کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست اعاده و احتساب کلیه امتیازات برحسب زمان استحقاق مطابق ضوابط امتیازبندی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی (رأی شماره۱۲۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان

اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست اعاده و احتساب کلیه امتیازات برحسب زمان استحقاق مطابق ضوابط امتیازبندی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی (رأی شماره۱۲۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

شماره دادنامه: ۱۲۷۰

کلاسه پرونده : ۱۴۱۶/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

موضوع خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب سوم و بیست و چهارم دیوان عدالت اداری

گردش کار : مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به موجب لایحه شماره ۱۴۱۴۵/۸۱۰ ـ ۱۳۹۲/۳/۲۷ اعلام کرده است که:

به: ریاست محترم دیوان عدالت اداری

از: اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

موضوع: درخواست اعمال ماده ۴۳

احتراماً به استحضار می رساند خانمها ناهید کوهی، نسرین نوری، جمیله رسولی، فاطمه حبیبی، علی فرمانی، قربانعلی چرمی طی دادخواست تسلیمی درخواست اعاده و احتساب کلیه امتیازات بر حسب زمان استحقاق مطابق ضوابط امتیاز بندی نموده اند که شعبه محترم سوم دیوان عدالت اداری در مورد خانمها کوهی، نوری، رسولی به موجب دادنامه های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۷۵۱ـ ۱۳۹۱/۵/۳۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۷۴۹ ـ ۱۳۹۱/۵/۳۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۱/۶/۱ خواسته نامبردگان را موجه تلقی و حکم به ورود شکایت ایشان صادر نموده است در حالی که شعبه محترم ۲۴ دیوان عدالت اداری در خصوص خانم فاطمه حبیبی به موجب دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۸۵ ـ ۱۳۹۱/۷/۱۵ و آقایان علی فرمانی و قربانعلی چرمی به موجب دادنامه های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۸۶ ـ ۱۳۹۱/۷/۱۵ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۲۴۰۱۳۱۹ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۴ خواسته آنها را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن داده است. لذا با عنایت به تعارض آشکار آراء شعبات فوق الذکر، از ریاست محترم دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۴۳ مورد استدعاست.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۳۱۲۰ ، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۴۵۶ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۸۶۴۳ با موضوع دادخواست خانمها نسرین نوری، ناهید کوهی، جمیله رسولی بـه طرفیت سازمان آمـوزش و پرورش استـان آذربایجان شرقی و به خـواسته اعاده و احتسـاب کلیـه امتیازات بـر حسب زمـان استحقاق مطابق ضـوابط امتیازبندی بـه موجب دادنامه های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۷۴۹ ـ ۱۳۹۱/۵/۳۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۷۵۱ـ ۱۳۹۱/۵/۳۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۱/۶/۱ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه طرف شکایت مستند اقدام خود را بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۰۰۱۵ ـ ۱۳۷۱/۲/۲ وزارت آموزش و پرورش اعلام نموده است و مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش برابر نامه شماره ۷۳۰/۴۱۱/۳۱ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ سازمان آموزش و نوآوری طبق نامه شماره ۲۲۰/۴۶۶۷/۵۷ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ و نامه شماره ۲۲۰/۲۱۱/۵ ـ ۱۳۸۸/۴/۲۳ اجرای بخشنامه سال ۱۳۷۱ وزارتی را پس از ۱۷ سال فاقد محمل قانونی شناخته و در شرایطی که در بند ۳ بخشنامه وزارتی هم تأکید گردیده است «کلیه افرادی که بر طبق ضوابط بخشنامه شماره ۱/آموز ـ ۱۳۶۶/۱/۲۰ از روستا به شهر منتقل شده یا بر طبق این دستورالعمل به شهر انتقال می یابد به روستا اعاده نخواهد شد» و اصلاً مفاد آن دلالتی بر حذف امتیازات و حذف محرومیت ندارد تا با کسر امتیازات مکتسبه در ساماندهی افراد تاثیر منفی داشته باشد لذا حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به احتساب کلیه امتیازات بر حسب زمان استحقاق مطابق ضوابط امتیاز بندی و بهره مندی از آن صادر و اعلام می گردد و در خصوص مطالبه خسارت مادی و معنوی نظر به اینکه موضوع از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

ب: شعبه۲۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۹۰۴ ، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۴۷۰ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۱۱۸۶ با موضوع دادخواست آقای علی فرمانی، خانم فاطمه حبیبی و آقـای قربانعلی چرمی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی و به خواسته اعاده و احتساب کلیه امتیازات بر حسب زمان استحقاق مطابق ضوابط امتیازبندی به موجب دادنامه های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۸۶ ـ ۱۳۹۱/۷/۱۵، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۸۵ ـ ۱۳۹۱/۷/۱۵ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۳۱۹ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۴ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکیان به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به خواسته الزام به اعاده کلیه امتیازی [امتیازات] مطابق ضوابط امتیازبندی با توجه به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت مصوبات و مقررات اخیرالتصویب حاکم بر موضوع نظر به اینکه شاکی دلیل و مستند قانونی که حکایت از احراز خواسته و اثبات آن مطابق موازین قانونی باشد اقامه و ارائه ننموده و نحوه اقدام طرف شکایت حکایت از نقض قوانین و مقررات ندارد لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۳ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ب- نظر بـه ایـن کـه در خصـوص اجـابت درخـواست شاکیـان مقـررات قانـونی وجـود نـدارد بنـابراین آراء شعبـه ۲۴ دیـوان عدالت اداری بـه شمـاره دادنامه های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۳۱۹ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۴، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۸۵ ـ ۱۳۹۱/۷/۱۵ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۷۸۶ ـ ۱۳۹۱/۷/۱۵ مبنی بر رد شکایت شاکیان صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام