کتاب استخدامی اداری ها
مقررات کار

اصلاح بخشنامه دستمزد ۹۹ (از ابتدای تیرماه)

اصلاح بخشنامه دستمزد ۹۹ (بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

همچنین ببینید: اکسل محاسبه حقوق و دستمزد ۹۹

اصلاح بخشنامه دستمزد ۹۹

کلیه کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار

ابلاغ مصوبه شورای عالی کار در اجرای بندهای (۷) و (۸) بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۹

به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال جهش تولید و در اجرای بندهای (۷) و (۸) بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۹ و مستند به ماده (۴۱) قانون کار و بهره مندی تمامی کارگران اعم از کارگران بدون سابقه و با سابقه از افزایش مزد، “شورای عالی کار” با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۹ موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد:

۱. با جابجایی مبلغ روزانه ۲۵۰۰۰ (بیست و پنج هزار) ریال از مبلغ پایه سنواتی و اضافه نمودن آن به حداقل مزد روزانه از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ موافقت شد.

بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ روزانه ۶۳۶۸۰۹ (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال تعیین می گردد.

همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹ به میزان روزانه ۱۵ درصد آخرین مزد سال ۱۳۹۸ (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ ق.ک) به اضافه روزانه ۵۵۳۳۸ (پنجاه و پنج هزار و سیصد و سی و هشت هزار) ریال افزایش می یابد.

تبصره- از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۶۳۶۸۰۹ (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال موضوع بند (۱) کمتر شود.

۲. به کارگرانی که از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۳۳۳۳۳ (سی و سه هزار و سیصد و سی و سه) ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱- از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط “اداره کل روابط کار و جبران خدمت” صورت می گیرد.

تبصره ۲- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۸، میزان مقرر در این بند یا تبصره (۱) آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳- بر اساس مصوبه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ شورای عالی کار و در استای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت مندی کارگران باسابقه، از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳. سایر مفاد بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۹ کماکان به قوت خود باقی است.

محمد شریعتمداری- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بخشنامه شماره ۴۸۹۰۸ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۹ شورای عالی کار در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند

با توجه به بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۹ شورای عالی کار، نحوه اجرای مصوبه مزبور در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد شغل از اول تیرماه ۱۳۹۹

نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۷۹۳۳ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۹ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۹ روزانه ۱۵ درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال ۱۳۹۸) به اضافه روزانه ۳۰۳۳۸ ریال اضافه شده است، لذا در اجرای بخشنامه اخیر شماره ۴۸۶۹۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ روزانه مبلغ ۲۵۰۰۰ ریال دیگ به مزد شغل گروه‌های جداول مزدی طرح طبقه‌بندی مشاغل اضافه می‌شود. بنابراین، به مزد شغل تمامی کارگران به ترتیب فوق روزانه ۲۵۰۰۰ ریال اضافه می‌گردد.

تبصره: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق‌الذکر کمتر از ۶۳۶۸۰۹ ریال در روز شود، مبلغ ۶۳۶۸۰۹ ریال ملاک خواهد بود.

ب: نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات از اول تیرماه ۱۳۹۹

جدول مزد سنوات در گروه‌های بیست گانه از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹ در مورد کارگرانی که از ۱/۴/۱۳۹۹ به بعد دارای یک سال سابقه خدمت باشند و یا یک سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود.

اصلاح بخشنامه دستمزد ۹۹

تبصره: در اجرای تبصره ۳ بند ۲ بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹ از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از این که حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

با توجه به بند ۳ بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹ سایر مفاد دستورالعمل شماره ۷۹۲۹ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۹ این اداره کل کماکان به قوت خود باقی است.

کوروش یزدان- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

شماره ۴۸۹۳۱ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه موخ ۱۷/۳/۱۳۹۹ شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت

در اجرای بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۹ شورای عالی کار، بدین‌وسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور در مورد کارگران کارمزدی از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱- با توجه به اعمال افزایشات مزدی مطابق با دستورالعمل شماره ۷۹۴۰ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۹ بر روی نرخ های کارمزدی، در صورتی که از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ مجموع دریافتی کارگران کارمزدی بابت افزایش مزد کمتر از ۶۳۶۸۰۹ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگان مزبور همان ۶۳۶۸۰۹ ریال خواهد بود.

۲- با توجه به اعمال افزایشات مزدی مطابق با دستورالعمل شماره ۷۹۴۰ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۹، از اول تیرماه سال ۱۳۹۹، قسمت ثابت مزد، روزانه ۲۵۰۰۰ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند، از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ روزانه ۲۵۰۰۰ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت به مزد قبلی آنان اضافه می‌شود.

تبصره: در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ۶۳۶۸۰۹ ریال در روز گردد، ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزدی، همان ۶۳۶۸۰۹ ریال خواهد بود.

۳- از اول تیرماه سال ۱۳۹۹، کارگران کارمزدی، صرف نظر از آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.

۴- با توجه به بند ۳ بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۹ سایر مفاد دستورالعمل شماره ۷۹۴۰ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۹ این اداره کل کما کان به قوت خود باقی است.

کورش یزدان- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

همچنین ببینید:

جدول حقوق و دستمزد ۹۹

آنالیز جداول مزد ۹۹ گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل قانون کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام