کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی

اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی (تصویبنامه شماره 162804/ت41485هـ مورخ 16/8/1388 هیئت وزیران)

وزارت آموزش و پرورش

هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/5/1388 بنا به پیشنهاد شماره1/3523/300 مورخ 17/9/1387 وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره ماده (1) قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی -مصوب 1387- اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی

فصل اول: کلیات و تعاریف

ماده 1ـ اصطلاحات مندرج در این اساسنامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف ـ مراکز: مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی.

ب ـ سازمان: سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی.

پ ـ مدارس: مدارس غیردولتی.

ت ـ قانون: قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتـی ـ مصوب 1387 ـ

ث ـ وزارت: وزارت آموزش و پرورش.

ماده 2ـ به منظور توسعه مشارکت مردم در آموزش و پرورش، حمایت از سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد زمینه‌های لازم جهت توسعه کمی و ارتقای کیفی مدارس و مراکز، سازمان از انتقال کلیه وظایف، امکانات و اعتبارات معاونت توسعه مشارکتهای مردمی وزارت تشکیل می‌شود.

ماده 3ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت می‌باشد.

ماده 4ـ وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می‌شود:

1ـ تهیه و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های لازم به منظور توسعه کمی و کیفی مدارس و مراکز و ابلاغ آن به مراجع ذیربط برای اجرا.

2ـ تهیه و تنظیم ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های مورد نیاز مدارس و مراکز و پیگیری برای تصویب در مراجع ذیربط.

3ـ ایجاد ارتباط و همکاری با مؤسسات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور در جهت تحقق اهداف سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

4ـ پشتیبانی از اجرای برنامه‌های آموزشی مورد نیاز نیروی انسانی سازمان در سطح ستاد، استان‌ها، مناطق، مدارس و مراکز.

5 ـ طراحی نظام ارزیابی پیشرفت فعالیت‌های تعلیم و تربیتی دانش‌آموزان مدارس و مراکز با همکاری مرکز سنجش آموزش و پرورش.

6 ـ نظارت بر عملکرد واحدهای استانی.

9ـ طراحی و اجرای سیستم ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی مدارس و مراکز و بکارگیری ساز و کارهای تشویقی برای حمایت بیشتر از مدارس و مراکز مستعد.

10ـ نظارت بر رعایت صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان، مربیان، مدیران و مؤسسان مدارس و

مراکز از طریق گزینش وزارت و سایر مراجع ذیربط.

11ـ کمک به تجهیز و تأمین منابع صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی (موضوع ماده (13) قانون).

12ـ انجام سایر وظایفی که به موجب قانون و مقررات به عهده معاونت توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش بوده است.

ماده5 ـ سازمان می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط دراستانها و شهرستانها حسب ضرورت واحد سازمانی ایجاد نماید.

تبصره ـ ساختار تشکیلاتی واحدهای‌استانی و شهرستانی توسط‌سازمان تهیه و به‌تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور می‌رسد.

فصل دوم: ارکان سازمان

ماده6 ـ ارکان سازمان عبارتند از:

1ـ شورای سازمان.

2ـ رییس سازمان.

ماده7ـ رییس سازمان به عنوان معاون وزیر آموزش و پرورش و مسئول حُسن اجرای کلیه امور سازمان می‌باشد و برای اداره امور سازمان و نحوه اجرای مصوبات شورای سازمان دارای حقوق و اختیارات قانونی است.

ماده8 ـ شورای سازمان از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

1ـ وزیر آموزش و پرورش (رییس شورا)

2ـ معاون وزیر و رییس سازمان (نایب رییس)

3ـ معاون آموزش و نوآوری وزارت آموزش و پرورش.

4ـ دو نفر از اعضای شورای نظارت مرکزی به انتخاب شورا.

5 ـ دو نفر از مؤسسان مدارس زیرنظر سازمان به انتخاب رییس سازمان.

تبصره1ـ اعضای مذکور در بندهای (4) و(5) برای مدت چهار سال انتخاب و با حکم وزیر آموزش و پرورش منصوب می‌شوند.

تبصره2ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا براساس آیین‌نامه‌ای خواهدبود که به تصویب شورا می‌رسد.

ماده 9ـ وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیین می‌شود:

1ـ تصویب خط‌مشی‌های کلی سازمان.

2ـ تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان.

3ـ تصویب ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

4ـ برنامه‌ریزی و تدوین ضوابط مربوط به واگذاری فعالیت‌های آموزشی و پرورشی به‌بخش غیردولتی.

5 ـ ارایه پیشنهاد واگذاری فضاها و امکانات آموزشی مازاد بر نیاز آموزش و پرورش به‌مؤسسان مدارس غیردولتی.

6 ـ تهیه و تدوین دستورالعمل نحوه اخذ وجوه ناشی از واگذاری فضاها و امکانات آموزشی از مؤسسان مدارس با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

7ـ بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص سایر مواردی که بنا به پیشنهاد رییس سازمان و اعضای شورا در شورا مطرح می‌شود.

ماده 10ـ وظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح زیر تعیین می‌شود:

1ـ اداره امور سازمان.

2ـ ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات شورای نظارت.

3ـ نمایندگی سازمان در مراجع قضایی و اداری در کلیه مراحل با حق تعیین وکیل با حق توکیل به غیر.

4ـ ارائه گزارش فعالیت‌ و عملکرد سازمان به شورای سازمان و دیگر مراجع قانونی ذیربط.

5 ـ ارائه گزارش ارزیابی عملکرد مدارس و مراکز به شورا.

6 ـ ایجاد هماهنگی و تعامل با مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش جهت ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس و مراکز.

7ـ ارائه پیشنهادهای لازم برای تصویب شورای سازمان در راستای نیل به اهداف سازمان.

9ـ انجام امور استخدامی، اداری و مالی سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

10ـ پیش‌بینی و ارائه بودجه سالانه موردنیاز سازمان به مراجع ذیربط.

11ـ برنامه‌ریزی و هماهنگی با مراجع ذیربط به‌منظور تأمین و جذب اعتبارات موردنیاز.

12ـ برنامه‌ریزی به منظور آموزش و ارتقاء علمی و تخصصی کارکنان مدارس و مراکز.

13ـ انعقاد قراردادهای پژوهشی با اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ـ رییس سازمان می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از مسئولین قسمت‌های سازمان به تشخیص خود تفویض نماید.

فصل سوم: منابع مالی سازمان

ماده 11ـ منابع مالی سازمان عبارتند از:

1ـ اعتبارات موردنیاز سازمان که همه ساله در ردیف خاصی در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود.

2ـ درآمدهای موضوع ماده (20) قانون.

3ـ وجوه دریافتی از مدارس زیر نظر سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

3ـ هدایا، کمک‌های مردمی و کمک‌های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 36134/30/88 مورخ 15/7/1388 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام