کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

حداکثر فوق‌العاده شغل ماهیانه متصدیان مشاغل کمیته‌های خدمات اداری و خدمات فنی و حرفه‌ای

حداکثر فوق‌العاده شغل ماهیانه متصدیان مشاغل کمیته‌های خدمات اداری و خدمات فنی و حرفه‌ای (مصوب ۱۳۶۲,۰۳,۰۸با اصلاحات و الحاقات بعدی)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲/۳/۸ در اجرای ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری بنا به پیشنهاد شماره ۲۱۶۸۴۹ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۱۲ سازمان امور اداری و ‌استخدامی کشور و نامه شماره ۳۳۲۷- ۶۴ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۲۶ سازمان برنامه و بودجه حداکثر فوق‌العاده شغل ماهیانه متصدیان مشاغل رسته‌های خدمات‌ اداری و عمومی و خدمات فنی و حرفه‌ای را که دراجرای ماده ۳۰ قانون مذکور به یکی از گروه‌های جدول حقوق تخصیص می‌یابند بشرح زیرتصویب‌نمودند.

۱- میزان فوق‌العاده شغل متصدیان پستهای مشمول این تصویبنامه در هر مورد با توجه به اهمیت وظایف و مسئولیت‌ها، تخصص و میزان فعالیت و کارآئی ‌شاغلین و سایرعوامل موثر نظیر شرایط محیط کار ناشی از ماهیت وظایف و مسئولیتها به پیشنهاد واحد مربوط و تصویب وزیر یا رئیس موسسه حداکثر تا‌ مبالغ مندرج در جدول پیوست تعیین می‌گردد.

۲- فوق‌العاده شغل آشپز پذیرائی‌های رسمی و تشریفاتی تا یکهزار ریال علاوه بر مبالغ مندرج در جدول قابل افزایش است.

۳- فوق‌العاده شغل متصدیان مشاغل چاپ و تکثیرکه بهره‌برداری ازماشینهای چاپ و تکثیربزرگ نظیر زیراکس، اوزالید و افست را بعهده دارند تا دوهزار(۲۰۰۰) ریال علاوه بر مبالغ مندرج در جدول قابل افزایش است.

۴- فوق‌العاده شغل رانندگان بولدوزر و گریدر سنگین و سایرماشینهای سنگین کشاورزی و راهسازی و ساختمانی بنا به تشخیص وزارتخانه یا موسسه مربوط ‌تا دوهزار (۲۰۰۰) ریال علاوه بر مبالغ مندرج در جدول قابل افزایش است.

۵- فوق‌العاده شغل رانندگان وسایط نقلیه تندرو و سبک که دارای گواهینامه پایه ۱ رانندگی میباشند تا یکهزار (۱۰۰۰) ریال علاوه بر مبالغ مندرج در جدول‌ قابل افزایش است.

۶- فوق‌العاده شغل راننده ماشین نمایش فیلم که علاوه بر امور رانندگی بهره‌برداری از دستگاههای نمایش فیلم را نیز مستقلاً بعهده دارند تا یکهزار (۱۰۰۰)‌ریال علاوه برمبالغ مندرج در جدول قابل افزایش است.

۷- فوق‌العاده شغل مشمولین این تصویبنامه که به اقتضای پست سازمانی مورد تصدی دارای وظایف و مسئولیتهای سرپرستی یک واحد سازمانی- حداقل ‌درسطح اداره میباشد تا ۱۰% قابل افزایش است. منظور از واحد سازمانی گروه متشکلی از افراد است که مجموعه‌ای از وظایف همگن و مرتبط بهم را انجام‌داده و در نمودار سازمانی مصوب نیز مشخص شده باشد.

۸- فوق‌العاده شغل بعضی از مشاغل تخصصی با توجه به شرایط بازارکاروسایرعوامل به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب شورای ‌حقوق و دستمزد تا حداکثر مقرر در تبصره یک ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری قابل افزایش است.

۹- مشمولین این تصویبنامه که واجد شرایط احراز شغل مورد تصدی نیستند و همچنین مشمولین تبصره‌های ۴ و یا ۵ ماده ۱۴ مقررات اجرائی طرح‌ طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل حداکثر از ۸۰% مبالغ فوق‌العاده شغل مشاغل ردیف مربوط بهره‌مند میگردند (‌مگرمستخدمینی که بموجب تبصره ۳ ماده ۱۴‌مقررات اجرائی طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل منصوب میشوند که دراین صورت از تمام فوق‌العاده شغل مربوط با رعایت مقررات بند یک بهره‌مند ‌خواهند شد). ولی درهرحال فوق‌العاده شغل پرداختی از میزان فوق‌العاه شغلی که مستخدم شرایط احراز آنرا دارد کمتر نخواهد بود.

۱۰- فوق‌العاده شغل سایر مشاغل رشته‌های موضوع این تصویبنامه که از آنان ذکری بعمل نیامده است و یا بعداً ایجاد شود از طریق همترازی به وسیله سازمان امور اداری‌و استخدامی کشور تعیین خواهد شد.

۱۱- تغییر در ردیف مشاغل موضوع این تصویبنامه وهمچنین تکمیل ارقام جدول پیوست با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب شورای‌حقوق و دستمزد بعمل خواهد آمد.

۱۲- فوق‌العاده شغل موضوع این تصویبنامه از تاریخ تصویب از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است و از تاریخ اجرای این تصویبنامه کلیه مقررات مغایر با‌ آن ملغی است.

‌تبصره- فوق‌العاده شغل متصدیان مشاغل رشته‌های شغلی موضوع این تصویبنامه تا تاریخ تصویب این تصویبنامه براساس رشته شغلی آنان در رسته‌ خدمات برطبق تصویبنامه شماره ۴۸۱۰ مورخ ۵۶/۳/۲ هیئت وزیران قابل پرداخت میباشد.

۱۳- پرداخت فوق‌العاده‌های مذکور در سال ۱۳۶۲ بشرط وجود اعتبار لازم قابل پرداخت خواهد بود.

‌مشاغل ردیف ۱- پیشخدمت- نظافتچی- آرایشگر- بسته‌بند و پلمپ کوب- موزن- مأمور سالن مسافربری- سرایدار- متصدی چاپ و تکثیر.

‌مشاغل ردیف ۲- رنگ کار ساختمان- سراج – سیمان و سیمکش- تعمیرکار ساعت- غلط گیر- تلفنچی – درودگر- نامه‌رسان- نگهبان- نانوا- دوزنده- شیشه‌بر- ‌صحاف- رختشوی و اطوکش سرویس کار و کمک راننده.

‌مشاغل ردیف ۳- مأمور پست- آشپزـ مأمور راه و ساختمان- حلبی ساز و چلنگر- عایق بند- رنگ‌کار ماشین‌آلات- صافکار- راننده ماشین خط- راننده وسائط ‌نقلیه تندرو سبک- راننده ماشین کندرو خط- حفار- راننده ماشین‌کشاورزی- لاستیک‌کار- تعمیر کار صنایع فلزی- راننده موتور آبی- راننده ماشین نمایش فیلم- آبکارو پلیشکار- حروفچین.

‌مشاغل ردیف ۴- راننده جرثقیل سقفی و دروازه‌ای- فرم‌بند- کلیشه ساز و کپیست- مکانیسین- الکتریسین- تراشکار- ماشین‌چی- مکانیسین وسایل‌الکترونیکی- مکانیسین تعمیر و نوسازی قطعات موتوری و واگن.

‌مشاغل ردیف ۵- آتش‌نشان- اشتروتیپ‌کاروحکاک.

‌مشاغل ردیف ۶- راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین- راننده ماشین‌های راهسازی و ساختمانی- بهره‌بردار قطار و ایستگاه- راننده جرثقیلی ریلی و زنجیری.

‌مشاغل ردیف ۷- لوکوموتیوران.

میرحسین موسوی – نخست‌وزیر

 


گروه/رديف

1

2

3

4

5

6

7

مشاغل رديف1

2000

2500

3000

3500

4000
   

مشاغل رديف2

3000

4000

5000

6500

8000

9500
 

مشاغل رديف3

3500

4500

5500

7000

8500

10000
 

مشاغل رديف4

4000

5000

6500

8000

9000

11000
 

مشاغل رديف5

4500

5500

7000

8500

10000

11500
 

مشاغل رديف6

5000

7000

9000

11000

13000

15000
 

مشاغل رديف7


7500

9500

11500

13500

15500

17500

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام