کتاب استخدامی اداری ها
اخبار اداری و استخدامی

دستورالعمل مربوط به قانون طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان

دستورالعمل مربوط به قانون طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن

۱- مشمولان قانون عبارتنداز:

الف) گروه پزشکی شامل : پزشک، دندانپزشک، داروساز، دکتری علوم آزمایشگاهی و متخصص های رشته های مذکور ب) گروه های پیراپزشکی و رشته های وابسته شامل: فارغ التحصیلان مقاطع کاردانی و بالاتر در رشته های مامایی، پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی، رشته های مختلف بهداشتی، تغذیه، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، کاردرمانی، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، ضبط آمار و مدارک پزشکی، آمار زیستی، رشته های مربوط به علوم پایه پزشکی، روانشناسی بالینی، خدمات اجتماعی ومددکاری، اقتصادبهداشت، علوم و صنایع غذایی- مهندسی پرشکی، رادیوتراپی و پروتز دندان.

۲- رشته های مازاد برنیاز وزارت بهداشت که قادر به دریافت گواهی معافیت از انجام خدمات می باشند عبارتنداز : تغذیه ، مددکاری اجتماعی، گرایش خدمات اجتماعی، آمار حیاتی، تمامی رشته های علوم پایه پزشکی، اعضاء مصنوعی، کاردرمانی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، گفتاردرمانی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، فیزیوتراپی، رادیوتراپی، علوم صنایع غذایی، اقتصاد بهداشت، مهندسی پزشکی، کلیه رشته های بهداشتی،(حرفه ای، محیط، عمومی، مبارزه با بیماریها، تنظیم خانواده)، ضبط آمار و مدارک پزشکی، بانوان متاهل فارغ التحصیل رشته مامایی، روانشناسی بالینی و پروتز دندان بدیهی است در صورت تمایل فارغ التحصیلان این رشته ها و نیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی انجام خدمات در چارچوب قانون بلامانع خواهد بود.

۳- مناطق مورد نیاز موضوع ماده ۱ قانون در رشته های پروانه دار(پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، دکتری علوم آزمایشگاهی و متخصصین رشته های مختلف پزشکی تمامی نقاط کشور به استثناء شهرهای تهران (مناطق ۲۲ گانه شهرداری)، اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز و برای سایر رشته ها کلیه مناطق کشور، نیازمند اعلام می گردد.

۴- اعضاء کمیسیون موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون، جهت توزیع فارغ التحصیلان گروههای پزشکی و پیراپزشکی در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت مسئولین ذیل خواهد بود:

– معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تام الاختیار ایشان

– معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نماینده تام الاختیار ایشان

– معاون آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نماینده تام الاختیار ایشان

– معاون توسعه مدیریت، منابع وامور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تام الاختیار ایشان

– مدیر کل دفتر مدیریت منابع انسانی

– معاون تامین و توزیع نیروی انسانی دفتر مدیریت منابع انسانی

این کمیسیون می تواند می تواند عنداللزوم توزیع یک یا چند رشته را به معاونت ذیربط واگذار نماید.

۵- مرجع صدور معرفینامه شروع خدمات، دفتر مدیریت منابع انسانی و یا دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی محل تحصیل مشمولین می باشد. یک نسخه از رونوشت معرفی نامه صادره توسط دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی به دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت ارسال خواهد شد.

۶- فارغ التحصیلان رشته های مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که بعد ار تاریخ ۱/۴/۸۳ فارغ التحصیل می‌شوند، قادر خواهند بود با مراجعه به دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی محل تحصیل، معرفینامه شروع خدمات برای محدوده جغرافیایی همان دانشگاه/دانشکده دریافت نمایند.

۷- بکارگیری مشمولین قانون توسط دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی در چارچوب سهمیه ای خواهد بود که هر سه ماه یکبار از طریق دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آنان ابلاغ خواهد شد.

۸- مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که تمایلی به انجام خدمات موضوع قانون در دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی محل تحصیل خود را نداشته باشند، می توانند با مراجعه به دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی موردنظر خود و براساس مقررات جاری آن دانشگاه/دانشکده اقدام نمایند. در چنین مواردی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی بکارگیرنده، مراتب فراغت از تحصیل مشمولین را از دفتر مدیریت منابع انسانی(در خصوص فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی، خارج از کشور، مؤسسات آموزش عالی و …) یا از دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی محل تحصیل استعلام و پس از احراز فراغت از تحصیل دانش آموختگان نسبت به صدور معرفینامه شروع خدمات قانونی اقدام و رونوشت معرفینامه را به دفتر مدیریت منابع انسانی ارسال خواهند نمود.

۹- فارغ التحصیلان بعد از تاریخ ۱/۴/۸۳ که به استناد قوانین و مقررات جاری از انجام خدمات موضوع قانون معاف می باشند، قادر خواهند بود با مراجعه به دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی محل تحصیل نسبت به اخذ گواهی معافیت از انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان اقدام نمایند.

۱۰-گواهی پایان خدمات مشمولین و نیز گواهی معافیت از انجام خدمات با امضاء و تایید روسای دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و یا معاونی که از طرف رئیس دانشگاه/دانشکده تعیین می گردد، صادر و یک نسخه از رونوشت آن جهت ستاد مرکزی وزارت بهداشت(دفتر مدیریت منابع انسانی) ارسال می گردد.

۱۱- نظارت برچگونگی انجام امور مربوط به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی توسط کارشناسان دفتر مدیریت منابع انسانی صورت خواهد گرفت. پس خوراند چگونگی انجام امور محوله پس از تکمیل چک لیستی که به همین منظور تهیه گردیده پس از اتمام ماموریت توسط همان کارشناس تهیه و به دانشگاه/دانشکده ابلاغ می گردد. لازم به ذکر است رعایت سهمیه های تعیین شده و سایر قوانین ومقررات از سوی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی الزامی بوده و در صورت عدم رعایت مفاد دستورالعمل اختیارات فوق الذکر از آن دانشگاه/دانشکده سلب خواهد گردید.

نحوه صدور معرفی‌نامه شروع خدمات

دانشگاه‌ها/ دانشکده های علوم پزشکی مکلفند نسبت به صدور معرفینامه شروع خدمات برای دانش آموختگان رشته های مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که فارغ التحصیل همان دانشگاه/دانشکده می باشند با رعایت موارد ذیل اقدام نمایند:

۱- اخذ تاییدیه تحصیلی ازمعاونت آموزشی دانشگاه/دانشکده محل تحصیل مشمولین توسط مدیریت نیروی انسانی همان دانشگاه /دانشکده (به استنادنامه شماره ۱۰۵۷۰/آ مورخ ۲۰/۲/۸۳ معاونت محترم آموزشی و امور دانشگاهی وزارت متبوع).

۲- اخذ مدرک شناسایی معتبر مشمول متقاضی خدمت در آن دانشگاه(اصل شناسنامه- یک قطعه عکس- اصل کارت وضعیت نظام وظیفه عمومی- در خصوص خانمهای متاهل ارائه اصل شناسنامه های زوجین)

۳- انطباق مدرک شناسایی مشمول با تایییدیه تحصیلی موجود

۴- رعایت سهمیه های فصلی تعیین شده از طرف دفتر مدیریت منابع انسانی جهت به کارگیری نیرو.

۵- انطباق سهمیه قبولی مشمولین در آزمون سراسری با منطقه خدمتی در نظر گرفته شده به ترتیب ذیل:

الف- محل خدمت دانش آموختگان سهمیه منطقه ۱ در مناطق مورد نیاز آن دانشگاه/دانشکده

ب- دانش آموختگان سهمیه منطقه ۲ در مناطق ۲ و ۳

ج- دانش آموختگان سهمیه منطقه ۳، فقط در مناطق ۳ آن دانشگاه/دانشکده خواهد بود.

د- محل خدمت دانش آموختگانی که در مقاطع بالاتر پذیرفته می شوند براساس سهمیه قبولی آخرین مقطع آنان تعیین خواهد شد.

هـ- درصورتیکه در برگه تاییدیه تحصیلی و در قسمت سهمیه قبولی یکی از موارد زیر قیدشده باشد در حکم سهمیه منطقه یک خواهد بود:

۱- کد صفر ۲- ۲۰درصد آزاده ۳- منطقه آزاد ۴- بدون سهمیه ۵- شاهد ۶- رزمندگان ۷- ایثارگران و- موارد زیر نیز در حکم سهمیه منطقه یک می باشد:

۱- فارغ التحصیلان رشته های مازاد برنیاز

۲- بانوان متاهل

۳- مشمولین ماده ۲ قانون

۴- فارغ التحصیلان دوره های شبانه

۵- شاغلین رسمی و رسمی آزمایشی دولت

۶- اعضاء هیئت علمی دانشگاهها/دانشکده ها و موسسات آموزش عالی

۶- مدت خدمات برای مقاطع کاردانی ۱۲ ماه و برای مقاطع کارشناسی و بالاتر ۲۴ ماه می باشد.(رعایت ضریب محرومیت منطقه ضروری خواهد بود.)

۷- پزشکان عمومی ذکور مکلفند یک سال اول خدمات خود را در مراکز بهداشتی درمانی روستایی خدمت نمایند. کارکنان رسمی دولت از انجام خدمات روستایی معاف می باشند.

۸- شهرهای تهران، شیراز ،تبریز، اصفهان، مشهد جهت خدمت فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی و متخصصین رشته های مختلف پزشکی نقاط غیرمجاز اعلام می گردد.

تبصره : بانوان متاهل . کارمندان رسمی دولت از این قاعده مستثنی می باشند.

۹- درخصوص رشته‌های پروانه دار(پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، دکتری علوم آزمایشگاهی، کارشناس مامایی، فیزیوتراپی، شنوایی سنجی، گفتاردرمانی، بینایی سنجی) معرفینامه های صادر شده در حکم پروانه موقت بوده و می بایست ضمن الصاق عکس ممهور به مهر دانشگاه/دانشکده گردد.

۱۰- کسانی که حداقل مدت ۱۷ ماه تمام خدمت نظام وظیفه عمومی را پس از فراغت از تحصیل و در حرف پزشکی انجام داده اند می توانند به استناد ماده ۳ قانون، معافیت دریافت نمایند و در صورتیکه مدت خدمات آنان کمتر از ۱۷ ماه باشد مکلفند تاسقف ۲۴ ماه و با احتساب مدت سربازی در مقاطع کارشناسی و بالاتر خدمات موضوع قانون را برابر ضوابط موجود به انجام رسانند.

در مقطع کاردانی می بایست حداقل یکسال از خدمات نظام وظیفه عمومی در حرف پزشکی و پس از فراغت از تحصیل انجام شده باشد. درغیر اینصورت این افراد نیز تا سقف ۱۲ ماه مشمول خدمت پزشکان و پیراپزشکان می شوند.

۱۱- مشمولین معافیت ماده ۳ قانون، فارغ التحصیل بعد از تاریخ ۱/۴/۸۳ در مقاطع کارشناسی و بالاتر در صورتیکه اتمام خدمت نظام وظیفه عمومی آنان برای دانشگاه/دانشکده محل تحصیل محرز شده باشد( ارائه کارت پایان خدمت یا گواهی انجام خدمت نظام وظیفه صادره از حوزه نظام وظیفه نیروی انتظامی) و به شرط عدم دریافت گواهی معافیت از انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و نیاز دانشگاه/دانشکده محل تحصیل می توانند خدمات موضوع قانون را تا سقف ۲۴ ماه(با احتساب مدت خدمت سربازی) درهمان دانشگاه/دانشکده به انجام رسانند.

تبصره ۱- پیام آوران بهداشت مجاز خواهند با رعایت شرایط فوق در دانشگاه/دانشکده محل خدمت به خدمات قانونی خود تا سقف ۲۴ ماه ادامه دهند.ارسال رونوشت معرفینامه و گزارش کارکرد این افراد به دانشگاه/دانشکده محل تحصیل و دفتر مدیریت منابع انسانی الزامی خواهد بود.( صدور گواهی پایان خدمات این افراد توسط دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی محل تحصیل صورت می گیرد)

تبصره ۲- مشمولین معافیت موضوع ماده ۳ قانون که متمایل به خدمت در یکی از دانشگاهها/دانشکده های غیر از دانشگاه/دانشکده محل تحصیل خود باشند می توانند به دانشگاه علوم پزشکی مورد نظر مراجعه و طبق ضوابط جاری آن دانشگاه/دانشکده معرفینامه دریافت نماید.

۱۲- در خصوص مشمولینی که در مقاطع ناپیوسته تحصیل نموده اند رعایت موارد ذیل الزامی است:

الف) اخذ تعهد مبنی بر عدم انجام خدمات قانونی در مقطع قبلی

ب) در صورت انجام قسمتی از خدمات در مقطع قبلی احتساب مدت فوق جهت کسر از خدمات نامبرده(با توجه به گواهی تسویه حساب از دانشگاه/دانشکده محل خدمت قبلی).

۱۳- هر گونه نقل و انتقال مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که باتوافق دو دانشگاه مبداء و مقصد و رعایت سایر ضوابط قانونی نظیر خدمت روستایی، رعایت مناطق مجاز و رعایت مناطق تعهد خدمتی و … انجام پذیرد از نظر این دفتر بلامانع خواهدبود، بدیهی است دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی مبداء و مقصد گواهی پایان انجام خدمات قانونی را صادر خواهد کرد.

تذکر: به منظور جلوگیری از ایجاد فاصله خدمتی و اعمال سایر ضوابط و دستورالعملهای موجود هرگونه نقل و انتقال مشمولین پیام آور بهداشت صرفا از طریق این دفتر انجام خواهد شد. نحوه صدور معرفینامه شروع خدمات برای فارغ التحصیلانی که تمایل به خدمت در دانشگاه محل تحصیل را ندارند :

دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی قادر خواهند بود نسبت به صدور معرفینامه شروع خدمات برای مشمولان قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که بعد از تاریخ ۱/۴/۸۳ فارغ التحصیل شده و تمایل به خدمت در دانشگاه/دانشکده محل تحصیل خود را ندارند با رعایت موارد ذیل اقدام نمایند :

۱- احراز فراغت از تحصیل مراجعه کننده از طریق استعلام از مدیریت منابع انسانی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی محل تحصیل یا از دفتر مدیریت منابع انسانی(در خصوص دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی، خارج از کشور یا مؤسسات آموزش عالی)

۲- رعایت کلیات مربوط به صدور معرفینامه شروع خدمات

۳- صدور معرفینامه شروع خدمات و ارسال رونوشت آن به دفتر مدیریت منابع انسانی

۴- مشمولین قانون مکلفند در تعیین محل خدمت دقت کافی رامبذول داشته و دانشگاه/دانشکده محل تحصیل یا دفتر مدیریت منابع انسانی مکلفند فقط یکبار به چنین استعلامهایی در خصوص فارغ التحصیلان پاسخ و از صدور پاسخهای متعدد به دانشگاههای مختلف جدا خودداری نمایند.

۵- در صورت تغییر عقیده اینگونه مشمولین از شروع یا ادامه خدمت در دانشگاه/دانشکده موردنظر، برای ضوابط مربوط ب نقل و انتقال مشمولین در خصوص آنان رفتار خواهد شد.

تذکرمهم : توزیع پزشکان متخصص کمافی السابق توسط معاونت سلامت وزارت بهداشت صورت می گیرد.

نحوه صدور گواهی معافیت از انجام خدمات قانونی پزشکان و پیراپزشکان:

دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی به موجب این دستورالعمل مکلف خواهند بود نسبت به صدور گواهی معافیت از انجام خدمات موضوع قانون برای فارغ التحصیلان همان دانشگاه/دانشکده که بعد از تاریخ ۱/۴/۸۳ فارغ التحصیل شده اند با رعایت موارد ذیل اقدام و رونوشت آنرا به دفتر مدیریت منابع انسانی ارسال نمایند.

۱- مشمولین معافیت ماده ۲ قانون :

الف – فرزندان و همسران شهدا و مفقودین جنگ تحمیلی

ب‌- خواهر و برادر شهید

ج- آزادگان و همسران و فرزندان آزادگان

د- جانباز بالای ۲۵%

هـ – تک فرزند

و – مادری که حضانت فرزند خود را بر عهده دارد

مدارک لازم جهت صدور معافیت موضوع ماده ۲ قانون:

۱- تاییدیه تحصیلی و انطباق با مدارک شناسایی مشمول

۲- اصل شناسنامه

۳- یک قطعه عکس

۴- برای فرزندان و همسران شهدا و مفقودین جنگ تحمیلی وهمچنین خواهر وبرادر شهید ارائه اصل کارت کامپیوتری یا نامه از بنیاد شهید انقلاب اسلامی مرکز

۵- برای جانبازان بالای ۲۵% ارائه کارت معتبر بنیاد مستضعفان و جانبازان و یا نامه از بنیاد مستضعفان و جانبازان مرکز

۶- برای فرزند جانباز بالای ۵۰% به استناد مصوبه شماره ۴۹۸ مورخ ۲۸/۳/۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی گواهی از بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مرکز

۷- همسر جانباز بالای ۷۰%

۸- برای آزادگان و همسران و فرزندان آزادگان ارائه اصل کارت کامپیوتری و یا گواهی از ستاد کل رسیدگی به امور آزادگان مرکز

۹- برای تک فرزند خانواده با ارائه شناسنامه پدر و مادر مشمول و استعلام از اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه والدین

۱۰-برای مادرانی که حضانت فرزند خود را به عهده دارند ارائه حکم حضانت رسمی از دادگستری. کلیه معافیتهای موضوع ۲ قانون براساس فرم شماره ۲ صادر و رونوشت آن رابه دفتر مدیریت منابع انسانی ارسال خواهد شد.

معافیت مشمولین موضوع ماده ۳ قانون :

دانش آموختگان رشته های تحصیلی مشمول قانون خدمت پزشکان پیراپزشکان که حداقل۱۷ ماه از خدمت نظام وظیفه را پس از فراغت ازتحصیل در حرف پزشکی انجام داده باشند از خدمت موضوع این معاف می باشند . این مدت جهت فارغ التحصیلان مقطع کاردانی حداقل یکسال می باشد.

مدارک لازم جهت صدور معافیت مشمولین ماده ۳ قانون :

۱- اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه ۲- اصل شناسنامه ۳- یک قطعه عکس

تذکر۱: دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی مکلفند در خصوص مشمولینی که واجد شرایط اخذ معافیت ماده ۳ قانون بوده و قسمتی از خدمات قانونی خود را در قالب قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند نسبت به درج مدت خدمات انجام گرفته در ذیل گواهی معافیت(طبق فرم شماره ۳) اقدام نمایند.

تذکر ۲: فارغ التحصیلانی که کسر خدمت دارند و تتمه خدمات قانونی خود را دردانشگاهها انجام می دهند گواهی انجام خدمات دریافت می نمایند و می بایست مدت خدمات انجام شده در دانشگاه/دانشکده در قالب خدمات موضوع قانون پزشکان و پیراپزشکان و نیز مدت خدمت نظام وظیفه عمومی انجام شده در ذیل گواهی پایان خدمت نامبردگان ذکر گردد.

معافیت مشمولین موضوع ماده ۱۲ قانون :

مشمولین این قانون که به سن بالای ۴۵ سال رسیده باشند از انجام خدمات موضوع این قانون معاف می باشند . مدارک موردنیاز :

۱- اصل شناسنامه مشمول

۲- یک قطعه عکس

معافیت رشته های مازاد برنیاز :

رشته های تحصیلی زیر به عنوان مازاد برنیاز وزارت بهداشت در سال ۸۳ اعلام می گردد و فارغ التحصیلان این رشته ها از انجام خدمات موضوع قانون معاف می باشند. بدیهی است بکارگیری این افراد در صورت نیاز دانشگاه/دانشکده و تمایل مشمول بلامانع خواهدبود.تغذیه ، مددکاری اجتماعی، علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی، آمار حیاتی، تمامی رشته های علوم پایه پزشکی، اعضاء مصنوعی، کاردرمانی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، گفتار درمانی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، فیزیوتراپی، رادیوتراپی، علوم صنایع غذایی، اقتصاد بهداشت، مهندسی پزشکی، کلیه رشته های بهداشتی(حرفه ای، محیط، عمومی، مبارزه با بیماریها، تنظیم خانواده) ضبط آمار و مدارک پزشکی،روانشناسی بالینی و پروتز دندان.

مدارک موردنیاز جهت صدور معافیت رشته های مازاد بر نیاز :

۱- تاییدیه تحصیلی و انطباق با مدارک شناسایی مشمول

۲- اصل شناسنامه مشمول(در موردبانوان متاهل فارغ التحصیل رشته مامایی اصل شناسنامه زوجین). ۳- یک قطعه عکس

تبصره : بانوان متاهل فارغ التحصیل رشته مامایی به عنوان مازاد بر نیاز وزارت بهداشت از انجام خدمات موضوع این قانون معاف می باشند.

تذکر ۱: بدیهی است سایر معافیتهای موضوع قانون توسط این دفتر صادر خواهد شد.

تذکر ۲: دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی مکلفند نسبت به صدور گواهی پایان خدمات برای مشمولانی که خدمات موضوع قانون را در آن دانشگاه/دانشکده به انجام رسانده اند(اقدام و رو نوشت آنرا به دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت ارسال نمایند).

گواهیهای مذکور می بایست عکس دار بوده و با امضاء رئیس دانشگاه/دانشکده و یا معاونی که از طرف ایشان تعیین می گردد صادر شود.

تذکر۳: هریک از دانشگاه‌ها/دانشکده های علوم پزشکی یک نفر از کارشناسان خود را به عنوان مسئول امور مربوط به مشمولین قانون و پیام آوران بهداشت به دفتر مدیریت منابع انسانی معرفی نمایند. پاسخگویی در خصوص نحوه اجرای صحیح قوانین و مقررات جاری بر عهده مدیر نیروی انسانی آن دانشگاه/دانشکده خواهد بود.

1 دیدگاه

  1. بر اساس بند پنجم این _دستورالعمل مربوط به قانون طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن_ بکارگیری نیروهای طرحی توسط بالاترین مقام سازمان نیست بلکه دفتر مدیریت منابع انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام