آزمون تعیین صلاحیت
وزارت آموزش و پرورش

استخدام قطعی مشمولین قانون متعهدین خدمت‏ به وزارت آموزش و پرورش

رأی شماره ۷۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استحقاق مشمولین قانون متعهدین خدمت‏ به وزارت آموزش و پرورش به استخدام قطعی پس از فراغت از تحصیل‏

تاریخ: ۱۵/۱۱/۱۳۸۵

شماره دادنامه: ۷۵۸

کلاسه پرونده: ۸۴/۷۴۵‏

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.‏

شاکی: خانم نیلوفر امانی‎نیاسر.‏

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم و دهم و ‏هجدهم بدوی و شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.‏

مقدمه:

الف- شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۷۷۸ موضوع شکایت ‏خانم نیلوفر امانی‎نیاسر به طرفیت اداره آموزش و پرورش به خواسته ابطال نامه شماره ‏‏۳/۲۲۰۴/۷۱۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۳ امور اداری وزارت آموزش و پرورش به شرح دادنامه ‏شماره ۳۰۱ مورخ ۳۱/۲/۱۳۷۶ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه دلیلی بر ‏رسمی بودن شاکی ابراز نشده است لذا لغو حکم شماره ۱۰۴۳۹/۷۱۰ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۳ ‏طی حکم ۱۵۰۴۷/۷۱۰ مورخ ۲۶/۲/۱۳۷۳ خلاف مقررات نبوده حکم به رد شکایت ‏شاکی صادر می‎گردد.

ب- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۷۷۶ موضوع ‏شکایت خانم مریم زاقاری‎برزکی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته ۱- ابطال ‏نامه ۱۴۹۷۲/۷۱۰ مورخ ۲۶/۳/۱۳۷۳ آموزش و پرورش کاشان ۲- پرداخت حقوق و ‏مزایای معوقه به شرح دادنامه شماره ۹۴۷ مورخ ۳/۷/۱۳۷۶ چنین رأی صادر نموده است، ‏نظر به اینکه حکم استخدام قطعی مشارالیها تحت شماره ۱۰۴۵۶/۷۱۰ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۳ ‏صادر و ابلاغ گردیده. فلذا صدور نامه شماره ۱۴۹۷۲/۷۱۰ مورخ ۲۶/۳/۱۳۷۳ مبنی بر لغو ‏و کان لم یکن تلقی نمودن حکم استخدام قطعی براساس بخشنامه اداره کل آموزش و ‏پرورش اصفهان و نامه اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش بعد از تاریخ صدور ‏حکم قطعی فاقد اساس و مبنای قانونی می‎باشد. بنابمراتب شکایت شاکیه وارد تشخیص و ‏رأی بر ابطال نامه ۱۴۹۷۲/۷۱۰ مورخ ۲۶/۳/۱۳۷۳ مورد اعتراض و پرداخت حقوق و ‏مزایای معوقه در حق مشارالیها مطابق حکم قطعی شماره ۱۰۴۵۶/۷۱۰ صادر می‎گردد.

ج- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۷۱۲ موضوع شکایت خانم فرح یاسمی ‏به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته ابطال نامه شماره ۱۵۰۴۰/۷۱۰ اداره ‏آموزش و پرورش کاشان و مستندات بند (ج) آن از جمله ن-امه شماره ۳/۲۲۰۴/۷۱۰ ‏م-ورخ ۲۱/۲/۱۳۷۳ اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پ-رورش – پرداخت حقوق معوقه ‏به شرح دادنامه شماره ۱۷۴۳ مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۶ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه ‏به شرح رأی شماره ۳۷- ۳۶- ۳۵- ۳۴- ۳۳ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۶ بخشنامه شماره ‏‏۳/۲۲۰۴/۷۱۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۳ و ۲۸۶۱/۷۱۰ مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۳ ابطال گردیده لذا ‏شکایت شاکیه وارد تشخیص و به ابطال نامه شماره ۱۵۰۴۰/۷۱۰ مورخ ۲۶/۳/۱۳۷۳ ‏آموزش و پرورش کاشان و پرداخت حقوق معوقه شاکیه رأی صادر می‎گردد.

د- شعبه ‏دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه۷۹/۱۵۲۶ موضوع شکایت خانم نجمه خوشکام به طرفیت ‏وزارت آموزش و پرورش به خواسته احتساب سابقه استخدامی از تاریخ ۱/۷/۱۳۷۲ تا ‏‏۳۰/۶/۱۳۷۵ که به عنوان حق‌التدریس خدمت نموده و احتساب سابقه از تاریخ ۱/۷/۱۳۷۵ تا ‏‏۳۰/۶/۱۳۷۶ و پرداخت حقوق مربوطه به شرح دادنامه شماره ۸۹۶ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۰ با ‏امعان نظر به اینکه شاکیه از متعهدین به خدمت آموزش و پرورش بوده که با تایید ‏صلاحیت و لزوم نیاز به نامبرده و تأمین هزینه‎های قانونی مربوط به استخدام رسمی ‏آموزش و پرورش درآمده، بنابراین لغو احکام استخدامی وی که متعهد به خدمت پس از ‏تحصیل و اشتغال به خدمت بوده با اهداف قانونگذار منافات داشته و چون به موجب رأی ‏‏۳۷ – ۳۶ – ۳۵ – ۳۴ – ۳۳ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۶ هیأت عمومی بخشنامه مورد استناد هم لغو ‏و ابطال گردیده است، بنابراین اقدام آموزش و پرورش در رابطه با ابطال حکم استخدامی ‏شاکیه به اعتبار بخشنامه مزبور و نداشتن اعتبار و شکایت شاکیه به کیفیت مطروحه ‏موجه تشخیص و با احراز استحقاق شاکیه به دریافت حقوق مورد ادعا و احتساب سابقه ‏استخدامی در تاریخهای مذکور رأی به ورود آن صادر می‎گردد. ه‍- – شعبه دوم تجدیدنظر ‏در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۸۷۰ موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم طاهره معصومی ‏نسبت به دادنامه شماره ۴۲۶ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۸ شعبه بیستم دیوان به شرح دادنامه ‏شماره ۹۵۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حسب حکایت ‏محتویات پرونده شاکی بدون (تجدیدنظرخواه) به موجب حکم شماره ۱۰۴۶۹/۷۱۰ مورخ ‏‏۱۹/۲/۱۳۷۳ به استخدام رسمی وزارت آموزش و پرورش درآمده است، فلذا لغو و کان‌لم‌یکن ‏تلقی نموده حکم قطعی استخدامی طی حکم شماره ۱۵۰۴۲/۷۱۰ مورخ ۲۶/۳/۱۳۷۳ ‏به استناد فاکس شماره ۱/۲۸۶۱/۷۱۰ مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۳ و شماره ۳/۲۲۰۴/۷۱۰ مورخ ‏‏۲۱/۲/۱۳۷۳ اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش و بخشنامه شماره ۵۵۰۳/۷۱۰ ‏مورخ ۱۸/۳/۱۳۷۳ اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان که به موجب دادنامه شماره ‏‏۳۳ الی ۳۷ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۶ صادره از هیأت عمومی ابطال گردیده است فاقد مستند و ‏مجوز قانونی است و در نتیجه دادنامه مورد اعتراض که بدون توجه به کلیه مراتب فوق ‏صادر شده است، مخدوش تشخیص و ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت ‏شاکی بدوی و ابطال حکم شماره ۱۵۰۴۲/۷۱۰ مورخ ۲۶/۳/۱۳۷۳ و ابقاء حکم رسمی ‏استخدامی و پرداخت حقوق معوقه شاکی بدوی در حق ایشان صادر و اعلام می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و ‏مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء ‏به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.‏

رأی هیأت عمومی

مصرحات مقرر در قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش و مدلول دادنامه ‏شماره ۳۳ الی ۳۷ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ‏‏۵۵۰۳/۷۱۰/ج مورخ۱۸/۳/۱۳۷۳ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامه‎های ‏شماره ۳/۲۲۰۴/۷۱۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۷۳ و ۱/۲۸۶۱/۷۱۰ مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۳ مدیرکل ‏امور اداری وزارت آموزش و پرورش مبین استحقاق مشمولین قانون مزبور به استخدام ‏قطعی پس از فراغت از تحصیل در دوره مربوط است و پایان دادن به خدمت مشمولین ‏آن قانون پس از تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم و یا استخدام آنان به طور غیر قطعی ‏از جمله خرید خدمت موافق هدف و حکم مقنن نیست. بنابراین دادنامه‎های شماره ۹۴۷ ‏مورخ ۳/۷/۱۳۷۶ شعبه سوم بدوی، شماره ۱۷۴۳ مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۶ شعبه اول بدوی و ‏شماره ۸۹۶ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۰ شعبه دهم بدوی، شماره ۹۵۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۸ شعبه ‏دوم تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن اعلام این معنی است صحیح و موافق قانون ‏تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان ‏عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.‏

معاون قضائی دیوان عدالت اداری – مقدسی‌فرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام