کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

تعیین ضریب حقوق سال 1398 کارمندان شاغل وزارت آموزش و پرورش

تعیین ضریب حقوق سال 1398 کارمندان شاغل (بخشنامه شماره 7/710 مورخ 4/2/1398 وزارت آموزش و پرورش)

اداره کل آموزش و پرورش استان…

معاونت/ مرکز/ کانون/ دفتر/ سازمان…

دانشگاه فرهنگیان/ دانشگاه شهید رجایی

با سلام و احترام

تصویر مصوبه شماره 8724/ت56485هـ مورخ 31/1/1398 هیأت محترم وزیران در ارتباط با تعیین ضریب حقوق، حداقل و حداکثر حقوق کارمندان شاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به پیوست ارسال و اعلام می‌دارد:

1- به موجب مصوبه مذکور، ضریب حقوق سال 1398 شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری،به میزان دو هزار و یکصد و بیست (2/120) ریال و ضریب حقوق مقامات و همطرازان موضوع ماده 71 قانون مذکور نیز به میزان دوهزار(2000)ریال تعیین شده است.

2- حداقل میزان حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور در سال 1398 به میزان پانزده میلیون و ششصد و سی هزار  (15/630/000ریال) و حداکثر ،یکصدونه میلیون وچهارصدو و ده هزار ریال(109/410/000ریال) ،<معادل هفت برابر حقوق> خواهد بود.

3- مطابق بند الف تبصره قانون بودجه سال 1398 کل کشور،مصوب 1397/12/26 مجلس محترم شورای اسلامی ،افزایش ریالی مذکور از تفاوت تطبیق درج شده در احکام حقوقی کارمند کسر نخواهد شد و تفاوت مورد نظر در حکم حقوق بدون تغییر باقی خواهد ماند.

4- امتیازات سنوات خدمت،تجربه مربوط و مشابه،دوره های اموزشی طی شده و سوابق خدمت در مشاغل مدیریتی و سرپرستی کارکنال در سال 1397 با توجه به جدول شماره 3 تبصره 1 بند 6 فصل دوم دستور العمل شماره 200/14593/1 مورخ 88/2/21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور منضم به بخشنامه شماره 710/8 مورخ 88/2/22 به تاریخ 1398/1/1 قابل احتساب است.

تبصره: به موجب تبصره بند 6 فصل دوم دستورالعمل مذکور، حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه 3 سال خواهد بود.

5- در اجرای ماده 74 قانون الحاث برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)مصوب سال 1393 کمک هزینه ازدواج فوت ، در سال جاری مبلغ 13/780/000 ریال قابل محاسبه میباشد.

6- مبلغ کمک هزینه عایله مندی به میزان 1/717/200 ریال و مبلغ کمک هزینه اولاد برای هر فرزند 445/200 ریال می باشد.

7-فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور کارمندان با رعایت ماده 13 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور و مطابق ایین نامه فوق العادع روزانه موضوع بند (ث)ماده 39 قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن محاسبه و با رعایت سایر ضوابط قابل پرداخت خواهد بود.

8- چنانچه مبلغ مابه التفاوت ریالی افزایش ریالی حقوق  و مزایای مستمر کلیه کارمندان پس از اعمال ضریب حقوق موصوع این تصویب نامه،در سقف امتیازات مندرج در اخرین حکم کارگزینی آنها در سال 1397،نسبت به چهارمیلیون و چهارصد هزار (4.400.000) ریال (کمتر از مبلغ مربوطه باشد) پس از تبدیل به امتیاز به ماخد ضریب سال 1398 موضوع این تصویب نامه ،در حکم کارگزینی آنها رذیف جداگانه ای با عنوان “تفاوت تطبیق بند (ی)تبصره  (12)قانون بودجه سال 1398 کل کشور ” درج و مشمول افزایش حقوق سالهای آتی خواهد بودو در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنها می باشد نظیر فوق العادع اضافه کار ساعتی،فوق العاده ویژه،پاداش پایان خدمت و غیره احتساب خواهد شد.

9-مبلغ ریالی ناشی از اعمال ضریب تعدیل سال 1397 موضوع بند (7) تصویب نامه شماره 14896/ت55313هـ مورخ 1397/2/16 و اصلاحات بعدی آن در آخرین حکم کارگزینی سال 1397 کارکنان، پس از تبدیل به امتیاز به ماخذ ضریب هزار و هفتصد و نود و هفت (1797) سال 1397،با اعمال ضریب سال 1398 ، به عنوان ” تفاوت جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور” ذر حکم کارگزینی آنها در ردیف جداگانه ای درج و مشمول افزایش حقوق سالهای آتی خواهد بود و در محاسبه اقلام پرداختی که در حقوق ثابت مبنای محاسبه آنها میباشد نظیر فوق العاده اضافه کار ساعتی،فوق العاده ویژه، پاداش پایان خدمت و غیره احتساب خواهد شد.

برای مثال حقوق ثابت و مزایای مشمول کسور بازنشستگی (شامل بندهای5،3،2 و 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری) کارمندی با مدرک فوق لیسانس، شاغل در پست کارشناس مسئول، 18 سال سابقه خدمت، طبقه شغلی 12،رتبه شغلی خبره و با ضریب1881 ریال(با احتساب ضریب تعدیل)به شرح ذیل قابل محاسبه میباشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام