کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مصوب ۱۳۶۷/۰۳/۰۳ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۷۵/۱۰/۰۵)

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ماده ۱- وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عبارتند از:

۱. تدوین و ارائه سیاستها، ‌تعیین خط مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیتهای مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی پژوهش، خدمات ‌بهداشتی، درمانی، داروئی، بهزیستی و تأمین اجتماعی.

۲ . تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه‌های بهداشتی خصوصاً در زمینه بهداشت محیط و کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی، مبارزه با بیماریها، بهداشت‌خانواده و مدارس آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین با تأکید بر اولویت مراقبت‌های بهداشتی اولیه، بویژه بهداشت مادران و کودکان با‌همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۱۰/۵)

تبصره ۱- کلیه اختیارات و وظایف قانونی وزارت جهاد سازندگی (‌سازمان دامپزشکی کشور) و وزارت کشاورزی (‌سازمان حفظ نباتات) همچنان به‌قوت خود باقی است. اعلام ضوابط و حدود تماس مجاز سموم و مواد شیمیایی از حیث رعایت نکات بهداشتی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی است و کلیه سازمانهای ذیربط موظف به رعایت ضوابط مربوط می‌باشند.

تبصره ۲- آیین‌نامه مربوط به کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مشارکت ‌وزارتخانه‌های جهاد سازندگی، کشاورزی، صنایع و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۳ . ایجاد نظام هماهنگ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و گسترش شبکه تلفیقی بهداشت و درمان.

۴ . تعیین رشته‌ها و مقاطع تحقیقی مورد نیاز کشور و اجرای برنامه‌های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی در جهت نیل به خود کفائی.

تبصره ۱- جهت نظارت و تعیین ضابطه لازم در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور، شورائی بنام شورای‌ ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی گروه پزشکی به ریاست معاون ذیربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و چهار نفر از اساتید گروه پزشکی‌ به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن وزارت تشکیل می‌شود.

ارزشنامه مدارک تحصیلی به امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی خواهد رسید. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۴)

تبصره ۲- کلیه ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر سایر دانشگاههای کشور و نیز ضوابط و مقررات آموزشی اعلام شده از طرف شورایعالی ‌انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد دانشگاههای علوم پزشکی حاکم و مجری خواهد بود.

نحوه نظارت وزارت فرهنگ و آموزش عالی بر اجرای ضوابط قانونی به گونه‌ای که با اختیارات و مسوولیتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشکی مغایرت نداشته باشد، توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی تعیین خواهد شد.

تبصره ۳- به منظور جبران کمبود نیروی انسانی و بکارگیری هر چه سریعتر کادر مورد نیاز از افراد ارزشیابی شده فوق و یا افراد دیگر به وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که فارغ‌التحصیلان گروه پزشکی و پیراپزشکی و بهیاری و پرستاری و مامائی را تا تعیین تکلیف‌ آنها از طرف گزینش به کار گمارد و چنانچه پس از یکسال از شروع کار آنها نظریه‌ای دال بر عدم صلاحیت آنها اعلام نگردد به استخدام قطعی آنان اقدام‌شود.(الحاقی مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۴)

۵. انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در جمیع رشته‌های پزشکی و زمینه‌های بهداشتی و درمانی و نیز ایجاد و گسترش مؤسسات و واحدهای ‌پژوهش پزشکی و نظارت بر پژوهشها و هماهنگ ساختن برنامه‌های مؤسسات تحقیقاتی پزشکی.

۶. برنامه‌ریزی بمنظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات (آموزش پزشکی و تسهیلات بهداشتی . درمانی) کشور با تأکید ‌اولویت برنامه‌های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند.

۷. فراهم نمودن تسهیلات لازم برای برخورداری همگان از خدمات درمانی در حدود امکانات از طریق ایجاد و گسترش مراکز درمانی دولتی و ‌بهبود استاندارد آنها و استفاده از همکاری مؤسسات خیریه و بخش خصوصی و نیز انواع بیمه‌های درمانی.

تبصره- وزارت جهاد سازندگی در حدود وظایف قانونی محوله با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خدمات بهداشتی درمانی ‌مناطق روستائی و عشایری کمک خواهد نمود.

۸. تأمین منابع مالی با بهره‌گیری از اعتبارات عمومی، حق بیمه، درآمدهای اختصاصی و کمکها و مشارکت مردمی.

۹. تأمین و ارائه خدمات لازم به معلولین جسمی، ذهنی و اجتماعی قابل توانبخشی در حدود امکانات.

۱۰. تشویق و ترغیب افراد خیر و مؤسسات خصوصی جهت اقدامات حمایتی برای کودکان در سنین قبل از دبستان و سالمندان و خانواده‌ها و ‌افراد بی‌سرپرست و نیازمند و معلولین جسمی، ذهنی و اجتماعی غیر قابل توانبخشی و ارائه این خدمات در موارد ضروری توسط مؤسسات دولتی و‌ نظارت بر این اقدامات.

۱۱. تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به:

الف . خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و داروئی.

ب .مواد داروئی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی.

ج . بهداشت کلیه مؤسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات و مواد مذکور در فوق.

۱۲. صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه‌های:

الف . مؤسسات پزشکی، داروئی، بهزیستی و کارگاهها و مؤسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی.

تبصره. صدور مجوزهای صنعتی واحدهای بهداشتی و درمانی توسط وزارت صنایع منوط به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

ب. ساخت فرآورده‌های داروئی و مواد بیولوژیک، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی و آزمایشگاهی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی ‌پزشکی و توانبخشی.

۱۳. انجام نظارت و کنترل کیفی مواد مذکور در بند «ب» از قسمت ۱۲ ماده ۱ و تعیین ضوابط و مقررات لازم برای موارد مذکور در بند «الف» و «ب» ماده ۱۲.

۱۴ . صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی.

۱۵ . تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی و درمانی، داروئی، بهزیستی و تعیین تعرفه‌های مربوط در بخش دولتی و غیر دولتی و ‌تعیین شهریه آموزشهای غیر رسمی و آزاد در زمینه‌های مختلف علوم پزشکی.

۱۶. تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل بر برنامه‌ها و خدمات واحدها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، بهداشتی، درمانی و‌ بهزیستی و انجام این امور بر اساس استانداردهای مربوطه.

۱۷ . تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداری، صدور، مصرف و انهدام مواد اولیه بیولوژیک مخدر، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، ‌آرایشی، آزمایشگاهی و فرآورده‌های داروئی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی و نیز ارزشیابی، نظارت و کنترل ضوابط ‌مذکور.

۱۸ . انجام پژوهش در زمینه طب سنتی و بررسی و تحقیق در زمینه خواص داروئی گیاهان و امکانات تهیه و استفاده از داروهای گیاهی و آموزش ‌صحیح در زمینه‌های فوق و ایجاد مراکز مناسب برای طب سنتی.

ماده ۲- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارای تشکیلاتی بشرح زیر خواهد بود:

الف. حوزه مرکزی وزارتخانه که از معاونت‌های زیر تشکیل میشود:

۱. معاونت امور آموزشی که امور آموزشی و بازآموزی و گسترش دانشگاهها را بعهده دارد.

۲. معاونت امور دانشجویی که امور مربوط به خدمات آموزشی و رفاهی و گزینش علمی دانشجویان و امور فارغ‌التحصیلان را به عهده دارد.

۳. معاونت امور پژوهشی.

۴. معاونت امور دارویی و غذایی.

۵ . معاونت اداری و مالی.

۶ . معاونت امور حقوقی و مجلس.

۷ . معاونت امور بهداشتی.

۸ . معاونت امور درمانی.

۹ . معاونت جنگ.

۱۰ . معاونت امور فرهنگی.

ب . دانشگاهها یا دانشکده‌های علوم پزشکی.

ج . سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان که جایگزین سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها خواهند بود.

د. سازمانها و شرکتهای وابسته.

تبصره ۱- رؤسای دانشگاهها و یا دانشکده‌های علوم پزشکی مراکز استانها (به استثنای استان تهران) بعنوان قائم مقام وزیر در استان انجام ‌وظیفه خواهند نمود.

تبصره ۲- در استانهائی که دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی وجود داشته باشد سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان زیر نظر رئیس دانشگاه ‌یا دانشکده علوم پزشکی اداره خواهد شد.

تبصره ۳- سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان و بیمارستانهای تابعه و بیمارستانهای دانشکده‌های پزشکی دارای اختیارات اداری و مالی ‌بوده و مشمول ماده ۴ قانون تعدیل نیروی انسانی نخواهند بود.

تبصره ۴ . مرکز بهداشت استان تحت نظر سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان مسوول برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی برنامه‌های بهداشتی و اجرای‌ برنامه‌های نمونه‌ای در سطح استان در چهارچوب سیاستها و خط‌‌ مشی‌های وزارتخانه میباشد و دارای اختیارات اداری و مالی و خدمات پشتیبانی‌ خواهد بود.

تبصره ۵- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتواند در صورت نیاز معاونت‌هایی را با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی ایجاد یا‌ حذف نماید.

ماده ۳- وظایف و اعتبارات آموزشی و نیروی انسانی آموزش‌ دهنده انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذائی ایران بر حسب تشخیص وزیر بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی به یکی از دانشگاههای علوم پزشکی تهران منتقل میگردد که دانشکده تغذیه در دانشگاه مزبور تشکیل گردد و وظایف ‌تشکیلات، اختیارات و اعتبارات پژوهشی و نیروی انسانی پژوهشگر انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذائی ایران نیز به همان دانشگاه علوم پزشکی‌ منتقل میشود و دانشگاه مزبور مکلف است انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذائی کشور را تشکیل دهد. این انستیتو با داشتن ردیف اعتباری مستقل در قانون بودجه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مزبور انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره. اساسنامه این مرکز در چهارچوب اساسنامه مؤسسات تحقیقاتی موضوع ماده ۵ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ‌خواهد بود که حداکثر ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت مذکور تهیه و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده ۴- لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای طرح توسعه مجتمع آموزشی، پژوهشی درمانی وزارت بهداری و بهزیستی مصوب ۲۲ /۱۰ /۱۳۵۸ ‌شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو و امکانات و تجهیزات و اعتبارات و کارکنان این مجتمع بر حسب مورد به حوزه مرکزی وزارتخانه و ‌مؤسسات آموزشی وابسته به این وزارت منتقل میشوند.

ماده ۵- بمنظور ایجاد روح تتبع و تحقیق در مسائل آموزشی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمک به خودکفائی علمی کشور، فرهنگستان ‌علوم پزشکی به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل میگردد.

آئیننامه اجرائی و مقررات اداری و مالی این فرهنگستان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد‌ رسید.

ماده ۶- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند با مشارکت بانکها و تعاونیها و بخش خصوصی و یا هر یک از آنها اقدام به ایجاد‌ بیمارستانهائی در نقاط مورد نیاز بنماید. نحوه مشارکت و اداره بیمارستانهای مذکور مطابق قانون تجارت و بصورت شرکت با حداقل ۵۱ % سهم ‌دولت خواهد بود.

تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در محل‌های نیازمند زمین یا ساختمان ناتمام خود را جهت ساختمان مراکز ‌بهداشتی و درمانی با اخذ وجه به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نماید وجوه حاصله پس از واریز شدن به حساب خزانه‌داری کل از طریق بودجه کل‌ کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت تا صرفاً بمصرف ایجاد یا تکمیل و یا تجهیز مراکز درمانی و بهداشتی‌ دیگر در سایر شهرستانها برسد.

ماده ۷- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای حصول به اهداف و اجرای وظایف مندرج در این قانون و قانون تشکیل وزارت مزبور‌می‌تواند:

۱ . مراکز تحقیقاتی و پژوهشی پزشکی.

۲. شرکت خدماتی برای ارائه خدمات تدارکات تخصصی.

۳ – شرکت خدماتی برای انجام نگهداری و تعمیرات تجهیزات و وسایل و لوازم پزشکی و توانبخشی.

۴ . شرکت تولیدی برای پژوهش و ساخت تجهیزات و وسایل و لوازم پزشکی و توانبخشی.

۵. شرکت تولیدی برای تهیه دارو و مواد اولیه دارویی و مواد بیولوژیک.

۶. شرکت خدماتی برای ورود و توزیع دارو و تجهیزات و لوازم پزشکی و توانبخشی.

۷ . شرکت خدماتی برای نگهداری تأسیسات حرارتی و برودتی بیمارستانها، دانشگاهها، دانشکده‌ها و ساختمانهای اداری وزارتخانه در سطح‌ کشور.

۸. شرکت خدماتی برای نظافت بیمارستانها، دانشکده‌ها و ساختمانهای وزارتخانه در سطح کشور ایجاد نماید.

تبصره. اساسنامه مراکز و شرکتهای فوق‌الذکر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و با تصویب مجلس شورای اسلامی قابل ‌اجراء خواهد بود.

ماده ۸- حفظ وضعیت و شمول مقررات سابق بر کارکنان منتقله به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده ۱۱ قانون تشکیل این ‌وزارت تا زمان تصویب و اجرای قوانین و مقررات موضوع ماده ۹ قانون مزبور به قوت خود باقی خواهد بود و دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی‌ نیز تا آن زمان از مقررات مالی و معاملاتی دانشگاهها و سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان از مقررات مالی و معاملاتی سازمانهای منطقه‌ای‌ بهداری سابق استفاده خواهند نمود.

ماده ۹. تشکیلات تفصیلی این وزارتخانه و تغییرات بعدی آن با توجه به مفاد این قانون و قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ‌به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۶۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی . اکبر هاشمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام