کتاب استخدامی اداری ها
وزارت آموزش و پرورش

شناسه ملی وزارت آموزش و پرورش

 شناسه ملی وزارت آموزش و پرورش ادارات کل و واحدهای تابعه

ردیف سطح 1 سطح 2 سطح 3  شناسه ملی
1  وزارت آموزش و پرورش 14000290195
2  وزارت آموزش و پرورش  هیات مرکزی گزینش 14000290195
3  وزارت آموزش و پرورش   هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان 14000290195
4  وزارت آموزش و پرورش  هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری وزارت آموزش و پرورش  14000290195
5  وزارت آموزش و پرورش  شورای عالی آموزش و پرورش 14000290195
6  وزارت آموزش و پرورش  مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان 14000290195
7  وزارت آموزش و پرورش  مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور 14000290195
8  وزارت آموزش و پرورش  انجمن های اولیا و مربیان 14000290195
9  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی 14001952511
10  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها، شهرها و نواحی استان آذربایجان شرقی 14001952511
11  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان آذربایجان شرقی 14001952511
12  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی 14002230720
13  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان آذربایجان غربی 14002230720
14  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان آذربایجان غربی 14002230720
15  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل 14002324686
16  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان اردبیل 14002324686
17  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان اردبیل 14002324686
18  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 14001922668
19  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان اصفهان 14001922668
20  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان اصفهان 14001922668
21  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان البرز 14001920398
22  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان البرز کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان البرز 14001920398
23  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان البرز کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان البرز 14001920398
24  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام 14001921842
25  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان ایلام 14001921842
26  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان ایلام 14001921842
27  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر 14000303005
28  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان بوشهر 14000303005
29  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان بوشهر 14000303005
30  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران 14001920778
31  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران کلیه ادارات آموزش و پرورش نواحی و مناطق شهر تهران 14001920778
32  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران بیمارستان شهید دکتر باهنر 14001920778
33  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری 14002367615
34  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان چهارمحال و بختیاری 14002367615
35  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان چهارمحال و بختیاری 14002367615
36  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی 14002045727
37  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان خراسان جنوبی 14002045727
38  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان خراسان جنوبی 14002045727
39  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی 14002004105
40  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان خراسان رضوی 14002004105
41  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان خراسان رضوی 14002004105
42  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی 14001919047
43  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان خراسان شمالی 14001919047
44  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان خراسان شمالی 14001919047
45  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان 14002037135
46  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان خوزستان 14002037135
47  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان خوزستان 14002037135
48  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان 14001927755
49  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان زنجان 14001927755
50  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان زنجان 14001927755
51  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان 14002665860
52  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان سمنان 14002665860
53  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان سمنان 14002665860
54  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان 14001914929
55  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان سیستان و بلوچستان 14001914929
56  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان سیستان و بلوچستان 14001914929
57  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان فارس 14001926414
58  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان فارس کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان فارس 14001926414
59  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان فارس کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان فارس 14001926414
60  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین 14003007707
61  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان قزوین 14003007707
62  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان قزوین 14003007707
63  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان قم 14001922556
64  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان قم کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان قم 14001922556
65  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان قم کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان قم 14001922556
66  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان 14001993280
67  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان کردستان 14001993280
68  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان کردستان 14001993280
69  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان 14001974736
70  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان کرمان 14001974736
71  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان کرمان 14001974736
72  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه 14001924391
73  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان کرمانشاه 14001924391
74  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان کرمانشاه 14001924391
75  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد 14001944139
76  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان کهگیلویه و بویراحمد 14001944139
77  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان کهگیلویه و بویراحمد 14001944139
78  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان 14002591143
79  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان گلستان 14002591143
80  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان گلستان 14002591143
81  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان 14002020795
82  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان گیلان 14002020795
83  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان گیلان 14002020795
84  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان 14002030099
85  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان لرستان 14002030099
86  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان لرستان 14002030099
87  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران 14001922687
88  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان مازندران 14001922687
89  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان مازندران 14001922687
90  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی 14001922030
91  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان مرکزی 14001922030
92  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان مرکزی 14001922030
93  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان 14002591426
94  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان هرمزگان 14002591426
95  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان هرمزگان 14002591426
96  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان همدان 14002081871
97  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان همدان کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان همدان 14002081871
98  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان همدان کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان همدان 14002081871
99  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان یزد 14003086016
100  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان یزد کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان یزد 14003086016
101  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش استان یزد کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان یزد 14003086016
102  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران 14001972675
103  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و نواحی شهرستان های استان تهران 14001972675
104  وزارت آموزش و پرورش  اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های شهرستان های استان تهران 14001972675
105  وزارت آموزش و پرورش  سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 14003237152
106  وزارت آموزش و پرورش  سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی و خانواده 14005877525
107  وزارت آموزش و پرورش  سازمان نهضت سواد آموزی 14000290180
108  وزارت آموزش و پرورش  سازمان آموزش و پرورش استثنایی 14004719682
109  وزارت آموزش و پرورش  سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور 14002459210
110  وزارت آموزش و پرورش  سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور کلیه ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در استان ها 14002459210
111  وزارت آموزش و پرورش  دانشگاه فرهنگیان 14002366030
112  وزارت آموزش و پرورش  دانشگاه فرهنگیان کلیه واحدهای دانشگاه فرهنگیان در استان ها 14002366030
113  وزارت آموزش و پرورش  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 14001964313
114  وزارت آموزش و پرورش  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  10100865596
115  وزارت آموزش و پرورش  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  کلیه کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان ها و شهرستان ها 10100865596
116  وزارت آموزش و پرورش  سازمان دانش آموزی  14002022174
117  وزارت آموزش و پرورش  صندوق ذخیره فرهنگیان 10100089165

 

 

 

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام