آزمون تعیین صلاحیت
آزمون دکتری

انتشار کلید و پاسخنامه آزمون دکترا سال ۱۴۰۱ به همراه دفترچه‌های آزمون

کلید و پاسخنامه آزمون دکترا ۱۴۰۱ منتشر شد.

شناسنامه قانون- دفترچه های آزمون دکترا حقوق ۱۴۰۱ به همراه کلید مربوط را از اینجا دانلود کنید:

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری ۱۴۰۱ رشته حقوق و رشته فقه‌ و مبانی حقوق اسلامی

دانلود حقوق عمومی
دانلود حقوق جزا و جرم شناسی
دانلود حقوق بین الملل عمومی
دانلود حقوق خصوصی
دانلود حقوق نفت و گاز
دانلود فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانلود استعداد و زبان انگلیسی -گروه علوم انسانی
دانلود استعداد و زبان عربی کد رشته ۲۱۱۰
دانلود زبان فرانسه و المانی و روسی گروه علوم انسانی

مشاهده پاسخنامه و کلید آزمون دکترا ۱۴۰۱

حقوق نفت و گاز:

رشته حقوق نفت و گاز – دفترچه F
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۳
۶۲ ۴
۶۳ ۱
۶۴ ۴
۶۵ ۳
۶۶ ۴
۶۷ ۳
۶۸ ۴
۶۹ ۲
۷۰ ۲
۷۱ ۳
۷۲ ۲
۷۳ ۱
۷۴ ۱
۷۵ ۱
۷۶ ۲
۷۷ ۳
۷۸ ۱
۷۹ ۴
۸۰ ۳
۸۱ ۳
۸۲ ۱
۸۳ ۲
۸۴ ۴
۸۵ ۳
۸۶ ۴
۸۷ ۲
۸۸ ۲
۸۹ ۳
۹۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۴
۳۲ ۴
۳۳ ۲
۳۴ ۲
۳۵ ۲
۳۶ ۳
۳۷ ۴
۳۸ ۲
۳۹ ۴
۴۰ ۱
۴۱ ۱
۴۲ ۴
۴۳ ۱
۴۴ ۴
۴۵ ۱
۴۶ ۳
۴۷ ۱
۴۸ ۴
۴۹ ۲
۵۰ ۳
۵۱ ۱
۵۲ ۴
۵۳ ۲
۵۴ ۴
۵۵ ۲
۵۶ ۳
۵۷ ۳
۵۸ ۴
۵۹ ۱
۶۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۱
۲ ۲
۳ ۳
۴ ۲
۵ ۳
۶ ۳
۷ ۲
۸ ۴
۹ ۱
۱۰ ۴
۱۱ ۳
۱۲ ۱
۱۳ ۴
۱۴ ۲
۱۵ ۱
۱۶ ۲
۱۷ ۱
۱۸ ۴
۱۹ ۱
۲۰ ۴
۲۱ ۱
۲۲ ۳
۲۳ ۱
۲۴ ۲
۲۵ ۴
۲۶ ۴
۲۷ ۱
۲۸ ۴
۲۹ ۲
۳۰ ۳

کلید آزمون دکترا حقوق خصوصی ۱۴۰۱:

رشته حقوق خصوصی – دفترچه D
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۴
۶۲ ۴
۶۳ ۳
۶۴ ۲
۶۵ ۳
۶۶ ۲
۶۷ ۲
۶۸ ۱
۶۹ ۱
۷۰ ۱
۷۱ ۳
۷۲ ۳
۷۳ ۲
۷۴ ۲
۷۵ ۲
۷۶ ۲
۷۷ ۱
۷۸ ۳
۷۹ ۴
۸۰ ۲
۸۱ ۳
۸۲ ۱
۸۳ ۴
۸۴ ۴
۸۵ ۴
۸۶ ۲
۸۷ ۲
۸۸ ۳
۸۹ ۱
۹۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۲
۳۲ ۱
۳۳ ۱
۳۴ ۱
۳۵ ۴
۳۶ ۲
۳۷ ۳
۳۸ ۱
۳۹ ۳
۴۰ ۱
۴۱ ۲
۴۲ ۴
۴۳ ۲
۴۴ ۱
۴۵ ۳
۴۶ ۴
۴۷ ۱
۴۸ ۴
۴۹ ۲
۵۰ ۳
۵۱ ۴
۵۲ ۴
۵۳ ۳
۵۴ ۱
۵۵ ۴
۵۶ ۳
۵۷ ۳
۵۸ ۲
۵۹ ۴
۶۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۲
۲ ۱
۳ ۱
۴ ۳
۵ ۴
۶ ۴
۷ ۲
۸ ۲
۹ ۳
۱۰ ۳
۱۱ ۲
۱۲ ۱
۱۳ ۳
۱۴ ۴
۱۵ ۴
۱۶ ۲
۱۷ ۲
۱۸ ۱
۱۹ ۱
۲۰ ۲
۲۱ ۳
۲۲ ۴
۲۳ ۲
۲۴ ۳
۲۵ ۴
۲۶ ۴
۲۷ ۳
۲۸ ۱
۲۹ ۴
۳۰ ۲

کلید آزمون دکترا حقوق عمومی ۱۴۰۱:

رشته حقوق عمومی – دفترچه F
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۴
۶۲ ۱
۶۳ ۴
۶۴ ۲
۶۵ ۳
۶۶ ۲
۶۷ ۳
۶۸ ۴
۶۹ ۳
۷۰ ۱
۷۱ ۳
۷۲ ۴
۷۳ ۱
۷۴ ۴
۷۵ ۲
۷۶ ۱
۷۷ ۴
۷۸ ۳
۷۹ ۱
۸۰ ۴
۸۱ ۲
۸۲ ۱
۸۳ ۱
۸۴ ۲
۸۵ ۳
۸۶ ۲
۸۷ ۴
۸۸ ۲
۸۹ ۳
۹۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۱
۳۲ ۴
۳۳ ۲
۳۴ ۳
۳۵ ۱
۳۶ ۴
۳۷ ۴
۳۸ ۱
۳۹ ۱
۴۰ ۲
۴۱ ۳
۴۲ ۴
۴۳ ۴
۴۴ ۲
۴۵ ۲
۴۶ ۱
۴۷ ۴
۴۸ ۲
۴۹ ۳
۵۰ ۲
۵۱ ۲
۵۲ ۴
۵۳ ۱
۵۴ ۱
۵۵ ۳
۵۶ ۱
۵۷ ۴
۵۸ ۳
۵۹ ۲
۶۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۴
۲ ۲
۳ ۳
۴ ۴
۵ ۲
۶ ۴
۷ ۱
۸ ۱
۹ ۱
۱۰ ۳
۱۱ ۱
۱۲ ۴
۱۳ ۲
۱۴ ۳
۱۵ ۴
۱۶ ۴
۱۷ ۱
۱۸ ۴
۱۹ ۲
۲۰ ۳
۲۱ ۱
۲۲ ۲
۲۳ ۴
۲۴ ۳
۲۵ ۳
۲۶ ۲
۲۷ ۲
۲۸ ۳
۲۹ ۳
۳۰ ۱

حقوق بین الملل عمومی:

رشته حقوق بین الملل عمومی – دفترچه F
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۲
۶۲ ۲
۶۳ ۴
۶۴ ۱
۶۵ ۳
۶۶ ۴
۶۷ ۲
۶۸ ۱
۶۹ ۳
۷۰ ۳
۷۱ ۱
۷۲ ۱
۷۳ ۴
۷۴ ۱
۷۵ ۳
۷۶ ۴
۷۷ ۲
۷۸ ۳
۷۹ ۴
۸۰ ۳
۸۱ ۱
۸۲ ۳
۸۳ ۲
۸۴ ۴
۸۵ ۲
۸۶ ۳
۸۷ ۴
۸۸ ۳
۸۹ ۴
۹۰ ۲
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۲
۳۲ ۲
۳۳ ۳
۳۴ ۲
۳۵ ۴
۳۶ ۳
۳۷ ۲
۳۸ ۴
۳۹ ۱
۴۰ ۳
۴۱ ۳
۴۲ ۴
۴۳ ۳
۴۴ ۱
۴۵ ۴
۴۶ ۱
۴۷ ۲
۴۸ ۲
۴۹ ۲
۵۰ ۴
۵۱ ۱
۵۲ ۱
۵۳ ۲
۵۴ ۲
۵۵ ۲
۵۶ ۴
۵۷ ۱
۵۸ ۴
۵۹ ۳
۶۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۲
۲ ۴
۳ ۱
۴ ۳
۵ ۲
۶ ۱
۷ ۳
۸ ۲
۹ ۳
۱۰ ۱
۱۱ ۴
۱۲ ۴
۱۳ ۳
۱۴ ۳
۱۵ ۲
۱۶ ۱
۱۷ ۱
۱۸ ۴
۱۹ ۳
۲۰ ۲
۲۱ ۲
۲۲ ۳
۲۳ ۴
۲۴ ۱
۲۵ ۴
۲۶ ۲
۲۷ ۱
۲۸ ۱
۲۹ ۴
۳۰ ۱

 

 

کلید آزمون دکترا حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴۰۱:

رشته حقوق جزا و جرم شناسی – دفترچه D
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۳
۶۲ ۲
۶۳ ۱
۶۴ ۱
۶۵ ۴
۶۶ ۴
۶۷ ۲
۶۸ ۴
۶۹ ۱
۷۰ ۳
۷۱ ۱
۷۲ ۱
۷۳ ۳
۷۴ ۴
۷۵ ۲
۷۶ ۳
۷۷ ۲
۷۸ ۳
۷۹ ۱
۸۰ ۳
۸۱ ۳
۸۲ ۴
۸۳ ۱
۸۴ ۴
۸۵ ۲
۸۶ ۱
۸۷ ۱
۸۸ ۳
۸۹ ۳
۹۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۴
۳۲ ۳
۳۳ ۴
۳۴ ۲
۳۵ ۳
۳۶ ۳
۳۷ ۲
۳۸ ۴
۳۹ ۳
۴۰ ۴
۴۱ ۳
۴۲ ۳
۴۳ ۲
۴۴ ۱
۴۵ ۲
۴۶ ۳
۴۷ ۴
۴۸ ۴
۴۹ ۲
۵۰ ۱
۵۱ ۴
۵۲ ۴
۵۳ ۱
۵۴ ۲
۵۵ ۳
۵۶ ۴
۵۷ ۳
۵۸ ۲
۵۹ ۲
۶۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۴
۲ ۱
۳ ۲
۴ ۲
۵ ۳
۶ ۱
۷ ۳
۸ ۱
۹ ۲
۱۰ ۳
۱۱ ۲
۱۲ ۴
۱۳ ۴
۱۴ ۲
۱۵ ۱
۱۶ ۴
۱۷ ۴
۱۸ ۲
۱۹ ۳
۲۰ ۱
۲۱ ۳
۲۲ ۳
۲۳ ۴
۲۴ ۲
۲۵ ۳
۲۶ ۲
۲۷ ۲
۲۸ ۱
۲۹ ۳
۳۰ ۱

کلید آزمون دکترا حقوق فقه و منابع اسلامی۱۴۰۱:

رشته حقوق فقه و منابع اسلامی – دفترچه  F
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۱
۶۲ ۲
۶۳ ۴
۶۴ ۳
۶۵ ۴
۶۶ ۲
۶۷ ۳
۶۸ ۱
۶۹ ۳
۷۰ ۴
۷۱ ۱
۷۲ ۴
۷۳ ۳
۷۴ ۲
۷۵ ۳
۷۶ ۲
۷۷ ۴
۷۸ ۱
۷۹ ۱
۸۰ ۴
۸۱ ۲
۸۲ ۴
۸۳ ۳
۸۴ ۳
۸۵ ۴
۸۶ ۱
۸۷ ۱
۸۸ ۲
۸۹ ۳
۹۰ ۲
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۴
۳۲ ۱
۳۳ ۲
۳۴ ۱
۳۵ ۲
۳۶ ۳
۳۷ ۱
۳۸ ۴
۳۹ ۳
۴۰ ۲
۴۱ ۲
۴۲ ۱
۴۳ ۳
۴۴ ۲
۴۵ ۳
۴۶ ۲
۴۷ ۴
۴۸ ۱
۴۹ ۲
۵۰ ۳
۵۱ ۴
۵۲ ۱
۵۳ ۳
۵۴ ۴
۵۵ ۲
۵۶ ۱
۵۷ ۳
۵۸ ۲
۵۹ ۱
۶۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۳
۲ ۱
۳ ۳
۴ ۴
۵ ۳
۶ ۱
۷ ۲
۸ ۴
۹ ۴
۱۰ ۲
۱۱ ۳
۱۲ ۲
۱۳ ۲
۱۴ ۱
۱۵ ۱
۱۶ ۲
۱۷ ۴
۱۸ ۱
۱۹ ۲
۲۰ ۴
۲۱ ۱
۲۲ ۲
۲۳ ۳
۲۴ ۴
۲۵ ۳
۲۶ ۲
۲۷ ۲
۲۸ ۱
۲۹ ۴
۳۰ ۱

زبان و استعداد انگلیسی – گروه علوم انسانی

استعدادوزبان انگلیسی -گروه علوم انسانی – B
شماره سوال گزینه صحیح
۱۳۱ ۴
۱۳۲ ۲
۱۳۳ ۱
۱۳۴ ۳
۱۳۵ ۱
۱۳۶ ۲
۱۳۷ ۴
۱۳۸ ۱
۱۳۹ ۳
۱۴۰ ۴
۱۴۱ ۲
۱۴۲ ۳
۱۴۳ ۱
۱۴۴ ۲
۱۴۵ ۲
۱۴۶ ۴
۱۴۷ ۳
۱۴۸ ۴
۱۴۹ ۱
۱۵۰ ۲
۱۵۱ ۱
۱۵۲ ۴
۱۵۳ ۳
۱۵۴ ۴
۱۵۵ ۲
۱۵۶ ۱
۱۵۷ ۳
۱۵۸ ۳
۱۵۹ ۲
۱۶۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۱۰۱ ۳
۱۰۲ ۲
۱۰۳ ۳
۱۰۴ ۱
۱۰۵ ۴
۱۰۶ ۲
۱۰۷ ۱
۱۰۸ ۳
۱۰۹ ۲
۱۱۰ ۲
۱۱۱ ۴
۱۱۲ ۱
۱۱۳ ۳
۱۱۴ ۴
۱۱۵ ۱
۱۱۶ ۳
۱۱۷ ۱
۱۱۸ ۲
۱۱۹ ۴
۱۲۰ ۲
۱۲۱ ۱
۱۲۲ ۳
۱۲۳ ۴
۱۲۴ ۴
۱۲۵ ۲
۱۲۶ ۴
۱۲۷ ۳
۱۲۸ ۲
۱۲۹ ۳
۱۳۰ ۱

 

 

استعداد و زبان عربی

استعدادوزبان انگلیسی -گروه علوم انسانی – B
شماره سوال گزینه صحیح
۱۳۱ ۴
۱۳۲ ۲
۱۳۳ ۱
۱۳۴ ۳
۱۳۵ ۱
۱۳۶ ۲
۱۳۷ ۴
۱۳۸ ۱
۱۳۹ ۳
۱۴۰ ۴
۱۴۱ ۲
۱۴۲ ۳
۱۴۳ ۱
۱۴۴ ۲
۱۴۵ ۲
۱۴۶ ۴
۱۴۷ ۳
۱۴۸ ۴
۱۴۹ ۱
۱۵۰ ۲
۱۵۱ ۱
۱۵۲ ۴
۱۵۳ ۳
۱۵۴ ۴
۱۵۵ ۲
۱۵۶ ۱
۱۵۷ ۳
۱۵۸ ۳
۱۵۹ ۲
۱۶۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۱۰۱ ۳
۱۰۲ ۲
۱۰۳ ۳
۱۰۴ ۱
۱۰۵ ۴
۱۰۶ ۲
۱۰۷ ۱
۱۰۸ ۳
۱۰۹ ۲
۱۱۰ ۲
۱۱۱ ۴
۱۱۲ ۱
۱۱۳ ۳
۱۱۴ ۴
۱۱۵ ۱
۱۱۶ ۳
۱۱۷ ۱
۱۱۸ ۲
۱۱۹ ۴
۱۲۰ ۲
۱۲۱ ۱
۱۲۲ ۳
۱۲۳ ۴
۱۲۴ ۴
۱۲۵ ۲
۱۲۶ ۴
۱۲۷ ۳
۱۲۸ ۲
۱۲۹ ۳
۱۳۰ ۱

 

 

زبان فرانسه و آلمانی:

زبان فرانسه   B  زبان آلمانی – B
شماره سوال گزینه صحیح
۱۳۱ ۳
۱۳۲ ۴
۱۳۳ ۲
۱۳۴ ۳
۱۳۵ ۱
۱۳۶ ۲
۱۳۷ ۴
۱۳۸ ۳
۱۳۹ ۴
۱۴۰ ۱
۱۴۱ ۳
۱۴۲ ۲
۱۴۳ ۲
۱۴۴ ۱
۱۴۵ ۴
۱۴۶ ۳
۱۴۷ ۱
۱۴۸ ۳
۱۴۹ ۴
۱۵۰ ۲
۱۵۱ ۳
۱۵۲ ۱
۱۵۳ ۲
۱۵۴ ۴
۱۵۵ ۳
۱۵۶ ۴
۱۵۷ ۲
۱۵۸ ۱
۱۵۹ ۴
۱۶۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۱۳۱ ۳
۱۳۲ ۱
۱۳۳ ۴
۱۳۴ ۲
۱۳۵ ۱
۱۳۶ ۲
۱۳۷ ۴
۱۳۸ ۳
۱۳۹ ۴
۱۴۰ ۱
۱۴۱ ۳
۱۴۲ ۱
۱۴۳ ۲
۱۴۴ ۴
۱۴۵ ۲
۱۴۶ ۳
۱۴۷ ۱
۱۴۸ ۴
۱۴۹ ۳
۱۵۰ ۴
۱۵۱ ۱
۱۵۲ ۲
۱۵۳ ۳
۱۵۴ ۲
۱۵۵ ۳
۱۵۶ ۱
۱۵۷ ۳
۱۵۸ ۴
۱۵۹ ۲
۱۶۰ ۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام