کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1401

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1401 (تصویبنامه شماره 21257/ت59801هـ مورخ 12/2/1401 هیئت وزیران)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 4/2/1401 به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور -مصوب 1395- تصویب کرد:

1- تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1401 به شرح زیر تعیین می‌شود:

مشاهده و دانلود جداول مربوط

3- نرخ حق بیمه درمان در سال 1401 مطابق ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه به شرح زیر است:

الف- صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشکری:

1- حق بیمه درمان خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل، بازنشسته مستمری‌بگیر و وظیفه‌بگیر (شامل سرپرست، همسر و فرزندان مشمول یارانه) در سال 1401 معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزایای مستمر به شرح زیر تعیین می‌شود:

1-1- بیمه شده شاغل دو درصد (2%) حقوق مبنای کسور، بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران یک و هفت دهم درصد (1/7%) حقوق.

1-2- دستگاه اجرایی دو درصد (2%) حقوق.

1-3- مابقی به عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه (ذیل سازمان بیمه سلامت ایران و برنامه پوشش بیمه پایه سلامت مشمولان نیروهای مسلح ذیل ردیف توسعه خدمات بیمه درمان نیروهای مسلح).

2- حق بیمه درمان خانوارهای شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران دستگاه های اجرایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی کنند، به ترتیب حق بیمه شاغلین دو درصد(2%) حقوق مبنای کسور و حق بیمه بازنشستگان و موظفین یک و هفت دهم درصد (1/7%) و بقیه تا هفت درصد (7%) مبنای کسور توسط دستگاه اجرایی می باشد.

تبصره- در صورتی که دریافتی حقوق و مزایای مشمولین صندوق کارکنان لشکری و کشوری کمتر از حداقل حقوق و مزایای قانون کار باشد، حق بیمه آنها بر اساس حقوق و مزایای دریافتی تعیین می گردد.

3- در صورتی که زوجین هر دو مشترک صندوق بیمه کارکنان کشوری یا لشکری و یا مشترکاً دارای پوشش بیمه ای از صندوق های مربوط باشند، پوشش بیمه و پرداخت حق بیمه به ترتیب زیر خواهد بود:

3-1- در صورت تقاضای زوجه برای دریافت پوشش بیمه از طریق همسر خود حق بیمه درمان موضوع این تصویبنامه صرفاً از حقوق همسر کسر می شود.

2-3- در صورتی که زوجه مستقلاً متقاضی دریافت پوشش بیمه باشدف ملزم به پرداخت حق بیمه می باشد.

4- کلیه مشمولین صندوق بیمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده (6) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور می توانند با پرداخت هفت درصد (7%) دو برابر حداقل حقوق قانون کار، خود را در صندوق مذکور بیمه درمان نمایند.

ب- حق بیمه خانوارهای روستاییان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و مشمولین بیمه همگانی معادل هفت درصد (7%) حداقل حقوق مشمولین قانون کار تعیین می شود که صد در صد (100%) حق بیمه این گروه های اجتماعی بر مبنای بند (الف) ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می شود.

تبصره 1- مابه التفاوت سهم بیمه شدگان خانوارهای روستاییان و عشایر، اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی، سایر اقشار و بیمه همگانی تا هفت درصد (7%) حقوق ودستمزد که از طریق آزمون وسع تعیین می گردد، توسط دولت در بودجه سنواتی سازمان بیمه سلامت ایران تأمین می شود.

تبصره 2- در مواردی که بیمه شده اصلی مددجو یا توان خواه تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور باشد و خانواده آنها (والدین، خواهر و برادر) تحت پوشش سازمان مذکور نباشند، پوشش بیمه ای آنها (والدین، خواهر و برادر) در قالب تبعی (2) در صندوق سایر اقشار و یا در قالب بیمه ایرانیان و یا بیمه سلامت همگانی امکان پذیر می باشد.

تبصره 3- حق بیمه افرادی که به استناد بند (د) تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران قرار گرفته اند (دهک اول تا سوم)، به طور کامل از محل منابع مالی مصوب سازمان بیمه سلامت ایران تأمین می گردد.

سهم حق بیمه برای خانوارهای متقاضی دهک چهار، ده درصد (10%)، دهک های پنج و شش، بیست و پنج درصد (25%)، دهک های هفت و هشت، پنجاه درصد (50%) و برای دهک های نه و ده، صد درصد (100%) تعیین می گردد. مابه التفاوت از محل منابع مالی مصوب سازمان بیمه سلامت ایران تأمین می گردد.

پ- حق بیمه افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی اخذ می شود.

مشاهده و دانلود فایل ابلاغی مصوبه

در حال تکمیل…

بیشتر ببینید: تعرفه های تشخیصی و درمانی ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام