کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورشاخبار اداری و استخدامی

بخشنامه جذب و سازماندهی سرباز معلم سال تحصیلی 1402 – 1401

بخشنامه جذب و سازماندهی کارکنان وظیفه مأمور به وزارت آموزش و پرورش (سرباز معلم) در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ (بخشنامه شماره ۲/۷۱۰ مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ وزارت آموزش و پرورش)

اداره کل آموزش و پرورش استان …

با سلام و احترام

در راستای اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند «الف» تبصره ماده ۶۶ الحاقی فصل هشتم قانون خدمت وظیفه عمومی، و دستورالعمل ساماندهی امور مشمولین مأمور به دستگاه‌های دولتی و غیرنظامی به شماره ۸۹۹۷۳ مورخ ۱۷/۸/۱۴۰۰ معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و با عنایت به مجوز شماره ۰۰۱۱۳۹/۱۲۴/۱/۲۲۱۳ مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۰ ستاد کل نیروهای مسلح، سهمیه آن استان برای جذب و سازماندهی کارکنان وظیفه مأمور به وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ به شرح جدول پیوست اعلام می‌گردد. مقتضی است با رعایت کامل ضوابط مندرج در شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره، موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

بخشنامه سرباز معلم سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱

الف) صرفاً داوطلبین دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد (با اولویت حداکثری جذب در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد)، مشروط به دارا بودن برگه آماده به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آنها ۱/۴/۱۴۰۱ باشد، پس از ارائه درخواست کتبی، مجاز به ثبت‌نام می‌باشند (تاریخ اعزام ۱/۴/۱۴۰۱).

تذکر: به منظور جلوگیری از ثبت نام همزمان متقاضیان طرح امریه سرباز وظیفه در آموزش و پرورش و سایر دستگاه اجرایی و هدر رفت سهمیه تخصیصی، ضروری است در هنگام ثبت نام ضمن اخذ تعهد از داوطلب، نسبت به دریافت و ضبط اصل برگه سبز اعزام وی و درج آن در پرونده ایشان تا زمان اعلام نتایج نهایی اقدام و از دریافت تصویر برگه‌های اعزام و گواهی‌های دیگر تحت هر شرایطی خودداری گردد.

ب) به جهت رعایت عدالت در فرآیند جذب سرباز معلم؛ ضمن اطلاع‌رسانی عمومی، فرم امتیازبندی بر اساس مؤلفه های مؤثر بر صلاحیت شغل معلمی با تأیید کارگروه راهبری توسعه مدیریت استان تهیه و توسط متقاضیان تکمیل گردد؛ شایسته است سرباز معلمین بر حسب نیاز از بین افراد ثبت نام شده و بر اساس امتیازات فضلی انتخاب گردند.

ج) ضمن تأیید بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز مدارس استثنایی، از پذیرش رشته های مرتبط با پیراپزشکی (ارتوپدی، فوریت‌های پزشکی و…) خودداری شود.

د) جذب و بکارگیری معلمان وظیفه صرفاً در مقطع آموزش ابتدایی و در کلاس‌های درس و واحدهای آموزشی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته امکان‌پذیر می‌باشد، لذا از بکارگیری افراد مذکور در بخش‌های اداری، مدارس مناطق شهری و مرکز استان خودداری گردد.

هـ) فهرست و مدارک داوطلبان واجد شرایط و حائز امتیاز لازم (بر اساس فرم امتیازبندی طراحی شده در آن اداره کل)، حداکثر تا تاریخ ۲۴/۱/۱۴۰۱ در اختیار هسته محترم گزینش استان قرار گرفته و هماهنگی لازم در خصوص دریافت نظر نهایی حداکثر تا تاریخ ۲۴/۲/۱۴۰۱ انجام گیرد.

تذکر: از معرفی و ارسال اسامی فاقد تأییدیه گزینش جداً خودداری شود.

و) اسامی پذیرفته شدگان نهایی مطابق سهمه تخصیصی برابر فایل اکسل پیوست شماره (۱) حداکثر تا روز دوشنبه مورخ ۲۶/۲/۱۴۰۱ به مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری به صورت مکتوب اعلام گردد. بدیهی است پس از تاریخ مذکور و ارسال اسامی پذیرفته شدگان به ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان وظیفه عمومی، هیچگونه جذب جدید (حتی به عنوان جایگزین افراد رد گزینش شده)، پذیرفته نشده و سهمیه مصرف شده قابل جایگزین نمی‌باشد.

ضمناً جهت تسریع در انجام فرآیند مذکور تصویر نامه اداری به همراه فایل اکسل از طریق ایمیل اداره استخدام (est@medu.ir) ارسال شود.

ملاحظات اجرایی:

۱. داوطلبان می‌بایست در هنگام فرم ثبت‌نام، فرم درخواست، تعهدنامه مربوط و همچنین فرم پرسش‌نامه اطلاعات فردی گزینش را نیز تکمیل، به همراه ۲ قطعه عکس و تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی تحویل مسئول ثبت‌نام نمایند. این فرم‌ها پس از فهرست برداری با نامه رسمی به هسته گزینش استان ارائه گردد.

۲. داوطلبان بایستی از سلامت کامل جسمی و روانی، متناسب با شغل معلمی برخوردار باشند.

۳. مدت خدمت در برنامه سرباز معلم، ۲ سال (۲۴ ماه)، تمام است؛ لذا مشمولینی انتخاب می‌شوند که کسر خدمت ندارند و باید در این خصوص به استناد بند ۳۱ ماده ۱ فصل سوم موضوع بخشنامه ۴۶۵۱۵/۵۳۲۶۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۵ معاون اول ریاست جمهور از متقاضیان تعهد اخذ گردد (فرم پیوست). ضمناً به استناد نامه شماره ۹۷۶۵۶/۱۲۴/۱/۲۲۱۳ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۷ ستاد کل نیورهای مسلح متقاضیان در صورت کتمان کسر خدمت در هنگام ثبت نام و سپس درخواست استفاده از آن، در صورت موافقت اداره کل استان محل خدمت، ملزم به جبران خسارات مطابق با سند تعهد مأخوذه فوق الذکر می باشند. همچنین وفق نامه شماره ۹۸۸۵۱۴/۱۲/۱/۱۱/۲۲۱۳ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۸ معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، ترخیص سرباز معلمان به دلیل اعمال کسر خدمت در حین سال تحصیلی مقدور نمی‌باشد.

تبصره ۱: با عنایت به بند ۴۶ از فصل سوم دستورالعمل ساماندهی امور مشمولین مأمور به دستگاه‌های غیرنظامی، کارکنان وظیفه مأمور در حین خدمت مجاز به ادامه تحصیل در حین انجام خدمت دوره ضرورت نخواهند بود و دستگاه به کارگیرنده مجاز به مکاتبه در این خصوص جهت ادامه تحصیل نخواهند بد.

تبصره ۲: ادامه اشتغال معلمان وظیفه پس از اتمام خدمت ضرورت، ممنوع است و انجام خدمت ضرورت در آموزش و پرورش هیچگونه حق استخدامی و یا اشتغال برای افراد ایجاد نمی‌نماید.

۴. اعزام پذیرفته‌شدگان به مراکز آموزش نظامی، در تاریخ ۱/۴/۱۴۰۱ انجام خواهد گرفت، لذا در این خصوص اطلاع رسانی مناسب صورت گرفته و قبل از اعزام نیز برگه های اعزام افراد کنترل گردد.

۵. اشتباه در ثبت مشخصات پذیرفته شدگان (به ویژه کد ملی) ، موجب حذف ایشان گردیده و مسئولیت آن به عهده اداره کل آموزش و پرورش استان است (در هنگام درج کد ملی در فیلد مربوط در فایل اکسل برای جلوگیری از بروز اشکال در کدهای ملی که با “صفر” آغاز می‌شوند فرمت text استفاده گردد).

۶. اگر مشمول قبلاً درخواست معافیت پزشکی و یا تحصیلی کرده باشد، سازمان وظیفه عمومی اعزام وی را لغو می نماید و از لیست سرباز معلمان کنار گذاشته می شود. لازم است این افراد، در مهلت ثبت نام، نسبت به ابطال درخواست معافیت اقدام نمایند.

۷. در هنگام ثبت نام متقاضیان متأهل، اطلاعات افراد تحت پوشش (فرزند و همسر) به منظور صدور دفترچه درمانی (در صورت پذیرش نهایی) اخذ و ماطبق با فرم اکسل شماره (۲) بعد از معرفی افراد از یگان خدمتی (معاونت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان) ارسال گردد.

سعید عسکری- معاون برنامه ریزی و توسعه منابع

دانلود پیوست دانلود شیوه‌نامه نمونه (استان سمنان) به همراه کلیه فرم‌ها

اطلاعیه‌های جذب سرباز معلم ادارات کل آموزش و پرورش:

اطلاعیه‌ها به زودی تکمیل می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام