کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

آیین نامه داخلی شورای عالی آموزش و پرورش و کمیسیونهای وابسته به آن

آیین نامه داخلی شورای عالی آموزش و پرورش و کمیسیونهای وابسته به آن (مصوب ۱۳۷۶,۱۲,۲۵)

مقدمه

از آنجا که حیطه اختیارات و وظایف شوای عالی آموزش و پرورش وسیع می باشد و کلیه موضوعات اساسی را در زمینه تعلیم و تربیت در بر می گیرد، و به منظور بالا بردن سطح کیفی مصوبات و کمک در تسریع کار شورای عالی در انجام وظایفی که طبق ماده ۶ لایحه قانونی تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش به عهده وی محول گردیده است و به استناد مفاد بند ۱۵ ماده ۶ و ماده ۱۴ همان قانون، آیین نامه داخلی شورای عالی و کمیسیونهای وابسته آن به شرح زیر خواهد بود.

آیین نامه داخلی شورای عالی آموزش و پرورش و کمیسیون‌های وابسته به آن

ماده ۱- جلسات شورای عالی آموزش و پرورش هر دو هفته یکبار تشکیل می شود.

تبصره -در صورت نیاز به جلسه فوق العاده، با تشخیص رئیس شورا، نسبت به دعوت از اعضاء اقدام خواهد شد.

ماده ۲- دستور هر جلسه با توجه به مسائل جاری و اولویت ها از طرف رئیس شورا تعیین وحداقل ۴۸ ساعت قبل از تشکیل هر جلسه، همراه با صورت مذاکرات جلسه قبل، توسط دبیر خانه شورا به اطلاع اعضاء خواهد رسید.

ماده ۳- جلسات شورا با حضور حداقل ۱۰ نفر از اعضاء رسمی است و برای تصویب هر موضوع، رای موافق حداقل ۸ نفر از اعضاء رسمی ضرورت دارد.

ماده ۴- صورت مذاکرات هر جلسه شورای عالی جهت تایید در جلسه بعد مطرح می شود و مصوبات شورا با امضاء رئیس شوار برای اقدام لازم به اطلاع وزارت آموزش و پرورش خواهد رسید.

تبصره – مصوباتی که به تشخیص شورا از فوریت برخوردار می باشند، بلافاصله پس از تصویب ابلاغ خواهدشد.

ماده ۵- کمیسیونهای وابسته به شورای عالی آموزش و پرورش به شرح زیر در دبیر خانه شورای عالی آموزش و پرورش تشکیل خواهد شد.

الف – کمیسیونهای تخصصی

۱-کمیسیون مقررات تحصیلی.

۲- کمیسیون برنامه های درسی.

۳- کمیسیون برنامه های توسعه و نیروی انسانی.

۴- کمیسیون برنامه های پرورشی و فرهنگی.

ب : کمیسیونهای اجرایی

۱-کمیسیون معین.

۲- کمیسیون ارزشیابی تحصیلات خارجی.

ماده ۶- وظایف وترکیب اعضای کمیسیونهای تخصصی به شرح زیر است:

۶-۱- کمیسیون مقررات تحصیلی

الف – شرح وظایف:

۱-بررسی کلیه آئین نامه های مربوط به مقررات تحصیلی دوره های مختلف و تنقیح و تکمیل اساسنامه ها و آئین نامه های مرتبط قبل از طرح در شورای عالی.
۲- بررسی آئین نامه های انضباطی مدارس با هماهنگی کمیسیون برنامه های پرورشی و فرهنگی.
۳- بررسی واظهار نظر در مورد موضوعاتی که از طرف شورای عالی آموزش و پرورش، رئیس شورای عالی و یا دبیر کل به کمیسیون ارجاع می گردد.

ب – ترکیب اعضاء:
۱- یک نفر از اعضای شورای عالی به انتخاب شورا.
۲- دبیر کل شورای عالی.
۳- نمایندة پژوهشکده تعلیم و تربیت.
۴ و ۵- دو نفر صاحبنظر به پیشنهاد وزیر و موافقت شورای عالی.
۶- نماینده معاونت آموزش متوسطه.
۷- نماینده معاونت آموزش عمومی.
۸- نماینده سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.
۹- یک نفر مدیر مدرسه به معرفی وزیر و تصویب شورای عالی.
۱۰- مدیر کل امتحانات.

۶-۲- کمیسیون برنامه های درسی

الف – شرح وظایف:
۱-تدوین اصول و بینشها و نگرشهای کلی حاکم بر برنامه ها و محتوای دروس.
۲- بررسی رئوس برنامه های درسی و سر فصل های دروس دوره های مختلف تحصیلی.
۳- بررسی انطباق محتوای کتب درسی با سر فصلها و برنامه های مصوب در طول اجرای آزمایشی.
۴- بررسی و اظهار نظر در مورد موضوعاتی که از طرف شورای عالی آموزش و پرورش، رئیس شورای عالی و یا دبیر کل به کمیسیون ارجاع می گردد.

ب – ترکیب اعضاء:
۱- یک نفر از اعضای شورای عالی به انتخاب شورا.
۲- دبیر کل شورای عالی.
۳- نماینده پژوهشکده تعلیم و تربیت.
۴ و۵- دو نفر صاحنظر به پیشنهاد وزیر و موافقت شورای عالی.
۶- مدیر کل دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی.
۷- مدیر کل دفتر تالیف و برنامه ریزی درسی آموزش متوسطه (فنی و حرفه ای)
۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱- چهار نفر از معلمان مجرب در رشته های علوم پایه، علوم انسانی، فنی و معارف اسلامی به پیشنهاد وزیر و تایید شورای عالی.

تبصره- یک نفر از گروههای آموزشی ذیربط با دعوت دبیر کل شورای عالی و داشتن حق رای در جلسات کمیسیون شرکت خواهد کرد.

۶-۳- کمیسیون برنامه های توسعه و نیروی انسانی

الف – شرح وظایف:
۱-بررسی طرحهای توسعه در مراحل و رشته های مختلف تحصیلی.
۲- بررسی مقررات واصول گزینش تخصصی معلمان.
۳- بررسی طرحهای لازم برای تربیت و استخدام معلمان در دوره های مختلف تحصیلی.
۴- بررسی طرح های ارائه شده برای بسیج و مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش.
۵- بررسی ضوابط ارزشیابی از نظام آموزش و پرورش.
۶- بررسی ضوابط ویژه تشویق و تقدیر از معلمان وسایر کارکنان آموزش و پرورش.
۷- بررسی واظهار نظر در مورد موضوعاتی که از طرف شورای عالی آموزش و پرورش، رئیس شورای عالی و یا دبیر کل به کمیسیون ارجاع می گردد.

ب – ترکیب اعضاء:
۱- یک نفر از اعضای شور ای عالی به انتخاب شورا.
۲- دبیر کل شورای عالی.
۳- نماینده پژوهشکده تعلیم و تربیت.
۴ و۵- دو نفر صاحبنظر به پیشنهاد وزیر و موافقت شورای عالی.
۶ و ۷- نمایندگان معاونتهای آموزش متوسطه و آموزش عمومی.
۸- مدیر کل دفتر هماهنگی و تلفیق طرحها و برنامه ها.
۱۰- مدیر کل دفتر بودجه و تامین منابع.

۶-۴- کمیسیون برنامه های پرورشی و فرهنگی

الف – شرح وظایف:
۱-بررسی سیاستهای کلی تربیتی مدارس و کلیه واحدهای آموزشی وابسته به آموزش و پرورش.
۲- بررسی طرحها و مقررات مربوط به فعالیتهای تربیتی و مسابقات پرورشی.
۳- بررسی طرحهای کلی مربوط به فعالیتهای فوق برنامه مدارس.
۴- بررسی ضوابط ویژه تشویق دانش.
۵- بررسی واظهار نظر در مورد موضوعاتی که از طرف شورای عالی آموزش و پرورش، رئیس شورای عالی و یا دبیر کل به کمیسیون ارجاع می گردد.

ب – ترکیب اعضاء:
۱- یک نفر از اعضای شورای عالی به انتخاب شورا.
۲- دبیر کل شورای عالی.
۳- نماینده پژوهشکده تعلیم و تربیت، صاحبنظر در مسائل تربیتی.
۴ و ۵- دو نفر صاحبنظر در مسائل تربیتی به پیشنهاد وزیر و موافقت شورای عالی.
۶ و۷- نمایندگان معاونتهای آموزش عمومی و متوسطه.
۸ و۹- دو مدیر کل از حوزه معاونت پرورشی به انتخاب معاونت مربوط.
۱۰- یک نفر مربی تربیتی به معرفی وزیر و تصویب شورای عالی.
۱۱- نماینده انجمن اولیاء و مربیان.
۱۲- نماینده کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان.

تبصره ۱- کمیسیونهای تخصصی در اولین جلسه خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس انتخاب خواهند کرد ورؤسای کمیسیونهای تخصصی، بدون داشتن حق رای در جلسات شورا شرکت می کنند.

تبصره ۲- جلسات کمیسیون تخصصی با حضور حداقل ۳ /۲ از اعضای رسمی تشکیل می شود و برای تصویب هر موضوع، رای موافق اکثریت نسبی تعداد کل اعضای رسمی ضروری است.

تبصره ۳- رؤسای کمیسیونهای تخصصی می تونند بر حسب مورد از کارشناسان و صاحبنظران مطلع به عنوان عضو میهمان بدون داشتن حق رای برای شرکت در جلسات دعوت کنند.

ماده ۷- وظایف و ترکیب اعضای کمیسیونهای اجرائی به شرح زیر است:

۱-۷- کمیسیون معین

الف – شرح وظایف
۱-تفسیر آرای شورای عالی آموزش و پرورش و تشخیص مصادیق آن (براساس مذاکرات جلسات شورای عالی)
۲- اتخاذ تصمیم در خصوص مواردی که به علت شرایط استثنایی ویا اضطراری اجرای مصوبات شورای عالی در آن موارد امکان پذیر نباشد.
۳- بررسی و تصویب دستور العمل اجرائی مربوط به نحوه رسیدگی به مسائل و مشکلات آیین نامه ای پروندة تحصیلی دانش آموزان.
۴- بررسی واتخاذ تصمیم در خصوص مواردی که از طرف شورای عالی آموزش و پرورش ارجاع می گردد.

ب – ترکیب اعضاء
۱- دبیر کل شورای عالی (به عنوان رئیس کمیسیون)
۲- یک نفر از اعضای شورای عالی به انتخاب شورا
۳ و ۴ و ۵- سه نفر صاحبنظر به پیشنهاد وزیر و موافقت شورای عالی
۶- مدیر کل امتحانات
۷- مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران یا نماینده وی.

تبصره ۱- مصوبات کمیسیون معین در خصوص موضوع بندهای ۲ و ۳ در حکم مصوبات شورای عالی می باشند و با امضای دبیر کل شورای آموزش و پرورش قابل اجرا است و مصوبات موضوع بند ۱ و ۴ این ماده به اطلاع اعضای شورای عالی آموزش و پرورش خواهد رسید. چنانچه هر یک از اعضای شورا ظرف مدت یک هفته اعتراض خود را نسبت به هر قسمت از مصوبه اعلام دارند موضوع جهت تصمیم گیری نهایی در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مطرح می شود. در غیر این صورت به منزله مصوبه شورای عالی تلقی می گردد.

تبصره ۲- کمیسیون معین با حضور ۵ نفر از اعضا رسمیت خواهد یافت و موضوعات با حداقل ۴ رای موافق به تصویب می رسد.

۲-۷- کمیسیون ارزشیابی تحصیلات خارجی
به منظورارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموزانی که در مدارس کشورهای خارجی تحصیل نموده اند، کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی با ترکیب زیر در دبیر خانه شورای عالی آموزش و پرورش تشکیل می گردد.
۱-دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش یا معاون وی (رئیس کمیسیون)
۲و ۳ و۴- سه نفر صاحبنظر و آشنا به نظامهای آموزشی خارجی به معرفی دبیر کل و تایید رئیس شورای عالی آموزش و پرورش.
۵- مدیر کل آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور یا نماینده ذی صلاح از طرف وی.
ذ کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی با حضور حداقل ۳ نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و موضوعات با حداقل ۳ رای موافق به تصویب می رسد.

ماده ۸- حکم رؤسای کمیسیون توسط وزیر آموزش و پرورش و حکم سایر اعضا توسط دبیر کل شورا برای دو سال صادر می شود. تغییر نمایندگان واحدها و سازمانها قبل از اتمام مهلت دو سال بلامانع خواهد بود، تمدید عضویت اعضا نیز منعی نخواهد داشت.

ماده ۹- حضور اعضای شورا و کمیسیونها در جلسات الزامی است، ولی اگر با تایید شورا یا کمیسیون مربوطه معلوم شود که یکی از اعضا به هر دلیل قادر نیست با شورا یا کمیسیون همکاری موثر داشته باشد، پس از بررسی موضوع مستعفی شناخته شده و نسبت به تعیین جانشین وی اقدام می شود.

ماده ۱۰- شرکت اعضای شورای عالی در جلسات شورا افتخاری است، لیکن اعضای کمیسیونها واعضای میهمان آنها و کارشناسان، برابر مصوبه شورای عالی حق حضور در جلسه دریافت خواهند کرد.

ماده ۱۱- موضوعات قابل بررسی از سه طریق در دستور کار شورا قرار می گیرد:

۱-موضوعاتی که وزیر آموزش و پرورش راسا جهت بررسی به دبیر کل ارجاع می کند.

۲- آنچه از سوی معاونتها و دستگاههای اجرائی به وزیر تقدیم می شود و وزیر ارجاع می نماید.

۳- طرح هایی که حداقل به امضای ۵ نفر از اعضای شورای عالی رسیده باشد نیز از طریق وزیر آموزش و پرورش در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت.

تبصره – موضوعاتی که در دستور کار شورا قرار می گیرد ابتدا در کمیسیونهای تخصصی بررسی می شود. چنانچه رسیدگی به موضوعی به تشخیص شورا یا وزیر آموزش و پرورش فوریت داشته باشد مستیقما در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۲- با تصویب این آیین نامه کلیه مصوبات مغایر قبلی ملغی است.

موضوع: آیین نامه داخلی شورای عالی آموزش و پرورش و کمیسیونهای وابسته به آن مشتمل بر دوازده ماده و ده تبصره درششصد ونوزدهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۵ /۱۲ /۱۳۷۶ به تصویب رسید. صحیح است به مورد اجراء گذاشته شود.

حسین مظفری- وزیر آموزش و پرورش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام