کتاب استخدامی اداری ها
جهاد دانشگاهی

دستورالعمل استفاده از خدمات نیروی انسانی به صورت قراردادی

دستورالعمل استفاده از خدمات نیروی انسانی به صورت قراردادی (بخشنامه شماره 1845/12/23د مورخ 9/2/81 جهاد دانشگاهی)

دستورالعمل استفاده از خدمات نیروی انسانی به صورت قراردادی

ماده 1: دفترمرکزی, واحدها, پژوهشکده‌ها, مراکز فرهنگی, مراکز خدمات تخصصی و علمی و سازمانهای وابسته به جهاد دانشگاهی که در این دستورالعمل ”واحد“ نامیده می‌شوند می‌توانند به موجب قراردادی که مطابق مقررات زیر بین واحد از یک طرف و داوطلبان خدمت قراردادی از طرف دیگر منعقد می‌شود, نیازهای نیروی انسانی خود را تأمین نمایند.

ماده 2: عقد قرارداد با عضو قراردادی تمام وقت, مستلزم داشتن شرایط مندرج در ماده 25 آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی و تبصره آن می‌باشد.

ماده 3: حق الزحمه اعضای قراردادی تمام وقت, برابر ضوابط نظام پرداخت حقوق و مزایای اعضاء جهاد دانشگاهی محاسبه و قابل پرداخت است.

ماده 4: حق الزحمه عضو قراردادی پاره وقت, به ازاء هر ساعت کار مورد تأیید واحد, معادل( 175/حقوق فرد تمام وقت* k ) می‌باشد.

 تبصره 1 : ضریبk برای هر فرد توسط رئیس واحد یا مقام‌‌ مجاز از طرف وی تعیین می‌گردد.

تبصره 2 : عضو قراردادی پاره‌وقت در طول مدت قرارداد, دارای حق‌الزحمه ثابت برای هر ساعت کار مورد تأیید واحد می‌باشد.

تبصره 3 :عضو قراردادی پاره وقت، مشمول دریافت هیچگونه وجه دیگری اعم از عیدی، پاداش، کارانه، بهره وری و موارد مشابه و مزایای غیرنقدی نمی گردد.

1- به کلیه اعضای پاره وقت شاغل در جهاددانشگاهی به شرط عدم اشتغال در سایر دستگاههای اجرایی و عدم دریافت عیدی (پاداش) پایان سال از سایر محل‌ها، به نسبت مدت کارکرد ایشان در جهاددانشگاهی تا سقف مبلغ عیدی (پاداش) مصوب سالانه ، عیدی (پاداش) پایان سال پرداخت می‌گردد.

2- در خصوص سایر مواردمندرج در تبصره 3، شامل پاداش، کارانه، بهره‌وری و موارد مشابه و مزایای غیر نقدی ، مفاد تبصره مذکور همچنان به قوت خود باقیست[4] .

ماده 5: حق الزحمه عضو قراردادی, پس ازکسرکسور قانونی ( مالیات, بیمه, و….) قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره : حداکثر ساعت کارکرد عضو قراردادی پاره وقت, 150 ساعت در ماه می‌باشد.

ماده6: در صورتی که به فعالیت عضو قراردادی تمام وقت, در خارج ازساعت موظف اداری نیاز باشد, پرداخت اضافه کار با تأیید واحد ذیربط بلامانع است.

تبصره : حداکثر ساعات اضافه‌کار ماهانه عضو قراردادی تمام وقت, مطابق تبصره 1 ماده 47 آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی خواهد بود.

ماده 7: واحد ذیربط می‌تواند با یک ماه اعلام قبلی قرارداد را لغو نماید, مگر آنکه در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد.

ماده 8: در صورتی‌که عضو قراردادی تمام‌وقت, درطول مدت قرارداد هفت‌ روز و عضو قراردادی‌ پاره‌وقت30 ساعت غیبت ‌غیرموجه اعم از متوالی یا متناوب داشته باشد, واحد ذیربط می‌تواند بدون‌ توجه به تاریخ‌ انقضای ‌قرارداد, بلافاصله قرارداد را یک ‌طرفه فسخ نماید.

تبصره : قبل ازفسخ قرارداد به تشخیص رئیس واحد یا مقام مجاز ازطرف وی و در صورت لزوم پس از استیفای ‌حقوق جهاددانشگاهی, حق‌الزحمه متناسب با انجام کار قابل پرداخت است.

ماده 9: عضو قراردادی, مکلف به رعایت کلیه مفاد قرارداد و همچنین موظف به رعایت مقررات اداری و انضباطی جهاد دانشگاهی است. درصورت مشاهده هرگونه رفتار خلاف مقررات از عضو قراردادی, بلافاصله قرارداد به صورت یک طرفه توسط واحد ذیربط فسخ و در صورت لزوم موضوع به مراجع ذیصلاح ارجاع خواهد شد.

ماده 10: حداکثر مدت قرارداد با افراد قراردادی تمام‌وقت, در محدوده یک سال مالی است و تمدید آن درصورت ‌نیاز واحد و تأمین ‌اعتبار و رضایت ‌مندی از خدمت ‌وی, امکان‌پذیر است.

ماده 11: عضو قراردادی تمام وقت, مشمول مفاد فصول سوم ( آموزش و ارزشیابی ) و پنجم (تأمین رفاه و حفظ سلامت اعضاء) و نیز مواد 107 لغایت 110 آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی (درصورتی که از نظر مقررات مربوط منعی نداشته باشد ) خواهد بود.

تبصره 1 : عضو قراردادی تمام وقت می‌تواند با موافقت واحد ذیربط حداکثر از یک ماه مرخصی بدون حقوق در سال, استفاده نمایند.

تبصره 2 : در زمان خاتمه قرارداد موارد ذیل به عضو تعلق می‌گیرد: [2]

الف ـ معادل ریالی مرخصی استحقاقی ذخیره شده, مطابق حق‌الزحمه آخرین ماه  قرارداد  عضو محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ب- به عضو قرار دادی تمام وقت در زمان خاتمه همکاری متناسب با هر سال خدمت معادل یکماه حقوق و مزایای مندرج درآخرین حکم حقوقی وی در زمان اشتغال پرداخت می گردد. در محاسبات ، کسر سال بر حسب ماه حساب می شود . استثنائات مندرج در سایر مقررات در خصوص عدم شمول برخی از فوق العاده ها و مزایا در پاداش پایان خدمت به قوت خود باقی است.[5]

تبصره 3: حق سنوات اعضای قراردادی که در پستهای موقت سازمانی مشغول همکاری هستند، به صورت سالانه، در پایان هر سال محاسبه و با ایشان تسویه حساب خواهد شد.[6]

ماده 12 : وظایف و مسئولیت‌های شغل مورد تصدی عضو قراردادی به ترتیبی است که در شرح شغل مربوط شناخته شده است.

ماده 13 : تعهداتی که عضو در مدت ‌قرارداد ملزم به رعایت آن می‌باشد به‌ شرح زیر است :

الف – مطابق ساعات و در محل تعیین شده از طرف واحد ذیربط, حضور یافته و نسبت به انجام خدمات موضوع قرارداد, اقدام نماید.

ب ـ کلیه اموال و امکانات موجود در محل کار و اموال تحویلی را با دقت محافظت نموده و سالم تحویل نماید.

پ ـ رعایت کلیه امور حفاظتی لازمه همکاری با جهاد دانشگاهی است, عواقب ناشی از سهل انگاری و عدم احتیاط در محدوده کار به عهده عضو می‌باشد.

ت ـ اطلاعاتی را که در رابطه با فعالیت جهاد بدست می‌آورد, متعلق به جهاد تلقی نموده و از افشا آن یا استفاده از آن بدون اطلاع مسئولین ذیربط خودداری نماید.

ث ـ ضمن رعایت ضوابط و مقررات جهاد, وظایف محوله را که در ارتباط با موضوع قرارداد ازسوی مسئول مربوط و یا نماینده او به وی ارجاع می‌گردد را به نحو احسن انجام دهد.

ماده 14 : قرارداد افرادی که به موجب این مقررات با جهاد همکاری می‌نمایند, فقط در همان دوره معتبر بوده و هیچ‌گونه تعهد استخدامی بر ذمه جهاد ایجاد نمی‌نماید.

ماده 15: هرگونه تغییردر مفاد این آیین‌نامه, منوط به پیشنهاد معاونت پشتیبانی و امورمجلس و تصویب رئیس جهاد دانشگاهی خواهد بود.

ماده 16: در صورتی که در اجرای این دستورالعمل حقوق اعضاء قراردادی تمام وقت کاهش یابد, مطابق ماده 110 آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی عمل خواهد شد.

ماده 17: از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل, کلیه مقررات مغایر لغو و واحدها مکلفند در بکارگیری نیروی انسانی قراردادی منحصراً مطابق مقررات این دستورالعمل عمل نمایند.

ماده 18: این دستورالعمل در 18 ماده و 8 تبصره از سوی معاونت پشتیبانی و امور مجلس پیشنهاد و در تاریخ 2/ 7/80 به تصویب رئیس جهاد دانشگاهی رسید و از تاریخ 1/1/81 لازم الاجرا است.

بسمه تعالی

حکم کارگزینی

عضو قراردادی پاره وقت

1ـ واحد سازمانی :                                                             شماره پرونده :

2ـ نام :

 3ـ نام خانوادگی :

 4ـ نام پدر :

5ـ شماره شناسنامه :

 6ـ محل صدور :

7ـ محل تولد :

8- تاریخ تولد:روز:      ماه:     سال:

 9ـ وضعیت خدمت نظام وظیفه :

10ـ وضعیت تأهل :     11ـ تعداد فرزندان:

12ـ آخرین مدرک تحصیلی :

13ـ رشته تحصیلی:

14ـ عنوان پست سازمانی:

15ـ حوزه فعالیت:

16ـ تاریخ شروع و خاتمه قرارداد:

شروع :     روز:         ماه           سال:                 خاتمه :  روز :       ماه:        سال :

 17ـ شرح حکم :

18- میزان حق الزحمه به استناد ماده 4 دستورالعمل استفاده از خدمات نیروی انسانی به صورت قراردادی موضوع ماده 55 آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی در ازای هرساعت     ریال پس از کسر کسور قانونی از اعتبارات                  قابل پرداخت می‌باشد.

19ـ  جهاد دانشگاهی می‌تواند با اعلام قبلی (حداقل یکماه) این قرارداد را فسخ نماید.

20ـ اینجانب این قرارداد را با اطلاع از دستور العمل استفاده از خدمات نیروی انسانی به صورت قراردادی و سایر مقررات اداری و تعهد به رعایت شرایط و کلیات آن امضاء می‌نمایم.                     تاریخ :                                    امضاء:

 21ـ نام و نام خانوادگی مسئول ذیربط :

سمت:

امضاء :

 22ـ نام و نام خانوادگی مقام مسئول :

  سمت :

  امضاء :

رونوشت : 1ـ عضو              2 ـ کارگزینی             3 ـ امور مالی

بسمه تعالی

حکم کار گزینی

عضو قراردادی تمام وقت

واحد سازمانی :                                                               تاریخ شروع فعالیت:

شماره استخدامی:                                                             شماره پرونده:

نام:                                      نام خانوادگی:

نام پدر:                                                                        شماره شناسنامه:

تاریخ تولد:                                                            محل صدور شناسنامه :

وضعیت تاهل:                       تعداد فرزند:                 وضعیت نظام وظیفه:

مدرک تحصیلی :                                                   دانشگاه:

رشته تحصیلی :

پست سازمانی :                                                                     شماره پست:

رسته :                                         رشته:                                طبقه:

گروه:                                           سنوات خدمت :     ماه           سال

حوزه فعالیت :

اداره :                                                                     قسمت:

استان محل خدمت:                                                   شهرستان محل خدمت:

                                                                           ضریب افزایش سنواتی :

 شرح حکم:

 این حکم به استناد دستور العمل استفاده از خدمات نیروی انسانی به صورت قراردادی موضوع ماده 55 آیین‌نامه    استخدامی  جهاد دانشگاهی از تاریخ                  تا                به مدت        منعقد می گردد.

جهاد دانشگاهی میتواند با اعلام قبلی (حداقل یکماه)  این قرار داد را فسخ نماید. [3]

                        حقوق و فوق العاده‌ها :

حقوق مبنا :

افزایش سنواتی :

جمع حقوق :

فوق‌العاده شغل :

فوق العاده جذب:

فوق العاده ویژه :

کمک هزینه خواربار:

فوق العاده ایاب ذهاب :

تفاوت تطبیقی1:

فوق العاده سختی کار:

فوق العاده بدی آب و هوا:

محرومیت از تسهیلات زندگی:

کمک هزینه عائله مندی:

کمک هزینه اولاد:

فوق العاده محل خدمت:

تفاوت تطبیق 2:

جمع کل :

حقوق و فوق العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ                       ریال

به حروف:

بپس از وضع کسور قانونی از اعتبارات                                  قابل پرداخت می‌باشد.

تاریخ اجرای حکم:                                                                 تاریخ پایان:

شماره تاریخ حکم قبلی:                                                           حقوق قبلی                            ریال

اینجانب این قرارداد را با اطلاع از دستورالعمل استفاده از خدمات نیروی انسانی به صورت قراردادی و سایر مقررات اداری و تعهد به رعایت شرایط و کلیات آن امضاء می نمایم.         تاریخ :           امضاء :

گیرندگان رونوشت دفترمرکزی                                                      نام مسوول

                         عضو                                                 مقام مسوول

                         واحد


[1]- این آیین‌نامه موضوع ماده 55 آیین‌نامه استخدامی است که  طی بخشنامه شماره 1845/12/23د مورخ 9/2/81 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[2]- اصلاحیه فوق در تاریخ 24/8/86 به تایید ریاست محترم جهاد دانشگاهی رسیده است.

[3]- اصلاحیه طی بخشنامه شماره 11101/12/29د مورخ 18/4/87 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

[4]- این دو بند بر اساس بخشنامه شماره 29914/88/ص مورخ 16/12/1388 به این دستورالعمل اضافه و به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردید.

[5]- به استناد مصوبه  جلسه یکصد و سی و هفت مورخ 19/12/94 هیات امناء اصلاح شده است.

[6]- این تبصره به پیشنهاد معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع و تأیید رییس جهاددانشگاهی در تاریخ 26/09/1397 ایجاد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام