کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

الزام پرداخت حق بیمه معوقه سنوات ارفاقی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی و احتساب در سنوات خدمتی

الزام پرداخت حق بیمه معوقه سنوات ارفاقی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی و احتساب آن در سنوات خدمتی (رأی شماره ۱۲۶۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

شماره دادنامه: ۱۲۶۸

کلاسه پرونده : ۱۴۱۷/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی

موضوع شکایت و خواسته : الزام سازمان آموزش و پرورش استثنایی به پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی و الزام سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش آن و احتساب ایام مذکور به عنوان سوابق خدمتی در اجرای اعمال ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در اجرای ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تقدیم و ارسال چند فقره آراء مشابه صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری، در خصوص احتساب سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی و الزام سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش حق بیمه و احتساب سنوات مذکور، تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از مراجعات مکرر شاکیان و تسری آن به موضوعات مشابه با عنایت به توضیحات لازم ذیل و ارائه پنج نمونه از چندین مورد آرای مشابه صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست:

الف) بر اساس تبصره (۵) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب ۱۳۶۹/۹/۲۱ مجلس محترم شورای اسلامی «پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی، شش سال محسوب می گردد».

ب) گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۰۰۶ با موضوع دادخواست آقای فرهاد ابراهیم پور به طرفیت ۱ـ سازمان آموزش وپرورش استثنایی ۲ـ اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام خواندگان به احتساب سنوات ارفاقی و الزام اداره کل تأمین اجتماعی به پذیرش و دریافت و احتساب سنوات ارفاقی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۴۳ـ ۱۳۹۱/۴/۲۸ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

طبق تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب ۱۳۶۹/۹/۲۱ مجلس شورای اسلامی پنج سال خدمت رضایت بخش در سازمان مزبور از هر نظر شش سال محسوب می گردد و بر اساس ماده ۵۲ آیین نامه استخدامی سازمان و مفاد هجدهمین جلسه شورای سازمان در تاریخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۷ کلیه مستخدمین رسمی و پیمانی قابل تعمیم است بر این پایه با توجه به اینکه شاکی از کارمندان رسمی سازمان می باشد و با توجه به اینکه حق بیمه مدت دو سال و هشت ماه از سنوات ارفاقی وی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت گردیده است و در سوابق پرداخت حق بیمه وی احتساب نگردیده لذا به تجویز ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام سازمان آموزش و پرورش استثنایی نسبت به پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی شاکی و الزام اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران نسبت به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

ب: شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۵۴۹ با موضوع دادخواست خانم طاهره بینایی خواجگینی به طرفیت ۱ـ سازمان آموزش و پرورش استثنایی ۲ـ سازمان تأمین اجتماعی و با موضوع خواسته الزام سازمان ردیف ۱ به پرداخت حق بیمه معوقه ۳ سال سنوات ارفاقی و پذیرفتن آن توسط سازمان دوم به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۲۹۰۳ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشت در آموزش و پرورش استثنایی اشتغال به کار دارد و طبق تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال ۱۳۶۹ کسانی که در سازمان یاد شده اشتغال به کاردارند در قبال ۵ سال خدمت از یک سال سنوات ارفاقی برخوردار خواهند شد بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد که با عنایت به محتوای پرونده و پاسخ طرفهای شکایت و مستندات ابرازی نظر به اینکه سازمانهای طرف شکایت دفاع مؤثری در مورد عدم انجام خواسته شاکی معمول نداشته اند و هر کدام علت آن را تعلل طرف مقابل اعلام کرده است که مؤثر در مقام نمی باشد بنابراین شکایت طرح شده وارد تشخیص گردید و به استناد مقررات ذکر شده و مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت و پرداخت حق بیمه توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی بابت سنوات ارفاقی و تأمین اجتماعی به قبول آن و احتساب سابقه با رعایت مقررات مربوط صادر و اعلام می گردد. رأی اصداری به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ج: شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۷۵۰۰۴ با موضوع دادخواست آقای احمدعلی نیک سیرت به طرفیت ۱ـ سازمان آموزش و پرورش استثنایی ۲ـ اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران و با موضوع دادخواست [خواسته] احتساب سابقه سنوات ارفاقی به اعتبار اشتغال به موجب تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۳۲۸۴ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ مفاداً به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است:

طبق تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب ۱۳۶۹/۹/۲۱ مجلس شورای اسلامی و ماده ۵۲ آیین نامه خاص استخدامی سازمان آموزش وپرورش استثنایی، پنج سال خدمت رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می گردد و بر اساس رأی هجدهمین جلسه شورای سازمان مذکور در تاریخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۷ این امر به کلیه مستخدمین رسمی و پیمانی سازمان تسری داده شده بر این پایه نظر به اینکه شاکی از کارمندان رسمی سازمان و از مشمولین مقررات فوق الاشعار می باشد لذا با پذیرش خواست وی به تجویز ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام سازمان آموزش و پرورش استثنایی نسبت به پرداخت حق بیمه این مدت به سازمان تأمین اجتماعی و الزام سازمان مزبور نسبت به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه ای صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شده قطعی است.

د: شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۵۵۳ با موضوع دادخواست خانم زهره احمدزاده اردبیلی هوشنگ به طرفیت ۱ـ سازمان آموزش و پرورش استثنایی ۲ـ اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران و به خواسته الزام خواندگان ردیف اول به پرداخت حق بیمه معوقه مربوط به سنوات ارفاقی و ردیف دوم به پذیرش حق بیمه مذکور و احتساب آن در سنوات خدمتی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۲۶۸ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۱ مفاداً به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی عنه به شماره ۳۳۵۸۷ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ که به شماره ۹۰۶ ـ ۱۳۹۱/۳/۱۰ ثبت دفتر لوایح پیوست پرونده بوده و نظر به اینکه بر مبنای تبصره ۵ ماده  واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب ۱۳۶۹/۹/۲۱ مجلس شورای اسلامی پنج سال خدمت رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می گردد و بر اساس ماده ۵۲ آیین نامه استخدامی سازمان بر این امر تأکید و به موجب رأی صادره در هجدهمین جلسه شورای مذکور در تاریخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۷ به کلیه مستخدمین رسمی و پیمانی تعمیم داده شده است لذا شعبه ۱۵ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۵/۹/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حکم به ورود شکایت و الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه  معوقه مربوط به سنوات ارفاقی و خوانده ردیف دوم به قبول حق بیمه مذکور و احتساب آن در سنوات خدمتی صادر و اعلام می کند. رأی اصداری طبق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.

هـ ـ شعبه۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۵۳۶ با موضوع دادخواست خانم فاطمه سوسن ابوالمعالی دامغانی به طرفیت ۱ـ سازمان آموزش و پرورش استثنایی ۲ـ سازمان تأمین اجتماعی (اداره کل تهران بزرگ) و به خواسته الزام ردیف اول به پرداخت حق بیمه معوقه مربوط به سنوات ارفاقی و الزام ردیف دوم به پذیرش و احتساب آن به عنوان سنوات ارفاقی به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۰۲۰۱۹ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۸ مفاداً به شرح آتی به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شاکیه دائر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت ردیف اول به واریز حق بیمه معوقه مربوط به سنوات ارفاقی و الزام ردیف دوم به پذیرش آن و احتساب آن به عنوان سنوات ارفاقی با این توضیح که از کارکنان رسمی آموزش و پرورش استثنایی کشور بوده و دارای ۲۱ سال سابقه خدمت می باشد با توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح دفاعیه مشتکی عنهما به شماره های فوق الذکر نظر به اینکه مطابق احکام کارگزینی پیوست دادخواست از کارکنان شاغل در سازمان مزبور می باشد و مورد اذعان دستگاه متبوع نیز می باشد و برابر مفاد تبصره ۵ ماده  واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب ۱۳۶۹/۹/۲۱ مجلس شورای پنج سال خدمت رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می گردد و ماده ۵۲ آیین نامه خاص استخدامی همان سازمان بر این امر تأکید و به موجب رأی صادره در هجدهمین جلسه شورای سازمان مذکور مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۷ به کلیه مستخدمین رسمی و پیمانی تعمیم داده شده است شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم بر الزام طرفهای شکایت به اجابت خواسته شاکیه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال ۱۳۶۹ پنج سال خدمت دولتی رضایت بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می‌شود و به موجب ماده ۵۲ آیین نامه خاص استخدامی آموزش و پرورش استثنایی مقرر شده است که «در اجرای تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان هر ۵ سال خدمت در آموزش و پرورش استثنایی از لحاظ بازنشستگی، از کارافتادگی، وظیفه و وراث ۶ سال محسوب می گردد.» و بر اساس رأی صادر شده در هجدهمین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۷ این امر به کلیه مستخدمین رسمی و پیمانی سازمان تسری داده شده است.

نظر به مراتب فوق الذکر دادنامه های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۲۶۸- ۱۳۹۱/۶/۲۱ شعبه ۱۵، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۲۹۰۳ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ شعبه ۱۷، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۳۲۸۴ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۴۳۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۸ شعبه ۲۵ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۰۱۹ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۷ شعبه ۴ که با توجه به مقررات فوق الذکر حکم بر الزام سازمان آموزش و پرورش استثنایی به پرداخت حق بیمه معوقه سنوات ارفاقی و سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش حق بیمه مذکور و احتساب آن در سنوات خدمتی صادر شده صحیح است و در اجرای حکم مقرر در بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به عنوان رأی ایجاد رویه برای شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام