آزمون تعیین صلاحیت
وزارت آموزش و پرورش

قانون الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون تعیین‌تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش (شماره ۷۴۸۸۱/۴۷۱ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي)

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح و الحاق موادی به قانون تعیین ‌تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388 و 1389به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه ‌علنی روز سه‌شنبه مورخ 7/10/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

ماده 1- متن ذیل به‌عنوان تبصره به ماده (2) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش مصوب 1388 و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره- معلمین حق‌التدریسی دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که تا پایان سال تحصیلی 1388- 1387 چهار سال سابقه خدمت مستمر نداشته‌اند اما با احتساب سالهای تحصیلی بعد حائز چهار سال سابقه مستمر می‌گردند به شرط شاغل بودن در زمان استخدام می‌توانند براساس ضوابط این ماده استخدام شوند.

ماده 2- متن ذیل به‌عنوان تبصره به ماده (3) قانون مذکور الحاق می‌شود:

تبصره- معلمین حق‌التدریسی دارای مدرک فوق‌دیپلم که تا پایان سال تحصیلی 1388- 1387 پنج سال سابقه خدمت مستمر نداشته‌اند اما با احتساب سالهای تحصیلی بعد حائز پنج سال سابقه مستمر می‌گردند به شرط شاغل بودن در زمان استخدام می‌توانند براساس ضوابط این ماده استخدام شوند.

ماده 3- متن زیر به‌عنوان ماده(16) به قانون مذکور الحاق می‌گردد:

ماده 16- معلمانی که در سال تحصیلی 1389- 1388 از طریق شرکتهای خدماتی در وزارت آموزش و پ-رورش تدریس کرده‌اند، درصورتی‌که قبل از سال تحصیلی 1389- 1388 نیز سابقه حق‌التدریس در وزارت آموزش و پرورش و یا نهضت سوادآموزی داشته‌اند و یا با حکم وزارت آموزش و پرورش در دارالقرآن‌ها تدریس نموده‌اند و یا با حکم وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان معلمان حق‌التدریس «دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل» خدمت نموده‌اند و همکاری آنها در سال تحصیلی 1389- 1388 با وزارت‌آموزش و پرورش به‌صورت مستمر بوده است با احتساب سال تحصیلی 1389- 1388 منطبق بر ضوابط ماده (2) این قانون برای مدرک کارشناسی و بالاتر و منطبق بر ضوابط ماده (3) برای مدرک فوق‌دیپلم با رعایت سایر شرایط مندرج در این قانون استخدام می‌شوند.

استخدام این معلمان در سقف شصت‌هزار نفر معلم حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت ‌سوادآموزی موضوع ماده (1) است و در صورت کامل‌شدن ظرفیت شصت‌هزار نفر، در اولویت استخدام بعدی که مجوز قانونی داشته باشد قرار می‌گیرند.

تبصره 1- معلمانی که دارای مدرک دکترا یا کارشناسی ارشد می‌باشند در اولویت قرار دارند.

تبصره 2- معلمانی که براساس این ماده با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند درصورت نیاز وزارت آموزش و پرورش می‌توانند تا استخدام پیمانی یا رسمی همکاری خود به صورت حق‌التدریس را ادامه دهند.

ماده 4- متن زیر به عنوان ماده (17) به قانون مذکور الحاق می‌گردد:

ماده 17- افرادی که از سال 1379 به بعد به‌صورت حق‌التدریس و یا از طریق شرکتهای خدماتی با وزارت آموزش و پرورش همکاری آموزشی داشته‌اند و یا در نهضت سوادآموزی به صورت آموزشیار خدمت نموده‌اند و خدمت و همکاری آنها مستمر نبوده است درصورت صدور مجوز استخدام به روش زیر در اولویت استخدام قرار می‌گیرند:

الف- کسب حد نصاب لازم در آزمون استخدامی که توسط وزارت‌آموزش و پرورش برگزار می‌شود،‌ این حد نصاب توسط وزارت‌آموزش و پرورش تعیین می‌گردد.

ب- درصورت کسب حد نصاب بند (الف) تا پنج ‌امتیاز به ازاء هر سال خدمت آموزشی یا همکاری آموزشی در وزارت آموزش و پرورش یا نهضت سوادآموزی و حداکثر سی‌ امتیاز در صورت تأیید خدمت یا همکاری به تشخیص آموزش و پرورش محاسبه می‌شود.

ج- نتیجه آزمون استخدامی حداکثر هفتاد امتیاز است و حداکثر امتیاز به بالاترین نمره در آزمون استخدامی تعلق می‌گیرد.

د- در صورت داشتن حدنصاب بند (الف) مجموع امتیازات بندهای (ب) و (ج) مبنای اولویت‌بندی برای استخدام افراد مذکور در این ماده است.

تبصره 1- افرادی که سابقه همکاری براساس مفاد این ماده را با وزارت آموزش و پرورش ندارند نیز می‌توانند در صورت موافقت وزارت آموزش و پرورش در این آزمون شرکت کنند و تنها امتیاز مندرج در بند(ج) را براساس نمره علمی کسب شده أخذ می‌نمایند.

تبصره 2- وزارت آموزش و پرورش می‌تواند استخدام معلمان موضوع این ماده را براساس نیاز خود با اعمال سهمیه جنسیت و یا سهمیه برای استانها و یا رشته‌های مورد نیاز در اولویت قرار دهد.

تبصره 3- افرادی که براساس این ماده به استخدام درمی‌آیند باید فقط در همان رشته و مقطعی که آزمون داده‌اند خدمت کنند.

تبصره 4- درصورتی به خدمت آموزشی یا همکاری آموزشی مندرج در این ماده امتیاز تعلق می‌گیرد که حداقل دوازده ساعت تدریس در هفته و به‌طور کامل در یک‌سال تحصیلی به تأیید وزارت آموزش و پرورش انجام گرفته باشد.

تبصره 5- وزارت آموزش و پرورش از افرادی که حدنصاب بند(الف) را کسب نکرده و یا در آزمون شرکت نکرده‌اند نمی‌تواند در امورآموزشی استفاده نماید و باید به خدمت آموزشی یا همکاری آموزشی آنها خاتمه دهد. شرکت این افراد در آزمونهای استخدامی بعدی بلامانع است.

تبصره 6- وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز می‌تواند افرادی را که از طریق شرکتهای خدماتی در سال 1389- 1388 با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند درصورت داشتن صلاحیت عمومی و کسب حداقل نصاب علمی مندرج در بند (الف) به‌صورت حق‌التدریس در رشته‌ها و مناطق مورد نیاز خود استفاده نماید.

تبصره 7- وزارت آموزش و پرورش موظف است حداکثر ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون نسبت به برگزاری اولین آزمون استخدامی اقدام نماید.

ماده 5- متن زیر به‌عنوان ماده (18) به قانون مذکور الحاق می‌گردد:

ماده 18- ممنوعیت ماده (8) قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی شامل هر نوع به‌کارگیری به‌صورت حق‌التدریسی از جمله از طریق شرکتهای خدماتی‌، حق‌التدریس در دارالقرآن‌ها و حق‌التدریس «دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل» و همچنین شامل به‌کارگیری آموزشیاران جدید در نهضت سوادآموزی می‌گردد. هرگونه پرداخت از اعتبارات دولتی به این افراد ممنوع است و در صورت تخلف، مرتکب به اشد مجازات مقرر برای تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی محکوم می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفتم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/10/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام