کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

‌قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه

‌قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه (مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی)

‌ماده واحده- قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری -مصوب ۱۳۶۸- و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و‌ وظیفه -مصوب ۱۳۷۳- و قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی -مصوب ۱۳۶۶- و قانون استخدام کشوری -مصوب ۱۳۴۵- به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌الف- کلمه “‌خالص” از ماده (۱) و تبصره (۱) ماده (۳) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری و تبصره (۱) ماده (۱)‌ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف می‌شود.

ب- در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع ماده (۱) و بند “ج” ماده (۸) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام‌ کشوری، حقوق، تفاوت تطبیق حقوق، فوق‌العاده شغل و سایر فوق‌العاده‌هایی که از بابت آن‌ها کسور بازنشستگی دریافت می‌شود مورد محاسبه قرار‌می‌گیرد.

پ- ماده (۶) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- بند زیر جایگزین بندهای “‌الف” و “ب” ماده (۶) می‌شود و بند “ج” ماده یاد شده به بند “ب” تغییر می‌یابد.

“الف- در مواردی که تعداد ورثه کمتر از پنج نفر باشد، چهار پنجم حقوق بازنشستگی به تساوی به عنوان حقوق وظیفه به وراث پرداخت می‌شود.”

۲- مفاد تبصره (۲) ماده (۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“تبصره ۲- هر گاه سهم یکی از وراث قطع شود با توجه به تعداد ورثه و با رعایت نسبت‌های مقرر در بند “‌الف” سهم مذکور به تساوی به سهام بقیه‌ وراث اضافه می‌شود.”

۳- تبصره (۳) حذف می‌شود.

ت- تبصره ماده (۷) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری و ماده (۹) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های‌ دولتی -مصوب ۱۳۶۶- حذف می‌شود.

ث- متون زیر به عنوان تبصره‌های (۴)، (۵) و (۶) به ماده (۲) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه اضافه و شماره تبصره‌های (۴) و(۵) ماده یاد شده به ترتیب به (۷) و (۸) تغییر می‌یابد:

“تبصره ۴- حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمانی که در طول سال ۱۳۷۴ بازنشسته، از کار افتاده و فوت شده یا می‌شوند همانند مستخدمان‌ مشمول قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه و آیین‌نامه‌های اجرایی آن با ضریب یکصد و بیست (۱۲۰) ریال محاسبه و پرداخت‌می‌شود.”

“تبصره ۵- حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمانی که از تاریخ ۱۳۷۵.۱.۱ به بعد بازنشسته، ازکارافتاده و فوت می‌شوند، به استثنای افزایش‌سنواتی، بر مبنای ضریب حقوق مورد عمل در سه سال آخر خدمت مستخدم که در هر حال از یکصد و بیست (۱۲۰) ریال کمتر نخواهد بود محاسبه و‌پرداخت می‌شود و در صورت افزایش ضریب، ضریب‌های بعدی اعمال می‌شود.”

“تبصره ۶- حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیأت علمی و قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال محاسبه و پرداخت می‌شود.”

ج- در ماه (۷۱) قانون استخدام کشوری، عبارت “‌و کارانه موضوع ماده (۵) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- “‌بعد‌از عبارت” و کسر صندوق و روزانه” اضافه می‌شود.

چ- مفاد این قانون از تاریخ ۱۳۷۴.۱.۱ لازم‌الاجرا است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ ۱۳۷۴.۱۱.۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی- علی‌اکبر ناطق نوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام