کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان به همراه جدول امتیازات | پیش‌نویس غیررسمی

پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان به همراه جدول امتیازات منتشر شد.

شناسنامه قانون- در فضای مجازی جداول و توضیحاتی در خصوص آیین نامه قانون نظام رتبه بندی معلمان و نحوه امتیازبندی مربوط به صورت غیررسمی منتشر شده است؛ صرفاً برای آگاهی منتشر می‌شود.

جدول امتیاز رتبه بندی معلمان

(برای بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید)

آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان به همراه جدول امتیازات
جدول امتیازات آیین نامه رتبه بندی معلمان

جدول امتیازات رتبه بندی برای کارکنان آموزشی شاغل در مشاغل اداری (۲۳۰)

(برای بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید)

جدول امتیازات رتبه بندی برای کارکنان آموزشی شاغل در مشاغل اداری
جدول امتیازات آیین نامه رتبه بندی برای کارکنان آموزشی شاغل در مشاغل اداری

توضیحات:
۱. کسب امتیاز شاخص «دانش پرورشی- تربیتی»، منوط به تکمیل فرم شماره ۱ می‌باشد.

۲. در خصوص شاخص «دانش تخصصی»، انطباق مدرک تحصیلی براساس طرح طبقه‌بندی مشاغل بررسی می‌شود.

۳. عناوین مندرج در شاخص «دانش پژوهشی»، شامل تألیفات، تدوین یا ترجمه کتاب(چاپ شده،) نگارش و چاپ مقاله در نشریات علمی معتبر و مرتبط، تألیف و ترجمه کتب آموزشی و تربیتی و انجام فعالیتهای پژوهشی مانند اقدام‌پژوهی، درس‌پژوهی، روایت‌پژوهی، تجربه‌نگاری است.

تبصره ۱: تشخیص نوع کتاب (تألیف یا گردآوری) و تأیید ارتباط موضوع آن با زمینه فعالیت فرد متقاضی، توسط گروههای آموزشی انجام می‌شود.

تبصره ۲: در موارد چاپ دوم و بعد از آن، درصورت ارائه مستندات بازنگری یا ویرایش که در شناسنامه یا مقدمه کتاب قید شده باشد، با تأیید گروه‌های آموزشی تخصصی ذیربط، %۳۰امتیاز اولیه محاسبه و درغیراینصورت، امتیازی به آن تعلق نخواهدگرفت.

۴. امتیاز هر ۴۰ ساعت دوره آموزش ضمنخدمت درطول مدت زمان توقف برای ارتقاء به رتبه بالاتر، با نسبت %۸۰ تخصصی و %۲۰ عمومی، قابل تخصیص است.

۵. عناوین مندرج در ردیف ۳ جدول فوق، براساس شاخص‌ها و مصادیق مرتبط با شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای مطابق با امتیاز گواهینامه صلاحیت معلمی و همچنین نتایج شرکت در طرح‌های کیفیت‌بخشی معاونت‌ها و سازمان‌های مرتبط و نتایج شرکت در فعالیتهای خودارتقایی و توسعه‌فردی می‌باشد.

۶. عناوین مندرج در شاخص عملکرد رقابتی (تجربه)، شامل: کسب رتبه در مسابقات و جشنواره‌ها مانند جشنواره الگوهای برتر تدریس، تولید محتوا، فیلم رشد، مسابقات علوم قرآنی، قرائت، حفظ و تفسیر، مفاهیم و قصه‌گویی، علمی و پژوهشی، عملی- مهارتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای فرهنگی-هنری-ورزشی، ارائه سخنرانی در همایشها و رخدادهای علمی مرتبط با حوزه کاری، تدریس در کارگاههای آموزشی یا دوره‌های ضمن خدمت مرتبط با آموزش و پرورش، کسب عنوان نمونه (معلمان و کارکنان آموزشی در سطح استان و کشور) می‌باشد.

تبصره: همایش داخلی که حداقل ۳ سخنران از ۲ کشور خارجی داشته باشد، امتیازی معادل همایش بین‌المللی خواهدداشت.

۷. عناوین مندرج در شاخص «خلاقیت و نوآوری»، بر اساس تأییدیه‌هایی است که به نام افراد و به لحاظ اختراع، ابتکار، ارائه طرح ارزنده، کسب رتبه یا خلاقیت و نوآوری توسط مراجع معتبر علمی، مانند ادارهکل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، جشنواره‌ها، همایش‌ها، مؤسسات تحقیقاتی وابسته به دانشگاههای دولتی و مجامع علمی معتبر بین‌المللی اعطا گردیده و در راستای وظایف شغلی فرد می‌باشد که پس از بررسی و تایید گواهینامههای مربوط، امتیاز آنها بر اساس اهمیت، فراگیری و کمیت، با نظر هیأت ممیزه تعیین خواهد شد.

۸. مشمولین مندرج در ردیف ۷جدول فوق، به شرح ذیل می‌باشند:

 • فارغ‌التحصیلان ماده ۱و ۲ قانون متعهدین خدمت که به استخدام آموزش و پرورش درآمده‌اند.
 • فارغ‌التحصیلان مراکز تربیتمعلم و دانشسراها
 • فارغ‌التحصیلان آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی قبل از انتزاع سال ۱۳۸۹ که به استناد ماده ۱ قانون متعهدین خدمت به استخدام آموزش و پرورش درآمده‌اند.

تبصره: ادامه تحصیل بعداز استخدام، مشمول امتیازات این بند نمیشود.

۹. مشمولین مندرج در ردیف ۸جدول فوق، شامل موارد ذیل هستند:

 • مدیران: مدیر(عالی، میانی، پایه)، مدیر واحد آموزشی، مدیرآموزگار، مدیر دارالقرآن، مدیر پژوهش‌سرای دانش‌آموزی، مدیر خوابگاه مرکزی، مدیر مجتمع آموزشی ورزشی، مدیر مرکز یادگیری محلی، مدیر دبیر، مدیر مجتمع آموزشی و پرورشی، رئیس کانون فرهنگی تربیتی، رئیس اردوگاه.
 • معاونین: معاون واحد آموزشی، سرپرست شبانهروزی، سرپرست بخش، سرپرست خوابگاه مرکزی، معاون مجتمع آموزشی و پرورشی، معاون مجتمع آموزشی ورزشی، معاون دبیر، معاون آموزگار، سرگروه آموزشی تربیتی استان.مشمولان در صورت کسب شایستگیها و داشتن شرایط زیر، می‌توانند رتبه استحقاقی خود را دریافت نمایند:

الف- رتبه آموزشیار معلم:

۱. داشتن سابقه خدمت کمتر از ۱۰سال
۲. کسب حداقل ۳۰امتیاز از جدول امتیازات رتبه‌بندی
تبصره ۱: برای نیروهای بدو خدمت معلمی، امتیاز گواهینامه صلاحیت معلمی، جایگزین امتیاز ردیف ۳جدول فوق می‌شود.
تبصره ۲: برای نیروهای تبدیل وضعیت یا تغییر رسته، امتیاز فرم ارزشیابی عملکرد سالانه(به میزان یک‌چهارم امتیاز آن)، جایگزین امتیاز ردیف ۳ جدول مندرج در ماده ۶ می‌شود.
تبصره ۳: نیروهایی که تعداد سال‌های خدمت آنها کمتر از ۵سال است، میانگین نمره ارزشیابی سال‌های اشتغال (حداقل ۷۵امتیاز)، ملاک عمل می‌باشد.

ب- رتبه مربی معلم:

۱. داشتن گواهینامه صلاحیت معلمی
۲. داشتن حداقل سابقه خدمت ۵سال و حداقل ۵سال اشتغال در رتبه آموزشیارمعلم
۳. کسب حداقل ۴۰امتیاز از جدول امتیازات رتبه‌بندی
۴. کسب میانگین امتیاز ارزشیابی عملکرد به میزان حداقل ۸۰در پنج سال منتهی به رتبه مربیمعلم (امتیاز سالانه کمتر از ۷۵نباشد.)

ج- رتبه استاديار معلم:

۱. داشتن گواهینامه صلاحیت معلمی
۲. داشتن حداقل سابقه خدمت ۱۰سال و حداقل ۵سال اشتغال در رتبه مربیمعلم
۳. داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی
۴. کسب حداقل ۵۰امتیاز از جدول امتیازات رتبه‌بندی، (در راستای اجرای برنامه توسعه شایستگی، امتیاز سالانه جدول مذکور، کمتر از ۴۵ نباشد.)
۵. کسب میانگین امتیاز ارزشیابی عملکرد سالانه به میزان حداقل ۸۵ در پنجسال منتهی به رتبه استادیارمعلم (امتیاز سالانه، کمتر از ۸۰نباشد).

د- رتبه دانشیار معلم:

۱. داشتن گواهینامه صلاحیت معلمی
۲. داشتن حداقل سابقه خدمت ۱۵سال و حداقل ۵سال اشتغال در رتبه استادیارمعلم
۳. داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
۴. ارائه حداقل دو مقاله علمی درزمینه دروس موردتدریس یا مسائل آموزش و پرورش
۵. ارائه حداقل یک مقاله علمی متناسب با رشته تحصیلی
۶. کسب حداقل ۷۰امتیاز از جدول امتیازات رتبه‌بندی (در راستای اجرای برنامه توسعه شایستگی، امتیاز سالانه جدول مذکور، کمتر از ۶۵ نباشد.)
۷. کسب میانگین امتیاز ارزشیابی عملکرد سالانه به میزان حداقل ، ۹۰در پنجسال منتهی به رتبه دانشیارمعلم (امتیاز سالانه، کمتر از ۸۵ نباشد.)

هـ- رتبه استاد معلم:

۱. داشتن گواهینامه صلاحیت معلمی
۲. داشتن حداقل سابقه خدمت ۲۱سال و حداقل ۶سال اشتغال در رتبه دانشیار معلم
۳. داشتن مدرک تحصیلی دکتری
۴. ارائه حداقل دو مقاله علمی پس از کسب رتبه دانشیار معلم در زمینه دروس مورد تدریس
۵. ارائه حداقل یک مقاله علمی درزمینه مسائل آموزش و پرورش
۶. ارائه حداقل یک مقاله علمی متناسب با رشته تحصیلی
۷. تألیف حداقل یک کتاب در زمینه دروس مورد تدریس که به تأیید کارگروه تخصصی (مندرج در این آیین‌نامه) رسیده باشد.
۸. کسب حداقل ۸۰امتیاز از جدول امتیازات رتبه‌بندی (در راستای اجرای برنامه توسعه شایستگی، امتیاز سالانه جدول مذکور، کمتر از ۷۵ نباشد.)
۹. کسب میانگین امتیاز ارزشیابی عملکرد سالانه به میزان حداقل ، ۹۵در پنج سال منتهی به رتبه استادمعلم (امتیاز سالانه، کمتر از ۹۰نباشد).

سایر موارد:

۱. دارا بودن گواهینامه صلاحیت معلمی برای ورود به نظام رتبه بندی معلمان الزامی است.
۲. داوطلبان شرکت در رتبه بندی، باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی باشند.
تبصره: معلمان دارای مدارک تحصیلی کاردانی و دیپلم با حداقل ۵سال سابقه تجریه معلمی، میتوانند متقاضی رتبه‌بندی شوند.
۳. معلمانی که به صورت تمام‌وقت به شغل معلمی اشتغال دارند، می‌توانند وارد فرایند رتبه‌بندی شوند.
تبصره: معلمان مشمول تقلیل ساعت آموزشی (۲۰سال سابقه خدمت آموزشی یا ۵۰سال سن، معلمانی که به موجب قانون از ۳ سال خدمت پاره‌وقت بانوان استفاده می‌نمایند، جانبازان و مراقبین آنها و مشمولین ماده ۲۷و ۲۸قانون حمایت از معلولان) مشمول رتبه‌بندی خواهند بود.
۴. کسب رتبه‌های بالاتر، مستلزم حداقل ۵سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در این آییننامه خواهد بود.

تبصره ۱: دوره توقف در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدایی، مدارس استثنایی و مناطق محروم، مرزی و عشایری، به ازای هرسال خدمت تماموقت در این مناطق، سه ماه کاهش می‌یابد.

تبصره ۲: دوره خدمت در هر رتبه برای نخبگان موضوع سند راهبری کشور در امور نخبگان مصوب ۱۳۹۱/۷/۱۱ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، صرفاً برای یکبار حداقل سه سال می‌باشد.

تبصره ۳: حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه‌های دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب ۱۵ و ۲۱ سال است و ارفاقات مذکور در تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده، از این مدت کسر می‌شود.

10 دیدگاه

 1. با سلام یکی از دوستان به این سوال پاسخ بده لطفا مدیر ۲۹سال سابقه۱۸ سال تدریس عربی ۱۱. سال سابقه مدیریت ارشد عربی جانباز رتبه ۵ را شش سال پیش گرفتم ما که فرصتی برای گرفتن این آیتمها نداریم دارای تالیف و مقاله چند سال قبل در سابقه دارم چرا برای همکارانی که فرصتی نداریم در شرف بازنشستگی هستیم مبهم است
  رتبه ما چند میشه؟ ممنون از راهنمایی شما در نهایت دعا میکنم خدایا آبروی ما معلمان را در جامعه حفظ و شأن و منزلت همکاران ما را ارتقا بده امین

 2. سلام
  گرچه تولید دانش و پژوهش ضروری و مهمه ولی این کار وظیفه اساتید و دانشجویان دانشگاه است که ضریب حقوقی آنها 4500 تومان است نه وظیفه معلم با ضریب حقوقی 300 تومان. وظیفه اصلی معلم آموزش است نه اینکه وقت خود را صرف مقاله نویسی بکنه و بدون آمادگی در کلاس درس حاضر بشه. بنظرم باید شاخص های اینچنینی را بعنوان امتیازات اختیاری درنظر گرفت

 3. باسلام وعرض ادب، باتوجه به اینکه ادامه تحصیل در آموزش وپرورش باتوجه به عدم قبول مدرک دوم ، بی ارزش شده ، چطور یک معلم میتواند به گروه چهار وپنج رتبه بندی برسد ؟؟با توجه به اینکه این حقیر سی سال خدمت دارم ‌ولیسانس هستم وبا این جدول ازگروه سه بالاتر نمیروم ،چه حس وحالی بعداز سی سال در آموزش وپرورش باید داشته باشم .
  وسخن آخراینکه عزیزان آیین نامه نویس ،مگر همه ما معلم نیستیم وهمه در یک وزارتخانه نیستیم ؟؟چرا آیین نامه را سختگیرانه بنویسید؟چرا تبصره برای کسانی قرارنمیدهید که عمرشان را در آموزش وپرورش گذاشتند واکنون از رتبه سه بیشتر نمیتوانند بروند ؟؟ چرا اکنون که ریش وقیچی دست خودمان هست گروهی را بی انگیزه ودلخور کنیم . اگر خوب وبا گذشت آیین نامه نوشته شود که همه معلمان بتوانند پنج رتبه را در دورا سی سال کسب نمایند آیا آسمان به زمین میآ ید . خواهشا طوری آیین نامه بنویسید که تمام معلمین وبا هر مدرکی بتوانند پنج رتبه را تجربه کنند . خدایی تنگ نظری و سخت نوشتن غیراز آسیب زدن به درخت پهناور آموزش وپرورش هیچ فایده ی دیگری ندارد . والله رئوف بالعباد .

  1. اتفاقا برای افرادی که پست آموزشی دارند مدرک دوم قبول می شود. مدرک تحصیلی و کسب مدارج بالای علمی و دانش تخصصی بسیار مهم است و باید حتما باشد و اشخاص خود را از لحاظ علمی باید حتما ارتقا دهند. یک معلم از لحاظ علمی توانمند باید توانایی نوشتن مقاله علمی و تألیف و ترجمه کتاب را داشته باشد . اخیرا جشنواره معلمان مولف را گذاشتند و نتایج خیلی خوبی کسب شد. در جشنواره پارسال بیش از هشت هزار کتاب از آثار معلمین توانمند به جشنواره ارسال شد

 4. باسلام درموردکسانی که اول مهر۱۴۰۰ بازنشسته شده اندبامدرک فوق لیسانس ومدیرمدرسه وسی یک سال سابقه چه رتبه ای درنظر گرفته می‌شود؟

  1. با سلام درمورد کسانیکه در اول مهرماه با مدرک فوق ليسانس با۳۱ سال سابقه ،که ۳۰سال آموزشی همراه با تربیت معلم، شده ۳۰سال. ویک سال معاون آموزشی چقدر در رتبه بندی حداقل اضافه خواهد شد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام