کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

تصویب نامه افزایش ضریب ریالی حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان و بازنشستگان دولت

تصویب نامه افزایش ضریب ریالی حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان و بازنشستگان دولت (تصویب‌نامه شماره ۳۰۳۴/ت۶۲۴۶۰هـ مورخ ۱۴/۱/۱۴۰۳ هیئت وزیران)

پیوست دانلود فایل pdf ابلاغی مصوبه

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ و جزءهای (۱) (۲) و (۳) بند (الف) و بند (ب) تبصره (۱۵) و بند (ب) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تصویب کرد:

افزایش ضریب ریالی حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان و بازنشستگان دولت

۱- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات برای سال ۱۴۰۳ به میزان شصت و هشت هزار و هفتصد و شصت و شش (۶۸٬۷۶۶) ریال تعیین می‌شود.

۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۴۰۳ به میزان چهار هزار و هشتصد و بیست و نه (۴,۸۲۹) ریال تعیین می‌شود.

۳- افزایش ضریب حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۳ میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به سال ۱۴۰۲ تعیین می‌شود.

تبصره- رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.

۴- رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار در دستگاه‌های اجرایی تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود. در خصوص کارکنان موضوع این بند که در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مشغول به کار هستند، رعایت ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن الزامی است.

۵- به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد.

تبصره ۱- حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳ به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد. مبلغ حداقل حقوق کارمندان مذکور به علاوه فوق العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یاد شده نباید از مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری کمتر شود. در صورت نرسیدن حداقل حقوق افراد موصوف با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده به مبلغ مذکور ما‌به‌التفاوت آن به مشمولان پرداخت می‌شود.

تبصره ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (که مبنای محاسبه تمامی اقلام پرداختی که برای تعیین مبالغ آنها در قوانین و مقررات مربوط، از عبارت «حداقل حقوق» استفاده شده است، نیز قرار می‌گیرد) و مبلغ حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را مطابق حکم این بند محاسبه و اعلام می‌نماید.

مرتبط: اعلام «حداقل حقوق» و «حداقل حقوق و مزایای مستمر» سال ۱۴۰۳ کارکنان دولت (بخشنامه شماره ۹۴۸ مورخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۳ سازمان اداری و استخدامی کشور)

۶– در اجرای جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، میزان کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به ترتیب (۲۹۰۰) و (۱۷۸۰) امتیاز و برای بازنشستگان و سایر مشمولان ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت -مصوب ۱۴۰۰- به ترتیب به میزان چهارده میلیون و چهار هزار و صد (۱۴،۰۰۴،۱۰۰) ریال و هشت میلیون و پانصد و نود و پنج هزار و ششصد و بیست (۸،۵۹۵۶۲۰) ریال است.

تبصره- برای فرزند سوم و بیشتر میزان کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به ترتیب (۳۷۷۰) و (۲۳۱۴) امتیاز و برای بازنشستگان و سایر مشمولان ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت -مصوب ۱۴۰۰- به ترتیب به میزان هجده میلیون و دویست و پنج هزار و سیصد و سی (۱۸،۲۰۵،۳۳۰) ریال و یازده میلیون و صد و هفتاد و چهار هزار و سیصد و شش (۱۱،۱۷۴،۳۰۶) ریال است.

۷- در اجرای جزء (۱-۲) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، پس از اعمال افزایش‌های موضوع بندهای فوق‌الذکر، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران به نسبت مدت کارکرد با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری -مصوب ۱۴۰۱- نباید از مبلغ صد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال کمتر شود و در صورت نرسیدن مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه افراد موصوف به رقم مذکور، مابه التفاوت آن تا مبلغ صد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال با عنوان تفاوت تطبيق موضوع جزء (۱-۲) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در احکام درج می‌شود این میزان ثابت نبوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی و قرارداد مشمولین، مجدداً محاسبه می‌شود.

تبصره- مبلغ ریالی تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و تفاوت تطبیق موضوع بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۳/۲۱ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند و مشمول افزایش ضریب سال ۱۴۰۳ نمی‌شود. این مبلغ در محاسبه تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱-۲) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور اعمال و به صورت تجمیعی در یک ردیف در احکام کارگزینی کارمندان تحت عنوان مذکور درج می‌شود.

۸- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۲ افزایش می‌یابد. حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی با اعمال مبلغ موضوع جزء (۲) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری و متناسب با سنوات خدمت قابل قبول به مأخذ (۳۰) سال، از نود میلیون (۹۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال کمتر نخواهد بود.

۹- در اجرای بند (ب) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۳ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی در تمامی مناطق کشور، به میزان هفتصد میلیون (۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشكري اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

تبصره ۱- کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران، حق‌التحقيق، حق‌التأليف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدريس صرفاً اعضای هیأت علمی، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیایی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است.

تبصره ۲- افزایش سقف دریافتی موضوع این حکم با درخواست بالاترین مقام دستگاه و با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) بلامانع است دستگاه‌های اجرایی می‌توانند پیشنهادات موضوع این تبصره را صرفاً برای مشاغل اختصاصی خود و با توجه به شرایط و عواملی نظیر حساسیت شغل سطح فراوانی تخصص مورد نیاز برای انجام وظایف شغل (در بازارهای داخلی و بین‌المللی) و شرایط خاص محل خدمت، با ارائه مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبار مورد نیاز در اجرای بند (ج) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به شورای حقوق و دستمزد ارسال نمایند.

تبصره ۳- معوقات مربوط به سال ۱۴۰۲ در سال جاری با رعایت سقف حقوق موضوع بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، قابل پرداخت است. به‌منظور فراهم شدن امکان محاسبه سقف خالص پرداختی مأمورانی که مبلغ حکم کارگزینی آنها توسط دستگاه مبدأ پرداخت می‌شود، ذی‌حساب و یا مدیر امور مالی دستگاه مبدأ موظف است گزارش پرداختی حکم کارگزینی آنها را به دستگاه مقصد اعلام نماید. خالص پرداختی متوسط ماهانه گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر که مدت خدمت آنها در سال جاری کمتر از یکسال است (نظیر کارمندان جديدالاستخدام، استفاده کنندگان از مرخصی بدون حقوق، افرادی که بر اساس قوانین و مقررات مربوطه به صورت نیمه وقت خدمت می‌نمایند و یا ساعت کاری خود را تقلیل می‌دهند)، به نسبت مدت کارکرد محاسبه می‌شود.

۱۰- در اجرای جزء (۲-۲) بند (الف) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مستمری والدین شهدا معادل صد و پنجاه میلیون (۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

محمد مخبر- معاون اول رئیس جمهور

خلاصه اقلام مصوبه افزایش ضریب ریالی حقوق سال ۱۴۰۳
افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان
افزایش ضریب ریالی حقوق سال ۱۴۰۳
شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

2 دیدگاه

  1. سلام همیشه این مشکل رو داریم که عامیانه توضیح ذاده نمیشود و از حقوق تعلق گرفته خود بی اطلاع میمونیم یک نفر کاربلد وکارگزین برای رضا خدا بیا با دوسه تا مثال ائن موضوع رو روان و راحت توضیح بده
    من خودم کارمند نظام هماهپگ شهرداری شهرستان هسنم با سه فرزند و ۱۹ سال سابقه دریافتی مون چقدرمیشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام