آزمون تعیین صلاحیت
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آیین نامه تسهیل کسب شایستگی های نوآوری و کارآفرینی کشور

آیین نامه تسهیل کسب شایستگی های نوآوری و کارآفرینی کشور (تصویبنامه شماره ۰۳۶۵۷/ت۶۰۷۹۴هـ مورخ ۵/۲۸/۱۴۰۲ هیئت وزیرن)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت آموزش و پرورش – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی

سازمان اداری و استخدامی کشور – سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور

دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۵/۲۵ به پیشنهاد شماره ۰۱/۱۰۰/۳۵۷۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی حرفه ای و مهارتی و به استناد تبصره ماده (۱) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی حرفه ای و مهارتی مصوب ۱۳۹۶ آیین نامه تسهیل کسب شایستگی های نوآوری و کارآفرینی کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه تسهیل کسب شایستگی های نوآوری و کارآفرینی کشور

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند

۱- قانون: قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی مصوب ۱۳۹۶:

۲- مجریان دولتی: تمام ارائه دهندگان دولتی آموزش‌های رسمی و غیررسمی و سازمان نایافته موضوع بند (۷) ماده (۲) قانون

۳- شورای عالی: شورای عالی آموزش و تربیت فنی حرفه ای و مهارتی

۴- دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی حرفه ای و مهارتی موضوع تبصره (۲) ماده (۶) قانون

۵- شایستگی کار آفرینی: توانایی خلق ارزش جدید مادی و معنوی از طریق خلاقیت و نوآوری با تلاش متعهدانه و در نظر گرفتن مخاطرات ناشی از آن ضمن تکیه بر منابع موجود و بهره گیری از آینده نگری.

۶- شایستگی نوآوری: توانایی ایجاد و بکارگیری یک ایده نو و خلاق قابل تبدیل به یک محصول خدمت یا شیوه مفید

۷- اتاق ها: اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران

ماده ۲- اهداف این آیین نامه به شرح زیر می‌باشد:

۱- ترویج و تقویت فرهنگ کارآفرینی و توسعه نوآوری متناسب با قابلیت‌ها و ظرفیت های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی آموزش عالی و آموزش غیررسمی با بهره گیری از نظام آموزشی کشور

۲- افزایش سهم سرمایه انسانی و ارتقای بهره‌وری در زنجیره تولید تا مصرف از طریق آموزش و تربیت افراد جهت کسب شایستگیهای نوآوری و کارآفرینی

۳- ارتقای توان کارآفرینی نیروی انسانی متخصص ماهر و کارآمد از طریق آموزش متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و آتی).

۴- انسجام و هم افزایی در سیاست گذاری برنامه ریزی نظارت و پشتیبانی در تمام سطوح آموزش و تربیت افراد جهت کسب شایستگیهای نوآوری و کارآفرینی مبتنی بر ارزشهای ایرانی و اسلامی در سطح سازمانی و عمومی

۵- ارتقای جایگاه کشور در شاخص‌های نوآوری از طریق تسهیل در ایجاد و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر نوآوری و کارآفرینی

ماده ۳- در راستای تحقق اهداف مذکور در بندهای (۱) و (۲) سیاست‌های کلی اشتغال و بندهای (۱) و (۵) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و این آیین نامه، دستگاه های اجرایی موضوع این ماده مکلفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه مقدمات اجرای تکالیف زیر را فراهم نمایند:

1- وزارتخانه های موضوع ماده (۵) قانون مکلفند با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظام های حرفه ای انجمنهای علمی حرفه ای و اتاقها، سرفصل برنامه‌های درسی در آموزش‌های رسمی عمومی و عالی و غیررسمی خود را بر اساس استانداردهای آموزش ارزشیابی و شایستگی های کارآفرینی و نوآوری در چهارچوب مصوبات شورای عالی به نحوی اصلاح نماینـد کـه توسعه توانمندی‌های نوآورانه و کارآفرینانه در مخاطبان با مهارت‌های تخصصی نرم و سخت رشته های شغلی مهارتی و تحصیلی ترکیب گردد.

۲- سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند با همکاری نظامهای حرفه ای انجمن های علمی حرفه ای و اتاقها شایستگی های نوآوری و کارآفرینی مدیران، سرپرستان، رؤسا، اساتید، معلمان هنر آموزان و مربیان را به منظور تحکیم نقش الگویی آنان برای مخاطبین از طریق طراحی برنامه‌های آموزشی و تربیتی ارائه نمایند.

۳- وزارتخانه های آموزش و پرورش ،تعاون کار و رفاه اجتماعی و علوم تحقیقات و فناوری مکلفند سازوکار لازم برای حمایت از ارائه دهندگان خدمات استعدادیابی مشاوره و هدایت شغلی و تحصیلی را با تأکید بر شناسایی و تقویت شایستگی های نوآوری و کارآفرینی و تشویق مخاطبان به انتخاب در رشته‌ها، حرفه‌ها و مهارت‌های مورد نیاز حال و آینده کشور متناسب با استعدادها، علاقه مندی و توانایی‌های آنان، طراحی و عملیاتی نمایند.

۴- معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علوم تحقیقات و فناوری و اتاقها و با هدف توسعه فرهنگ کارآفرینی و نوآوری در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی کشور و پرورش خلاقیت و نوآوری در دانش آموزان و دانشجویان و با بهره گیری از ظرفیت دستگاههای اجرایی ذی ربط و مشارکتهای مردمی و بنگاههای اقتصادی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و با استفاده از ظرفیت پارکهای علم و فناوری، اردوگاههای خلاق پروری، بوت کمپهای آموزشی در سطوح عمومی و عالی در حوزه فناوریهای تحول آفرین را طراحی و اجرا نماید.

۵- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم تحقیقات و فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و اتاقها و با استفاده از ظرفیت نهادهای ذی ربط دوره های آموزش مهارتهای نرم و آموزش خلاقیت و کارآفرینی را در سطوح عمومی و عالی طراحی و اجرا نماید.

ماده ۴- مجریان دولتی مکلفند در چهارچوب دستورالعمل موضوع بند (ز) ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۹۰۰۳/ت۵۵۴۵۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ گزارش عملکرد خود در اجرای این آیین نامه را در مقاطع شش ماهه به دبیرخانه شورای عالی ارائه نمایند.

ماده ۵- مجریان دولتی مکلفند تکالیف مقرر در این آیین نامه را از محل اعتبارات مصوب مربوط اجرا و اعتبارات لازم برای اجرای این آیین نامه در سالهای آینده را به منظور درج در لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

ماده ۶- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است به استناد بند (ب) ماده (۴) آیین نامه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۶۴۲/ت۲۷۷۰۱هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ با اصلاحات بعدی برنامه های موضوع این آیین نامه را در تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد اختصاصی دستگاه مربوط لحاظ و گزارش آن را به دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام