کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

‌آیین‌نامه نحوه پرداخت وام ضروری فرهنگیان

آیین‌نامه نحوه پرداخت وام ضروری به مستخدمین وزارت آموزش و پرورش

آیین‌نامه نحوه پرداخت وام ضروری به مستخدمین وزارت آموزش و پرورش (مصوب ۱۳۶۲,۰۱,۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی)

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲.۱.۲۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱ . ۲۲۴۲۴/. ت ع مورخ ۱۳۶۱.۱۱.۴ وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده ۱۹ قانون‌ الحاق ۲ ماده به قانون اجازه تأسیس دانشسراهای مقدماتی، آیین‌نامه نحوه پرداخت وام ضروری به مستخدمین آموزش و پرورش را به شرح زیر تصویب نمودند.

آیین نامه نحوه پرداخت وام ضروری به مستخدمین آموزش و پرورش

ماده یک- به منظور پرداخت وام ضروری به مستخدمین وزارت آموزش و پرورش صندوق وام ضروری کارکنان وزارت آموزش و پرورش که در این آیین‌نامه باختصار صندوق نامیده می‌شود در تهران تشکیل می‌گردد و می‌تواند در حوزه وزارتی، ادارات کل استانها و مناطق و نواحی شعبی ایجاد نماید.

ماده دو – صندوق مرکزی دارای هیأت مدیره‌ای بشرح زیر می‌باشد.

الف: نماینده تام‌الاختیار وزیر آموزش و پرورش

ب: معاونت امور اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش

ج: ذیحساب و مدیر کل امور مالی وزارت آموزش و پرورش

د: مدیر کل امور اداری و تعاون وزارت آموزش و پرورش

ه‍: رئیس اداره امور تعاون و رفاه کارکنان وزارت آموزش و پرورش

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۰/۰۷/۱۳۶۲)ـ معاون اداری، مالی و امورمجلس رئیس هیأت مدیره، ذیحساب و مدیرکل امورمالی خزانه‌دار و مدیرکل اموراداری و تعاون مدیرعامل صندوق ‌خواهند بود.

‌تبصره ۲ (اصلاحی ۱۰/۰۷/۱۳۶۲)ـ نظارت بر انجام امورمالی صندوق مرکزی بعهده رئیس هیئت مدیره، خزانه‌دار و مدیرعامل صندوق میباشد و اسناد مالی مربوطه با امضای ‌خزانه‌دار و یکی ازامضاهای رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل خواهد بود.

ماده سه : وظایف هیأت مدیره صندوق مرکزی عبارتست از:

الف: تعیین شرایط و ضوابط و نحوه پرداخت وام و مدت بازپرداخت و حداکثر میزان وام اعطایی.

ب: اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد و انحلال شعب صندوق در مناطق کشور.

ج: اتخاذ تصمیم در مورد نحوه توزیع کمکهای رفاهی به شعب صندوق و عنداللزوم پرداخت وام به آنها.

د: نظارت عالی، بر حسن اداره صندوق و صدور دستورالعمل‌های اجرایی در چارچوب آیین‌نامه.

ه‍: تعیین بازرس و حسابرس صندوق مرکزی و شعب و عنداللزوم تعیین و اعزام بازرس به منظور رسیدگی، نحوه عملکرد شعب صندوق.

و: رسیدگی و تصویب ترازنامه صندوق مرکزی و شعب آن.

ز: اتخاذ تصمیم در زمینه مشکلات و مسائل شعب صندوق و سایر مسائل مطروحه عنداللزوم.

ح: انتخاب بانک عامل از میان بانکهای دولتی در صورت نبودن شعبه بانک ملی ایران در محل و عقد قراردادهای لازم به منظور انجام امور بانکی.

تبصره- مصوبات هیأت مدیره صندوق مرکزی با رأی اکثریت اعضاء هیأت مدیره قابل اجرا است.

ماده چهار : منابع مالی صندوق مرکزی از محلهای زیر تأمین می‌گردد.

الف: قرض‌الحسنه پرداختی کارکنان بصندوق.

ب: کمکهای رفاهی دولت و وجوه بازپرداختی از وامها.

ج: کمکهای اهدائی وام گیرندگان و قبول کمک از مؤسسات و افراد خیر (‌حقیقی و حقوقی) یا منابع دیگر

ماده پنج (اصلاحی ۱۰/۰۷/۱۳۶۲): اعتبارات اختصاصی صندوق مرکزی وهمچنین وجوه حاصل از سایرمنابع در صندوق با امضای خزانه‌دار و یکی از امضاهای رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل ‌صندوق درحساب مخصوص تحت عنوان حساب صندوق وام ضروری در شعبه‌ای از بانک ملی ایران افتتاح، وجوه مربوطه بحساب مذکور واریز و توزیع‌ اعتبارات (‌کمکها) از حساب مزبور پرداخت میشود.

ماده شش : شعب صندوق در حوزه وزارتی و ادارات کل یا مناطق و یا نواحی به ترتیب زیر تشکیل و احکام هیأت مدیره شعب صندوق از طرف هیأت مدیره ‌مرکزی صندوق صادر خواهد شد.

الف : هیأت مدیره صندوق حوزه وزارتی مرکب از اشخاص زیر خواهد بود.
۱ – نماینده معاونت مالی و اداری به عنوان رئیس هیأت مدیره صندوق حوزه وزارتی.
۲ – رئیس اداره امور تعاون و رفاه کارکنان به عنوان مدیر عامل صندوق حوزه وزارتی.
۳ – ذیحساب و مدیر کل امور مالی به عنوان خزانه‌دار صندوق حوزه وزارتی.
۴ – نمایندگان منتخب کارکنان حوزه وزارتی جمعاً ۴ نفر.

ب : انجام امور صندوق در هر یک از ادارات کل در مراکز استانها یا مناطق یا نواحی زیر نظر هیأتی مرکب از ۷ نفر به نام هیأت مدیره صندوق استان یا منطقه یا ‌ناحیه خواهد بود که بشرح زیر انتخاب می‌شوند.
۱ – مدیر کل یا رئیس اداره بر حسب مورد بعنوان (‌رییس هیأت مدیره) صندوق.
۲ – رئیس یا مسئول رفاه معلم به عنوان (‌مدیر عامل) صندوق.
۳ – رئیس یا مسئول حسابداری اداره بعنوان (‌خزانه‌دار) صندوق.
۴ – نمایندگان منتخب هر یک از مقاطع تحصیلی (‌ابتدایی دو نفر – راهنمایی ۱ نفر – متوسطه و هنرستان و مراکز تربیت معلم ۱ نفر).

ماده هفت : وظایف هیأت مدیره شعب صندوق بشرح زیر می‌باشد.
‌الف: اجرای تصمیمات هیأت مدیره صندوق مرکزی.
ب: قبول هدایا و وجوه قرض‌الحسنه.
ج: قبول درخواست وام و تصویب آن با توجه به بند الف ماده . ۳ و بر اساس نیاز و اولویت افراد.
‌د: نظارت در عملیات صندوق و رسیدگی به حسابها تهیه و تأیید و تسلیم ترازنامه سالانه به هیأت مدیره صندوق مرکزی جهت تصویب.
‌ه‍: بازپرداخت وجوه قرض‌الحسنه افراد.

ماده هشت (اصلاحی ۱۰/۰۷/۱۳۶۲): هر یک از شعب صندوق مکلف در شعبه یکی از بانک‌های دولتی محل حسابی تحت عنوان وام ضروری فرهنگیان افتتاح و کلیه وجوه مربوطه باید بحساب مذکور واریزگردد و‌برداشت ازآن با امضای خزانه‌دارویکی ازامضاهای رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل صندوق مقدورخواهد بود.

ماده نه : بنا به پیشنهاد مدیر کل آموزش و پرورش استان و صدور حکم هیأت مدیره صندوق مرکزی برای هر یک از شعب صندوق یک نفر بازرس به مدت یکسال انتخاب می‌گردد.

تبصره بازرس صندوق وام ضروری کارکنان حوزه وزارتی مستقیماً از طرف هیأت مدیره صندوق مرکزی به مدت یک سال تعیین خواهد شد.

ماده ده :‌تصمیمات هیأت مدیره شعب صندوق در حدود مقررات مربوطه با رأی اکثریت اعضاء قابل اجرا می‌باشد.

ماده یازده : اداره امور تعاون و رفاه کارکنان در حوزه وزارتی و مسئولین رفاه معلم در ادارات کل و مناطق و نواحی موظفند پس از تصویب وام از طرف هیأت‌مدیره صندوق نسبت به اخذ ضمانت‌نامه از متقاضی با معرفی یک نفر از کارکنان رسمی و شاغل وزارت آموزش و پرورش بعنوان ضامن و تائید واحد پرداخت‌کنننده حقوق نسبت به پرداخت وجه وام اقدام نمایند.

ماده ۱۲: ادارات حسابداری یا مسئولان پرداخت حقوق مستخدمین موظفند اقساط بدهی مستخدم را از بابت اصل وام دریافتی در سررسیدهای مقرر از حقوق و‌مزایای ماهیانه اعم از حقوق اشتغال، بازنشستگی و یا غیره کسر و ظرف مدت ۵ روز بحساب صندوق واریز و رسید آن را بر حسب مورد باداره امور تعاون و‌رفاه یا دایره رفاه معلم اداره آموزش و پرورش محل جهت کنترل و پیگیری و ثبت در دفاتر مربوطه تسلیم نمایند.

تبصره – در صورت انتقال مستخدم ادارات آموزش و پرورش مربوطه موظفند میزان بدهی و مبلغ اقساط مستخدم را در برگ گواهی حقوق وی قید نمایند و‌مسئول پرداخت حقوق محل خدمت جدید مستخدم موظف است نسبت به کسر باقیمانده اقساط بدهی در سررسیدهای مقرر اقدام و وجوه دریافتی را حداکثر تا۵ روز پس از پرداخت حقوق مستخدم بحساب صندوق وام ضروری محل خدمت سابق مستخدم واریز و رسید آن را برای اداره آموزش و پرورش مربوطه‌ ارسال نمایند.
ماده ۱۳: هیأت مدیره شعب صندوق موظفند تا پایان فروردین ماه سال بعد حساب عملکرد صندوق خود را که وسیله اداره تعاون و رفاه معلم و واحد مالی‌ تنظیم شده و بامضاء بازرس مربوطه رسیده پس از بررسی و تائید برای تصویب نهایی بصندوق مرکزی گزارش نمایند.

ماده ۱۴: اداره امور تعاون و رفاه کارکنان و اداره کل امور مالی و ذیحسابی مشترکاً موظفند حداکثر تا آخر خرداد ماه سال بعد حساب عملکرد صندوق وام ‌ضروری مرکزی و حساب‌های رسیده از شعب را تنظیم و برای رسیدگی به بازرس و حسابرسی منتخب هیأت مدیره مرکزی تسلیم نمایند. و آنان نیز مکلفند ‌حساب عملکرد سالانه را ظرف مدت یکماه رسیدگی و نظرات خود را جهت تصویب نهائی به هیأت مدیره صندوق مرکزی گزارش نمایند.

ماده ۱۵: منابع صندوق منحصراً برای پرداخت وام ضروری به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه و بازپرداخت وجوه قرض‌الحسنه و هزینه‌های بانکی مربوطه قابل‌مصرف است.

ماده ۱۶: چنانچه بنا به تصویب هیأت مدیره و با تشخیص بازرس ادامه فعالیت صندوق مربوطه مطلوب و میسر نباشد مراتب باید وسیله هیأت مدیره یا بارزس‌ طی گزارش توجیهی بصندوق مرکزی اعلام گردد.

‌اتخاذ تصمیم در مورد انحلال و یا ادامه کار صندوق با هیأت مدیره مرکزی خواهد بود.

تبصره- در صورت انحلال صندوق نحوه رسیدگی بحسابها، پرداخت تعهدات و وصول مطالبات و تصفیه حساب صندوق بعهده هیأت تصفیه که از طرف‌هیأت مدیره مرکزی انتخاب می‌شود خواهد بود.

میرحسین موسوی – نخست‌وزیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام