کتاب استخدامی اداری ها
وزارت نفت و نیرو

دستورالعمل حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق

دستورالعمل حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق (مصوب مورخ 1/7/1392 معاونت امور تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو)

مقدمه:

با عنایت به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویبنامه شماره 104616/ت49412هـ مورخ 10/5/92 هیأت محترم وزیران و به منظور هماهنگی و وحدت رویه در نظام پرداخت کارمندان صنعت آب و برق این دستورالعمل تدوین شده است.

1- اهداف:

1-1- اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در صنعت آب و برق

2-1- اجرای مصوبات هیأت وزیران و بخشنامه های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در راستای فصل دهم قانون

3-1- ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در نظام پرداخت کارمندان صنعت آب و برق

2- محدوده اجرا:

1-2- حوزه ستادی وزارت نیرو

2-2- شرکت های مادر تخصصی

3-2- شرکت های دولتی (تابعه) زیرمجموعه شرکت های مادر تخصصی

4-2- مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی وزارت نیرو

3- مسئولیت ها:

1-3- مسئولیت اجرای در حوزه ستادی وزارت نیرو بر عهده معاون پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس می‌باشد.

2-3- مسئولیت اجرای در شرکت های مادر تخصصی بر عهده مدیر عامل شرکت مادرتخصصی و در شرکت های زیرمجموعه شرکت های مادر تخصصی بر عهده مدیر عامل شرکت مربوطه و در مؤسسات آموزشی و پژوهشی بر عهده رؤسای ذیربط خواهد بود.

3-3- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای در شرکت های تابعه بر عهده مدیران عامل شرکت های مادرتخصصی مربوطه می‌باشد.

4-3- مسئولیت نظارت عالیه بر حسن اجرای این دستورالعمل و همچنین ایجاد هماهنگی‌های لازم با مراجع ذیربط به عهده معاون تحقیقات و منابع انسانی می‌باشد.

4- اصول و ساختار:

1-4- کمیته هماهنگی نظام پرداخت وزارت نیرو: این کمیته با ترکیب پیش بینی شده در نظام نامه طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل وزارت نیرو، به منظور تطبیق وضعیت کارمندان صنعت آب و برق عهده‌دار وظایف کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

2-4- کمیته فرعی هماهنگی نظام پرداخت شرکت های مادر تخصصی: این کمیته با ترکیب پیش بینی شده در نظام نامه طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل صنعت آب و برق هماهنگی اجرای این دستورالعمل را عهده دار می باشد.

3-4- کمیته تشکیلات نیروی انسانی: این کمیته با ترکیب پیش بینی شده در نظام نامه طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل صنعت آب و برق عهده دار اجرای این دستورالعمل می باشد.

5- دستور انجام کار:

فصل یکم

1-5- همترازی:

مشاغل صنعت آب و برق از طریق نظام ارزیابی مورد عمل (طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل) در پنج بخش شغلی به شرح زیر قرار می گیرند:

– بخش 10000 مشاغل دفتر، اداری و مالی نیمه تخصصی

– بخش 20000 مشاغل فنی نیمه تخصصی

– بخش 30000 مشاغل کارشناسی و مدیریت اداری و مالی

– بخش 40000 مشاغل کارشناسی و مدیریت فنی و مهندسی

– بخش 50000 مشاغل خدماتی

جدول شماره 1- جدول همترازی رتبه شغلی کارمندان صنعت آب و برق با گروه های نظام هماهنگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام