کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

تسری معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی سنوات ارفاقی ایثارگران به شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور (پرستاران، بهیاران) جواز قانونی ندارد

تسری معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی سنوات ارفاقی، مقرر برای ایثارگران، به شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور (پرستاران، بهیاران) جواز قانونی ندارد (رای شماره ۳۳۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ شماره دادنامه: ۳۳۳۱ شماره پرونده: ۹۸۰۲۵۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

اعلام‌کننده تعارض: دانشکده علوم پزشکی شهرستان خلخال

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

تسری معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی سنوات ارفاقی، مقرر برای ایثارگران، به شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور (پرستاران، بهیاران) جواز قانونی ندارد

گردش کار: در خصوص الزام به استرداد ۹ درصد حق بیمه سنوات ارفاقی موضوع تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷، شعب دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعب ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۰۲۷۲ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۰۲۷۳ با موضوع دادخواست خانم‌ها زهرا کاظمی مجره و رقیه علیجان زاده خوجینی به طرفیت سازمان بازنشستگی استان اردبیل ‌ـ سازمان علوم پزشکی استان اردبیل و به خواسته الزام سازمان طرف شکایت به استرداد حق بیمه ۹ درصد به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۹۶ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۹۸ ‌ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

مطابق تبصره ۶ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی… اصلاحی ۱۳۸۳ و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی آن، پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی بر عهده دستگاه متبوع می‌باشد. با توجه به این تکلیف قانونی، چنانچه مستخدم جهت استفاده از مزایای قانونی مضطر در پرداخت حق بیمه مذکور شده باشد این امر نافی تکلیف قانونی دستگاه نبوده لذا شکایت را موجه دانسته مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود.

در اثر تجدید نظر خواهی از رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۹۶ ‌ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲ شعبه ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری، شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۳۲۴۴ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ با اضافه کردن توضیحاتی این رأی را تأیید کرده است:

نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی و اظهارات تجدیدنظر خواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به کیفیتی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم سازد و ایراد شکلی و ماهوی مؤثری از حیث رسیدگی بر آن وارد نمی‌باشد. لذا مستنداً به مواد ۷۱ و ۱۲۲ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته با این اصلاح که در حد پرداخت مازاد بر سهم مستخدم تبصره۴ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانباز انقلاب اسلامی …. موضوع مصوبه ۴۵۶۴۴/ت۶۵۲ـ ۱۳۶۸/۵/۳۰ هیأت دولت تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۹۸ ‌ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲ شعبه ۴۴ بدوی به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

ب: شعبه ۱۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۷۰۲۶۳۷ با موضوع دادخواست خانم خدیجه علیجان زاده خوجینی به طرفیت شبکه بهداشت و درمان خلخال و به خواسته الزام خوانده به استرداد ۹% بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۱۰۱ـ ۱۳۹۶/۱/۱۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده، شامل اظهارات طرفین شرح دادخواست و لایحه تقدیمی و مستندات ابرازی از ناحیه ایشان، نظر به اینکه عدم اجابت خواسته مطروحه از ناحیه خوانده به علت اینکه وفق تبصره۴ بند ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نحـوه بازنشستگی جـانبازان انقلاب اسلامی … پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخـدم بر عهـده مستخدم می‌باشد وفق مقررات صورت پذیرفته و تخلفی از قوانین مشاهده نگردید و شاکی نیز دلیل مثبته‌ای که دلالت بر مخدوش بودن عملکرد سازمان در این خصوص نماید ارائه نکرده است علیهذا شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظردیوان است.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

ج: شعبه ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۴۴۰۰۲۰۸ با موضوع دادخواست خانم شهین تیمورزاده به طرفیت سازمان بازنشستگی ‌ـ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ‌ـ شبکه بهداشت و درمان شهرستان خلخال و به خواسته استرداد ۹ درصد حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۱۰۹۳ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خواندگان به خواسته استرداد ۹ درصد حق بیمه، با توجه به رونوشت مدارک شاکی و اینکه با احتساب سنوات ارفاقی وفق قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مورخ ۱۳۹۳/۸/۸ بازنشسته شده است، لوایح دفاعیه خواندگان ردیف‌های اول و دوم مبنی بر عمل وفق مقررات، عدم دفاع خوانده ردیف سوم به رغم ابلاغ، اینکه وفق آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور (تبصره۴ ماده ۵) مستخدم موظف به پرداخت سهم خویش در مورد سنوات ارفاقی بوده و مبنای محاسبه وفق مصوبه ۱۳۷۹/۱۲/۷ هیأت وزیران ۹ درصد می‌باشد دعوای شاکی را وارد ندانسته و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: اولاً: موضوع صدر ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و‌ زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷/۹/۱ با تبصره ۳ آن متفاوت بوده و دو حکم مجزای از هم را مقرر داشته چرا که صدر ماده ناظر بر اختیار دستگاه در بازنشستگی پیش از موعد جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط‌ خاص کار و معلولین عادی می‌باشد، لیکن تبصره ۳ ماده واحده مذکور ناظر بر تکلیف دستگاه‌های اجرایی در اعمال بازنشستگی با سنوات ارفاقی به درخواست شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور می‌باشد و بازنشستگی بدون پرداخت کسور مختص صدر ماده است.

ثانیاً: در خصوص بازنشستگی با سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب ‌تبصره ۴ بند ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۶۶۴ت۶۵۲ـ ۱۳۶۸/۵/۳۰ ‌هیأت وزیران) مقرر گردیده است: «کسور بازنشستگی سهم دستگاه توسط دستگاه و سهم مستخدم بر حسب مدت سنوات ارفاقی توسط مستخدم با رعایت سایر قوانین و‌ مقررات مربوط محاسبه و به حساب صندوق بازنشستگی مربوط واریز خواهد شد.» و این آیین‌نامه تاکنون اعتبار داشته و ابطال نشده است.

ثالثاً: حکم مقرر در تبصره ۶ اصلاحی ماده واحده مذکور (موضوع قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین ‌مشاغل سخت و زیان‌آور، مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱) مبنی بر تعهد دولت و دستگاه متبوع مستخدم به پرداخت کسور ناشی از سنوات ارفاقی و هزینه‌های اجرای قانون، ناظر به جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی مذکور در تبصره ۵ اصلاحی است و ارتباطی با شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع تبصره ۳ ماده واحده ندارد.

رابعاً: با توجه به این که براساس ماده ۷۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۱۲ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳ و تصویب‌نامه شماره ۵۵۸۸۰ت۲۳۳۵۸هـ ‌ـ ۱۳۷۹/۱۲/۷ هیأت وزیران، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلف گردیده‌اند از تاریخ ۱۳۷۹/۷/۱ هر ماه ۹ درصد از جمع حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت را کم کرده و بابت سهم مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند و معافیت از پرداخت حق بیمه توسط مستخدم مستلزم نص صریح قانونی است و نمی‌توان معافیت کسور بازنشستگی مقرر برای ایثارگران را به شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور تسری داد،

بنابراین از آنجا که شاکیان همگی پرستار و بهیار بوده و شغلشان از مشاغل سخت و زیان‌آور موضوع تبصره ۳ ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و ‌زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷/۹/۱ می‌باشد و پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم بر عهده خودشان است، لذا رأی به غیروارد دانستن شکایت صحیح به شرح مندرج در گردش کار و موافق مقررات قانونی است و این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام