کتاب استخدامی اداری ها
نظرات مشورتی دیوان عدالت اداری

بخشنامه عدم اعمال مدرک تحصیلی دوم کارمندان ابطال نشده است

بخشنامه عدم اعمال مدرک تحصیلی دوم کارمندان ابطال نشده است

نظر مشورتی شماره ۹‍۰‍۰‍۰/۲۳‍۰/۸‍۰۴۹/۲‍۰‍۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲‍۰ کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

جناب آقای جمشیدی

معاون محترم توسعه منابع و پشتیبانی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

باسلام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۲/۲۹۸۹/۱۴۵مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ متضمن طرح این سوال که با عنایت به بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که به موجب دادنامه شماره ۶۲۶ الی ۶۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال گردیده است آیا اعمال مدرک تحصیلی آن دسته از کارکنانی که قبلاً یکبار مدرک تحصیلی آنان در زمان اشتغال لحاظ گردیده برای بار دوم نیز قابل اعمال می باشد یا خیر؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد:

« به موجب دادنامه شماره ۶۲۶ الی ۶۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مطابق نظر شماره ۱۶۸۱۴/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۱ شورای محترم نگهبان قانون اساسی صرفاً اطلاق بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در صورت وجود شرایط مقرر در نظریه اعلامی شورای نگهبان در مواردی که دستگاه اجرایی طی تعهد یا قرارداد معتبر اعمال مدرک تحصیلی بالاتر را نسبت به کارمند خود از قبل پذیرفته باشد و ضرورتی نیز بر ایجاد محدودیت نباشد، مغایر شرع اعلام شده است ، بنابراین اصل بخشنامه مذکور در غیر از اطلاق مورد اشاره به شرح فوق به قوت خود باقی است و دادنامه شماره ۳۶۹الی ۳۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز آن را مغایر قانون تشخیص نداده است و لازم الاجرا می باشد و نظریه تکمیلی شماره ۲۰۲۵۱/۱۰۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ نیز موید این امر می باشد.

رضا فضل زرندی-معاون قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام