آزمون های استخدامیاستخدام و تبدیل وضعیت

عدم ابطال آزمون استخدامی تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی

عدم ابطال شرط قبولی در آزمون استخدامی تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی (دادنامه شماره ۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

عدم ابطال آزمون استخدامی تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی

کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۵۷۶ و ۹۹۰۱۵۷۸ و ۹۹۰۱۵۷۷ و ۹۹۰۱۵۷۹ و ۹۹۰۱۵۶۹

موضوع: ۱- ابطال بند ب ماده ۳ بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹- ۲۸؍۳؍۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور ۲- ابطال نامه شماره ۳۹۳۸- ۱۰؍۱؍۹۹ سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی

تاریخ رأی: چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷

 هیأت تخصصی استخدامی

* شاکیان : آقایان علی یارمحمدی و غلامرضا عزیزیو خانمها پونه غیابی ومریم فتحعلی ورقیه نوروزی گیلوایی

*طرف شکایت : ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور ۲- سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی

* هیأت وزیران در سال ۱۳۹۶ به موجب ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مذکور تدوین دستورالعمل اجرایی آن را بر عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار داده که شکات به بخشی از این مصوبه و بخشنامه سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی در این ارتباط اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده اند.

* مقررات مورد شکایت:

الف) بخشنامه ۱۴۴۱۸۹- ۲۸؍۳؍۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور 

ماده ۳) ….. ب- استخدام پیمانی کارمند از طریق قبولی در آزمون های استخدامی موضوع ماده ۴۴ قانون که به صورت عمومی برگزار شده یا می شود، صورت پذیرفته باشد.

تبصره- استخدام رسمی آزمایشی کارمندانی که استخدام پیمانی آنان از طریق قبولی در آزمون هایی با نشر عمومی آگهی استخدامی بر اساس ماده ۴۴ قانون نبوده است، علاوه بر رعایت مفاد این دستورالعمل موکول به شرکت در امتحانات استخدامی (عمومی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه ریزی می گردد.) و کسب حدنصاب نمره آزمون براساس دستورالعمل امتحانات در دوره پیمانی می باشد.

ب- بخشنامه شماره ۳۹۳۸- ۱۰؍۱؍۹۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی

مدیران کل محترم

با سلام و احترام، با عنایت به استعلام صورت گرفته از امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی در چارچوب بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹ مورخ ۲۸؍۳؍۱۳۹۷ موارد ذیل جهت رعایت ابلاغ می گردد.

۱- به استناد بند (ب) ماده (۳) بخشنامه مذکور، برای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی در مشاغل حاکمیتی (علاوه بر رعایت سایر ضوابط) استخدام پیمانی کارمند باید از طریق قبولی در آزمونهای استخدامی موضوع ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری که به صورت عمومی برگزار شده یا می شود صورت پذیرد از اینرو آزمونهای استخدامی که از طریق انتشار آگهی عمومی توسط استانداریها (که در مقطع زمانی خاصی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (وقت) به آنها تفویض شده بود) برگزار شده را نیز شامل می گردد خاطر نشان می سازد، آزمونهایی که توسط استانداریها برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی شاغل در دستگاهها بر اساس مصوبات کارگروه انتقال از تهران برگزار شده اند در زمره آزمونهای با نشر عمومی آگهی قرار نمی گیرند.

۲- براساس مفاد تبصره بند (ب) ماده فوق الذکر، استخدام رسمی آزمایشی آندسته از کارمندانی که استخدام پیمانی آنان از طریق قبولی در آزمون هایی با نشر عمومی آگهی استخدامی براساس ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده است، علاوه بر رعایت مفاد دستورالعمل فوق الذکر موکول به شرکت در امتحانات استخدامی عمومی و کسب حد نصاب نمره آزمون بر اساس دستورالعمل امتحانات در دوره پیمانی می باشد از اینرو این دسته از افراد بایستی در دوره پیمانی خود در یکی از آزمون های استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی که توسط این سازمان برنامه ریزی می گردد (براساس مشاغل موجود در هر یک از آزمون های یادشده)، شرکت و حد نصاب لازم را کسب نمایند.

* دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مقرره سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی بر اساس تفسیر شخصی و غیر کارشناسی وضع شده است چرا که مرجع غیر عمومی اعلام کردن و تشخیص غیر عمومی بودن آزمون استخدامی استانی آن سازمان نمی باشد و این امر در صلاحیت مرجع قضایی است. با توجه به اینکه به موجب تبصره ۱ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده که تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون است و به موجب ماده ۲۲۶ قانون مذکور مقرر شده احکام سایر قوانین مغایر با این قانون موقوف الاجرا می باشد ، بنابراین مقررات مورد شکایت مغایر با موارد مذکور است.

*خلاصه مدافعات طرفین شکایت:

الف) سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی به موجب لایحه دفاعیه شماره ۳۷۶۰۴۴- ۱۴؍۷؍۹۹ اعلام کرده است که : ۱- مرجع صدور مجوز و تعیین کننده شرایط تبدیل وضعیت، سازمان اداری و استخدامی کشور می باشد و تغییر عنوان آن سازمان در مقطع زمانی خاص، نافی اجرای قوانین و مقررات فعلی و قبلی نمی باشد. ۲- به استناد ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه مورد شکایت، تبدیل وضعیت به رسمی، منوط به شرکت در آزمون عمومی می باشد و آزمون برگزار شده همگانی و عمومی نبوده است و صرفاً برای کارکنان قراردادی دستگاه های اجرایی استان انجام شده و سایر افراد مجاز به شرکت در آن نبوده اند. ۳- تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه، قبل از مقرره مورد شکایت و تا پایان اعتبار آن قانون (۱۳۹۵) معتبر بوده بنابراین در حال حاضر مقررات مورد شکایت مغایرتی با آن ندارد. ب) سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره ۳۷۲۱۸۱- ۱۳؍۸؍۹۹ اعلام کرده: به موجب تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند پیمانی در صورت شرکت در آزمون به رسمی تبدیل وضع می شود و مقرره مورد شکایت ناظر به ماده مذکور و آئین نامه شماره ۱۴۷۹۹۲؍ت ۵۴۷۷۰هـ مورخ ۲۱؍۱۱؍۹۶ هیأت وزیران می باشد و پیشتر هیأت عمومی دیوان نیز به موجب دادنامه شماره ۹۳-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ آزمون های موصوف به ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه که بدون نشر آگهی برگزار شده را فاقد اعتبار اعلام کرده است و کارمندان غیر رسمی مثل پیمانی ها در صورت شرکت در آزمون های استخدامی سراسری و فراگیر از شرایط سنی معاف هستند.

* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر قریب به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه

اولاً به موجب ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ بکارگیری افراد در دستگاه های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد امکان پذیر است و به موجب ماده ۴۶ قانون مذکور شرایط و نحوه تبدیل وضعیت از استخدام پیمانی به استخدامی رسمی- آزمایشی موکول به تصویب آیین نامه اجرایی آن از سوی هیأت وزیران شده است و به موجب تبصره ماده ۲ آیین نامه شماره  ۱۴۷۹۹۲؍ت ۵۴۷۷۰هـ مورخ ۲۱؍۱۱؍۹۶ هیأت وزیران مقرر شده : “آن دسته از کارمندان پیمانی دستگاه های اجرایی که استخدام پیمانی آنان از طریق شرکت و قبولی در آزمون های استخدامی که با رعایت سازوکار ماده (۴۴) قانون مذکور که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می گردد نبوده است برای استخدام آزمایشی باید در آزمون های استخدامی موضوع ماده (۴۴) قانون مذکور که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می گردد شرکت کنند و حد نصاب آزمون را بر اساس دستورالعمل مربوط کسب نمایند و به موجب ماده ۵ آیین نامه مذکور دستورالعمل اجرایی آن می بایست به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برسد که سازمان اداری و استخدامی کشور مصوبه شورای مذکور ناظر بر دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین مذکور را به موجب بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹-۲۸؍۳؍۱۳۹۷ ابلاغ کرده است،

ثانیاً به موجب ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ نیز جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی موکول به شرکت در آزمون عمومی شده است و جذب نیرو به عنوان استخدام پیمانی بر اساس قوانین و مقررات و دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می بایست از طریق قبولی در آزمون عمومی باشد و مستخدمینی که بدون شرکت در آزمون با نشر آگهی عمومی به هر نحو، به صورت پیمانی بکارگیری شده اند برای تبدیل وضعیت به رسمی-  آزمایشی می بایست قبولی در آزمون عمومی را کسب نمایند تا عدالت استخدامی و اصول برابری فرصتها و شایسته سالاری محقق شود و دادنامه شماره ۹۳- ۱۲؍۲؍۱۳۹۶ هیأت عمومی نیز موید این نظر است،

بنابراین مقررات مورد شکایت که بر لزوم شرکت مستخدمان پیمانی متقاضی استخدام رسمی- که بدون آزمون عمومی جذب دستگاه های اجرایی شده اند- در آزمون عمومی تاکید کرده است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نمی باشد فلذا رأی به رد شکایت صادر می شود  این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رییس هیئت تخصصی استخدامی

مقررات مرتبط:

در خصوص آزمون تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی

کتابهای منبع آزمون استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام