جهاد دانشگاهی

دستورالعمل تطبیق پست های سازمانی جهاد دانشگاهی با رسته استخدامی

دستورالعمل تطبیق پست های سازمانی جهاد دانشگاهی با رسته استخدامی (بخشنامه شماره 4392/12/30د مورخ 19/2/1388 جهاد دانشگاهی)

دستورالعمل تطبیق پست های سازمانی جهاد دانشگاهی با رسته استخدامی

در اجرای ماده 12 آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی و به منظور مشخص شدن وضعیت پستهای سازمانی جهاد دانشگاهی و نحوه اختصاص آنها به اعضاء هیات علمی و غیرهیات‌علمی، این پست‌ها به سه دسته “الف”، “ب” و “ج” به شرح زیر دسته بندی می‌گردند:‌

الف) پستهای با علامت * (ستاره) مخصوص اعضاء هیات علمی است و اعضاء غیرهیات علمی نمی توانند به این پستها منصوب شوند که عبارتند از:

-رئیس جهاد دانشگاهی

-معاونان جهاد دانشگاهی

-مدیران کل حوزه ریاست، حراست، دفتر همکاریهای علمی و ارتباطات بین الملل، دفتر طرح و توسعه و نظارت، دفتر طرح و برنامه، دفتر مطالعات فرهنگی، مدیران کل برنامه ریزی پژوهشی، فرهنگی، آموزشی و دبیر هیات امناء‌

-رئیس دانشگاه علم و فرهنگ، روسای موسسات آموزش عالی جهاد دانشگاهی و رئیس مرکز آموزش عالی علمی – کاربردی

-روسای پارکهای علم و فناوری

-روسای پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها

-معاونان پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها

-مسئولان گروه‌های تخصصی پژوهشی در دفترمرکزی

-مدیران گروه‌های پژوهشی در واحدها و پژوهشکده‌ها

-عضو هیات علمی

– «معاون پژوهش و فناوری» و «معاون آموزشی» در سازمان های جامع[6]

– «معاون پژوهشی» در واحدهایی که دارای گروه یا گروه های پژوهشی فعال هستند[6].

ب) پست های با علامت × (ضربدر):‌

مخصوص اعضاء هیات علمی است اما اعضای غیرهیات علمی نیز می‌توانند براساس ضرورت به این پستها منصوب شوند. عناوین این پستها به شرح زیر است:

-روسای واحدهای استانی و دانشگاهی

-مدیران کل جهاد دانشگاهی به استثناء‌ مواردی که در بند الف ذکر شده است.

-مشاور رئیس جهاد دانشگاهی

-معاونان پژوهشگاه‌ها؛‌ پژوهشکده‌ها و واحدها به استثناء مواردی که در بند الف ذکر شده است.

-روسا و معاونان شعب مراکز آموزش عالی علمی – کاربردی

-روسا و معاونان سازمانها و مراکز وابسته به جهاد دانشگاهی

-مدیران به شرح جدول پیوست

ج) پست‌های بدون علامت:

مخصوص اعضاء غیرهیات علمی است و اعضاء هیات علمی نمی‌توانند به این پست ها منصوب شوند.

عناوین این پستها شامل کلیه پستهای جهاد دانشگاهی به استثناء مواردی که در بند ” الف” و “ب” ذکر شده است. ادامه فعالیت اعضاء هیات علمی که در حال حاضر تصدی این پستها را بر عهده دارند تا زمان تصدی این پستها بلامانع است.

تبصره‌ها:

1-از تاریخ تصویب و ابلاغ این دستورالعمل رعایت دستورالعمل در انتصابهای جدید الزامی است.

2-تطبیق پستهای جدید با این دستورالعمل بر عهده شورای اداری و استخدامی است.

این دستورالعمل در تاریخ 21/12/1387 به تصویب شورای اداری و استخدامی رسیده و پس از تایید رئیس جهاد دانشگاهی لازم الاجرا است. این دستورالعمل جایگزین مصوبه جلسه مورخ 19/5/1383 با عنوان “شرایط تعیین پستهای ستاره دار” می‌گردد.

علامت پستهای دفترمرکزی با توجه به تشکیلات جدید:

ردیف

                             عنوان پست

علامت

حوزه ریاست

1

مدیرکل حوزه ریاست

*

2

مدیردبیرخانه هیات امناء، شوراها و مجامع

×

3

مدیرکل روابط عمومی

×

4

مدیرکل دفتر همکاری های. .. وبین الملل

*

5

مدیرکل دفتر حراست

*

6

مشاور رئیس

×

حوزه پژوهشی

7

مدیردفتر امور گروه های تخصصی

×

8

مدیرمسئول گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی

*

9

مدیرمسئول گروه تخصصی علوم پزشکی

*

10

مدیرمسئول گروه تخصصی فنی و مهندسی

*

11

مدیرمسئول گروه تخصصی علوم پایه

*

12

مدیرمسئول گروه تخصصی علوم انسانی و اجتماعی

*

13

مدیرمسئول گروه تخصصی هنر

*

14

مدیرکل دفتربرنامه ریزی و توسعه پژوهش و فناوری

*

15

مدیرگروه برنامه ریزی پژوهش و فناوری

×

16

مدیرگروه ارزیابی و نظارت

×

17

مدیرکل راهبری و پژوهش و فناوری

×

18

مدیراداره راهبری و مدیریت پروژه ها

×

19

مدیرکل دفتر فناوری

*

20

مدیرگروه توسعه و تجاری سازی فناوری

×

21

مدیرگروه پروژه های خاص/ ویژه

×

22

مدیرگروه راهبری مراکز رشد و پارک های فناوری

×

23

مدیرکل دفتر نیازسنجی و پروژه یابی پژوهشی و فناوری

×

24

مدیرگروه مطالعات نیازسنجی و پروژه یابی

×

25

مدیرگروه قراردادهای پژوهشی

×

26

مدیرگروه ارتباطات پژوهشی و فناوری

×

حوزه فرهنگی

27

مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی

*

28

مدیرگروه مطالعات راهبردی

×

29

مدیرگروه مطالعات رویدادهای فرهنگی

×

30

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه فرهنگی

*

31

مدیرگروه نیازسنجی و بررسی طرح های فرهنگی

×

32

مدیرگروه برنامه ریزی راهبردی

×

33

مدیرکل راهبری فرهنگی

×

حوزه آموزشی

34

مدیرکل نظارت و گسترش مراکز آموزشی

*

35

مدیراداره نظارت و گسترش مراکز آموزش های عالی

×

36

مدیراداره نظارت و گسترش مراکز آموزش های کوتاه مدت

×

37

مدیراداره نظارت و گسترش مراکز آموزش های علمی – کاربردی

×

38

مدیرکل امور آموزشی

×

39

مدیراداره امور اعضای هیات علمی

×

40

مدیرکل دفتربرنامه ریزی و توسعه آموزش

*

41

مدیرگروه برنامه ریزی راهبردی

×

42

مدیرگروه برنامه ریزی آموزشی

×

43

مدیرکل دفترنیازسنجی و پروژه یابی آموزشی

×

44

مدیرگروه نیازسنجی و پروژه یابی آموزشی

×

حوزه هماهنگی

45

مدیردفتر هماهنگی طرح های ویژه / ملی

×

46

مدیرکل توسعه سرمایه گذاری و امور اقتصادی

×

47

مدیراداره ارزیابی های  اقتصادی

×

48

مدیراداره تعاملات تجاری و توسعه صادرات

×

49

مدیراداره امور شرکتها و موسسات

×

50

مدیرکل امور واحدها، پژوهشکده ها،  سازمانها و مراکز

×

51

مدیراداره برنامه ریزی امور واحدها،  پژوهشکده ها، سازمانها و. …

×

52

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

*

53

مدیرگروه برنامه ریزی و سیاستگذاری امور شبکه جهاد

×

54

مدیرگروه ارزیابی و نظارت عالیه امور شبکه جهاد

×

55

مدیرگروه منابع اطلاعات

×

حوزه پشتیبانی و امور مجلس

56

مدیرکل دفتر امور حقوقی و قراردادها

×

57

مدیرکل دفتر امور مجلس

×

58

مدیرکل منابع انسانی و امور اداری

×

59

مدیر اداره مدیریت منابع انسانی

×

60

مدیرکل امور مالی و ناظر مالی ( ذیحساب)

×

61

مدیرکل فنی و طرح های عمرانی

×

62

مدیرکل دفتربودجه،  تشکیلات و روشها

×

63

مدیر گروه مهندسی روش

×

64

مدیر گروه برنامه ریزی و بودجه

×

65

مدیر گروه سازماندهی ساختار و تشکیلات

×

66

مدیرکل توسعه فناوری و اطلاعات

×

پستهای موضوع بند ب ( پستهای با علامت ×) در واحدها:

ردیف

عنوان پستها

حوزه

1

رئیس واحد استان….

1

2

معاون پژوهشی

2

3

معاون فرهنگی

3

4

معاون آموزشی

4

5

معاون پشتیبانی

5

6

معاون فنی و اجرایی

2

7

مدیر جهاد دانشگاهی دانشکده….

1

8

مدیر مرکز خدمات تخصصی…..

2

9

مسئول فنی آزمایشگاه

2

10

مسئول کنترل کیفی مرکز خدمات….

2

11

مدیر گروه نیازسنجی و مطالعات فرهنگی

3

12

مدیر گروه آموزشی

4

13

رئیس شعبه علمی – کاربردی شعبه…

4

14

معاون شعبه علمی – کاربردی

4

15

مدیرگروه پروژه‏ یابی و بهره ‏برداری از طرحها

2

16

مدیر اداره برنامه ریزی و توسعه[5]

2

پستهای مسئولان و مدیران سازمانها و مراکز:

ردیف

           عنوان پست

حوزه

نام سازمان / مرکز

1

مدیر دفتر طرح و توسعه

1

سازمان همیاری اشتغال

2

معاون پژوهشی و آموزشی

2

3

مدیر اداره نظارت و سنجش

4

مرکز علمی کاربردی

4

مدیر دفتر برنامه ریزی و توسعه

4

5

معاون آموزشی

4

6

معاون دانشجویی و فرهنگی

4

7

مدیر مجامع علمی و طرحهای

5

مرکز اطلاعات علمی

8

معاون مهندسی و نرم افزار

2

9

مدیر اداره برنامه ریزی و توسعه

2

مرکز رشد

10

مدیر دفتر امور پروژه ها و طرحهای

1

11

معاون فناوری

2

پستهای موضوع بند ب ( پستهای با علامت ×) در پژوهشکده ها:

ردیف

عنوان پست

حوزه

نام پژوهشکده

1

معاون پشتیبانی و خدمات تخصصی

5

تمامی پژوهشکده ها

2

مدیر امور پژوهشی

2

3

مدیر اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

2

4

مدیر مرکز خدمات تخصصی…

2

5

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

4

6

مسئول فنی آزمایشگاه

2

7

سرپرست آزمایشگاه….

2

پژوهشکده توسعه تکنولوژی

8

سرپرست حوزه آمار و شبیه سازی

2

9

سرپرست حوزه استخراج فلزات

2

10

دبیر آموزش مداوم جامعه پزشکی

4

پژوهشکده ابن سینا

11

مسئول آزمایشگاه تحقیقات

2

پژوهشکده رویان

12

متخصص بیهوشی

2

13

متخصص نوزادان

2

14

معاون پشتیبانی و طرح و برنامه

5

پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی

15

مدیر دفتر امور هیات علمی

1

16

مدیر دفتر ساجد

1

17

مدیر مرکز مطالعات و خدمات تخصصی

2

18

مدیر اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

4

19

مدیراداره‌ ترویج ‌یافته‌های ‌پژوهشی ‌و نشرآثار علمی

4

20

مدیراداره‌آموزشهای‌ تخصصی‌ میان‌مدت‌ وکوتاه‌ مدت

4

21

مدیر اداره طرح و برنامه

5

پستهای مسئولان و مدیران سازمانها و مراکز فرهنگی:

ردیف

عنوان پست

حوزه

نام سازمان

1

مدیر عامل

1

سازمان خبرگزاری

2

معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی

2

3

معاون فنی

5

4

معاونت خبر

3

5

مدیر دفتر برنامه ریزی و پژوهش

1

سازمان انتشارات

6

معاون اطلاع رسانی و ارتباطات

2

7

معاون آموزشی و پژوهشی

4

سازمان‌دانشجویان

8

معاون امور شهر قرآن و فناوری اطلاعات

2

سازمان فعالیتهای قرآنی

9

معاون فعالیتهای قرآنی

2

10

مدیرگروه مطالعات اجتماعی و اقتصادی

2

مرکز افکارسنجی

11

مدیر گروه مطالعات دین، فرهنگ و

2

12

مدیر گروه مطالعات سیاسی

2

13

مدیر گروه مطالعات علوم رفتاری

2

14

مدیر گروه نمونه گیری و پرسشگری

5

15

معاون اجرایی

5

16

معاون اطلاع رسانی و ارتباطات

2

17

معاون پژوهشی

2

18

معاون پژوهشی و آموزشی

2

مرکز امام و انقلاب

[2] پژوهشگاه رویان

عنوان پست

نام معاونت/ واحد سازمانی مربوطه

ویژه رسته هیات علمی

برای رسته هیات‌علمی و غیرهیات‌علمی

مدیر دفتر امور بین الملل و روابط عمومی

ریاست

×

مدیر دفتر بهره برداری و تجاری سازی یافته های پژوهشی

ریاست

×

مدیر دفتر برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات

ریاست

×

مدیر دفتر هماهنگی و امور شعب

ریاست

×

مدیر دفتر پایش علم و تکنولوژی و آینده پژوهشی

ریاست

×

مدیر دفتر ایمنی زیستی و سلامت و نظارت بر آزمایشگاه های تحقیقاتی

پژوهش و فناوری

×

مدیر اداره بیوانفورماتیک

پژوهش و فناوری

×

مدیر دفتر نیازسنجی و پروژه یابی

پژوهش و فناوری

×

مدیر اداره امور پژوهشی

پژوهش و فناوری

×

مدیر آزمایشگاه نگهداری و پرورش حیوانات

پژوهش و فناوری

×

مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی و پرورش حیوانات

پژوهش و فناوری

×

مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی شماره …

پژوهش و فناوری

×

مدیر اداره امور آموزش و تحصیلات تکمیلی

آموزشی

×

مدیر دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی و آموزش ضمن خدمت

آموزشی

×

مدیر دفتر ارزشیابی و ارتقاء اعضای هیات علمی

آموزشی

×

معاون درمان و خدمات تخصصی

معاونت درمان و خدمات تخصصی

*

مدیر اداره نظارت و تضمین کیفیت مراکز خدمات تخصصی

معاونت درمان و خدمات تخصصی

×

مدیر اداره نظارت بر کمیته های درمان

معاونت درمان و خدمات تخصصی

×

مدیر اداره نظارت بر آزمایشگاه ها و بخشهای تصویربرداری

معاونت درمان و خدمات تخصصی

×

مسئول بانک …   (ذیل گروه های پژوهشی)

پژوهشکده بیوتکنولوژی تکوینی

×

مسئول آزمایشگاه …   (ذیل گروه های پژوهشی)

پژوهشکده بیوتکنولوژی تکوینی

×

مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی  … (ذیل گروه های پژوهشی)

پژوهشکده بیوتکنولوژی تکوینی

×

مسئول آزمایشگاه های گروه ژنتیک ناباروری

پژوهشکده بیوتکنولوژی تکوینی

×

سوپروایزر آزمایشگاه های گروه ژنتیک ناباروری

پژوهشکده بیوتکنولوژی تکوینی

×

رئیس مرکز خدمات تخصصی

مرکز خدمات تخصصی

×

مسئول فنی مرکز

مرکز خدمات تخصصی

×

مسئول دفتر تضمین کیفیت

مرکز خدمات تخصصی

×

مسئول بخش درمان

مرکز خدمات تخصصی

×

مسئول بخش درمان ناباروری مردان

مرکز خدمات تخصصی

×

مسئول بخش درمان ناباروری زنان

مرکز خدمات تخصصی

×

مسئول بخش رادیولوژی و سونوگرافی (مسئول فنی)

مرکز خدمات تخصصی

×

مسئول بخش بیهوشی و احیاء

مرکز خدمات تخصصی

×

مسئول کلینیک مشاوره ژنتیک درمان

مرکز خدمات تخصصی

×

مسئول کلینیک های تخصصی

مرکز خدمات تخصصی

×

مسئول داروخانه

مرکز خدمات تخصصی

×

مسئول فنی داروخانه

مرکز خدمات تخصصی

×

مسئول درمانگاه

مرکز خدمات تخصصی

×

مسئول آزمایشگاهها

مرکز خدمات تخصصی

×

مسئول آزمایشگاه کلینیکال / آناتومیکال/ جنین شناسی

مرکز خدمات تخصصی

×

مسئول آزمایشگاه  پزشکی مولکولی/ سیتوژنتیک/PGD

مرکز خدمات تخصصی

×

 [2]مرکز رشد زیست فناوری پژوهشگاه رویان

عنوان پست

نام معاونت

ویژه رسته هیات علمی

برای رسته هیات‌علمی و غیرهیات‌علمی

مدیر دفتر امور پروژه ها و طرحهای ویژه

ریاست

×

 [3] مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

عنوان پست

نام معاونت/واحد سازمانی مربوطه

ویژه اعضا هیات علمی

برای انتصاب به اعضا هیات‌علمی و غیرهیات‌علمی

مدیر بانک …

بانک گیاهی/ویروس/میکروارگانیسم/سلولی/ملکولی

*

مدیر کنترل کیفی و ایمنی زیستی

ریاست

×

مدیر اداره بیوانفورماتیک

معاونت علمی و فنی

×

مدیر اداره امورپژوهشی

معاونت علمی و فنی

×

مدیراداره آموزش

معاونت علمی و فنی

×

سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان[4]

شماره پست

عنوان پست سازمانی

هیات‌علمی

(ستاره‌دار)

هیات‌‌علمی و غیرهیات‌علمی

(ضربدر)

غیرهیات‌علمی

1

رییس سازمان

*

2

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

*

7

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و توسعه

*

11

مدیر اداره حراست

*

15

مدیر حوزه پشتیبانی

*

17

مدیر اداره امور اداری و منابع انسانی

*

23

مدیر اداره امور مالی

*

28

مدیر اداره توسعه فناوری اطلاعات

*

31

معاون توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارآفرینی

*

33

مدیر اداره مطالعات و تحقیقات راهبردی

*

36

مدیر اداره توانمندسازی و هدایت شغلی

*

39

مدیر اداره تدوین و گسترش استانداردهای شغلی و حرفه‌ای

*

42

مدیر اداره انتشارات و رویدادهای علمی و تخصصی

*

46

معاون تجاری‌سازی و امور پارک‌ها و مراکز رشد

*

48

مدیر اداره طراحی و راهبری سامانه‌های حمایت از نوآوری و تجاری‌سازی فناوری

*

51

مدیر اداره مدیریت و راهبری طرح‌های جامع/ ویژه توسعه کارآفرینی

*

54

مدیر اداره راهبری پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری

*

57

معاون توسعه سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها و موسسات

*

59

مدیر اداره ارزیابی‌های اقتصادی

*

62

مدیر اداره تعاملات تجاری و توسعه صادرات

*

65

مدیر اداره امور شرکت‌ها و موسسات

*


[1]- مصوب پنجاه و ششمین شورای اداری و استخدامی مورخ 21/12/87 که طی بخشنامه 4392/12/30د مورخ 19/2/1388 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ شده است.

[2] – طی نامه شماره 11027/94/ص به پژوهشگاه رویان ابلاغ شد و به جدول قبلی اضافه شد.

[3]- طی نامه شماره /94/ص به مرکز ملی ذخایر ژنتیکی ایران ابلاغ شد و به جدول قبلی اضافه شد.

[4]- طی نامه شماره 21575/96/ص مورخ 26/12/1396 به سازمان تجاری سازی ابلاغ شد.

[5]- مصوب صدو سیزدهمین جلسه شورای اداری و استخدامی مورخ 30/02/1397

[6]- مصوب جلسه شماره 43 مورخ 19/6/1401 کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام