آزمون تعیین صلاحیت
وزارت آموزش و پرورش

شاخص تراکم کلاس‌های درسی و نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش

تعيين شاخصهاي مربوط به تراكم كلاسهاي درسي و شاخصهاي نيروي انساني مورد نيازآموزش و پرورش در دوره هاي ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه (تصویبنامه شماره 5874/ت15369هـ مورخ 15/5/1374 هیأت وزیران)

هيات وزيران درجلسه مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۴ بنا به پيشنهاد مشترك وزارت آموزش و پرورش و سازمان اموراداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره (۳۷) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران -مصوب ۱۳۷۳- تصويب نمود:

شاخصهاي مربوط به تراكم كلاسها در دوره هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه و پيش دانشگاهي شهري و روستايي و همچنين شاخص هاي نيروي انساني مورد نياز آموزش و پرورش، در دوره هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه موضوع تبصره (۳۷) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به شرح جداول پيوست تعيين مي شود.

تبصره ۱- شاخصهاي موضوع اين تصويبنامه براي طول مدت اجراي برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تعيين شده و چنانچه تجديد نظر در آن ضروري باشد پس از سه سال از زمان تصويب بازنگري خواهد شد.

تبصره ۲- ضرايب شامل افزايش دانش آموزان در دوره هاي تحصيلي مجزا در هر سال خواهد بود و وضعيت كاركنان قبلي به هر صورتي كه بوده است ادامه خواهد داشت، لكن به ازاي كاركنان بازنشسته درهر بخش كه شاخصهاي فعلي آنان كمتر از شاخصهاي موضوع اين تصويبنامه باشد، نيروي جايگزين به همان تعداد استخدام مي شود.

تبصره ۳- وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداري و استخدامي كشور نسبت به تهيه و پيشنهاد ضرايب مربوط به دبيرستانهاي نظام جديد، مدارس استثنايي، دبيرستانهاي كار و دانش، دوره هاي كارداني پيوسته، فني و حرفه اي نظام فعلي، مدارس شبانه روزي، اردوگاههاي كشوري و كانونهاي تربيتي به طور مشترك اقدام خواهند كرد.

حسن حبيبي- معاون اول رييس جمهور

جدول شماره (۱)
تراكم كلاسهاي درسي در دوره ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و پيش دانشگاهي
(نفر دانش آموز در كلاس)

بخش
دوره
شهري روستايي
دوره ابتدايي ۳۵ ۲۵
دوره راهنمايي ۷/۳۷ ۵/۲۷
دوره متوسطه ۸/۳۸ ۱/۲۶
دوره پيش دانشگاهي ۵/۳۶

جدول شماره (۲)
ضرايب نيروي انساني مورد نياز دردوره ابتدايي
(نفر به ازاي كلاس)

رديف موضوع ضرايب
۱ معلم يك نفر براي هر كلاس
چهار بيست و هشتم كلاسهاي دوم از تعداد معلمين (بندهاي ۱، ۲، ۳، ۴) و يا متصدي امور دفتري (بند ۱۲) كسر مي شود.
۲ معلم جانشين %۲ (تعداد كل كلاسها منهاي چهار بيست و هشتم كلاسهاي اول و دوم) به صورت حق التدريس (شاغل يا غيرشاغل)
۳ معلم پرسابقه ۰۲۷۷۷/۰ (تعداد كل كلاسها منهاي چهار بيست و هشتم كلاسهاي اول و دوم)
۴ مربي پرورشي ۰۹۰۵۸/۰ (معادل يك مربي به ازاي ۳۲۵ نفر دانش آموز)
ـ در مدارس تا ۲۳۵ نفر دانش آموز به صورت حق التدريس (شاغل يا غيرشاغل)
ـ در مدارس ۲۳۶ نفر دانش آموز و بيشتر به صورت استخدام، ضمناً (يازده بيست و چهارم) استخدام شده ها از ضرايب معلم (رديف ۱) كسر مي شود (۱۱ ساعت تدريس اجباري توسط مربيان پرورشي) در صورتي كه تدريس مربيان پرورشي مقدور نباشد با همين ضريب (يازده بيست و چهارم) از تعداد مربي پرورشي، معلم جانشين، معلم پرسابقه و يا كادرهاي اداري كسر مي شود.
۵ مدير ۱۱۸۶۱/۰
ضمناً ۳۰۰۰ مدير از مدارس كم جمعيت كه داراي مدير مستقل بوده اند نيز كسر شده و به صورت معلم ـ مدير اداره مي شوند. مزاياي معلم ـ مدير برابر مزاياي فعلي مدير به علاوه ۱۲ ساعت حق التدريس خواهد بود. بنابراين ۱۵۰۰ نفر معلم براي جبران كسري معلم به رديف ۱ افزوده مي شود.
۶ معاون ۰۹۸۶۷/۰
۷ متصدي آزمايشگاه يك نفر براي هر آزمايشگاه سمعي و بصري با وسايل و تجهيزات مناسب و كارگاه
۸ گروههاي آموزشي ۰۰۴/۰ (براساس ۰۰۴/۰ تعداد معلمين)
۹ راهنماي آموزشي ۰۰۳۱۳۴/۰ (فقط كلاسهاي شهري) به صورت حق التدريس (شاغل يا
غيرشاغل)
۰۰۹۴/۰ (فقط كلاسهاي روستايي) به صورت استخدام
۱۰ سرايدار ۱۰۷۳۱/۰ (براساس يك سرايدار براي هر مدرسه واجد شرايط) در مدارس كمتر از ۱۵۰ دانش آموز سرايدار به جاي خدمتگزار نيز انجام وظيفه مي كند.
۱۱ خدمتگزار ۰۷/۰ (فقط براي مدارس بيش از ۱۵۰ نفر) كه از طريق پرداخت سرانه
خدماتي تامين مي شود.

۱۲ متصدي امور دفتري، متصدي امتحانات و ساير مشاغل مشابه ۰۴۹۳۶/۰

جدول شماره (۳)
ضرايب نيروي انساني مورد نياز در دوره راهنمايي (نفر به ازاي كلاس)

رديف موضوع ضرايب
۱ معلم ۳۷۱۱۵/۱
۲ معلم جانشين ۰۲/۰ به صورت حق التدريس(شاغل يا غيرشاغل)
۳ معلم پرسابقه ۰۳۷۶۲/۰
۴ مربي پرورشي ۱۰۲۲۸/۰ (معادل يك مربي به ازاي ۳۲۵ نفر دانش آموز)
ـ در مدارس تا ۲۳۵ نفر دانش آموز به صورت حق التدريس (شاغل يا غير شاغل) عمل مي شود.
ـ در مدارس ۲۳۶ نفر دانش آموز و بيشتر به صورت استخدام بوده و يازده بيست و چهارم افراد استخدام شده از ضرايب معلم (رديف ۱) كسر مي شود (۱۱ ساعت تدريس اجباري توسط مربيان پرورشي)
۵ مدير ۱۳۰۳۹/۰
۳۰۰۰مدير از مدارس كم جمعيت درجه يك كسر گرديده (هر مدرسه يك مدير منهاي ۳۰۰۰ نفر) و بصورت معلم ـ مدير اداره مي شوند. مزاياي معلم ـ مدير برابر مزاياي فعلي مدير به علاوه ۱۲ ساعت حق التدريس خواهد بود. بنا براين ۱۵۰۰ نفر معلم براي جبران كسري معلم به رديف ۱ افزوده مي شود.
۶ معاون ۱۳۶۷۸/۰
۷ متصدي آزمايشگاه ۰۸۱۱۳/۰
۸ گروههاي آموزشي ۰۱۳۷۱/۰(بر مبناي يك درصد معلمين)
گروههاي آموزشي به صورت حق التدريس(شاغل و غيرشاغل) بوده و در هر منطقه نيز يك پست هماهنگ كننده براي مدارس ابتدايي و راهنمايي منظور مي شود.
۹ راهنماي آموزشي ۰۰۲۷۳/۰
پست هاي ستادي موجود (۲۲۴ پست) باقي مانده و فعاليت مابقي راهنمايان آموزشي تا سقف تعيين شده به صورت حق التدريس (شاغل يا غيرشاغل) عمل مي شود.
۱۰ كتابدار ۰۰۴۲۶/۰
۱۱ سرپرست شبانه روزي ۰۰۲۷۸/۰
۱۲ سرايدار ۱۵۳۳۰/۰ (براساس يك سرايدار براي هر مدرسه)
در مدارس كمتراز ۱۵۰ دانش آموز سرايدار به جاي خدمتگزار نيز انجام وظيفه مي كند.
۱۳ خدمتگزار ۱۶۲۴۸/۰ (فقط براي مدارس بيش از۱۵۰نفر) كه از طريق پرداخت سرانه خدماتي تامين مي شود.
۱۴ متصدي امور دفتري، متصدي امتحانات و ساير مشاغل مشابه ۱۰۲۱۲/۰
۱۵ راننده، شبگرد و ساير كادر مدارس شبانه روزي ۰۰۵۵۶/۰

جدول شماره (۴)
ضرايب نيروي انساني مورد نياز در دوره دبيرستان نظام فعلي
(نفر به ازاي كلاس)

رديف موضوع ضرايب
۱ دبير ۳۸۴۵/۱
۲ دبير جانشين ۰۲/۰ به صورت حق التدريس(شاغل يا غيرشاغل)
۳ دبير پرسابقه ۰۵/۰
۴ مربي پرورشي ۰۹۹۶۸/۰ (معادل يك مربي به ازاي ۳۲۵ نفر دانش آموز)
ـ در مدارس تا ۲۳۵ نفر دانش آموز به صورت حق التدريس (شاغل يا غير شاغل)
ـ درمدارس ۲۳۶ نفر دانش آموز و بيشتر به صورت استخدام بوده و يازده بيست و چهارم افراد استخدام شده از ضرايب دبير (رديف۱) كسر مي شود (۱۱ ساعت تدريس اجباري توسط مربيان پرورشي)
۵ مدير ۰۹۶۶۵/۰
۶ معاون ۱۳۱۱۸/۰
۷ متصدي آزمايشگاه ۰۴۵۷۹/۰
۸ گروههاي آموزشي ۰۴۱۵۳/۰ (برمبناي سه درصد دبيران) و به صورت حق التدريسي (شاغل يا غير شاغل) عمل مي شود و در هر منطقه يك پست هماهنگ كننده براي دبيرستانها منظور مي شود.
۹ راهنماي آموزشي ۰۰۵۳۱/۰ به صورت حق التدريسي(شاغل يا غيرشاغل) عمل مي شود
۱۰ كتابدار ۰۰۴۲۶/۰
۱۱ سرپرست شبانه روزي ۰۰۳۱۱/۰
۱۲ سرايدار ۰۹۶۶۵/۰ (براساس يك سرايدار براي هر مدرسه) در مدارس كمتر از ۱۵۰
دانش آموز سرايدار به جاي خدمتگزار نيزانجام وظيفه مي كند.
۱۳ خدمتگزار ۱۶۶۲۵/۰ (فقط براي مدارس بيش از۱۵۰ نفر) كه از طريق پرداخت سرانه
خدماتي تامين مي شود.
۱۴ متصدي امور دفتري، متصدي امتحانات و ساير مشاغل مشابه ۰۹۴۳۰/۰
۱۵ راننده، شبگرد و ساير كادر مدارس شبانه روزي ۰۰۶۲۲/۰

جدول شماره ۵ ، ضرايب نيروي انساني مورد نياز در دوره متوسطه
(هنرستان فني) نفر به ازاي كلاس

رديف موضوع ضريب
۱ دبير، هنر آموز و استاد كار ۳۱۰۰۰/۳
۲ دبير و هنر آموز جانشين ۰۱/۰ به صورت حق‌التدريس (شاغل يا غير‌شاغل)
۳ دبير و هنر آموز پر سابقه ۱۲۹۷۵/۰
۴ مدير ۰۷۶۷۹/۰
۵ معاون ۰۶۰۳۸/۰
۶ رييس بخش ۰۲۳۰۳۶/۰ علاوه بر حقوق و مزاياي ماهانه هفته اي ده ساعت حق‌التدريس در نظر گرفته شود.
۷ سرپرست شبانه روزي ۰۰۰۸۵۹/۰
۸ متصدي آزمايشگاه و كارگاه ۰۶۰۴۸/۰
۹ كتابدار ۰۰۴۲۶/۰
۱۰ مربي پرورشي معادل يك مربي به ازاي ۳۲۵ نفر دانش آموز
– در مدارس تا ۲۳۵ نفر دانش آموز به صورت حق‌التدريس (شاغل يا غير شاغل)
– در مدارس تا ۲۳۶ نفر دانش آموز و بيشتر به صورت استخدام بوده و افراد استخدام شده از ضرايب دبير (رديف۱) كسر مي شود (۱۱ ساعت تدريس اجباري توسط مربيان پرورشي)
۱۱ خدمتگزار، راننده ، شبگرد باغبان ، تلفنچي و … سرايدار۲۰۸۳۳/۰ رسمي ، معادل ۴۴۰۶۹/۰ حق سرانه خدماتي
۱۲ متصدي امور دفتري ، متصدي نمرات ، ماشين نويس حسابدار انباردار، كارپرداز ۶۱۵۰۱/۰

جدول شماره ۶ ، ضرايب نيروي انساني مورد نياز در دوره متوسطه (هنرستانهاي كشاورزي)
(نفر به ازاي كلاس)

رديف موضوع ضريب
۱ دبير، هنر آموز و استاد كار ۹۳۱۸۲/۲
۲ دبير و هنر آموز جانشين ۰۱/۰ به صورت حق‌التدريس (شاغل يا غير شاغل)
۳ دبير و هنر آموز پر سابقه ۱۸۰۴۲/۰
۴ مدير ۱۷۲۳۳/۰
۵ معاون ۲۴۱۲۶/۰
۶ رييس بخش ۱۷۲۳۳/۰ علاوه بر حقوق و مزاياي ماهانه هفته اي ده ساعت حق‌التدريس در نظر گرفته شود.
۷ متصدي آزمايشگاه و كارگاه ۰۹۹۵۱/۰
۸ مربي پرورشي معادل يك مربي به ازاي ۳۲۵ نفر دانش آموز
– در مدارس تا ۲۳۵ نفر دانش آموز به صورت حق‌التدريس (شاغل يا غير شاغل)
– در مدارس تا ۲۳۶ نفر دانش آموز و بيشتر به صورت استخدام بوده و افراد استخدام شده از ضرايب دبير (رديف۱) كسر مي شود (۱۱ ساعت تدريس اجباري توسط مربيان پرورشي)
۹ كتابدار ۰۰۴۲۶/۰
۱۰ سرپرست شبانه روزي ۳۶۸۹۳/۰
۱۱ راننده تراكتور و ماشين‌آلات، مراقب دام و طيور و مراقب كشاورزي ۲۹۶۱۲/۱ از طريق سرانه خدمات فني
۱۲ خدمتگزار، شبگرد، باغبان معادل ۴۶۱۱۷/۰ حق سرانه خدماتي
۱۳ نگهبان، سرايدار، تلفنچي، راننده و ساير مشاغل رسمي مربوط ۱۷۲۳۳/۰
۱۴ متصدي امور دفتري و نمرات، ماشين نويس، حسابدار، انباردار، كارپرداز و بايگان ۷۶۶۹۹/۰
۱۵ موتورچي و ساير مشاغل ۴۴۴۱۷/۰ از طريق سرانه خدمات فني

جدول شماره ۷ ضرايب نيروي انساني مورد نياز در دوره متوسطه (هنرستانهاي كشاورزي)
(نفر به ازاي كلاس)

رديف موضوع ضريب
۱ دبير، هنر آموز و استاد كار ۸۴۵۱۸/۱
۲ دبير و هنر آموز جانشين ۰۲/۰ به صورت حق‌التدريس (شاغل يا غير شاغل)
۳ دبير و هنر آموز پر سابقه ۰۴۹۰۵/۰
۴ مدير ۱۱۶۹۲/۰
۵ معاون ۰۵۹۷۴/۰
۶ متصدي آزمايشگاه و كارگران مسؤول سمعي بصري، مسؤول آتليه عكاسي ۱۰۳۶۶/۰
۷ مربي پرورشي معادل يك مربي به ازاي ۳۲۵ نفر دانش آموز
– در مدارس تا ۲۳۵ نفر دانش آموز به صورت حق‌التدريس (شاغل يا غير شاغل)
– در مدارس تا ۲۳۶ نفر دانش آموز و بيشتر به صورت استخدام بوده و افراد استخدام شده از ضرايب دبير (رديف) كسر مي شود (۱۱ساعت تدريس اجباري توسط مربيان پرورشي)
۸ كتابدار ۰۰۴۲۶/۰
۹ خدمتگزار، خدمتگزار كارگاه ۱۳۵۹۲/۰ حق سرانه خدماتي
۱۰ سرايدار ۱۳۶۲۵/۰ رسمي
۱۱ متصدي امور دفتري، متصدي نمرات- حسابدار انباردار و ساير مشاغل ۰۸۹۹۲/۰
۱۲ تعمير‌كار ۰۲۳۳۸/۰ براساس پرداخت سرانه خدماتي تعميرگاهي

جدول شماره ۸ ضرايب نيروي انساني مورد نياز در مراكز آموزش و پرورش

رديف موضوع ضريب
۱ آموزگار يك نفر به ازاي هر كلاس
۲ آموزگار كمكي يك نفر به ازاي هر كلاس
۳ استادكار ۴۳۸۷۰/۰
۴ رييس ۱۱۳۳۵/۰
۵ معاون ۱۱۳۳۵/۰
۶ مربي پرورشي معدل بك مربي به ازاي ۶۵۰ نفر دانش آموز به صورت حق‌التدريس (بدون وظيفه تدريس)
۷ مشاور رواني و تستهاي هوش و تواناييهاي جسمي و حركتي ۰۱۴۳۲۴/۰
۸ مربي تحرك و جهت يابي ۰۱۳۹۹/۰
۹ مربي ورزشهاي خاص ۰۳۶۵۷/۰
۱۰ مربي گفتار درماني ۰۵۳۷۴/۰
۱۱ مددكار ۱۷۵۴۸/۰
۱۲ مربي آزمايشگاه (طبق ضوابط مصوب عمل شود)
۱۳ مربي كارگاه (طبق ضوابط مصوب عمل شود)
۱۴ سرپرست گروه آموزشي ۱۷۲۴۹/۰
۱۵ اديولوژيست- تستروتكنسين تعميرات وسايل شنوايي ۰۳۴۸۲/۰
۱۶ كتابدار ۰۵۶۱۲/۰
۱۷ متصدي و مسؤول امور دفتري ۰۲۹۸۹/۰
۱۸ سرپرست شبانه روزي ۰۰۳۵۰/۰
۱۹ كمك سرپرست شبانه روزي ۰۰۴۶۱/۰
۲۰ كادر مجتمع،(رييس، معاون اداري مالي، مسؤول امور عمومي و انباردار، كارپرداز، نامه رسان و…) ۰۵۶۱۴/۰
۲۱ خدمتگزار ۳۲۷۳۴/۰ حق سرانه
۲۲ خدمتگزار شبانه ۱۲۸۸/۰ حق سرانه
۲۳ خدمتگزار و سرايدار ۱۱۳۳۵/۰
۲۴ نيروهاي خدماتي مجتمع(خدمتگزار و راننده) ۰۰۰۷۶۳/۰ حق سرانه
۲۵ راننده (طبق ضوابط مصوب عمل شود)
۲۶ باغبان (طبق ضوابط مصوب عمل شود)

جدول شماره ۹ ضرايب نيروي انساني مورد نياز در دوره متوسطه (نظري نظام جديد)

۱ دبير سال اول ۵۱۰۳۳/۱ و سال دوم و سوم ۴۵۸۳۳/۱
۲ دبير جانشين ۰۲/۰ به صورت حق‌التدريس (شاغل يا غير‌شاغل)
۳ دبير پر‌سابقه ۰۵/۰
۴ مدير ۱۰۶۲۷/۰
۵ معاون ۱۶۴۴۷/۰
۶ مربي پرورشي معادل يك مربي به ازاي ۳۲۵ نفر دانش آموز
– در مدارس تا ۲۳۵ نفر دانش آموز به صورت حق‌التدريس (شاغل يا غير شاغل)
– در مدارس تا ۲۳۶ نفر دانش آموز و بيشتر به صورت استخدام بوده و افراد استخدام شده از ضرايب دبير (رديف۱) كسر مي شود (۱۱ ساعت تدريس اجباري توسط مربيان پرورشي)
۷ متصدي آزمايشگاه ۰۴۵۷۹/۰
۸ گروههاي آموزشي ۰۴۱۵۳/۰(بر مبناي سه درصد دبيران) و به صورت حق‌التدريسي (شاغل يا غير‌شاغل) عمل مي شود و در هر منطقه يك پست هماهنگ كننده براي دبيرستانها منظور مي شود.
۹ راهنماي آموزشي ۰۰۵۳۱/۰ به صورت حق‌التدريسي (شاغل يا غير‌شاغل) عمل مي شود.
۱۰ كتابدار ۰۰۴۲۶/۰
۱۱ سرپرست شبانه روزي ۰۰۳۱۱/۰
۱۲ سرايدار ۰۹۶۶۵/۰(براساس يك سرايدار براي هر مدرسه) در مدارس كمتر از۱۵۰ دانش آموز سرايدار به جاي خدمتگزار نيز انجام وظيفه مي كند.
۱۳ خدمتگزار ۱۶۶۲۵/۰(فقط براي مدارس بيش از۱۵۰ نفر) كه از طريق پرداخت سرانه خدماتي تأمين مي شود.
۱۴ متصدي امور دفتري، متصدي امتحانات و اپراتور كامپيوتر(متصدي خدمات ماشيني) ۰۹۴۳۰/۰
۱۵ راننده، شبگرد و ساير كادر مدارس شبانه روزي ۰۰۶۲۲/۰
۱۶ مشاور راهنما ۰۹۲۷۸/۰
۱۷ مدير دروس ۰۶۰۹۸/۰
۱۸ انباردار كارگاه خود اتكايي ۰۲۳۵۹/۰
۱۹ متصدي وسايل سمعي بصري در آموزشگاههاي درجه ۵و بالا ۰۰۸۷۵/۰
۲۰ مدير آموزشي ۰۰۱۲۲/۰

جدول ۱۰ ضرايب نيروي انساني مورد نياز در مراكز پيش دانشگاهي

رديف موضوع ضريب
۱ دبير ۶/۱(در صورتي كه از نيروهاي مراكز معلم و دانشگاهها به صورت تمام وقت استفاده شود، ساعات كار موظف آنها مشابه مراكز تربيت معلم خواهد بود.)
۲ دبير جانشين ۰۲/۰ به صورت حق‌التدريس(شاغل يا غير‌شاغل)
۳ دبير پر‌سابقه ۰۵/۰
۴ مدير ۱۶۸۴۶/۰
۵ معاون ۱۹۸۶۶/۰
۶ مشاور ۱۷۶۵۱/۰
۷ مربي پرورشي معادل يك مربي به ازاي ۳۲۵ نفر دانش آموز
– در مدارس تا ۲۳۵ نفر دانش آموز به صورت حق‌التدريس (شاغل يا غير شاغل)
– در مدارس تا ۲۳۶ نفر دانش آموز و بيشتر به صورت استخدام بوده و افراد استخدام شده از ضرايب دبير (رديف۱) كسر مي شود (۱۱ ساعت تدريس اجباري توسط مربيان پرورشي)
۸ متصدي امور دفتري، خدمات ماشيني و ساير عناوين ۲۶۹۸/۰
۹ سرايدار ۱۶۸۴۶/۰
۱۰ خدمتگزار، خدمتگزار‌نامه رسان و راننده ۰۳۸۲۶/۰ (حق سرانه)
۱۱ متصدي مراقبت و نگهداري از تأسيسات ۰۱۴۴۳/۰
۱۲ باغبان (طبق ضوابط مصوب عمل شود)
۱۳ تكنسين آزمايشگاه (طبق ضوابط مصوب عمل شود)
۱۴ كتابدار (طبق ضوابط مصوب عمل شود)
۱۵ تلفنچي (طبق ضوابط مصوب عمل شود)

جدول شماره ۱۱ ضرايب نيروي انساني مورد نياز در دوره متوسطه فني حرفه اي نظام جديد و كاردانش

رديف موضوع ضريب
۱ دبير، هنر‌آموز و استادكار ۵/۲
۲ دبير رشته كار و دانش داخل ۷۴۷۶۸/۳(در هر سال ضريب سال آينده براساس رشته هاي موجود در سال آتي محاسبه مي شود.)
۳ دبير و هنر‌آموز جانشين ۰۱۵/۰ به صورت حق‌التدريس (شاغل يا غير‌شاغل)
۴ دبير و هنر‌آموز پر‌سابقه ۰۵/۰
۵ مدير ۱۲۹۵/۰
۶ معاون ۱۶۹۶۶/۰
۷ معاون فني و مهارتي ۰۵۸۲۸/۰
۸ مربي پرورشي معادل يك مربي به ازاي ۳۲۵ نفر دانش آموز
– در مدارس تا ۲۳۵ نفر دانش آموز به صورت حق‌التدريس (شاغل يا غير شاغل)
– در مدارس تا ۲۳۶ نفر دانش آموز و بيشتر به صورت استخدام بوده و افراد استخدام شده از ضرايب دبير (رديف۱) كسر مي شود (۱۱ ساعت تدريس اجباري توسط مربيان پرورشي)
۹ گروههاي آموزشي (بر‌مبناي سه درصد دبيران) و در صورت حق‌التدريس(شاغل يا غيرشاغل) عمل مي شود (درصورتي كه به موجب دستورالعمل صادره چنين گروههايي ايجاد شده باشد.)
۱۰ راهنماي آموزشي ۰۰۵۳۱/۰ به صورت حق‌التدريس(شاغل يا غيرشاغل)
۱۱ كتابدار ۰۰۴۲۶/۰
۱۲ سرپرست و كمك سرپرست شبانه روزي ۰۴۳۳۳/۰
۱۳ سرايدار ۱۲۶۹۵/۰ (براساس يك سرايدار براي هر مدرسه) در مدارس كمتر از ۱۵۰ دانش آموز سرايدار به جاي خدمتگزار نيز انجام وظيفه مي كند.
۱۴ خدمتگزار و نامه رسان ۱۱۴۷۵/۰(فقط براي مدارس بيش از۱۵۰ نفر) كه از طريق پرداخت سرانه خدماتي تأمين مي شود.
۱۵ متصدي امور دفتري متصدي امتحانات و ماشين نويس بايگان، متصدي چاپ و تكثير، مسؤول امور دفتري و امتحانات اپراتور كامپيوتر (متصدي خدمات ماشيني) و ساير مشاغل مشابه ۱۹۸۹۶/۰
۱۶ مشاور راهنما ۰۷۸۱۲/۰
۱۷ مدير دروس ۰۵۸۲۸/۰
۱۸ متصدي آزمايشگاه يا سرپرست كارگاه به ازاي هر آزمايشگاه و يا كارگاه تأسيس شده با۳۶ ساعت كار هفتگي فعال يك نفر تمام وقت
۱۹ متصدي وسايل سمعي بصري در آموزشگاههاي درجه ۵و بالاتر ۰۰۰۵۲/۰
۲۰ مدير آموزشي ۰۰۰۹۲/۰
۲۱ مربي رابطه يا مقيم در دبيرستانهايي كه شاخه كار و دانش خارج ارايه مي كنند به ازاي هر۱۵۰نفر يك مربي رابط يا مقيم مي شود
۲۲ حسابدار و جمعدار و انباردار ۱۵۰۴۳/۰
۲۳ تلفنچي ۰۰۳۶/۰ (حق سرانه)
۲۴ متصدي مراقبت و نگهداري از تأسيسات ۰۱۰۸۰/۰ (حق سرانه)
۲۵ شبگرد واحدهاي خارج شهر و شبگرد مزارع ۱۷۳۶۳/۰ (حق سرانه)
۲۶ باغبان و مأمور خدمات كشاورزي ۱۱۸۷۳/۰ (حق سرانه)
۲۷ موتور‌چي آب و مكانيسين ماشين‌آلات كشاورزي ۰۶۵/۰ (حق سرانه)
۲۸ مأمور دامداري، مأمور مرغداري ۰۵۸۲۸/۰ (حق سرانه)
۲۹ راننده، راننده بند (۲۷)و(۲۸) ضوابط و راننده شبانه روزي ۱۲۸۸۷/۰ (حق سرانه)
۳۰ خدمتگزار كارگاه به ازاي هر سه سالن كارگاهي يك خدمتگزار(حق سرانه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام