲ بند ۱۳- کل مصوبه مدت منقضی شده است.

۷۴- آیین نامه اجرایی بند (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور- ۰۴ /۰۴ /۱۳۹۱
هیأت وزیران- ۸۱۶۱۹ /ت۴۸۲۱۰هـ
۲۸ /۰۴ /۱۳۹۱- تبصره ۲ ماده ۶- کل مصوبه مدت منقضی شده است.

۷۵- تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۱- ۱۸ /۰۴ /۱۳۹۱
هیأت وزیران- ۷۹۱۰۲ /ت۴۸۲۸۹ هـ
۲۵ /۰۴ /۱۳۹۱- زیرجزء ۳ جزء (الف) بند ۳، تبصره جزء (ب) بند ۳، زیرجزء‌ های ۳ تا ۵ جزء (د) بند ۳- کل مصوبه مدت منقضی شده است.

۷۶- تعیین بسته اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- ۲۳ /۰۷ /۱۳۹۱
هیأت وزیران- ۱۵۵۶۵۲ /ت۴۸۵۲۷هـ
۰۸ /۰۸ /۱۳۹۱- ردیف های ۱ تا ۴ جدول ۳-۱ بسته اجرایی فرعی ۳، ردیف های ۱ تا ۴ جدول ۳-۲ بسته اجرایی فرعی ۳، ردیف ۵ جدول ۶-۱ بسته اجرایی فرعی ۶، ردیف ۶ جدول ۶-۲ بسته اجرایی فرعی ۶، ردیف ۲ جدول ۹-۲ بسته اجرایی فرعی ۹- کل مصوبه مدت منقضی شده است.

۷۷- تعیین بسته اجرایی وزارت آموزش و پرورش موضوع ماده ( ۲۱۷ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- ۲۳/۰۷ ۱۳۹۱
هیأت وزیران- ۱۵۵۷۶۰ /ت۴۸۵۲۷هـ
۰۹ /۰۸ /۱۳۹۱- ردیف ۳ جدول ۱-۲ بسته اجرایی فرعی ۱، ردیف ۱ جدول ۲-۱ بسته اجرایی فرعی ۲، ردیف ۶ جدول ۲-۲ بسته اجرایی فرعی ۲- کل مصوبه مدت منقضی شده است.

۷۸- تعیین بسته اجرایی وزارت کشور موضوع ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۲۳ /۰۷ /۱۳۹۱ هیأت وزیران- ۱۵۵۷۸۲ /ت۴۸۵۲۷هـ
۰۹ /۰۸ /۱۳۹۱- بند ۱ اهم راهبردهای وزارت کشور، ردیف ۲۸ جدول ۵-۱ بسته اجرایی فرعی ۵: حفظ نظم و امنیت، جدول (۷-۱) و (۷-۲) بسته اجرایی فرعی ۷: تحول اجتماعی، زنان و خانواده- کل مصوبه مدت منقضی شده است.

۷۹- آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- ۲۹ /۰۹ /۱۳۹۱
هیأت وزیران- ۱۹۷۲۸۴ /ت۴۷۶۸۴هـ
۰۹ /۱۰ /۱۳۹۱- ماده ۱، ماده ۳- کل مصوبه مدت منقضی شده است.

۸۰- تعیین بسته اجرایی وزارت ورزش و جوانان موضوع ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنج‌ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- ۲۹ /۱۱ /۱۳۹۱
هیأت وزیران- ۲۴۶۲۵۵ /ت۴۸۵۲۷هـ
۱۳/۱۲/۱۳۹۱ –
بند ۲، ۵ تا ۸ و ۱۰ راهبردها، بندهای ۶ تا ۹ ، ۵۹، ۶۰، ۶۲ و ۶۳ و جزء ۷ بند ۹۷ سیاست های اجرایی و ردیف ۸ تا ۱۴ جدول ۱-۱- بسته اجرایی فرعی ۱- کل مصوبه مدت منقضی شده است.

۸۱- تعیین بسته اجرایی بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع ماده (۲۱۷‏) قانون برنامه پنج‌ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- ۲۹ /۱۱/ ۱۳۹۱
هیأت وزیران- ۲۴۶۳۴۸ /ت۴۸۲۵۷هـ
۱۳ /۱۲ /۱۳۹۱- بند ۲ بسته اجرایی
بنیاد شهید و امور ایثارگران- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۸۲- تعیین بسته اجرایی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنج‌ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- ۲۹ /۱۱ /۱۳۹۱
هیأت وزیران- ۲۴۶۳۵۵ /ت۴۸۵۲۷هـ
۱۲ /۱۲ /۱۳۹۱- بند ۸ اهداف صدا و سیما، جزء ۳ بند (ب) مسائل اساسی سازمان صدا و سیما،- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۸۳- تعیین بسته اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنج‌ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- ۲۹ /۱۱ /۱۳۹۱
هیأت وزیران- ۲۴۶۳۳۸ /ت۴۸۵۲۷هـ
۱۳ /۱۲ /۱۳۹۱- بند ۱ حوزه بازی های رایانه ای مسائل اساسی بخش فرهنگ، بند ۳ حوزه موسیقی راهبردهای اصلی بخش فرهنگ- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۸۴- تعیین بسته اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنج‌ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- ۲۹ /۱۱ /۱۳۹۱
هیأت وزیران- ۲۴۶۲۸۶ /ت۴۸۵۲۷هـ
۱۳ /۱۲ /۱۳۹۱- جزء ۷ بند (ب) امور اقتصادی، بند ۲ سیاست‌ های اجرایی امور اجتماعی و فرهنگی، ردیف ۴ جدول ۱-۱، ردیف ۵ جدول ۱-۲، ردیف ۵ جدول ۱-۶، ردیف ۶ جدول ۲-۵- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۸۵- تعیین بسته اجرایی وزارت دادگستری موضوع ماده ( ۲۱۷) قانون برنامه پنج‌ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- ۲۹ /۱۱ /۱۳۹۱
هیأت وزیران- ۲۴۶۲۷۸ /ت ۴۸۵۲۷هـ
۱۳ /۱۲ /۱۳۹۱- ضرورت تدوین (بند ۱۳)، بند ۵ راهبردهای اساسی جهت حل مسأله یا مشکل؛ بند ۴ سیاست‌ های اجرایی متناظر با هر راهبرد،- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۸۶- تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۲- ۱۸ /۰۱ /۱۳۹۲
هیأت وزیران- ۴۱۴۳۸ /ت۴۹۰۷۲هـ
۲۴ /۰۲ /۱۳۹۲- زیرجزء ۳ جزء (الف) بند ۳، تبصره جزء (ب) بند ۳، زیرجزء‌ های ۳، ۴ و ۵ جزء (د) بند ۳- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۸۷- آیین نامه اجرایی بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور- ۰۲ /۰۴ /۱۳۹۲
هیأت وزیران- ۸۵۳۳۰ /ت۴۸۲۱۰هـ
۱۱ /۰۴ /۱۳۹۲- تبصره ماده ۶- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۸۸- ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور- ۱۹ /۰۴ /۱۳۹۲
هیأت وزیران- ۱۰۱۹۵۹ /ت۴۹۴۰۳هـ
۰۶ /۰۵ /۱۳۹۲- تبصره ۲ بند ۲۰- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۸۹- آیین نامه اجرایی بند (۹۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور- ۲۹ /۰۸ /۱۳۹۲
هیأت وزیران- ۱۴۵۲۴۴ /ت۴۹۵۷۹هـ
۰۶ /۰۹ /۱۳۹۲- بند (الف) ماده ۱ و ماده ۶- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۹۰- آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور- ۲۱ /۱۲ /۱۳۹۲
هیأت وزیران- ۱۹۰۲۳۶ /ت۵۰۳۲۴هـ
۲۵ /۱۲ /۱۳۹۲- تبصره ماده ۶- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۹۱- ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور- ۱۸ /۱۲ /۱۳۹۲
هیأت وزیران- ۱۹۲۴۴۱ /ت۵۰۳۲۷ هـ
۲۸ /۱۲ /۱۳۹۲- تبصره ۲ ماده ۱۵- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۹۲- تعیین تعرفه‌ خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۳- ۲۴ /۰۲ /۱۳۹۳
هیأت وزیران- ۲۱۴۶۶ /ت ۵۰۳۹۹ هـ
۳۰ /۰۲ /۱۳۹۳- زیرجزء های ۲ و۳ جزء (الف) بند ۴، جزء (ب) بند ۴ و تبصره آن، زیرجزء های (۴ تا ۶) جزء (د) بند ۴- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۹۳- آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور- ۳۱ /۰۲ /۱۳۹۳
هیأت وزیران- ۲۵۸۳۹ /ت۵۰۳۵۴هـ
۱۰ /۰۳ /۹۳- بند (الف) ماده ۱، تبصره ماده ۴ و ماده ۶- کل مصوبه مدت منقضی شده است.

۹۴- ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور- ۰۳ /۰۱ /۱۳۹۴
هیأت وزیران- ۷۵۳ /ت۵۱۷۶۲هـ
۱۱ /۰۱ /۱۳۹۴- تبصره (۲) ماده ۱۲- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۹۵- تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۴- ۰۶ /۰۲ /۱۳۹۴
هیأت وزیران- ۱۷۶۱۳ /ت۵۱۷۷۵هـ
۱۶ /۰۲ /۱۳۹۴- زیرجزء های ۳ تا ۵ جزء (د) بند ۳ مربوط به نرخ حق بیمه درمان در سال ۱۳۹۴، جزء (ب) بند ۳ مربوط نرخ حق بیمه درمان در سال ۱۳۹۴- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۹۶- اصلاح آیین نامه اجرایی شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان- ۱۷ /۰۳ /۱۳۹۴
هیأت وزیران- ۵۱۵۵۱ /ت۵۰۹۶۱هـ
۲۴ /۰۴ /۱۳۹۴- بندهای ۵، ۹، ۱۰ تا ۱۳- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۹۷- آیین نامه اجرایی تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور- ۰۳ /۰۳ /۱۳۹۴
هیأت وزیران- ۲۹۴۳۳ /ت ۵۱۹۰۲هـ
۱۰ /۰۳ /۱۳۹۴- بند (ج) ماده ۶- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۹۸- تصویب‌ نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۵- ۰۹ /۰۳ /۱۳۹۵
هیأت وزیران- ۳۲۵۱۱ /ت ۵۳۰۳۸هـ
۲۰ /۰۳ /۱۳۹۵- جزء های (الف) و (ب) بند ۳ و زیرجزء های ۳، ۴، ۵ جزء (د) بند ۳- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۹۹- ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور- ۱۹ /۰۳ /۱۳۹۵
هیأت وزیران- ۳۳۲۶۷ /ت۵۲۹۸۲هـ
۲۲ /۰۳ /۱۳۹۵- تبصره ۲ ماده ۱۲- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۱۰۰- ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور- ۲۰ /۰۱ /۱۳۹۶
هیأت وزیران- ۵۷۱۳ /ت۵۴۱۷۵هـ
<۲۰ /۰۱ /۱۳۹۶- تبصره ۲ ماده ۱۲- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۱۰۱- تصویب‌ نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۶- ۲۸ /۰۳ /۱۳۹۶
هیأت وزیران- ۴۶۸۱۸ /ت۵۴۲۴۰هـ
۲۴ /۰۴ /۱۳۹۶- زیرجزء های ۱ و ۳ جزء (الف) بند ۳، تبصره ۲ جزء (ب) بند ۳، جزء های ۲ تا ۴ تبصره ۳ جزء (د) بند ۳- کل مصوبه مدت منقضی شده است.

۱۰۲- ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور- ۱۵ /۰۱ /۱۳۹۷
هیأت وزیران- ۴۴۳۰ /ت۵۵۲۴۱هـ
۲۳ /۰۱ /۱۳۹۷- تبصره ۲ ماده ۱۲- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۱۰۳- تصویب‌ نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۷- ۲۹ /۰۱ /۱۳۹۷
هیأت وزیران- ۱۳۸۶۳ /ت۵۵۳۰۳هـ
۱۱ /۰۲ /۱۳۹۷- جزء (هـ) بند ۱، جزء های ۳ و ۴ جزء (د) قسمت ۳ مربوط به نرخ حق بیمه درمان در سال ۱۳۹۷، جزء (ب) بند (الف) قسمت ۳ مربوط به نرخ حق بیمه درمان در سال ۱۳۹۷- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۱۰۴- تصویب نامه در خصوص ستاد ملی سیاستگذاری همدان در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی)- ۲۴ /۰۵/ ۱۳۹۷
هیأت وزیران- ۶۸۶۱۴ /ت۵۵۶۴۱هـ
۲۷ /۰۵ /۱۳۹۷- جزء (ر) بند ۳- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۱۰۵- آیین‌ نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور- ۱۱ /۰۷ /۱۳۹۷
هیأت وزیران- ۹۲۸۱۹ /ت۵۵۲۵۸هـ
۱۵ /۰۷ /۱۳۹۷- تبصره ۲ ماده ۱- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۱۰۶- تصویب‎‌ نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۸- ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۷
هیأت وزیران- ۲۸۹۳ /ت۵۶۴۰۳هـ
۱۹ /۰۱ /۱۳۹۸- جزء (هـ) بند ۱، جزء (د) بند ۱، تبصره ۲ زیرجزء ۱ جزء (و)،- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۱۰۷- ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور- ۲۸ /۰۱ /۱۳۹۸
هیأت وزیران- ۸۷۲۲ /ت۵۶۴۶۱هـ
۳۱ /۰۱ /۱۳۹۸- تبصره ۲ ماده ۱۲- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۱۰۸- آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور- ۰۶ /۰۶ /۱۳۹۸
هیأت وزیران- ۷۲۱۹۶ /ت۵۶۹۰۸هـ
۱۲ /۰۶ /۱۳۹۸- تبصره ۲ ماده ۱- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۱۰۹- ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور- ۳۱ /۰۱ /۱۳۹۹
هیأت وزیران- ۸۲۰۶ /ت۵۷۵۹۸هـ
۰۲ /۰۲ /۱۳۹۹- تبصره ۲ ماده ۱۱- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۱۱۰- تصویب‌ نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۹- ۰۷ /۰۲ /۱۳۹۹
هیأت وزیران- ۱۱۹۸۹ /ت ۵۷۶۳۹هـ
۱۳ /۰۲ /۱۳۹۹- تبصره ۱ جزء (الف) بند ۱، جزء (ت) و (ث) بند ۱- کل مصوبه مدت منقضی شده است.
۱۱۱- آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور- ۱۸ /۰۴ /۱۳۹۹
هیأت وزیران- ۴۲۷۳۵ /ت۵۷۸۲۴هـ
۲۳ /۰۴ /۱۳۹۹- تبصره ۲ ماده ۱- کل مصوبه مدت منقضی شده است.

شناسنامه قانون | Pdf32 تصویب‌نامه تنقیحی مصوبات هیئت وزیران در موضوع زنان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *