کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیآرای وحدت رویهاستخدام و تبدیل وضعیت

قید عبارت استخدام پیمانی در آگهی استخدامی برای داوطلبین حق ایجاد نمی‌کند

رأی وحدت رویه در خصوص الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی براساس آگهی استخدام بهورز/ قید عبارت استخدام پیمانی در آگهی استخدامی برای داوطلبین حق استخدام بصورت پیمانی ایجاد نمی‌کند (دادنامه شماره ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ مورخ ۲۶؍۷؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۰ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۱

تاریخ دادنامه: ۲۶؍۷؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۱۹۲۱- ۰۰۰۴۲۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض: آقایان مرتضی متقدیمی و شعبان خلیل زاده

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

قید عبارت استخدام پیمانی در آگهی استخدامی برای داوطلبین حق ایجاد نمی‌کند

گردش کار: در خصوص موضوع الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی طبق آگهی استخدام بهورز در سال ۱۳۹۳، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای مرتضی متقدیمی به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی قراردادی به پیمانی طبق آگهی استخدام بهورز در سال ۱۳۹۳ به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی و سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۶۸۱- ۱۹؍۸؍۱۳۹۹ به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:

نظر به غیر موجه بودن مشروح دفاعیات خواندگان و اینکه خواندگان هیچ گونه دلیل موجهی که رد خواسته شاکی را اثبات نماید ارائه ننموده اند ضمن آن که در خصوص دانش آموختگان بهورزی برابر ماده ۳۰ آیین نامه اداری استخدامی قرار بر این بوده پذیرفته شدگان آزمون بهورزی به صورت پیمانی در دانشگاه متبوع خود خدمت نمایند، بنابراین شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۶۸۱-۱۹؍۸؍۱۳۹۹ شعبه ۳۰ بدوی، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۴۹۲-۷؍۱۱؍۱۳۹۹ به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه آزمون برگزار شده در مورد جذب شاکی سال ۱۳۹۳ در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بوده که بر اساس بند (ب) ماده ۲۰ قانون موصوف امور اداری و استخدامی دانشگاه ها مطابق مصوبات هیأت های امناء اقدام می‌گردید و بر اساس بند ۱۲ از مصوبه مورخ ۸؍۱۱؍۱۳۹۲ استخدام پیمانی داوطلبان بهورزی منوط به داشتن مجوز استخدامی بوده که تا به حال چنین مجوزی صادر نگردیده و از طرفی بر اساس ماده ۵۷ از قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه استخدام پیمانی منوط به شرکت در آزمون عمومی و داشتن مجوز از مراجع ذیربط بوده که در مورد شاکی چنین نبوده، علیهذا تجدیدنظر خواهی وارد بوده و مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض حکم به رد شکایت صادر می شود. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای کمال درویش به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی قراردادی به پیمانی طبق آگهی استخدام بهورز سال ۱۳۹۳ به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غـربی و سازمان اداری و استخـدامی کشور به مـوجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۱۳۴-۱۵؍۹؍۱۳۹۹ به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:

با توجه به اینکه طبق بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و نیز ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ «دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تایید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد، عمل می کنند.» از این رو دانشگاه ها طبق مصوبات هیأت امناء و آیین نامه اداری استخدامی مصوب خود عمل می کنند بر این اساس اولاً: طبق ماده ۳۵ آیین نامه اداری استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی ورود به خدمت و استخدام در دانشگاه در قالب رسمی، پیمانی یا قراردادی میسر است و طبق تبصره ۱ ماده مذکور استخدام در بدو ورود به دانشگاه به صورت پیمانی یا قراردادی است. ثانیاً: در صورتجلسه هیأت امناء که ملاک و مبنای جذب و نوع استخدام می باشد صریحاً قید شده نسبت به جذب و پذیرش بهورز به صورت پیمانی اقدام شود و در صورت عدم مجوز استخدام پیمانی دانشگاه می تواند پس از تامین اعتبار نسبت به انعقاد قرارداد طبق تبصره ۵ ماده ۳۱ آیین نامه اداری استخدامی اقدام نماید. با این وصف مادامی که مجوز استخدام پیمانی صادر نشده باشد قانوناً امکان جذب پیمانی وجود ندارد و قید عبارت استخدام پیمانی در آگهی استخدام که ممکن است ناشی از اشتباه یا تخـلف دستگاه یا دانشگاه باشد موجد حق مکتسبه برای شاکی نمی شود چه اینکه حق مکتسبه باید ناشی از اقدامات و نتایج قانونی حاصل شود که در مانحن فیه شرایط مذکور وجود ندارد بنابراین با توجه به اینکه اساساً مجوز استخدام پیمانی صادر نشده و مصوبه هیأت امنا نیز مشروط به شرط فوق می باشد و شاکی نیز دلیلی بر اثبات ادعای خود ارائه نکرده لذا شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

متعاقب اعتراض آقای کمال درویش به دادنامه شعبه بدوی به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۱۳۴- ۱۵؍۹؍۱۳۹۹، شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۵۴۹- ۲۶؍۱۱؍۳۹۹ به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:

در این پرونده با ملاحظه آگهی پذیرش و استخدام بهورز به صورت پیمانی به مجوز شماره ۱۹۵۲؍۲۰۹؍د- ۱۳؍۴؍۱۳۹۳ اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استناد شده که در این راستا استحقاق تجدیدنظرخواه دایر بر استخدام به صورت پیمانی به دلیل احراز شرایط استخدامی که در یک فضای رقابتی انجام شده و نیز تحقق حق مکتسبه محرز است و ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر فقدان مجوز قانونی برای استخدام پیمانی در تناقض با مجوز استخدامی مرقوم می باشد لذا دادنامه معترض عنه مغایر با موازین قانونی اصدار یافته در نتیجه مستنداً به ماده ۷۱ قانون صدرالذکر ضمن نقض آن حکم به ورود شکایت تجدیدنظر خواه صادر و اعلام می شود. رأی صادر شده قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: براساس بند ۱۲ صورتجلسه مورخ ۸؍۱۱؍۱۳۹۲ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی، انجام استخدام پیمانی مشروط به صدور مجوز استخدامی شده و این در حالی است که درخصوص موضوع استخدام مجوزی ارائه نشده است و مفاد آگهی استخدامی نمی‌تواند مغایر با مصوبه هیأت امنا باشد.

ثانیاً: هرچند در آگهی استخدامی منتشرشده به استخدام پیمانی اشاره شده، لکن در آگهی استخدامی مزبور مجوز شماره ۲۰۹؍۱۹۵۲؍د- ۱۴؍۴؍۱۳۹۳ اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مبنای استخدام اعلام شده که در این مجوز نیز ذکری از استخدام پیمانی به عمل نیامده است.

بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۲۴۹۲- ۷؍۱۱؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام نقض رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۶۸۱- ۱۹؍۸؍۱۳۹۹ (صادره از شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری) بر رد شکایت اصدار یافته و متضمن عدم پذیرش خواسته الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی براساس آگهی استخدام بهورز در سال ۱۳۹۳ است، صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صفحه شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام