کتاب استخدامی اداری ها
حق بیمه و بازنشستگی

طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی

قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بیمه یا بازنشستگی

خبر مورخ ۶ مهر ۱۳۹۹

تصویب کلیات طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، از تصویب کلیات طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

علی بابایی کارنامی در گفت‌ و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در بیان دستورکار نشست امروز (یکشنبه 6مهرماه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی که از سوی تعدادی از نمایندگان مطرح شده بود مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این طرح برای بررسی جزییات آن به کمیته تخصصی بررسی صندوق‌های بیمه‌ای ارجاع داده شد تا بعد از 2 هفته آینده، نتیجه بررسی‌ها در صحن مجدد مورد بررسی قرار گیرد.

متن کامل طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی

مقدمه (دلایل توجیهی):

انتقال از صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر چه به‌صورت ارادی و چه به‌صورت غیرارادی امری عادی و دارای فراوانی قابل توجه است. اقدام دولت در یکی دو سال اخیر مبنی بر تصویب نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاص از یک صندوق به صندوق دیگر بدون الزام به بروزرسانی مبالغ در صندوق مبدأ باعث شد تا هزینه‌ای زیاد بر بیمه‌شده تحمیل و اعتراض‌های فراوانی متوجه مجلس و دولت شود.

ضرورت بروزرسانی این مبالغ در نقل و انتقال منابع از یک صندوق به صندوق دیگر، مجلس را برآن داشت تا در قالب بند “ز” تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ صندوق‌ها را مکلف به بروزرسانی و حذف بار اضافی ناشی از نقل و انتقال بر دوش بیمه‌شده، نماید. مخالفت دولت و مجلس در زمان رسیدگی به بودجه سال ۹۴ در تکرار این بند به‌علت ایراد شورای نگهبان نسبت به قانون‌گذاری ضمن لایحه بودجه، ما را بر آن داشت تا نسبت به تهیه طرح نظام‌مند نقل و انتقال حق بیمه با بازنشستگی اقدام نماییم. برای قانون‌مند شدن روال نقل و انتقال و جلوگیری از اجحاف به بیمه‌شدگان این طرح تقدیم مجلس شده است.

طرح نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

ماده ۱- حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت (اعم از دولتی و غیردولتی) اشخاصی که طیق ضوابط قانونی به هریک از صندوق‌های بیمه یا بازنشستگی پرداخت نمو‌ده‌اند و مطابق هریک از تبصره‌های زیر از شمول خدمات صندوق متبوع قبلی خارج شده باشند براساس تقاضای فرد یا وراث قانونی وی پس از بروز رسانی از سوی صندوق‌ قبلی براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صندوق جدید منتقل می‌گردد.

تبصره ۱- کلیه اشخاصی که به‌علت استعفا، بازخرید خدمت (اعم از عادی و تعدیل نیروی انسانی)، اخراج، انفصال دائم، تغییر ساختار سازمانی، انتقال و یا طبق سایر ضوابط قانونی رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع و همچنین صندوق مربوطه قطع می‌گردد و سپس به‌سبب استخدام یا اشتغال در دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و کارگاه‌های دیگر مشترک صندوق دیگر شده یا می‌شوند.

تبصره ۲- کلیه بیمه شدگان و شاغلان مشترک هریک از صندوق‌های بیمه‌ای (به‌استثنای کادر نیروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات) در صورتی که سابقه خدمت و پداخت کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان متجاوز از بیست سال نباشد، می‌توانند در طول بیمه پردازی فقط برای یک بار با درخواست کتبی نسبت به تغییر صندوق بیمه‌ای خود اقدام نمایند که در این صورت از اولین روز ماه بعد مشمول مقررات صندوق جدید خواهند بود.

ماده ۲- اگر صندوق‌های بیمه طبق مقررات مورد عمل علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و بازماندگان مشترکان خود را در برابر بیماری‌ها، کمک ازدواج، بارداری، حقوق ایام بیماری، غرامت مقطوع نقص عضو و مستمری از کارافتادگی جزیی نیز بیمه نموده باشند، هنگام انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بیمه دیگر و یا انتقال کسور از صندوق دیگر به این صندوق، سهم درمان یک درصد بابت مزایای یادشده از جمع وجوه قابل انتقال کسر می‌شود.

تبصره- در صورتی که حق بیمه خدمات درمانی طبق مقررات مربوط رقم معینی از کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی را تشکیل ندهد، یک‌چهارم مجموع حق بیمه یا کسور بازنشستگی سهم شخص و کارفرما از این بابت منظور می‌گردد.

ماده ۳- چگونگی محاسبه مبلغ مابه‌التفاوت متعلقه ناشی از انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی که می‌بایست توسط مستخدم پرداخت شود برمبنای آخرین حقوق و مزایای برداشت کسور بازنشستگی یا حق بیمه در صندوق قبلی یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در زمان تقاضا نزد صندوق جدید ضرب‌در تمام ماه‌های سنوات خدمت قابل قبول در صندوق بیمه‌ای جدید منهای وجوه منتقل شده (حق بیمه یا کسور بازنشستگی بروزرسانی شده اعم از سهم شخص و کارفرما) از صندوق قبلی صورت می‌پذیرد.

ماده ۴- در مواردی که اشخاص طبق ضوابط قانونی به‌سبب انتقال یا تغییر ساختار سازمانی مشمول مقررات صندوق بیمه جدید قرار گرفته یا می‌گیرند، مابه‌التفاوت موضوع این قانون به‌ترتیب از بیمه شده یا مستخدم و کارفرمای فعلی وی مطابق نرخ مورد عمل صندوق مربوطه و سهم تعیین شده هرکدام قابل وصول خواهد بود.

ماده ۵- مابه‌التفاوت موضوع این قانون با توجه به کل مبلغ مابه‌التفاوت، میزان حقوق و مزایای شخص و سایر ملاحظات طبق توافق شخص و صندوق مربوطه به اقساط ماهانه و حداکثر معادل سنوات خدمت قابل وصول می‌باشد که در صورت عدم پرداخت آن توسط مشمولین در مهلت مقرر مابه‌التفاوت براساس تقاضای مجدد و اخذ جریمه دیرکرد (یک در هزار ماهانه) قابل وصول خواهد بود.

ماده ۶- کلیه سوابق خدمت بیمه‌شدگان یا مستخدمین (اعم از دولتی و غیردولتی) که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذی‌ربط پرداخت گردیده است با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی و مابه‌التفاوت متعلقه براساس مقررات این قانون در احراز شرایط و تعیین میزان مستمری از کارافتادگی و بازماندگان عیناً نزد صندوق بیمه جدید ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره- سوابق منتقله مورد نظر در صورتی در احراز شرایط بازنشستگی و میزان مستمری قابل احتساب است که بیمه‌شده در زمان درخواست بازنشستگی دارای حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی باشد.

ماده ۷- به کارکنان مشمول صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده می‌شود در صورت انتقال به سایر دستگاه‌ها یا بازخرید، اخراج، استعفا و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه‌شده و کارفرما به‌استثنای افراد منتقل شده به‌عهده فرد بیمه‌شده است.

ماده ۸- حق بیمه یا کسور بازنشستگی اشخاصی که قبل از تصویب این قانون به‌موجب قوانین مربوط از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر منتقل شده‌اند مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

ماده ۹- این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن جایگزین کلیه قوانین مرتبط با نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی فی‌مابین صندوق‌های بازنشستگی می‌شود.

مقررات مرتبط:

– آیین نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای بین صندوق های بیمه ای

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام