مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

دستورالعمل بازخریدی انگیزشی کارگران رسمی شهرداری تهران

دستورالعمل بازخریدی انگیزشی کارگران رسمی شهرداری تهران

ماده ۱- مقدمه

این دستورالعمل با استناد به بند ۲ ماده ۹ برنامه ۵ ساله سوم شهرداری به منظور ساماندهی نیروی انسانی، تدوین گردیده است.

ماده ۲- دامنه شمول- شرایط متقاضیان

۱- کلیه کارگران رسمی شهرداری تهران شاغل در مناطق ۲۲گانه ادارات کل ستادی و سازمان‌های غیرمستقل با دارا بودن شرایط ذیل می‌توانند از خروج پیش از موعد (بازخریدی انگیزشی) استفاده نمایند.

۲- الف- کارگران مرد رسمی با حداکثر سن ۵۹ سال و حداقل ۲۰ سال و حداکثر ۳۴ سال سابقه.

۳- ب- کارگران زن رسمی با حداکثر س ۵۴ سال و حداقل ۲۰ سال و حداکثر ۳۴ سال سابقه. 

تبصره یک- این دستورالعمل مختص کلیه کارگران رسمی شاغل در مناطق ۲۲گانه و ادارات کل ستادی و سازمان‌های غیرمستقل می‌باشد و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه می‌توانند پس از اخذ موافقت هیأت مدیره و تأمین اعتبار، نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.

تبصره ۲- کارگران رسمی بازخرید شده در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی می‌توانند بر اساس مواد ۷۶ تا ۷۸ مقررات کار و تأمین اجتماعی و تبصره‌های الحاقی آن از طریق سازمان تأمین اجتماعی از بازنشستگی برخوردار شوند.

ماده ۳- پاداش خروج پیش از موعد (بازخریدی انگیزشی)

پاداش بر اساس دو گروه ذیل محاسبه می‌شود:

گروه اول- پاداش کارگران رسمی که به استناد ماده ۷۶ مقررات کار و تأمین اجتماعی و تبصره‌های الحاقی آن مشمول مقررات بازنشستگی اختیاری (داوطلبانه) می‌باشند و مشمولین تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد ناشی از اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور برای خروج پیش از موعد (بازخریدی انگیزشی) از طریق ذیل محاسبه می‌گردد:

سابقه خدمت داوطلب ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴
عدد ثابت ۱۴۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵ ۱۳۵

عدد ثابت ۱۳۵ و ۱۴۵ بر اساس سابقه خدمت ۳۰ سال و به بالا و حداقل سن ۵۰ سال برای آقایان و ۴۵ سال برای خانم‌ها بوده و به شرح جداول ذیل تعیین می‌گردد:

گروه دوم- پاداش کارگران رسمی که به استناد ماده ۷۶ مقررات کار و تأمین اجتماعی و تبصره‌های الحاقی آن مشمول مقررات بازنشستگی اختیاری (داوطلبانه) نمی‌باشند برای خروج پیش از موعد (بازخریدی انگیزشی) از طریق ذیل محاسبه می‌گردد:

پاداش= سابقه × دستمزد روزانه × {(سن داوطلب+ سابقه خدمت داوطلب)- عدد ثابت ۱۶۵}

ماده ۴- فرآیند پذیرش درخواست بازخریدی انگیزشی

تکمیل فرم تقاضا توسط متقاضی (فرم پیوست)

۱- تأیید و امضاء فرم توسط بالاترین مقام اجرائی هر واحد (ممهور به مهر دبیرخانه)

۲- ارسال و تحویل فرم تکمیل شده با درج تاریخ خروج از خدمت، به اداره کل منابع انسانی

۳- ارسال سابقه بیمه توسط فرد متقاضی

۴- بررسی و صدور حکم کارگزینی توسط اداره کل منابع انسانی

ماده ۵- اجرای دستورالعمل فوق منوط به تأمین اعتبار مالی جهت پرداخت سنوات بازخریدی به کارگران متقاضی می‌باشد.

ماده ۶- مهلت ارسال تقاضا

کارگران رسمی متقاضی خروج پیش از موعد (بازخریدی انگیزشی) موظفند ضمن تکمیل فرم مربوطه، تقاضای خود را به منظور طی مراحل اداری از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۹ لغایت ۳۰/۱۱/۱۳۹۹ به اداره کل منابع انسانی ارسال نمایند. لازم به ذکر است با توجه به محدودیت های موجود در بودجه و اعتبارات اولویت بر اساس تاریخ وصول درخواست متقاضی خواهد بود. بدیهی است درخواست ارسالی کارگران پس از تاریخ فوق، مورد پذیرش نخواهد بود.

ماده ۷- کارگرانی که به استناد ماده ۷۶ مقررات کار و تأمین اجتماعی و تبصره‌های الحاقی آن مشمول مقررات بازنشستگی اختیاری (داوطلبانه) می‌باشند (۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه) در صورت عدم استفاده از شرایط این دستورالعمل، در سال جاری، سقف مزایای غیرمستمر اعطایی به ایشان ۵۰% سرانه واحد سازمانی خواهد بود.

تبصره ۱- چنانچه هر کدام از واحدهای سازمانی با توجه به نیاز به خدمات مؤثر کارگر، پس از طرح موضوع در شورای تحول و ارتقاء سرمایه های انسانی و تأیید آن، نسبت به ارسال صورتجلسه مذکور به این اداره کل اقدام نمایند، کارگر فوق از شمول ماده ۷ دستورالعمل خارج می گردد.

تبصره ۲- درخواست انصراف کارگران رسمی متقاضی خروج پیش از موعد (بازخریدی انگیزشی) تا قبل از صدور حکم بازخریدی امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده ۸- این دستورالعمل در ۸ ماده و ۴ تبصره از تاریخ … قابل اجرا است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام