کتاب استخدامی اداری ها
مجموعه طرح‌ها و لوایح

قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت

قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت

ماده واحده: از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می‌گردد.

پیوست

ردیف

عنوان و تاریخ تصویب قانون

مواد مرتبط

قانون استخدام و حدود اختیارات دکتر میلیسپو رئیس کل Administrateur general

مالیه ایران

مصوب  04/  05/ 1301

ماده 6

اصلاح قانونی در ماده 6 قانون موضوعه 4 اسد 1301 راجع باستخدام رئیس کل مالیه ایران

مصوب  23/  05/ 1301

کل قانون

قانون اصلاح قانون اول جدی 1301 راجع به کاپوتاژ و منع خروج طلا و نقره

مصوب  30/  03/ 1302

ماده 2

قانون استخدام دکتر هانری اشتریک تبعه آلمانی برای معلمی و مدیری مدرسه صنعتی

مصوب  07/  10/ 1303

کل قانون

قانون معافیت ماشینهای صنعتی و فلاحتی از تأدیه حقوق ورودی گمرکی تا ده سال

مصوب  07/  11/ 1303

کل قانون

قانون امتیاز انحصاری تأسیس کارخانه‌های عصاره گیری سوس به آقایان حسنعلی خان هدایت و عزت الله خان هدایت

مصوب  01/  11/ 1304

کل قانون

قانون واگذاری حق انحصاری هواپیمائی بموسسه هواپیمائی یونکرس

مصوب  20/  11/ 1304

بند «ه» ماده 8

قانون متمم بودجه سنه 1305 مجلس شورای ملی

مصوب  07/  12/ 1305

ماده 1

قانون بودجه یکساله 1306 مجلس شورای ملی

مصوب  28/  12/ 1305

ماده 4

قانون تمدید امتیاز کارخانه کبریت سازی آذربایجان به مدت پانزده سال

مصوب  07/  03/ 1306

کل قانون

قانون استخدام دو نفر معلم برای مدرسه صنعتی از آلمان و دو نفر معلم برای مدرسه حقوق و سیاسی از فرانسه

مصوب  16/  06/ 1306

کل قانون

قانون استخدام دکتر هانری اشترنک تبعه دولت آلمان برای مدیری مدرسه صنعتی

مصوب  16/  06/ 1306

کل قانون

قانون بودجه یکساله یکهزار و سیصد و هفت شمسی مجلس شورای ملی

مصوب  26/  01/ 1307

مواد 4 الی 7

قانون استخدام دو نفر معلم از مملکت آلمان برای مدرسه صنعتی فارس

مصوب  28/  01/ 1307

کل قانون

قانون اجازه پرداخت مبلغ بیست هزار تومان بعنوان قرض بکارخانه ریسمان ریسی طهران

مصوب  18/  02/ 1307

کل قانون

قانون اجازه استخدام یکنفر متخصص کاغذسازی از ایطالیا

مصوب  03/  04/ 1307

کل قانون

قانون اجازه استخدام دو نفر معلم جهت تعلیم آهنگری و نجاری برای مدرسه صنعتی از آلمان

مصوب  03/  04/ 1307

کل قانون

قانون بودجه یکساله 1308 مجلس شورای ملی

مصوب  25/  12/ 1307

مواد 4 و 5

قانون بودجه سال 1309 کل مملکتی

مصوب  28/  12/ 1308

ماده واحده

قانون استخدام مسیو امیل واهر نکامف بلژیکی شیمیست اداره گمرکات و معلم رنگرزی موسسه قالی

مصوب  11/  03/ 1309

کل قانون

قانون اجازه تجدید کنترات دکتر هانری اشترنک و مسیو هونل آلمانی و استخدام یک نفر معلم ریاضیات عالیه برای مدرسه صنعتی دولتی

مصوب  19/  05/ 1309

کل قانون

قانون اجازه استخدام یکنفر کارگر متخصص عملیات مربوطه بچای از چین

مصوب  16/  06/ 1309

کل قانون

قانون استخدام مسیو ربرت مرتس و ویلهلم بوخز اتباع دولت آلمان برای کارخانه ضرابخانه

مصوب  27/  11/ 1309

کل قانون

قانون اجازه استخدام سه نفر متخصص آمریکائی برای خدمت در راه آهن جنوب

مصوب  05/  02/ 1310

بند 2 ماده واحده

قانون راجع به ثبت شرکتها

مصوب  02/  03/ 1310

ماده 3 و 4

قانون اجازه استخدام یک نفر مهندس متخصص بطری سازی از ایتالیا

مصوب  28/  09/ 1310

کل قانون

قانون بودجه یک ساله 1311 مملکتی

مصوب  22/  12/ 1310

تبصره ماده واحده

قانون اصلاح بودجه 1311 اداره کل صناعت در قسمت زری بافی

مصوب  01/  06/ 1311

کل قانون

قانون اوزان و مقیاسها

مصوب  18/  10/ 1311

ماده 2 و تبصره آن، ماده 3 و 4

قانون متمم بودجه سال1312 مملکتی

مصوب  04/  03/ 1312

مواد 21 و 23

قانون اجازه استخدام اپ موجون تبعه دولت چین برای چای سازی

مصوب  11/  03/ 1312

کل قانون

قانون اجازه استخدام سه نفر مهندس از اتباع آلمان برای کارخانه کودرن سازی

مصوب  11/  03/ 1312

کل قانون

قانون اجازه واگذاری قراء خالصه ورامین بعنوان اجاره بکارخانه قندسازی

مصوب  04/  08/ 1312

کل قانون

قانون اجازه تمدید کنترات معلمین ریاضیات و فلزکاری مدرسه صنعتی دولتی

مصوب  12/  09/ 1312

کل قانون

قانون اجازه تجدید کنترات معلمین ریاضیات و فلزکاری مدرسه صنعتی دولتی

مصوب  12/  09/ 1312

کل قانون

قانون اجازه تمدید کنترات دو نفر متخصص چای ساز چینی

مصوب  19/  09/ 1312

کل قانون

قانون راجع به فروش خالصجات و قرضه‌های فلاحتی و صنعتی

مصوب  17/  10/ 1312

ماده 13

تعرفه عواید تمبر وزارت معارف در سال 1313

مصوب  01/  03/ 1313

جزء 3 بند «ب»، جزء 3 بند «ج»، جزء 2 بند «ه» و جزء 1 بند «و»

قانون اجازه استخدام دو نفر مهندس سوئدی برای تصدی کارخانجات تعمیر راه آهن

مصوب  24/  04/ 1313

کل قانون

قانون اجازه استخدام یکنفر متخصص نجاری از اتباع آلمان جهت هنرستان فارس

مصوب  31/  04/ 1313

کل قانون

قانون اجازه تجدید قرارداد استخدام چهار نفر متخصصین چای ساز اتباع چین

مصوب  20/  09/ 1313

کل قانون

قانون متمم بودجه سال 1314 مملکتی

مصوب  22/  12/ 1313

ماده 14

قانون متمم بودجه سال 1315 کشوری

مصوب  20/  12/ 1314

مواد 2 و 3

قانون متمم بودجه سال 1316 کشور

مصوب  21/  01/ 1316

ماده 3

قانون متمم بودجه سال 1317 کشور

مصوب  29/  12/ 1316

ماده 16 و تبصره آن

قانون اجازه تجدید استخدام آقای مهندس هلموت روش تابع آلمان هنرآموز دانشکده صنعتی ‌

مصوب  23/  11/ 1317

کل قانون

قانون اجازه انعقاد قراردادهای اکتشاف واستخراج معادن دو ناحیه معینه با شرکت هلاندی الکمین اکسپلوراتی ماچاپای

مصوب  26/  01/ 1318

مقدمه قانون، بند هـ ماده 11، بند 2 ماده 20

قانون اجازه استخدام دوازده نفر

هنر آموز اتباع آلمان برای آموزشگاههای پیشه و هنر

مصوب  03/  04/ 1318

کل قانون

قانون اعطای اختیارات به دولت برای تأمین خواروبار

مصوب  24/  03/ 1321

تبصره ماده یگانه

قانون متمم بودجه سال 1321 کشور

مصوب  05/  09/ 1321

مواد 3 و 7

قانون بودجه کل سال 1322 کشور

مصوب  24/  08/ 1322

بند ج ماده 1، تبصره 2 ماده 1

قانون اجازه پرداخت هزینه کل کشور در سه ماه اول سال 1323

مصوب  31/  01/ 1323

ماده واحده

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه‌های آذرماه و دی ماه 1323 کل کشور

مصوب  30/  09/ 1323

ماده 1

قانون اجازه پرداخت چهار دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آذر و دی و بهمن و اسفند ماه 1327

مصوب  07/  10/ 1327

کل قانون

قانون بودجه سال 1328 کل کشور

مصوب  23/  04/ 1328

تبصره 2 ماده 2

اصلاح برنامه و بودجه 27 ماهه سازمان برنامه

مصوب  01/  12/ 1329

بند 2 متن قانون

معافیت از پرداخت عوارض گمرکی جهت کلیه مواد غذایی، خوراکی، پوشاکی و … که توسط سازمانها و نمایندگیهای امدادی و احیایی غیرانتفاعی به عنوان هدیه برای نمایندگیهای خود در ایران و یا سازمانهای غیرانتفاعی دیگر حمل و فرستاده می‌شود

مصوب  10/  11/ 1332

کل قانون

تصمیم قانونی دائر به اجازه مصرف مبلغ 25 میلیون ریال از اعتبار مندرج در ماده یک تصمیم مورخ 23 بهمن ماه 1333‌کمیسیون برنامه

مصوب  14/  12/ 1333

ماده واحده

تصمیم قانونی دائر به تعیین اعتبار جهت استخدام هشت نفر متخصصین خارجی

مصوب  14/  12/ 1333

بند 3 مقدمه

لایحه حفاظت فنی

مصوب  08/  05/ 1334

تبصره 1 تا 3 ماده 1، تبصره ماده 4

قانون مربوط به اجازه اجراء 24 فقره از لوایح مصوبه آقای دکتر مصدق

مصوب  16/  05/ 1334

ماده واحده و تبصره آن و قسمت لوایح مربوط به وزارت اقتصاد ملی ضمیمه قانون

تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی درباره استخدام یک نفر متخصص شیمیست خارجی برای مدت یکسال

مصوب  20/  10/ 1334

کل قانون

تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دائر به اجازه استخدام یک نفر مهندس خارجی جهة سرپرستی دیزلهای کارخانه سیمان ری و سایر دیزلها

مصوب  21/  11/ 1334

کل قانون

قانون بودجه سال 1335 کل کشور

مصوب  19/  01/ 1335

تبصره‌های 19، 23، 24، 27، 29 ماده واحده

قانون مربوط به تمدید مدت اجراء قانون مصوب  22/  12/ 1334 تا آخر اسفند ماه 1335

مصوب  23/  09/ 1335

کل قانون

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به اجازه استخدام یک نفر متخصص آلمانی در رشته برق و مکانیک

مصوب  13/  12/ 1335

کل قانون

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد برنامه تفصیلی تکمیل کارخانجات کنسرو خشکبار

مصوب  20/  12/ 1335

کل قانون

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به اجازه تأمین کسری اعتبار دو کارخانه خریداری شده

مصوب  20/  12/ 1335

کل قانون

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به اجازه تمدید استخدام آقای مهندس آتن هوفر تبعه دولت آلمان

مصوب  20/  12/ 1335

کل قانون

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به اجازه استخدام یک نفر منشی کارشناس صنعتی برای دفترفنی

مصوب  22/  02/ 1336

ماده واحده

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به اجازه استخدام هفت نفر متخصص خارجی جهت اداره کارخانه‌های سیمان کشور

مصوب  24/  04/ 1336

کل قانون

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به اجازه استخدام چهار نفر کارشناس خارجی جهت کارخانه‌های قند کشور

مصوب  31/  04/ 1336

کل قانون

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد اصلاح فهرست مشاغل هفت نفر متخصص خارجی سیمان

مصوب  24/  10/ 1336

کل قانون

لایحه قانونی مربوط به تعیین معاونین ثابت اداری وزارتخانه ها

مصوب  05/  12/ 1336

تبصره 2 ماده 2

قانون مربوط به نحوه استفاده از بقیه موجودی وجوه پذیره نفت

مصوب  02/  11/ 1337

بند ب ماده واحده

قانون راجع به اجازه تحصیل چهل و هفت و نیم میلیون دلار وام از صندوق وام‌های عمرانی آمریکا

مصوب  10/  12/ 1337

بند 2 ماده 1 متن قرارداد و بند 3 ماده 2 متن قرارداد

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به تمدید استخدام آقای ژوزف هروشکا تبعه چکسلواکی

مصوب  19/  12/ 1337

کل قانون

قانون کار

مصوب  26/  12/ 1337

مواد 2، 22 و 25

قانون بودجه سال 1338 کل کشور

مصوب  28/  12/ 1337

تبصره 14

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به تمدید مدت استخدام آقای جزب جیوانی ریتو تبعه دولت ایتالیا

مصوب  10/  08/ 1338

کل قانون

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین درباره اختصاص شصت و پنج میلیون ریال جهت احداث کارخانه ‌خرمای جهرم ‌

مصوب  10/  08/ 1338

کل قانون

آئین‌نامه طرز اجرای ماده 17 قانون برنامه عمرانی هفت ‌ساله دوم کشور

مصوب  12/  11/ 1338

مواد 16، 17

قانون بودجه سال 1339 کل کشور

مصوب  19/  12/ 1338

تبصره 27 قسمت 2 ماده واحده

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد پرداخت وجوه حاصله از فروش کارخانه سیمان درود به بانک اعتبارات صنعتی

مصوب  09/  03/ 1339

کل قانون

قانون اجازه پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال از ذخیره سنواتی سال 1339 به وزارت بازرگانی به منظور اجرای قانون موسسه استاندارد و هزینه‌های مربوط به آن

مصوب  21/  10/ 1339

کل قانون

صرف نظر نمودن سازمان آب تهران از ضبط وجه ضمانت نامه حسن انجام کار و دریافت جریمه تأخیر از شرکت ماشین سازی ایران

مصوب  10/  07/ 1342

کل قانون

قانون راجع به اجازه پرداخت مبلغ  818/  182/ 922 ریال بابت مطالبات معوقه شرکتهای مختلف فرانسوی و انگلیسی

مصوب  25/  12/ 1342

کل قانون

قانون راجع باجازه تأسیس کارخانه تهیه و ساخت سموم مربوط بدفع افات[آفات] نباتی

مصوب  04/  03/ 1343

کل قانون

قانون راجع به اتمام کارخانه گاز استیلن واقع در خورزنگی بندر شاهپور

مصوب  21/  03/ 1343

کل قانون

قانون مربوط به خرید (‌کامل بک) (Camel back) از شرکت بی.‌اف.‌گودریچ ایران

مصوب  28/  03/ 1343

کل قانون

قانون مربوط به دریافت وام از بانک کشاورزی بمنظور پرداخت بهره سفته‌های خرید کارخانه کود شیمیائی و هزینه‌های‌ ضروری بهره‌برداری از کارخانه مذکور مصوب  09/  04/ 1343

کل قانون

قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور

مصوب  04/  05/ 1343

تبصره 79

قانون بودجه سال 1340 کل کشور

مصوب  28/  07/ 1343

تبصره 4 و تبصره 11

قانون بودجه سال 1341 کل کشور

مصوب  17/  08/ 1343

تبصره‌های 18، 24، 25

قانون بودجه سال 1342

مصوب  24/  08/ 1343

تبصره 14

قانون استخدام سه نفر کارشناس آلمانی برای کارخانجات نساجی شاهی و بهشهر

مصوب  20/  11/ 1343

کل قانون

قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون کار

مصوب  20/  11/ 1343

بند 3 ماده واحده

قانون اجازه استخدام بیست نفر کارشناس کشت چای و چایسازی برای تکمیل کادر فنی سازمان چای

مصوب  05/  02/ 1344

کل قانون

قانون اجازه ترک مناقصه وسائل روشنائی جاده مهرآباد

مصوب  04/  12/ 1345

کل قانون

تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر باجازه استخدام اقای هرمان اشمیت
تبعه دولت المان غربی

مصوب  09/  12/ 1345

کل قانون

قانون بودجه سال 1346 کل کشور

مصوب  28/  12/ 1345

تبصره 30

قانون پرداخت حق آزمایش بحساب اختصاصی مؤسسه استاندارد

مصوب  01/  03/ 1346

کل قانون

قانون تکمیل و توسعه کارخانجات سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی

مصوب  31/  03/ 1346

ماده واحده

اساسنامه سازمان نمایشگاههای وابسته بوزارت اقتصاد

مصوب  19/  04/ 1346

بند‌های پ، ت ماده 5

اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

مصوب  12/  07/ 1346

کل قانون

قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی

مصوب  18/  10/ 1346

ماده 2

قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی

مصوب  27/  10/ 1346

ماده 1

قانون اصلاح ماده 6 قانون هواپیمائی کشوری

مصوب  21/  01/ 1347

بند 10 ماده 6 اصلاحی موضوع ماده واحده

اساسنامه شرکت سهامی چای ایران

مصوب  20/  11/ 1347

مواد 1 و 13

اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای تهران

مصوب  26/  12/ 1347

ماده 6

اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

مصوب  26/  12/ 1347

ماده 6

اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای جنوب شرقی

مصوب  26/  12/ 1347

ماده 6

اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب و برق منطقه‌ای شمال

مصوب  26/  12/ 1347

ماده 6

اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب و برق آذربایجان

مصوب  26/  12/ 1347

ماده 6

اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای اصفهان

مصوب  26/  12/ 1347

ماده 6

اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای فارس

مصوب  26/  12/ 1347

ماده 6

اساسنامه شرکت سهامی عمران منطقه غرب ایران

مصوب  21/  08/ 1348

بند د ماده 4

قانون تشکیل اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

مصوب  26/  11/ 1348

تبصره 1 الی 5 ماده واحده

لایحه قانونی اختصاص یازده میلیون روبل از اعتبار موضوع موافقت نامه همکاری فنی و اقتصادی ایران و شوروی راجع بتامین هزینه قسمتی از  ماشین آلات و لوازم و خدمات مرحله اول تاسیس کارخانه ذوب آهن

مصوب  31/  03/ 1350

کل قانون

تایید عمل دولت در تصویبنامه

موضوع اجازه پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال از ذخیره سنواتی تا آخر سال 38 و اضافه درآمد حاصله در سال 1339 به منظور اجرای قانون موسسه استاندارد و هزینه‌های مربوط به آن به وزارت بازرگانی

مصوب  15/  07/ 1350

کل قانون

قانون اجازه انصراف دولت از ضبط وجه ضمانتنامه و دریافت جریمه تاخیر قرارداد خرید لوله چدنی از شرکت ماشین سازی

مصوب  01/  08/ 1350

کل قانون

اصلاح بودجه

سال 1350 وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی

مصوب  11/  11/ 1350

کل قانون

قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی

مصوب  12/  11/ 1350

ماده 5 و تبصره 1 ماده 6

اساسنامه شرکت مخابرات ایران

مصوب  28/  12/ 1350

ماده 13

اساسنامه شرکت سهامی آب و برق منطقه‌ای استان ساحلی بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان مصوب  15/  04/ 1351

مواد 5 و 6

اساسنامه صندوق توسعه کشاورزی ایران

مصوب  14/  08/ 1351

ماده 6

قانون بودجه سال 1352 کل کشور

مصوب  27/  12/ 1351

تبصره 25

اساسنامه سازمان غله و قند و شکر و چای کشور

مصوب  30/  03/ 1352

بندهای 4، 5 ماده 2، بند 12 ماده 9

قانون معافیت بعضی از کالاها از پرداخت حق الثبت سفارش کالا

مصوب  11/  05/ 1352

کل قانون

قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور

مصوب  07/  11/ 1352

بند د تبصره 29

قانون انتقال عرصه و اعیان و ماشین آلات کارخانه نان ماشینی 25 تنی از سازمان غله و قند و شکر و چای کشور بسازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی

مصوب  13/  12/ 1352

کل قانون

قانون مجازات اخلالگران در صنایع

مصوب  02/  02/ 1353

ماده 6

قانون تشکیل سازمان صنایع کوچک ایران

مصوب  14/  02/ 1354

مواد 6 تا 12

اساسنامه شرکت سهامی پرورش و تولید گوشت بوقلمون

مصوب  03/  04/ 1354

کل قانون

قانون معافیت ماشین آلات مخصوص حمل محمولات جنگلی و مجتمعهای توسعه جنگل و چوب و کاغذ و صنایع وابسته از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی

مصوب  24/  04/ 1354

کل قانون

قانون تایید عمل دولت در مورد معافیت قانونی حقوق گمرکی کارخانجات داخلی

مصوب  03/  08/ 1354

ماده واحده

قانون بودجه سال 1355 کل کشور

مصوب  21/  12/ 1354

تبصره‌ 39

اصلاح بودجه سال 1354 سازمان صنایع کوچک ایران

مصوب  25/  12/ 1354

کل قانون

اجازه استفاده سنواتی مبلغ 28.8 میلیارد ین وام دولت ژاپن به منظور ادامه عملیات اجرایی
طرح تولید مواد اولفین آروماتیک

مصوب  17/  04/ 1355

کل قانون

قانون بودجه سال 2536 کل کشور

مصوب  26/  12/ 1355

تبصره 42، بند «ب» تبصره 52

اجازه اعتبار سنوات آتی کارخانه تصفیه و ریخته گری مس و بازیابی فلزات طلا و نقره مربوط به طرح (احداث کارخانه ذوب مس)

مصوب  15/  11/ 1356

کل قانون

قانون بودجه سال 2537 کل کشور

مصوب  25/  12/ 1356

بند ب تبصره 12

افزایش اعتبار طرح توسعه کارخانه نیشکر هفت تپه

مصوب  28/  01/ 1357

کل قانون

لایحه بودجه سال 1358

مصوب  25/  05/ 1358

تبصره 22

لایحه قانونی معافیت لوازم مخابراتی که در کشور تولید نمیشود و بوسیله شرکتهای کارخانجات مخابراتی ایران و کارخانجات الکترونیکی ایران و نیپون وارد میشود از حقوق گمرکی و سود بازرگانی

مصوب  06/  06/ 1358

کل قانون

لایحه قانونی اصلاح ماده یک قانون و ماده 3 اساسنامه تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

مصوب  24/  07/ 1358

بند 2 ماده واحده

لایحه قانونی راجع به اعطای سی میلیارد ریال وام بدون بهره به صندوق‌های قرض الحسنه جهت توسعه فعالیتهای کشاورزی و صنعتی و خدماتی

مصوب  06/  09/ 1358

کل قانون

لایحه قانونی راجع به چگونگی پرداخت حق السهم سال 1358 کارگران واحدهای مشمول قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب  14/  09/ 1358

کل قانون

لایحه قانونی مربوط به تسریع در امر تصفیه شرکت سهامی کارخانجات ایران

مصوب  21/  09/ 1358

کل قانون

اساسنامه شرکت ملی فولاد ایران مصوب  28/  09/ 1358

کل قانون

لایحه قانونی متمم بودجه سال 1358

مصوب  05/  10/ 1358

تبصره 11

لایحه قانونی راجع به تمدید مهلت برای ترخیص کالاهای موجود در بنادر ایران

مصوب  15/  10/ 1358

ماده واحده

لایحه قانونی درباره اجازه اعطای وام کوتاه مدت به شرکت‌های تولید کننده محصولات مختلف پودر لباس شوئی از محل اعتبار کمک به صنایع کشور

مصوب  19/  10/ 1358

کل قانون

آئین نامه وامهای کوچک تولیدی و خدماتی که اصل آن قبلا به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی رسیده است

مصوب  19/  10/ 1358

بند 1متن قانون، قسمت دوم بند 8 متن قانون

لایحه قانونی تخفیف انبارداری کالاهای وارده به گمرکات ایران

مصوب  10/  11/ 1358

کل قانون

لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی راجع به چگونگی پرداخت حق السهم سال 1358کارگران واحدهای مشمول سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی

مصوب  18/  12/ 1358

کل قانون

لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اموال شرکت کارخانجات خانه سازی ایران در شیراز

مصوب  22/  12/ 1358

کل قانون

لایحه قانونی راجع به تامین تنخواه گردان جهت تقویت و گردش کار کارخانجات تولیدکننده لوازم ساختمانی

مصوب  25/  12/ 1358

ماده واحده

لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی راجع به اعطای سی میلیارد ریال وام بدون بهره به صندوقهای قرض الحسنه جهت توسعه فعالیتهای کشاورزی و صنعتی و خدماتی

مصوب  14/  01/ 1359

ماده واحده

لایحه قانونی راجع به اعاده به خدمت چهار نفر از کارمندان بازنشسته که در شرکت ملی فولاد ایران عهده دار وظایف می باشند

مصوب  20/  02/ 1359

ماده واحده

لایحه قانونی راجع به استفاده از خدمات آقای کاظم چیتاآساو اچیندا در بانک مرکزی ایران

مصوب  03/  03/ 1359

کل قانون

لایحه قانونی راجع به تامین اعتبار جهت کمک به پرداخت حقوق کارگران شرکت استیودو رینگ

مصوب  10/  03/ 1359

کل قانون

لایحه قانونی راجع به تامین اعتبار جهت تکمیل و اداره سردخانه‌های دولتی

مصوب  10/  03/ 1359

کل قانون

لایحه قانونی راجع به اجازه اعطای مبلغ یک میلیارد ریال وام بصورت علی الحساب بشرکت سهامی صنایع شیر ایران

مصوب  14/  03/ 1359

ماده واحده و تبصره 1 ماده واحده

لایحه قانونی مربوط به تمدید سفته و برات شرکتهای مشمول قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران

مصوب  14/  03/ 1359

ماده واحده

لایحه قانونی راجع به مجوز دو فقره پرداختی از محل اعتبارات صندوق وام کارگری

مصوب  31/  03/ 1359

بند «ب» ماده واحده

لایحه قانونی تشکیل شوراهای اسلامی کارکنان واحدهای تولیدی صنعتی ـ کشاورزی و خدماتی

مصوب  09/  04/ 1359

کل قانون

لایحه قانونی راجع به اجازه پرداخت دستمزد و هزینه‌های متخصصین نصب ماشین آلات چاپخانه اسکناس

مصوب  25/  04/ 1359

کل قانون

لایحه قانونی راجع به تامین اعتبار برای پرداخت هزینه‌های مربوط به کمک به مخترعین و مکتشفین و مبتکرین

مصوب  25/  04/ 1359

کل قانون

لایحه قانونی استفاده از مدیریت مشترک در سازمان صنایع ملی ایران (سازمان حفاظت و توسعه صنایع ایران) و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

مصوب  25/  04/ 1359

کل قانون

لایحه بودجه سال 1360

مصوب  07/  05/ 1360

بندهای الف، پ، ث تبصره 2،

تبصره 10، تبصره 13، بند «پ» تبصره 24

قانون به حساب گرفتن اسناد هزینه مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان کشت و صنعت خوزستان که به وزارت کشاورزی و عمران روستایی منتقل شده‌اند طبق مقررات مالی و ضوابط مورد عمل سازمان آب و برق خوزستان

مصوب  07/  10/ 1360

کل قانون

قانون بودجه سال 1361 کل کشور

مصوب  26/  12/ 1360

بند ب تبصره 2، بند «ب» تبصره 23، تبصره 51، تبصره 56، تبصره 57، بند 1 تبصره 59، تبصره 61، بند «الف» تبصره 75، تبصره 85، تبصره 86

قانون اراضی شهری

مصوب  27/  12/ 1360

ماده 1

قانون تاسیس وزارت صنایع سنگین

مصوب  22/  01/ 1361

کل قانون

قانون راجع به اصلاح تبصره 57 قانون بودجه سال 1361

مصوب  13/  04/ 1361

کل قانون

قانون متمم قانون بودجه سال 1361

مصوب  27/  08/ 1361

بند «ب» تبصره 9

قانون بودجه سال 1362 کل کشور

مصوب  26/  12/ 1361

تبصره 18، بندهای 1 و 2 تبصره 19، بند ب تبصره 22، بندهای الف و ب تبصره 30، بندهای «الف، ب» تبصره 39، تبصره 65 و تبصره 76

قانون اصلاح تبصره ماده 3 قانون تاسیس وزارت صنایع سنگین

مصوب  27/  02/ 1362

کل قانون

قانون افزایش سرمایه شرکت سهامی تاسیسات ساختمان (تسیس) از محل پرداختهای انجام شده از طرح خانه‌های سازمانی گارد منحله بابت خرید حمام‌های پیش ساخته و آسانسورها

مصوب  10/  07/ 1362

بند 3 ماده واحده

قانون بودجه سال 1363 کل کشور

مصوب  30/  12/ 1362

بند‌های الف، ب تبصره 5، بندهای ج، و تبصره 16، تبصره 18، بندهای (الف، ب، ج) تبصره 33، بندهای الف، ب تبصره 34، بند 3 تبصره 47

قانون بودجه 1364 کل کشور

مصوب  29/  12/ 1363

بند ز تبصره 2، بندهای ب، ج، ح تبصره 3، بندهای 1، 6 تبصره 4، بندهای الف، ج، د تبصره 5، بند 1 تبصره 9، جزء‌های ج، و، ح بند 1 تبصره 15، بندهای الف، ب، تبصره 19، بند ب تبصره 23،
تبصره 30، بند ب تبصره 32، بند ب تبصره 51

قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364

مصوب  17/  02/ 1364

تبصره‌ 3 ماده 2، ماده 15، ماده 29 و تبصره آن، مواد 31، 32 و 34

قانون تاسیس وزارت صنایع سنگین

مصوب  09/  03/ 1364

کل قانون

قانون بودجه ارزی سال 1364 کل کشور

مصوب  02/  07/ 1364

بندهای1، 3، 5، 7، 8، 11، 12 تبصره 3 ماده واحده

لایحه بودجه سال 1365 کل کشور

مصوب  26/  12/ 1364

تبصره 2 ، بندهای الف، ج تبصره 3، تبصره 12، جزء 3 بند الف تبصره 13، جزء‌های 5 و 14 بند الف تبصره 15 ، جزء 2 بند الف تبصره 21، بند ب تبصره 26، بندهای ط، م تبصره 29، بند ب تبصره 34، تبصره 38

قانون مقررات صادرات و واردات سال 1365

مصوب  27/  12/ 1364

تبصره‌ 3 ماده 2، ماده 16 و تبصره آن، مواد 31، 33، 38

قانون بودجه سال 1366 کل کشور

مصوب  28/  12/ 1365

تبصره 2 ، بندهای الف، ب، ج تبصره 3، بندهای الف، ج، ز تبصره 4، بندهای ب، د، و، ز، ل تبصره 12، جزء 6، 15،  بند الف تبصره 15، جزء 2 بند الف تبصره 21، بندهای ه، و، م تبصره 29، تبصره 33، 36، تبصره 45

قانون بیمه بیکاری

مصوب  24/  03/ 1366

ماده 1، تبصره 2 ماده 2، تبصره‌های 2 و 3 ماده 9

قانون بودجه سال 1367 کل کشور

مصوب  18/  12/ 1366

بندهای الف، ب، ج، د تبصره 2، بندهای 1، 2، 3، 6، 7، 8، 9 تبصره 3، بندهای الف، ب، و تبصره 4، تبصره 5، بندهای 2، 4، 7 تبصره 12، بند الف تبصره 13، اجزاء 25، 33،  بند الف تبصره 15، قسمت 2 بند الف تبصره 21، بندهای 1، 2، 6 تبصره 29، اجزاء الف، د بند 7تبصره 29، بندهای 11، 12 تبصره 29، تبصره 30، بندهای الف، ه تبصره 31، تبصره 32

قانون اصلاح ماده 1 قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی مصوب سال 1345

مصوب  15/  08/ 1367

کل قانون

قانون بودجه سال 1368 کل کشور

مصوب  29/  12/ 1367

بندهای د، هـ تبصره 2، بندهای 3، 4، 5، 8، 9، 10 تبصره 3، اجزاء الف، ب، ج، د بند 10 تبصره 3، بندهای 11، 12،14،15 تبصره 3، بندهای الف، ط تبصره 4، بندهای ب، ج، د تبصره 5، جزء الف بند 1 تبصره 9، بند 2 و اجزاء ب، ج تبصره 9، جزء د بند 3 تبصره 9، بندهای 2، 4، 6، 11، 22، 31 از تبصره 12، بندهای الف، ک تبصره 13، اجزاء 1، 3 بند ب تبصره 15، جزء 3 بند الف تبصره 21، بندهای 1، 2، 5، 6، 9، 10، 11، 13، 15 تبصره 29، بند الف تبصره 31، تبصره 32،‌ بند 6 تبصره 43

قانون الحاق یک بند به تبصره 29 قانون بودجه سال 1368 کل کشور

مصوب  26/  06/ 1368

کل قانون

قانون بودجه سال 1369 کل کشور

مصوب  28/  12/ 1368

بند ج تبصره 2، بند الف تبصره 3، بند الف تبصره 4، تبصره 13، بند 4 قسمت الف تبصره 21، تبصره‌های 26 و 27، بندهای 2، 4، 20، 21 تبصره 29، تبصره‌های 31 و 33

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

مصوب  20/  08/ 1369

ماده 1 و تبصره آن، مواد 22، 27 و بندهای الف و ب ماده 27، ماده 37 و جزء ب بند 4 ماده 45، بند الف ماده 46 و ماده 59

قانون متمم بودجه سال 1369 کل کشور

مصوب  27/  09/ 1369

بند 1 تبصره 1

قانون بودجه سال 1370 کل کشور

مصوب  11/  11/ 1369

بند ب تبصره 2، بند الف تبصره 3، بند د تبصره 4، تبصره 5 ، تبصره 13، جزء 3 بند ب تبصره 21، تبصره 27، بندهای 14، 20، 21، 23، 28، 29 تبصره 29، ردیف 1 جزء الف بند 30 تبصره 29، ردیفهای 1 الی 16 جزء ب بند 30 تبصره 29، تبصره‌های 33، 39، بندهای 2 و 5 تبصره 39

قانون بودجه سال 1371 کل کشور

مصوب  10/  11/ 1370

بند ب تبصره 2 ، بند الف تبصره 3 ، بند الف، ج، د تبصره 4 ، بندهای ب، ج، د، هـ، ، تبصره 5 ، بند الف تبصره 7 ، بند د تبصره ۸، بند ب تبصره 9 ، بندهای الف، ب، ج، د، هـ، و، ز تبصره 13 ، تبصره 15،  جزء 3 بند ب تبصره 21 ، تبصره 27 ، بندهای 1، 8، جزء ج بند 8، 10، 12، 15، 17، 20، 23 و اجزاء آن، بندهای 29، 33، 35 تبصره 29 ، بند ب تبصره 30 ، بند الف تبصره 38 ، بندهای الف، ب، ج تبصره 45 و تبصره 47 ماده واحده

قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی

مصوب  02/  02/ 1371

ماده 1

قانون بودجه سال 1372 کل کشور

مصوب  12/  11/ 1371

بند ج تبصره 2، بند د تبصره 2، جزء 1 بند ج تبصره 3، بند ز تبصره 3، بند الف تبصره 4، بند ب تبصره 5، بند ج تبصره 5، بند د تبصره 5، بند ه تبصره 5، بند و تبصره 5، بند ز تبصره 5، بند ح تبصره 5، بند ی تبصره 5، بند الف تبصره 7، بند د تبصره 8، بند ب تبصره 9، بند ط تبصره 10، بند ک تبصره 10، جزء 3 بند ب تبصره 21، بند ط تبصره 25، جزء 1 بند الف تبصره 29، جزء 13 بند الف تبصره 29، بند ب تبصره 29، بند الف تبصره 37، بند 4 تبصره 41، بند الف تبصره 42، بند ج تبصره 43، بند الف،ب تبصره 48، تبصره 54

قانون بودجه سال 1373 کل کشور

مصوب  23/  12/ 1372

تبصره 2، قسمت 1 بند الف تبصره 2، جزء 3 قسمت 1 از بند الف تبصره 2 تا جزء 13 قسمت 1 از بند الف تبصره 2، جزء 16 قسمت 1 از بند الف تبصره 2، بند ب،ی،ک تبصره 2، جزء 3 بند ج تبصره 3، جزء 6 بند ج تبصره 3، بند الف تبصره 4، بند های«الف، ب، ج، د، ه،و،ز،ح» تبصره 5 ، بند د تبصره 8، بند ب تبصره 9، بند ح تبصره 10، بند ی تبصره 10، بند م تبصره 10، بند ب تبصره 13، بند م تبصره 13، جزء 3 بند ب تبصره 21، بند و تبصره 22، جزء 12 بند الف تبصره 25، بند هـ تبصره 25، جزء 1 بند ب تبصره 29، جزء 3 بند ب تبصره 29، بند د تبصره 33، جزء 10 بند الف تبصره 36، بند الف تبصره 37، تبصره 47، تبصره 49، تبصره 57

قانون ادغام وزارتخانه‌های صنایع و صنایع سنگین و تشکیل وزارت صنایع

مصوب  22/  06/ 1373

تبصره 3

قانون بودجه

سال 1374 کل کشور

مصوب  28/  12/ 1373

بند و تبصره 2، بند ح تبصره 2، بند ه تبصره 3، بند ط تبصره 3، جزء 2 بند ک تبصره 3، بند ل تبصره 3، بند الف تبصره 4، بند ب تبصره 4، بند‌های «الف، ب، ج، د، ه، و، ز» تبصره 5، بند ب تبصره 9، بند ز تبصره 10، بند ی تبصره 10، بند الف تبصره 13، بند د تبصره 13، جزء 3 بند ب تبصره 21، جزء 3 بند ج تبصره 29، بند ز تبصره 29، بند الف تبصره 31، بند ج تبصره 33، بند ب تبصره 36، جزءهای 2و3 بند ب تبصره 36، بند الف تبصره 37، تبصره 47، بندهای الف و ب تبصره 49، جزء 2 بند الف تبصره 54، تبصره 61،

قانون بودجه

سال 1375 کل کشور

مصوب  11/  11/ 1374

بند و تبصره 2، بند الف تبصره 3، بند ج تبصره 3، بند ز تبصره 3، بند الف تبصره 4، بند‌های «ب، ج و د» تبصره 5، بند‌های «ز، ح» تبصره 5، بند الف تبصره 7، بند ج تبصره 9، بند ز تبصره 10، بند ی تبصره 10، بند 1 تبصره 11، بندهای الف، د تبصره 13، بند الف تبصره 22، جزء 3 بند ه تبصره 29، بند الف تبصره 31، بند ب تبصره 33، جزء 6بند الف تبصره 37، تبصره 38، بندهای «الف، ب» تبصره 49، بند الف تبصره 50، تبصره 63

قانون اصلاح قانون بودجه سال 1375 کل کشور

مصوب  13/  09/ 1375

تبصره 6 ماده واحده

قانون بودجه سال 1376 کل کشور

مصوب  14/  11/ 1375

بند و تبصره 2، بند ل تبصره2، بند خ تبصره 2، جزء 2 بند الف تبصره 3، بند د تبصره 3، بند الف تبصره 4، بند‌های «ب»، «ج» و «د» تبصره 5، بند ی تبصره 5، بندهای «ل» و «م» تبصره 5، جزء «6» و «8» بند م تبصره 5، جزء 1 بند د تبصره 8، بند و تبصره8، بند ب تبصره 9، بند و تبصره 10، بند ط تبصره 10، بند 1 تبصره 11، بند الف تبصره 13، بند ج تبصره 13، جزء‌های 1 و2 بند ح تبصره 13، بند الف تبصره 22، جزء 1 بند ج تبصره 28، جزء 8 بند د بصره 29، ردیف (2-1) جزء 1 بند و تبصره 29، جزء 4 بند و تبصره 29، جزء 8 بند و تبصره 29، بند‌های «م» و «ن» تبصره 29، بند ع تبصره 29، بند ب تبصره 33، تبصره 38، بند ب تبصره 46، بند الف تبصره 49، بند ب تبصره 49، بندهای «الف» و «ب» تبصره 66

قانون بودجه

سال 1377 کل کشور

مصوب  08/  11/ 1376

بندهای «و، ن» از تبصره 2، بند ط تبصره 3، جزء 2 بند الف تبصره 5، بندهای «ه، و، ز، ح، ط، ی، ک» از تبصره 5، جزءهای «6 و 7» بند ک از تبصره 5، بند الف تبصره 7، جزء 2 بند «د» تبصره 8، بند ط تبصره 8، بند‌های «ه، ح» تبصره 10، بند الف تبصره 13، بند‌های «الف، د» تبصره 22، جزء 1 بند ج تبصره 28، جزء‌های «1و 2» بند د تبصره 28، بند «و» و جزء‌های «1و2» آن از تبصره 28، جزء 6 بند د تبصره 29، جزء 2 بند و تبصره 29، بند ک تبصره 29، بند‌های «م، ن، ع» از تبصره 29، بند‌های «الف، ب» تبصره 31، بند ب تبصره 33، بند د تبصره 35، بند الف تبصره 37، بند‌های «الف، ب» از تبصره 43، بند الف تبصره 44، بند 1 تبصره 45، بند الف تبصره 58، بند ب تبصره 58

قانون اصلاح قانون بودجه

سال 1377 کل کشور

مصوب  22/  07/ 1377

تبصره 7 ماده واحده

قانون بودجه سال 1378 کل کشور

مصوب  13/  11/ 1377

بند ی تبصره 5، جزء‌های 6، 8 بند ع تبصره 5، بند ب تبصره 9، بند ج تبصره 10، بند هـ تبصره 10، بند 5 تبصره 24، بند ب تبصره 27، جزء 6 بند د تبصره 29، جزء 2 بند و تبصره 29، جزء 5 بند ل تبصره 29، جزء 10 بند ل تبصره 29، بند م تبصره 29، بند ع تبصره 29، بند ر تبصره 29، بند ش تبصره 29، بند ت تبصره 29، بند الف تبصره 31، بند ب تبصره 31، بند الف تبصره 37، بندهای الف، ب، ج تبصره 43، تبصره 53، بند الف و جزء‌های 1 و 2، بند ب، جزء 3 بند ج تبصره 58

قانون الحاق یک جزء به بند (الف) تبصره  (2) قانون بودجه سال 1378 کل کشور

مصوب  11/  08/ 1378

کل قانون

قانون بودجه سال 1379 کل کشور

مصوب  24/  12/ 1378

بندهای «هـ،و،ز،ص» تبصره 2، بند ط تبصره 3، بندهای «الف، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح،س» تبصره 5، جزءهای 1 و2 بند ی تبصره 5، بند الف تبصره 7، جزء 1 بند د تبصره 8، بند ب تبصره 9، بندهای «ج، هـ، ع» تبصره 10، بند ج تبصره 14، بند الف تبصره 22، بند 4 تبصره 24، بند ب تبصره 29، جزء 1 بند د تبصره 29، بند و تبصره 29، جزء 1 و ردیف‌های 1 تا 3 آن از بند ل تبصره 29، جزء 5 بند ل تبصره 29، بندهای «م، ف، ر» از تبصره 29، بند ب تبصره 33، بند الف و جزء‌های 1 تا 3 آن از تبصره 35، بند ب تبصره 35، جزء 2 بند ج تبصره 35، بند ه تبصره 42، بند د تبصره 46

قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن

مصوب  06/  10/ 1379

ماده 9

قانون بودجه سال 1380 کل کشور

مصوب  02/  12/ 1379

تبصره 2 ماده واحده، بندهای «ه، و، ن، س» از تبصره 2، بند ط تبصره 3، بندهای «الف، ب، ج، ه، و، ز، ح، ی، س، ف» از تبصره 5، بند و تبصره 6، بندهای «ب، ز» از تبصره 9، بندهای «ج، ه، ن» تبصره 10، بند ج تبصره 14، بند د تبصره 22، بند د تبصره 24، بندهای «د، و، ی، ل، م، ن، ق» از تبصره 29، بند ب تبصره 33، بندهای «الف، ب، ط» از تبصره 35، بند د تبصره 39، بند ه تبصره 42، بند ز تبصره 45

قانون اصلاح قانون بودجه سال 1379 کل کشور

مصوب  09/  12/ 1379

ماده واحده و تبصره‌های 1 و 2 آن

قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور

مصوب  03/  07/ 1380

کل قانون

قانون بودجه سال 1381 کل کشور

مصوب  25/  12/ 1380

تبصره 19 و بندهای الف، ج، و، ح، ط، ی، ک، ل، ن، س و جزء های1 تا 7 آن، بند ح تبصره 21،

قانون بودجه

سال 1382 کل کشور

مصوب  24/  12/ 1381

بندهای «ج، د» از تبصره 1، بند ب تبصره 3، بند پ تبصره 4، بندهای «ب، ت، ث، ج، چ، س» از تبصره 5، بند ت تبصره 8، بندهای «ث، ج» تبصره 10، بندهای«الف، ث، د، ذ» از تبصره 12، بندهای «ت، ث» از تبصره 13، بند ت تبصره 14، بند ح تبصره 17، بند ج تبصره 18، تبصره 19 و بند‌های «ت، ج، چ، ح، خ، ذ، ر، ز، س» آن، بندهای «د، و، م، س» تبصره 21

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مصوب  26/  05/ 1382

مواد 4، 9 و 10

قانون بودجه

سال 1383 کل کشور

مصوب  26/  12/ 1382

بند ث تبصره 1 ماده واحده، بند پ تبصره 4 ماده واحده، بندهای «ت، ث، ج، چ، ر» از تبصره 5 ماده واحده، بند ث تبصره 10 ماده واحده، بندهای «الف، ث، د، ذ، ص» از تبصره 12 ماده واحده، بندهای «ت، چ» از تبصره 13ماده واحده، بند ث تبصره 14 ماده واحده، بند ژ تبصره 16 ماده واحده، بندهای «ج، ح» تبصره 18، تبصره 19 و بندهای «الف، ت، ج، چ، ح، خ، ذ، ز، س» آن، بندهای «و، س» از تبصره 21

قانون بودجه سال 1384 کل کشور

مصوب  25/  12/ 1383

جزء 1 بند ب تبصره 1، بند‌های «ت، چ، خ، ط، ظ» از تبصره 2، بند پ تبصره 3، بندهای، «الف، ب» از تبصره 4، بند خ تبصره 6، بند ب تبصره 7، بندهای «پ، ت، چ» از تبصره 8، بند‌های «الف، ث، ذ» از تبصره 11، جزء‌های 1 و 10 بند د تبصره 11، تبصره 13، جزءهای «1، 6» از بند ب تبصره 15، بندهای «پ، ت، ث» تبصره 15

قانون بودجه 1385 کل کشور

مصوب  25/  12/ 1384

بند ط تبصره 1، بند‌های (7، 15، 16، 24) تبصره 2، بند 11 تبصره 2 و جزء الف آن، بندهای «ب، ج» تبصره 3، بند الف تبصره 4، بند الف تبصره 5، بندهای «ج، د» تبصره 8، بند الف تبصره 11، جزء 3 بند ب تبصره 11، جزء‌های 1 و 2 بند د تبصره 11، جزء 9 بند هـ تبصره 11، بند هـ تبصره 12، جزء 1 بند الف تبصره 13، جزء 1.1 قسمت 1 بند الف تبصره 13، جزء 3.1 قسمت 1 بند الف تبصره 13، جزءهای 2.2، 3.2، 4.2، 6.2 قسمت 2 بند الف تبصره 13، بند د تبصره 13، بندهای ب و ی تبصره 14، جزء 1 و 6 بند ب تبصره 15

قانون اصلاح مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح
ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مصوب  26/  10/ 1385

ماده واحده

قانون بودجه سال 1386 کل کشور

مصوب  24/  12/ 1385

جزء‌های 1 و 2 بند «هـ» تبصره 2، جزء 1 بند «ط» تبصره 2، بند‌های «ل، ن، ش» از تبصره 2، بندهای «الف، ب» از تبصره 3، جزء 5 بند الف تبصره 4، جزء‌های 1 و 2 بند ج تبصره 4، بند «ز» تبصره 4، بند الف تبصره 5، بند «د» تبصره 6، زیر جزء‌های 1تا 3 جزء 6 بند د تبصره 6، بند‌های «ج، د» و موخره بند هـ از تبصره 7، بند «ب» از تبصره 8، جزء 2 بند «و» تبصره 9، بندهای «الف، ب، ح» از تبصره 11، بند‌های «د، ز» از تبصره 12، بند‌های «ب، د» از تبصره 13، بندهای «ج، ق» از تبصره 14، جزء‌های «1، 3، 4» بند «د» از تبصره 14، بند «الف» و جزء «1» تبصره 15، بندهای «ب، ج» تبصره 15، بند «هـ» تبصره 17، بند‌های «ی، ک» از تبصره 19

قانون بودجه سال 1387 کل کشور

مصوب  01/  12/ 1386

جزء‌های «ج، ی، ک» بند 7، بند 33

قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی

مصوب  15/  02/ 1387

مواد 2تا 5 و ماده 7

قانون تفسیر قانون اصلاح مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مصوب  08/  04/ 1387

کل قانون

قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی

مصوب  25/  08/ 1387

مواد 2 تا 6 و تبصره ماده 2 بند «د» ماده 8، مواد 10 تا 14

قانون بودجه سال 1388 کل کشور

مصوب  26/  12/ 1387

جزء «و» بند 6، بند 40

قانون اصلاح ماده واحده و ردیف‌های قانون بودجه سال 1388 کل کشور

مصوب  06/  05/ 1388

پیوست‌های 1 و 2 ماده واحده

قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1386

مصوب  17/  06/ 1388

کل قانون

قانون بودجه سال 1389 کل کشور

مصوب  24/  12/ 1388

جزء «ح» بند 2، جزء‌های «ج، د، ط، ر» بند 3، تبصره 1 جزء «د» بند 4، جزء «ی» بند 4، جزء «ح» بند 7، جزء‌های «ح، ل» بند 8، بند 12، جزء «ه» بند 13، قسمت‌های 5 و 6 جزء «الف» بند 15، قسمت 2 جزء ب بند 15، جزء‌های «ج، ه» بند 15، جزء «ه» بند 16

قانون بودجه سال 1390 کل کشور

مصوب  19/  02/ 1390

جزء‌های «الف، ذ، ر» بند 1، تبصره 1 جزء «ب» بند 1، بند 11، بندهای «27، 28، 44، 57، 101، 102، 127 »، جزء «ت» بند 46، جزء «ب» بند 78، جزءهای «الف، ب» بند 107

قانون بودجه سال 1391 کل کشور

مصوب  30/  02/ 1391

جزء (1-3) بند 3، جزء (3-2) بند 3 و تبصره‌های 1 تا 3 آن، تبصره جزء (3-5) بند 3، جزء (8-3) بند 3، جزء (9-3) بند 3، بند 4، جزء (2-5) بند 5، جزءهای (1-7)، (3-7)، (7-4)، (5 – 7)، (7-8)، (10 – 7)، (11 – 7)، (12 – 7) از بند 7، بند 8، بند 9، بند 16، بند 20، بند 23، جزءهای (3- 24)، (12- 24)، (13- 24)، (15- 24) از بند 24، بند 29، بند 31، بند 33، بند 40، جزءهای (1- 43)، (2- 43)، (5- 43) از بند 43، بند 59، بند 74، بند 81

قانون حمایت از سرمایه گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور

مصوب  30/  07/ 1391

بند ب ماده واحده

قانون بودجه سال 1392 کل کشور

مصوب  19/  03/ 1392

جزءهای (1- 3)، (3- 3)، (8- 3)، (12- 3)، (15- 3)، (16- 3)، (17- 3)، (20- 3)، (21- 3) از بند 3، بند 4، جزء (2- 5) از بند 5، بند 6، بند 8 و تبصره 2 آن، بندهای 13 تا 18، بند 20، قسمت (4- 1- 27) ازجزء (1- 27) از بند 27، جزءهای (9- 27)، (12- 27)، (15- 27) از بند 27، بند 34، جزء (1- 38) بند 38، بند 55 و تبصره‌های 1 تا 4 آن، بند 58، بند 75، بند 88، بند 101

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری

مصوب  20/  03/ 1392

ماده واحده

قانون بودجه سال 1393 کل کشور

مصوب  06/  12/ 1392

جزءهای 2 و 3بند «الف» تبصره 2، بندهای «ج، د، ز » تبصره 2، جزء 2 بند «ح» تبصره 2، جزءهای 1 و 3 بند «ق» تبصره 2، بندهای «الف، ر» تبصره 3، بندهای «د، ه، و، ز، ن، س، ع، ص» تبصره 5، بند «الف» تبصره 6، بندهای «الف، د» تبصره 7، بند «ک» تبصره 9، جزء 1 بند «الف» تبصره 10، بند «ب» تبصره 10، بند «ب» تبصره 11، بندهای «الف، ج، و» تبصره 17، بند «ز» تبصره 19، تبصره 21، جزء 1 بند «ب» تبصره 21، بند «و» تبصره 21

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری

مصوب  04/  04/ 1393

ماده واحده

قانون بودجه سال 1394 کل کشور

مصوب  24/  12/ 1393

بندهای «الف، ل» تبصره 3، بندهای «ب، د، ز» تبصره 5، بند «الف» تبصره 6، بند «ج» تبصره 7، بندهای «ی، ک، م» تبصره 9، بند «الف» تبصره 10 و جزءهای «1، 3» آن، جزء 2 بند «الف» و زیر جزء (4- 2) آن، بند «ب» تبصره 10 و جزءهای 1 و 2 آن، بندهای «ج، د» تبصره 10، بندهای «الف، ب، ه» تبصره 16، تبصره 20 و بندهای «الف، ط» آن، بند «ب» تبصره 20 و جزء 1 آن، تبصره 26، بخش‌های «سوم، چهارم، و پنجم»، بندهای «16، 18، 37» از بخش نهم

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مصوب  01/  02/ 1394

تبصره ماده 3

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری

مصوب  13/  07/ 1394

کل قانون

قانون بودجه سال 1395 کل کشور

مصوب  27/  02/ 1395

بند «د» تبصره 1، بند «الف» تبصره 5، بندهای «الف، ج» تبصره 7، بند «د» تبصره 14، بند «2، 28، 33، 57، 59» بخش دهم پیوست

قانون بودجه سال 1396 کل کشور

مصوب  24/  12/ 1395

بند «د» تبصره 1، بندهای «ج، د، و» تبصره 7، بند «د» تبصره 11، بند «الف» تبصره 14 و جدول آن، جزء 6 بند «الف» تبصره 18و بند 4 بخش دوازدهم پیوست

قانون تمدید مهلت اجرای ازمایشی قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علایم تجاری

مصوب  04/  07/ 1396

ماده واحده

قانون بودجه سال 1397 کل کشور

مصوب  26/  12/ 1396

بند الف تبصره 4، بند د تبصره 18،

قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

مصوب  21/  12/ 1397

جزء و ، ز و بند 3 جزء ط  تبصره 2، بند 2 جزء الف و بند 6 جزء ه  تبصره 4 ، بند ط تبصره 5 ، بند ط تبصره 6، بند ج تبصره 7، بند ح تبصره 9، بند ه تبصره 13، جزء 1 بند الف و بند ب تبصره 14 ، جزء 6 بند الف و بند د تبصره 18،

قانون بودجه سال ۱۳۹9 کل کشور

مصوب  26/  12/ 1398

بند 3 جزء هـ تبصره 2، بندهای 2 و 3 جزء الف و بند 6 جزء هـ تبصره 4، جزء ط تبصره 5، جزء س تبصره 6، جزء ج، هـ تبصره 7، جزء هـ تبصره 11، جزء د تبصره 18

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام